informatiepagina van de gemeente vlissingen a if Tegemoetkoming studiekosten I Vurig schouwspel i i I Nieuw voor oud 1 Speelstad Spacestad! MS/S- Nieuwe parkeer verboden Afsluiting Boulevards Bankert en Evertsen voor Straatfestival DEVLISSINGER Woensdag 18 juli 1984 mmz&T, OND&MIjS Prestaties Nationaliteit cemuM woomws c&mutA SCHOOL Hoeveel? Reiskosten Uitwonend Vakantie Klussendienst/ Vacaturebank Gift Nog vragen! Verbetering particuliere huurwoningen Vu Andere maatregelen I Vrije optredens Vragen op administratief gebied over uitkering? Medewerkers gevraagd voor Speelstad Even bijpraten met Zondag Glas? Hup, in de container! GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUP IN DE GLASBAK! Spacestad Kleuterdorp En verder Speelstadexpres IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Als de kinderen de deur van de basisschool achter zich dicht doen en het voortgezet onderwijs binnenstappen, begint voor hen een nieuw en boeiend stukje van hun leven. Voor de ouders zal dit vaak een stijging van de uitgaven met zich meebrengen. Bovendien komen daar vaak nog extra kosten bij. Reisgeld bijvoorbeeld, omdat de nieuwe school in Goes of Kapelle ligt. Natuurlijk wordt het bezwaarlijk als deze lasten zo worden, dat de studieplannen van de kinderen in het nauw dreigen te komen. Mocht dat gebeuren, dan kan men aankloppen bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. maximale 1.000,-. toelage van Of men van dit ministerie wel of geen financiële tegemoetko ming krijgt, hangt af van het in komen en het vermogen van de ouders. Dat wil zeggen: van het inkomen van zowel man als vrouw in het jaar, dat vooraf gaat aan het schooljaar waar voor men een tegemoetkoming denkt nodig te hebben. Heel belangrijk is ook het aantal kin deren dat in dat bewuste jaar - financieel - van de ouders af hankelijk was. Er moet daarbij sprake zijn van volledig dagon derwijs aan een school in Ne derland. Bovendien moet die school vallen onder de 'Wet op het Voortgezet Onderwijs' en worden bekostigd of zijn aan gewezen door het rijk. Ook de studieprestaties van het kind kunnen bij de toekenning een rol spelen. Niet zolang het kind le.erplichtig is; 'vallen en opstaan' hebben dan geen ge volgen voor de tegemoetko ming. Na de leerplicht wordt het echter uitkijken. Éénmaal zitten blijven en het overdoen van de examenklas zijn dan nog toe gestaan met behoud van de te gemoetkoming. Tenslotte geldt als regel dat het kind de Nederlandse nationali teit moet hebben. Maar ook hier zijn er uitzonderingen op de re gel. Een tegemoetkoming kan namelijk ook worden aange vraagd als: de verzorgende ouder al langer dan 3 jaar onafge broken in Nederland woont; de Nederlandse nationaliteit is aangevraagd en het mi nisterie van Justitie kan ver klaren dat het verzoek wordt ingewilligd; men de status van vluchte ling heeft volgens artikel 15 van de Vreemdelingenwet; men een buitenlandse Werk nemer is uit één van de lan den waarmee een wervings overeenkomst is gesloten (Turkije, Spanje, Marokko, Portugal, Griekenland, Joe goslavië en Tunesië) en met het gezin in Nederland woont; men onderdaan is van één van de lidstaten van de E.E.G. en met het gezin in Nederland in loondienst is of is geweest. rr/Mw/ti Het ministerie kan helpen in de directe studiekosten van uw kind (boeken, sportkleren enz.). Om een indruk te geven om welke bedragen het gaat, volgen hierna de voor het schooljaar 1984-'85 te hante ren maximum normen: 350,— als het kind op 31 juli 1985 16 jaar of jonger is; maximaal 700,—, als hij of zij op die da tum 17 jaar of ouder is. Het ministerie kan ook in de reiskosten van thuiswonende leerlingen tegemoetkomen. De enkelvoudige afstand tussen