Polderjongens Zorg voor sociale pedagogie Schoolfoto uit de oude doos Onderzoek 't Vliegend Hart hervat ?roducf Distelverordening DE FAAM - DE VLISSIIMGER UW WEEKBLAD DE FAAM - DE VLISSINGF.R Woensdag 18 juli 1984 ZEELAND IN DE PEN Subsidie onder houd molens Provinciale staten moeten zich in september uitspreken over een extra bijdrage van 142.000,— voor de Dienst sociaal- pedagogische zorg (SPZ) Alleen met die bijdrage kan de dienst het minimumpakket aan dienstverlening uitvoeren. Structuurplan Werkterrein Cliënt centraal Taakuitbreiding Financiën Zeeuwsch-Vlaande ren Zuid-Beveland Informatieblad Walcheren Noord-Beveland Tholen Sint-Philipsland Schouwen-Duive- land Sportfoto's informatie 5 jaar recep tenservice Binnenkort 200.000ste Indische recept in Nederland TUSSEN AARDAPPELS EN DODE VIS informatie A B D I J I EUWS Sluizenbouw in Kanaal door Walcheren Er zijn misschien nooit zoveel uitvindingen gedaan dan in het laatste kwart van de negentien de eeuw. De aanzet tot die uit vindingen, waaronder telegrafie en telegrafie, lag veel vroeger maar de presentatie was in het laatste kwart van de eeuw: schrijfmachine (1868), rotatie- pers (1875), fiets met achter wielaandrijving (1876), tele foon (1876), elektrische tram (1879), elektrische centrale (1882), motorrijwiel (1885) en automobiel (1887). Bij de wa terbouw ging men in 1870 ge bruikmaken van stoommachi nes, locomotiefjes om kipkarren te trekken en het storten van beton. Dit alles gebeurt ook bij de aanleg van de kanalen door Walcheren en Zuid-Beveland. Het grondver zet dat bij het Kanaal door Wal cheren nog door tienduizend mannen werd gedaan, werd later grotendeels door mechanische werktuigen overgenomen. Het waren de jaren van een -pas later- in het oog vallende revolutie. "Naar de kusten van de Noord zee; trekarbeid in Europees per spectief. 1600-1900" is de dis sertatie van Jan Lucassen die hij kort geleden in Utrecht heeft ver dedigd. Er is een paragraaf aan het grondwerk gewijd en dan met name aan de polderjongens. "De arbeiders voor het gewone spit- en kruiwerk kwamen voor een groot gedeelte uit daarin ge specialiseerde plaatsen en streken als die aan grote rivieren, West- Brabant, het oosten van Zeeuws- Vlaanderen, benevens uit de Vlaamse streken ten zuiden en de Brabantse streken ten zuidoosten daarvan". Mannen uit hetzelfde dorp kozen een aanvoerder, een putbaas, en boden zich aan bij aannemers; ook waren er onder aannemers die op zoek gingen naar arbeiders, waarna een pl©eg werd samengesteld waarvan de mensen elkaar niet of nauwelijks kenden. Zulke groepen polder jongens werden dikwijls als groe pen wilden afgeschilderd, maar Lucassen bestrijdt dit. In de 19e eeuw konden in Zee land de polderjongens van werk naar werk trekken, want in ver schillende delen van de provincie kwamen nieuwe polders: de Wil- helminapolder, polders opTholen en Noord-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Verder waren er de al genoemde kanaal- werken en de aanleg van het Ka naal Gent-Terneuzen (1825- 1827). De werkzaamheden begonnen in het voorjaar; de polderjon gens gingen op stap met een zak met beddegoed, kleren, een stuk spek of ham, eetgerei en gereedschap, dat wil zeggen een puthaak en een schop. Dicht bij het werk werd een tent of een keet gebouwd, waarin de putbaas of keetbaas de scepter zwaaide. Er bestonden onge schreven regels, zoals het loten om een plaats aan tafel en in bed; iedere polderjongen moest zich daaraan houden - op ver grijp stond een boete. "Zelfs het vergeten van de wekelijkse ver schoning werd beboet", aldus Lucassen. De polderjongens waren bepaald geen lieve jongens, maar daar