«SI adverteren is bekend TaLijven Zoals u weet is Torro dé winkel waar de prijzen tot de laagste van deze streek horen. Als die dan nog eens fors verlaagd worden (zelfs tot 50 of meer!) hoeven we u niets meer te vertellen. xeBL wW<* 2e Zeeland Culinair op 26, 27 en 28 juli te Goes 'A 550 Ironie en sterk symbolische geladenheid in fotowerk 890 DAMESBROEKEN MEISJES SWEAT SHIRT EN BROEK DAMES T-SHIRTS HEREN POLO PIQUÉ JONGENS JEANS DAMES SWEAT SHIRT JONGENS- EN MEISJES PULL VERS KAMPIOEN OEDKOOP HUISHOUDEN MIDDELBURG IN DE BAN VAN HEDENDAAGSE KUNST UIT GENT HET MEESTE VLEES VOOR HET MINSTE GELD. ^^Td^sda^^^w^nsdac varkensvleesdag gehaktdag. Woensdag 18 juli 1984 DE VLISSINGER CO van 55.- voor van 39.- voor van 49.- voor van 13.- voor van 19.- voor van 10. voor van 25.- voor van 29.- voor VERBURG MET FOTO'S IN ZIEKENHUIS Vier Zeeuwen exposeren in Dam 43 Met vele Zeeuwse specialiteiten op Grote Markt MAGERE BUIKSPEKLAPJES VLEESWAREN VERS VAN HET MES VOOR GRILL OF BARBECUE MAGERE VARKENS LAPPEN BOTERZACHTE RUNDERBIEFSTUK ,.„20i»'''™s"r"1T1E.84 jn het MAR» Vlissmgen Boulevard Ban* Iedere dag mooie prijzen op toegangsbewijs. Dagelijks film en video voorstellingen Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 14 00-21.00 uur Zaterdag en zondag 13.00-18.00 uur Toegangsprijs Volw. 2.- Kinderen tot 12 jr. 1.— SLA TEVENS UW HERINNERINGSPENNING CD .8 Z cn O COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Albert Verburg (24) exposeert tot en met 19 augus tus foto's in hel Bethesda St. Jozefziekenhuis te Vlissingen. De expositie bestaat uit stillevens die dit jaar zijn gemaakt. Verburg werkt met tekeningen, foto's en schilderingen om tot een nieuwe dimensie te komen in de fotografie. In zijn werk zijn veren. touw. spijkers en banden terugkerende elementen. Hij probeert zijn werk een sterk symbolische gela denheid te geven, en gaat de ironie niet uit de weg. Het werk is dagelijks te bezichtigen. Titel foto: "Freiheit". De collectie van het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent is voor de kenners in Europa een be grip. Uit een gericht aankoopbe leid de afgelopen jaren is een col lectie ontstaan, die de belang rijkste stromingen in de heden daagse kunst vertegenwoordigt. Een selectie van dat werk is van 21 juli tot en met 16 september te zien in Middelburg. Op vrijdag 20 juli opent de Belgische minister voor cultuur, dr. K. Poma om 17 uur deze expositie. De openingscere monie gaat samen met de over handiging van het eerste exem plaar van de catalogus over deze tentoonstelling, die is samenge steld door André Oosthoek. Aan deze expositie is een tweetal projecten gekoppeld in het kader van het Holland Festival. Twee leden van Mass and Moving, die reeds eerder projecten in Zeeland installeerden, willen met deze projecten op de Abdijpleinen hun band met de provincie benadruk ken. De collectie uit het Gentse mu seum wordt getoond in De Vlees hal. Een aantal beeldhouwwerken en objecten zijn te zien in de Kloostergangen van het Abdij complex. Werk van de kunstenaar Beuys is bovendien nog te zien in het Zeeuws Museum, zodat ge sproken kan worden van een groots opgezet hedendaags kunst project. dat Middelburg voor een deel in de ban zal hebben gedu rende die periode. De toegang tot deze groots opge zette zomertentoonstelling be draagt]' 1.