het centrum van de woonplaats en het centrum van de plaats waar de school van het kind staat moet méér dan acht kilo meter zijn. Let wel: enkele reis, dus niet heen-en-weer! Voor leerlingen die op 31 juli '85 19 jaar of jonger zijn is deze bij drage 39,— per km., met een maximum van ƒ1.170,—. Voor hen die dan 20 jaar of ouder zijn wordt het 49,— per km, met een maximum van 1.470,—. Het is tegenwoordig geen uit zondering meer dat studerende kinderen vroeg het huis uit gaan. Dat kan allerlei extra kosten met zich meebrengen. Voor uitwonende kinderen kan de tegemoetkoming worden verhoogd tot ten hoogste 3.020,— (18 jaar en jonger) of ƒ5.180,— (19 jaar en ouder). Bovendien kan de tegemoetko ming bestaan uit zogenaamde 'overige studiekosten', bes temd voor leerlingen die in het schooljaar 16,17 en 18 jaar worden. Te denken valt hierbij aan kosten van excursies, schoolbijdragen etc. tot een De medewerkers van de Vlis- singse Klussendienst genieten momenteel van hun vakantie. Net zoals hun collega's van de Vrijwilligers Vacaturebank. Op 20 augustus zijn ze er echter weer! Burgemeester en wethouders hebben onlangs besloten een aan tal nieuwe parkeerverboden in te stellen. Hieronder volgt daar een overzicht van, evenals van enkele andere verkeersmaatregelen. Belanghebbenden kunnen de besluiten inzien bij de afdeling Al gemene Zaken in het stadhuis (eerste verdieping, kamer 118). Ook over het instellen van beroep tegen deze besluiten kunt u daar nader worden geïnformeerd. B. en w. stelden een parkeer verbod in voor: Morgen, donderdag 19 juli, vindt weer het jaarlijkse kermis-vuurwerk plaats. Het vuurwerk zal even na zonsondergang, omstreeks half elf, worden afgestoken. Dat gebeurt vanaf de zeedijk bij de Koopmans- en Vissershaven. Plaatsen, waar men een goed zicht heeft op het vuurwerk zijn dan ook het Keizersbolwerk (bij het standbeeld van Michiel de Ruyter) en de Oranjedijk (bij de molen). Tijdens en na dit spektakel 'draait' de kermis deze avond tot 24.00 uur. Ook vrijdag 19- en zater dag 20 juli werken alle attracties echter nog op volle toerenI Daarna gaan er enkele nog twee weken door. (foto Cor Schuilwerve) De bedragen die worden ver strekt zijn een gift. Het ministe rie neemt loonbelasting en premies AOW/AWW voor zijn rekening. Ouders die bij de be lastingen aangiftë doen van hun inkomen, behoeven de toegekende bedragen niet meer bij het inkomen op te ge ven. Een tegemoetkoming in de studiekosten kunt u aanvragen middels het zogeheten 'Aan vraagformulier-A (SO)'. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De aanvraag moet voor 30 november zijn inge diend. Het kan natuurlijk ook zijn dat uw kind graag een opleiding wil volgen die niet valt onder de Wet op het Voortgezet Onder wijs, die daarom ook niet be kostigd is of aangewezen door de overheid. Een voorbeeld is het particulier onderwijs. In dat geval kan wellicht het Zeeuws Studiefonds een tegemoetko ming in de kosten geven. Dit fonds is gevestigd aan de Dam 31 te Middelburg en telefonisch bereikbaar onder nummer (01180) 33024. De aanvragen moeten hier vóór 1 september worden ingediend. Blijven er na het lezen van dit artikel nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met: de Centrale directie Studiefi nanciering te Groningen. Het postadres is Postbus 30006, 9700 RH Groningen, het te lefoonnummer: (050) 24.91.11. 