staat tegenover dat het werk zwaar was en lang duurde. De werkdag begon om vijf uur en af gewisseld door eet- en rustpauzes werkte men tot zeven uur. "Op zondagen, wanneer men vrij was, kon men naar de zoetelaarsketen die ook op het werk stonden. In deze keten, uitgedost met de fraaiste namen, werd getapt. Vooral over keetbazen die zelf hun volk aannamen, wordt dikwijls opgemerkt, dat zij ook in hun ei gen keet tapten om op die manier hun arbeiders zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen". De minister van welzijn, volksge zondheid en cultuur heeft de sub sidie in de kosten van onderhoud van molens verhoogd. Voor mo lens die in bedrijf zijn is de subsi die bepaald op ƒ5.000,— per jaar en voor molens buiten bedrijf 3 .000,— per jaar. De provinciale bijdrage is - in de verordening monumentensubsi dies Zeeland - afhankelijk gesteld van de door de minister subsidia bel gestelde kosten. Dit betekent, dat ook de provinciale bijdrage in het onderhoud op de nieuwe maxima wordt afgestemd. De gemeentebesturen in Zeeland is gevraagd de eigenaren van molens op de nieuwe situatie -in gaand 1 984- te wijzen. In de begrotingsvergadering (no vember) moeten de staten vervol gens beslissen over een jaarlijkse bijdrage van 1 50.000,— op de rijksbijdrage voor de SPZ. De bedragen zijn gebaseerd op het structuurplan sociaal-pedago gische zorg Zeeland, dat is ge maakt door het provinciaal over legorgaan zwakzinnigenzorg in nauw overleg met de dienst SPZ. In het plan wordt via het ontstaan van de zorg een beeld gegeven van de ontwikkelingen tot nu toe met daarbij de financiën. De dienst SPZ, gevestigd in Mid delburg, houdt zich vooral bezig met maatschappelijk werk voor geestelijk gehandicapten en de mensen in de directe omgeving van de gehandicapten: de ouders of verzorgers. De dienst onder houdt verder contacten met an dere organisaties die werkzaam zijn voor geestelijk gehandicap ten. In de zorg wordt de cliënt cen traal gesteld. Cliënt staat voor de geestelijk gehandicapte èn zijn of haar thuissituatie, dus ook de ouders en verzorgers van de geestelijk gehandicapte. Be langrijk is dat de gehandicapte zoveel mogelijk bij alles is be trokken: ook voor de dieper ge handicapten geldt die regel, want vaak is met hen non-ver baal contact mogelijk. Afgeleid van de cliëntgerichte hulp is het voorzieninggericht werk: maatschappelijk werk voor bewoners van gezinsvervangende tehuizen of mensen die dagver blijven bezoeken. De dienst komt De Windroos, dagverblijven voor kinderen en ouderen door gebrek aan tijd nauwelijks aan dit werk toe. Verder helpt de SPZ bij de totstandkoming van dagverblijven, gezinsvervangen de tehuizen, oppas- en ouderhulp, speel-o-theken enz. Het rijksbeleid is erop gericht ge handicapten zolang mogelijk in de thuissituatie te houden of in ieder geval in een omgeving die die si tuatie zoveel mogelijk benadert, zoals dagverblijven, gezinsver vangende tehuizen en begeleid wonen. Dit vergt extra aandacht van het maatschappelijk werk. De dienst SPZ streeft naar een zo vroeg mogelijke onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen; verder wil men meer tijd besteden aan de opvang van licht geestelijk gehandicapten, aan gespecialiseerd jeugd- en volwassenenwerk, het begeleid wonen, gezinsbegeleiding, groepswerk met ouders en vrij- willigerswerk. Ook wil de SPZ meer doen aan informatiever strekking en voorlichting zowel naar cliënten als naar andere or ganisaties in de geestelijk gehan dicaptenzorg. De SPZ kampt echter met een tekort aan maatschappelijk werkers; volgens de inwoners norm zou de dienst aanspraak kunnen maken op 12,5 maat schappelijk