-. (exclusief het Zeeuws Museum). Dat kaartje geeft te vens toegang tot het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent. Een toegangskaartje van Gent geeft recht op een gratis kijkje naar hel werk in Middelburg. De ope ningstijden in Middelburg zijn: dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Hedendaagse kunst van talentvolle Zeeuwen is van 21 juli tot en met 12 augustus te zien in de expositieruimte Dam 43 in Middelburg. Pieter Dieleman, Bob Pingen, Ben Sleeuwenhoek en William Verstraeten tonen er hun werk. De expositie is te bezichtigen van donderdag tot en met zondag tussen 14 en 17 uur. Op vrijdag 20 juli wordt de tentoonstelling geopend om 17 uur. Zeeland Culinair: onder die naam werd vorig jaar voor de eerste maal in Goes een culinair feest gehouden. Het werd zo'n succes, dat het een vervolg krijgt. Donderdag 26, vrij dag 27 en zaterdag 28 juli zal het stadshart van Goes heel wat hebben te bieden aan mensen die van lekkere dingen houden. Een kleine 20-tal Goese horeca-ondernemers werken mee aan Zeeland Culinair, dat zich vooral op de Grote Markt zal afspelen. De bezoekers die vorig jaar het culinaire feest bezochten - en dat waren er naar schatting maar liefst 50.000 - zullen met veel plezier terugkijken op het driedaagse feest, waar speci fieke Zeeuwse gerechten en drankjes een vooraanstaande rol in speelden. Voortbordu rend op dat succes, waartoe de heer Filius van de Stationsres tauratie van de Ganzestad een belangrijke aanzet gaf, nu dus een tweede festival. Horeca Goes én dan met name de he ren Jan Baarends, Henk Ver hoef, Cees Michielsen, Piet de Keizer, Tijs den Engelsman en Bert Ooijen hebben dit jaar hun schouders onder de tweede editie gezet en als de voorteke nen niet bedriegen zal het op genoemde drie dagen goed toeven zijn in Goes. "We hadden vorig jaar natuur lijk prachtweer en dat is voor iets dergelijks erg belangrijk", aldus stelt de heer Ooijen vast. "Van de andere kant is het juist voor heel veel toeristen en mensen uit de eigen regio van belang te weten dat er feeste lijke activiteiten zijn op dié mo menten dat juist de zon het laat afweten. Prognoses maken is in dit geval dus erg moeilijk". Zeeland Culinair presenteert typische Zeeuwse delicates sen. Kreeften bijvoorbeeld, een kopje koffie met bolus, vissoe pen, mosselen in al zijn varië teiten, salades en ook het in Goes vorig jaar met zo'n succes geïntroduceerde mosselbrood je zal er weer zijn te vinden. Op de Grote Markt komt verder een palingrokerij te staan. De firma Van der Kreeke uit Wolphaarts- dijk rookt drie dagen lang su- perverse paling. En natuurlijk zullen er de nodi ge terrasjes zijn te vinden. Overdag zal men zich beperken tot rustige achtergrondmuziek, 's Avonds brengt men steeds levende muziek. Hieronder al vast een indruk van het pro gramma in grote lijnen: Don derdagochtend 26 juli wordt Zeeland Culinair officieel geo pend door burgemeester W. Blanken. Dat is om half twaalf te doen. Tussen acht en twaalf 's avonds treden op de Grote Markt De Fenders op. Vrijdag avond zal de Beierse Kapel van Goes muziek maken en op za terdag zullen er tussen tien 's morgens en twaalf 's avonds volop activiteiten zijn te doen. 's Middags bijvoorbeeld biertap wedstrijden voor niet-horeca- mensen. 's Avonds treedt het Brabantse showorkest Guiness op en zal bovendien de Zuida- merikaanse showgroep Rossa Nova van de partij zijn. Gedu rende de drie dagen Zeeland Culinair zullen de normale ho- recaprijzen van kracht zijn. Overigens is het voor het be zoek van belang te weten dat er géén gewoon geld in omloop zal zijn. Tijdens Zeeland Culi nair zal men fiches uitgeven, waarmee kan worden betaald. Die zullen op de Grote Markt verkrijgbaar zijn. Evenals vorig jaar maakt Zee land Culinair deel uit van het omvangrijke programma van Toeristische Dagen, zoals dat is opgezet door de Goese Mid denstands Centrale. Afgelopen zaterdag werd in dat kader een standwerkerscon cours gehouden en dat rok flin ke belangstelling. Op bijgaande foto een indruk ervan. Wl K/LC VERSE KIPPEP0TEN 2,J0r LEKKERE KATENSPEK MOSTERD CERVELAAT MAGER .RUNDERHART BARBEQUE WORSTJES PAKJE 500 GRAM GEMARINEERDE KRABJES GEMARINEERDE STOKJES SATE Aanb. geldig t/m zaterdag 21 juli WlK/LO LEKKERE KOMKOMMER SALADE BAKJE 200 GRAM Geldig van do. t/m za 0P Qp i 10: GRAM Logelbiefstuk 12: GRAM® AA - i het meeste vlees voor het minste geld VUSSINQEN: In de Aldimarkt - Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6