1. beide zijden van de zoge naamde verbindingsweg, waarbij tegelijk het parkeer verbod tussen de Beurs straat en het pand Beurs plein 5 werd opgeheven, (zie ook onder 'Andere ver keersmaatregelen') 2. de zuidzijde van de Komme- dijk tegen de da^r aanwezi ge muur; 3. beide zijden van de verbin dingsweg tussen de Zwa- nenburgseweg en de Skan- dia sauna; 4. de oostzijde van de ooste lijke rijbaan van de Paul Krugerstraat en een punt, tien meter ten zuiden daar van; 5. de oostzijde van het deel van de naamloze weg achter de panden Ritthemsestraat 77 tot en met 95; 6. de zuidoostzijde van de Coosje Buskenstraat, tussen de Boulevard De Ruyter en het eerstvolgende parkeer vak; de noordwestzijde van de Coosje Buskenstraat tussen de Boulevard Bankert en het eerstvolgende parkeervak. Het college heeft verder beslo ten: -de splitsing Oosterhaven weg (zuid) Oosterhavenweg (noord) aan te wijzen als voor rangssplitsing, waarbij het ver keer over de Oosterhavenweg (zuid) voorrang heeft; de verbindingsweg tussen de hoofdrijbaan van het Beursplein en de Beurs straat te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgan gers in de richting van de hoofdrijbaan; de aanwijzing tot parkeer plaats voor invaliden voor het pand Bonedijkestraat 4 op te heffen. Enige weken geleden werd op deze pagina gemeld dat bij de gemeente de folder 'Verbeter uw eigen huis met subsidie' verkrijgbaar is. Deze uitgave behandelt de subsidieregeling voor woningverbetering door eigenaar-bewoners. Voor par ticulieren die woningen, die zij verhuren, willen verbeteren is er echter een aparte regeling. Die wordt beschreven in de brochure 'Verbetering particu liere huurwoningen'. Ook deze is bij de gemeente verkrijgbaar. U kunt een exem plaar telefonisch aanvragen bij het Stafbureau Voorlichting en Inspraak in het stadhuis (tel. 87000, tst. 335). Bovendien ligt de brochure 'om mee te nemen' in de gemeentelijke informatie- hoeken. Straatartiesten mogen deze zomer vrij optreden in de Vlissingse bin nenstad en op de boulevards. Het enige dat ze moeten doen is zich éérst melden bij de Culturele Raad (Badhuisstraat 104) die een en ander coördineert. voorkom sakkenrollerij Cliënten G.S.D.: Cliënten van de gemeentelijke sociale dienst, die vragen heb ben op administratief gebied, hoeven daar voortaan niet meer het algemene telefoonnummer van het stadhuis en deze dienst te draaien. Sinds kort kunnen ze rechtstreeks bij de sociale dienst terecht. Die heeft daar voor nu een apart nummer be schikbaar: 87882. Via dit nummer wordt echter al leen informatie verstrekt op werkdagen van 09.00- tot 12.00 uur. 's Middags kan er dus niet gebeld worden! Dit 'informatie nummer' is met name bestemd voor hen, die vragen hebben op administratief gebied. Bijvoor beeld over een inhouding, de datum van uitbetaling en de melding van vakanties. Maar, nogmaals, alleen 's morgens van negen tot twaalf! Vragen, die dat administratieve karakter niet direct hebben, kan men tussen 09.00 - en 10.00 uur kwijt bij zijn of haar (bijstands)maat- schappelijk werk(st)er (tel. 87000). Er is al een heel legertje mede werkers voor Speelstad. Toch zijn er nog steeds vele handen tekort. Vrijwilligers die de ko mende weken nog wat tijd heb ben om die handen uit de mou wen te steken zijn dan ook van harte welkom op het Speel- stadterrein. Dat ligt aan de Langeleenweg (niet ver van het dierenasiel). Even bellen kan ook. Het telefoonnummer van deze kinderstad is: 72727. Deze maand verschijnt op deze pagina niet de rubriek 'Even bij praten metDit houdt ver band met vakanties van leden van het college van b. en w. Vanaf 1 augustus zullen zij u echter weer op de hoogte houden van de uiteenlopende zaken die zij behar tigen. De kopbebouwing aan het Bellamypark. (foto Cor Schuilwerve Door de 'bouwvak' liggen de bouwactiviteiten deze weken stil. Maar het is de laatste tijd in Vlissingen, als het gaat om nieuw bouw, hard gegaan. Zeker in de binnenstad. Daarbij gaat het om rijen panden, die in belangrijke mate het beeld van hun