werkers, maar er zijn er maar 9,5. In de praktijk betekent dat dat er veel overge werkt moet worden en dat sommige taken niet voldoende uit de verf kunnen komen. In het structuurplan, is berekend dat vier ton nodig is om het ver langlijstje te kunnen betalen. In dit bedrag zit 142.000,— dat de dienst SPZ jaarlijks tekort komt op het minimumpakket. Voor 1985 worden de totale kosten van de dienst begroot op ƒ1,2 Gedeputeerde staten hebben staatsbosbeheer ontheffing verleend van bestrijding van de akkerdistel en de akkermelkdistel in een aantal natuurgebieden in de provincie. De ontheffing geldt voor het seizoen 1 984 en omvat de volgende gebieden. strijding daar doorgaan, vinden gs, in navolging van het advies van onder meer het Landbouw schap. Vlaamse krekengebied, Molen kreek, Canisvliet, Het Koegat, Combronkreek, De Grote Putting, Het land van Saeftinge, Num mer Een, Strijdersgat, Het Zwin, De Kievittepolder, Oudelandse Polder, Verdronken Zwarte Pol der, Grote Gat Oostburg, Kreek Henricuspolder, Dijk Draaibrug, Het Blikken Weitje, Kreken Braakmanpolderen Mauritsfort. Den Inkel, Westeindse Weel, Weel in de Heerenpolder, Dees- sche Watergang, Middelplaten, Schor van Waarde, Zwaakse Weel, 's-Gravenpolderse Weel, Inlaag Ellewoutsdijk, Fort Elle- woutsdijk, Schor van Ossen- drecht, Ganzenreservaat, Heg- gengebied en een deel van de Schelde-Rijnverbinding. De ter reinen ten westen van die verbin ding vallen buiten de ontheffing: daar worden vergravingen uitge voerd, wat tot grote distelgroei kan leiden en daarom moet be- miljoen; via het rijk ontvangt de provincie 1 miljoen; de dienst komt hieraan dus tekort. Voor 1983 is in dat tekort een provin ciale bijdrage gegeven en voor 1984 wordt hetzelfde voorge steld. Zoals gezegd beslissen pro vinciale staten daar op 14 sep tember over. Om voor de komende jaren in ieder geval verzekerd te zijn van de uitvoering van het mini mumpakket stellen gedepu teerde staten aan provinciale staten voor in het vervolg jaar lijks ƒ150.000,op de rijks bijdrage aan de SPZ te verle nen. Die beslissing moet wor den verwerkt in de provinciale begroting. Het structuurplan sociaal-peda gogische zorg Zeeland is sa mengevat in een informatie blad. Dat blad is gratis verkrijg baar bij het bureau voorlichting van de provincie. Sint Pieter straat 42. 4331 EW Middel burg, telefoon 01180-31395. Het structuurplan is voor 5,— te koop bij het bureau welzijn van de provincie aan hetzelfde adres, telefoon 01180-31440. Bos- en duingebieden Walcheren, Krekengebied Veere, Ramme- kenshoek, Kteek Westkapelle, Aardbeieneiland. Haringvreter, Noordervroon Westkapelle en Ter Hooge. Goudplaat, Inlagen, Schotsman, duingebied De Banjaard en Bok- kegat. Het Stinkgat, Pluimpot, Welen onder Stavenisse en de schorren van Tholen. Bruintjeskreek, Krabbekreek, Rammegors en de schorren Noordzijde. Krekengebied Ouwerkerk, Dijk- water. Dwars in de Weg, Slikken van Bommenede, Stampersplaat, Veermansplaat, Steehzwaan, Landgoederen Schuddebeurs, Landgoed Slot Haamstede, Schelphoek, Zouten en Zoeten Haard, Natuurmonument Kop van Schouwen, Vogelnol, Schor ren Zonnemaire en de schorren Dijkwater. Natuurgebieden die aan land- bouwpercelen grenzen moeten over een strook van 30 meter schoon zijn van de distels. Gs hebben dit als voorwaarde aan de ontheffing verbonden. De bestrijding van de distels moet gebeuren voor zij in bloei ko men. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 AAP, NOOT, MIES Toen - in 1929 - oogde de kleuter school in Middelburg dus zo. Me vrouw M.J. Schonis Lous uit Middelburg (zij woont aan de Seisweg 59) stuurde ons deze fraaie plaat en noemde er de vol gende namen bij. Bovenste rij: Jacob Cysouw, Lon Minderhoud (overl.), Hein Cy souw, Joost Brasser (overl.). And- se Louwerse. die tussenin onbe kend. Tweede rij: Maatje Cysouw, Tan netje Dekker. Pieternella Kaland, Leuntje v. Vaardigem, Neeltje Lievense. Marie Huibregtse, Wil- lemina Louwerse. Derde rij: Jacoba Minderhoud. Fransina Lievense (overl.), Adriana de Pagter, Johanna Min derhoud (overl.) Willemina Min derhoud. Jacoba v. Huijs, Neeltje v. Sighem, Neeltje v. Rooien. Vierde rij: Marie Louis J.D.. Wil lemina Roelse K.d., Jo v. Sighem Pd. Rik Willeboordse. Vijfde rij: Kestelo v. Rooijen. Willem Himbregtse, Pieter Wille boordse. Leen Minderhoud (overl). Piet Willeboordse, Adriaan Kaland. Ook deze foto is weer te bestellen bij de redactie van dit blad. De foto kost 7,50. Betalen kunt u met een cheque (op naam van onze fotograaf Ruben Oreel) of met geld (dan aantekenen svp). Stuurt u met het geld dit knipsel. Het adres: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg. mm mi De oude schoolfoto's zijn bij na op. Niettemin willen we een vervolg geven op deze rubriek. Vanaf september zullen we de schoolfoto's afwisselen met oude sportfoto's, geen enkele sport uitgezonderd. Het kan handelen om groepsfoto's, maar ook oude actiefoto's. De enige voorwaarde is dat de fo to's genomen zijn vóór 1955. Wie oude sportfoto's heeft kan deze zenden aan de redactie van dit blad. Schrijft u er wel bij wat en wanneer en wie er allemaal op de foto staan. Het adres: Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg. Er gaat geen werkdag voor bij of honderden Nederlan ders bellen 02154-11888 om te vragen hoe je Babi Pan gang maakt of Mihoen of Babi Ketjap. Ze luisteren naar het recept van de week of vragen een recepten boekje aan. Vijf jaar geleden startte de ze Receptenservice om van meet af aan een succes te zijn. In ons land wordt al in van de gezinnen regel matig zelf Indisch of Chi nees gekookt. Het zijn twee keukens, de Chinese en de Indische, waarin zoveel va riaties en zoveel gerechten mogelijk zijn. dat vrouwen en mannen die eenmaal het aziatisch koken hebben le ren waarderen een grote behoefte hebben aan steeds meer recepten. Ze hebben er bij Conimex veel plezier in en ze zijn dan ook niet van plan om ermee op te houden. Conimex zegt: "Onze Réceptcnservi- ce is zo belangrijk geworden voor tienduizenden men sen. dat we er niet meer mee zouden kunnen sloppen, al zouden we het willen. De Receptenservice bestaat nu vijfjaar en in die tijd heb ben we bijna 200.000 aan vragen behandeld. Dat is uniek in ons land. dat mag je een record noemen". Het meest gevraagde recept is dat van Nasi Rames. de eenbords rijsttafel. Maar ook de meest exotische en ingewikkelde recepten wor den gevraagd en altijd heeft de Receptenservice ant woord. Bijna altijd, want het is één keer voorgeko men dat ze geen antwoord wisten. Dal was toen het re cept van Chinese tomaten soep werd gevraagd. Chi nese tomatensoep bestaat niet. niet in China, niet in Indonesië en niet in Malak- ka. waar veel Chinezen wo nen. De vraagstelster wist echter met zekerheid dat ze Chinese tomatensoep had gegeten. Na een week zoe ken bleek er een Chinees restaurant te zijn, waarvan de eigenaar had ontdekt, dat Nederlanders van to matensoep houden. Hij be dacht samen met zijn vrouw- een Chinese tomatensoep, die een succes werd. Coni mex heeft dat recept over genomen en iedereen*die daarin is geïnteresseerd kan nu ook het recept van de niet bestaande Chinese to matensoep krijgen. Binnenkort eind juli waar schijnlijk. verwacht Coni mex de tweehonderddui zendste aanvraag "Die Duikers van de Northsea