omgeving helpen bepalen. De renovatie van de panden aan de Beursstraat en op de 'kop' van het Bellamypark kan dan ook zeker een aan winst voor de oude binnenstad genoemd worden. Zeker wanneer het nog recente verleden in herinnering wordt gehaald. Zaterdag gaat het Straatfestival Vlissingen van start. Dat betekent niet minder dan veertien dagen bruisende activiteiten. Vele daar van vinden, zoals de naam al zegt, plaats op straat; de boulevards, de binnenstad. Maar ook in tenten. Drie maar liefst. Op het terrein aan de Boulevards Evertsen en Bankert, tussen het Strandhotel en de Zeevaartschool. De panden in de Beursstraat (nrs. 3, 5 en 7 en Bellamypark 1) stonden er, geteisterd door brand, desolaat bij. Ook met de panden Beursstraat 1 /1a en op de "kop" van het Bellamypark was het niet zo best gesteld. Net als met de oude diesel-electri- sche centrale op de hoek van de Aagje Dekenstraat en de Scheldestraat. Kortom, stuk voor stuk waren het panden die de stad er niet fraaier en leef baarder op maakten. Daar is nu dus verandering in aan 't ko men. Op het perceel Beursstraat 1 /1a bijvoorbeeld, worden voor woningbouwvereniging Basco 10 woningen gerealiseerd. Niet ver daar vandaan, op de num mers 3, 5 en 7 en Bellamypark 1) komen dertien woningen. Ook hier is Basco de opdracht gever. Beide bouwwerken wor den eind dit-, begin volgend jaar opgeleverd. Eveneens voor Basco worden er achter de ou de gevels op de 'kop' van het Bellamypark 25 huurwoningen gerealiseerd (foto boven). De bedoeling is dat deze begin volgend jaar in gebruik worden genomen. Aan de nieuwbouw- activiteiten van deze vereniging kunnen overigens ook die aan de Badhuisstraat worden toe gevoegd. Op de plaats waar vroeger de AMRO-bank stond, kunnen dit najaar zestien huis houdens worden gehuisvest. Het complex van 51 huurwo ningen op de hoek Scheldes- traat/Aagje Dekenstraat ver rijst in opdracht van de V.V.V. Dat is de Vereniging tot Verbe tering van Volkshuisvesting in Vlissingen en omliggende ge meenten. Onderstaande foto geeft een indruk hoe dit bouw werk er straks uit gaat zien. Tijdens het straatfestival, van 21 juli tot en met 5 augustus, zal dit boulevardgedeelte dan ook wisselend voor al het rijdende verkeer zijn afgesloten. De afzettingen zullen iedere dag pas geplaatst worden om twaalf uur 's middags. Ze blijven dan staan tot één uur 's nachts. Tot één uur 's middags is er dus wel doorgaand verkeer mogelijk. Daarna kan men met (brom) fiets, motor en auto alleen nog 'achterlangs' deze boulevards, over de Kenau Hasselaar straat. Zondag zullen de Boulevards Bankert en Evertsen (vanaf 's mid dags één uur) geheel voor het rijdende verkeer zijn afgesloten. Dat houdt verband met de landing van een parachutistenteam. Bovendien geeft die dag Nederlands kampioen kunstvliegen, Bert Huizinga, een luchtshow met een speciaal toestel, de Pitts Special dubbeldekker. De afsluiting wordt om zeven uur weer opgeheven. De nieuwbouw op de hoek van de Scheldestraat en de Aagje Deken straat. (foto's Cor Schuilwerve) Echt 'zomeren' wil het nog steeds niet zo. De paar dagen echter dat de temperaturen de zomerse hoogten bereikten was het heel plezierig dorst- lessers bij de hand te hebben. In een pak, in een fles-met-sta- tiegeld of in fles-zonder-statie- geld. Over de flessen en potten van de laatste categorie gaat het hier. Want al krijgt men er niets voor terug, waardeloos is dergelijk glas allesbehalve. Het kan namelijk worden herge bruikt! U kunt daar aan mee helpen, door het glas in de containers te gooien die her en der in de gemeente staan. Maandag 23 juli is het weer zover, dan verricht burgemeester drs. Th. J. Westerhout de opening van het jaarlijkse kinderfestijn 'Speelstad 1984'. Kinderen kunnen er dan weer acht dagen lang tegenaan in het grote kinderdorp. Dat zal als vanouds te vinden zijn op het bunkerterrein aan de Langeleenweg (vlak bij het die renasiel). 'Speelstad' is bedoeld voor de kinderen van zes tot twaalf jaar, terwijl er voor de kleuters een apart kleuterdorp is (waarover straks meer). Eén ervan is onlangs verplaatst. De gele container die voorheen op de Hercules Segherslaan stond (bij de Pres. Roosevelt- laan) is nu even verderop aan de Hercules Segherslaan te vinden, maar dan bij de super markt. De andere glascontainers kunt u vinden op de volgen plaatsen: Nieuwendijk; parkeerterrein achter de Zeemanserve; Bonedijkestraat/hoek Sot- tegemstraat; Alexander Gogelweg/hoek Schaepmanstraat; Scheldestraat; Van Bossestraat; parkeerterrein Miro; winkelcentrum Papegaaien burg; Parklaan (tussen Wester- zicht en Marnixplein); Verlengde Kanaalstraat (Oost-Souburg); Oranjeplein (Oost-Sou burg). Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren? Zoals gebruikelijk liggen er maandag op het ter rein grote stapels hout gereed. Daarmee kunnen de kinderen aan de slag om hun eigen huis te bouwen. En er is dit jaar ont zettend veel houtMaar er is nog veel meer. Natuurlijk de bekende handenarbeidtent, twee keer per dag een excursie, toneelspelen, de fietscross- baan, de lange glijbaan, de speelstadradio, stokbroodbak- ken, een koekhoekKortom, teveel om op te noemen. Dit al les gebeurt onder het thema 'Spacestad', of, met andere woorden: computers, ufo's, space shuttle's enzovoort Het kleuterdorp heeft ook zo'n thema: 'Heelallië'. Dit jaar gaan de kleuters dan ook 'de lucht in'. Ze gaan reizen naar verre oorden en vreemde planeten. Er zal een professor komen, die de hulp van de kleuters (Hee- lalliërs) zal inroepen. Waarom dit is en waarvoor wilde hij nog niet zeggenNet als ieder jaar wordt er ook nu weer brood gebakken zoals, 't kan niet mis sen, maanzaadbroodjes. En er is een raketbasis, sterrencen trum, ja, eigenlijk alles wat met de ruimte te maken heeft. Speelstad/kleuterdorp duurt van maandag 23 juli tot en met woensdag 1 augustus (behalve zaterdag en zondag). Men kan er dagelijks terecht van negen uur 's morgens tot vier uur 's middags. De kosten bedragen 1,50 per kind per dag. Bij gro tere gezinnen betalen alleen de eerste twee kinderen, de ande re mogen er gratis in. Nog één ding: als je naar speelstad/k leuterdorp gaat, trek dan stevi ge schoenen aan. Natuurlijk is er E.H.B.O. aanwezig, maar een spijker in je voet is niet zo leuk! Net als vorig jaar rijdt er ook dit jaar weer een busdienst, die de 'Speelstadexpres' heet. Maar: die is alleen bestemd voor kin deren die Speelstad bezoeken (en tussen de zes en twaalf jaar oud zijn). Kleuters (vier en vijf jaar) mogen niet met deze bus mee. Zij moeten worden ge haald en gebracht. De busroute ziet er zo uit (eerst staat de vertrektijd, dan de aankomst tijd): Lijn 1, Vlissingen 8.35/16.25 uur Zeilmarkt 8.40/16.20 uur Bouwen Ewout- straat-B. Ewoutschool 8.40/16.15 uur Stadhuisplein 8.50/16.10 uur Bloemenlaan- Oranjeschool; 8.55/16.05 uur Verl. Bonedij- kestraat-Jacob Catsschool 9.00/16.00 uur Speelstad 8.45/16.00 uur A. Gogelweg- Wijkcentrum 'Open Hof' voor kinderen uifPaauwenburg. Lijn 2, Oost-Souburg 8.30/16.15 uur Kromwegesin- gel 'De Zwaan' 8.33/16.18 uur Burg. Stemer- dinglaan - hoek Irenestraat 8.36/16.21 uur Middelburgse straat - Van Duyvenvoorde- school. 8.39/16.24 uur Middelburgse straat - wijkgebouw 8.42/16.27 uur Lekstraat/Don- gestraat - kleuterschool. 8.45/16.30 uur Oranjeplein- hervormde kerk. 8.48/16.33 uur Kanaalstraat wijkcentrum Middenhof.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5