Archeo- logical Croup zijn vorige week op nieuw begonnen met het onder zoek naar de in 1735 vergane koopvaarder 't Vliegend Hart. De wrakplaats - ongeveer twintig ki lometer ten zuidwesten van West kapelle - kon volgens woordvoer der Mike Pascoe moeiteloos wor den teruggevonden dankzij de markering die Rijkswaterstaat en kele weken geleden heeft aange bracht. "Dat is bijzonder accuraat gebeurd", zegt Pascoe, "We von den het wrak hij de eerste duik". Die duik bracht overigens aan het licht dat de wrakplaats is bedolven onder duizenden rotte aardappe len. De aardappelen zijn vermoedelijk afkomstig van het Panamese vrachtschip 'Groenland II'. De lading van dat schip werd in mei van dit jaar in de Noordzee gestort omdat de aardappelen voor een deel waren verrot. Het schoon maken van de wrakplaats - die bovendien vervuild is met een grote hoeveelheid dode vis. vol gens Pascoe is waarschijnlijk een visser met zijn volle netten ver strikt geraakt in delen van het wrak - zal enkele dagen in beslag nemen. De Engelse ploeg, bestaande uit duikers, archeologen en conser vators. is bijzonder te spreken over de medewerking van de au toriteiten. Niet alleen heeft de ploeg dagen gewonnen door de accurate plaatsbepaling door Rijkswaterstaat ook van de Ne derlandse ministeries en de doua ne krijgen de Britten alle mede werking. Het bergingsvaartuig Flying Heart, dat sinds het begin van deze week weer in Vlissingen ligt afgemeerd, is naar aanleiding van de ervaringen in voorgaande jaren op enkele punten aangepast. Het schip liep in het voorjaar voor de Engelse kust op de klippen en bij de reparatie is tevens wat meer leefruimte voor de opvarenden gecreeërd. De groep beschikt over een onderwaterluchtverdeel sta tion. waarop twee of meer 'airlifts' - installaties waarmee slib en klei ne voorwerpen kunnen worden opgezogen worden aangesloten. De constructie waaraan het ver deelstation is bevestigd, wordt te vens gebruikt als geleiding voor de elektriciteitskabels voor sterke onderwaterlampen. Daarmee hoopt men het probleem van het slechte zicht onder water (de dui kers kunnen niet verder dan twintig centimeter zien) te onder vangen. Dat is tevens van belang voor onderwateropnamen die met videofilm en fotocamera's worden gemaakt. Een van de eerste zaken die de bergers aan zullen pakken, is het vervaardigen en aanbrengen van een buizenstelsel op de wrak plaats. Dat stelsel heeft een drie ledig doel: in de eerste plaats ont staat daarmee een indeling van de vindplaats waardoor het makke lijker wordt de vondsten in kaart te brengen, in de tweede plaats verhoogt het de veiligheid van de duikers die houvast vinden aan het buizenstelsel en in de derde plaats vormt het een versteviging van het wrak én een bescherming legen beschadiging door langsva rende schepen. De groep heeft daarnaast nog de beschikking over sonarapparatuur. waarmee inzicht kan worden verkregen in de structuur van het wrak. Het conserveringswerk van de ge vonden voorwerpen, voorheen in handen van Bas Kist van het Rijksmuseum is overgenomen door Ton van der Horst. Kist is volgens John Rose, die nu de lei ding over hel project heeft, nu te druk met het onderzoek naar het wrak van de 'Amsterdam' dat bij Hastings is gevonden. Rex Co- wan. in voorgaande jaren de pro- jektleider wordt dit jaar vertegen woordigd door Mike Pascoe. Re$. Cowan is druk bezig met de ar cheologische activiteiten bij de Shetland eilanden. Het conserveringswerk. wordt dit jaar eveneens vergemakkelijkt door nieuwe apparatuur. Conser vator Van de Horst heeft de be schikking gekregen over een ul- trasoon-tank. Daarin kunnen voorwerpen worden gereinigd door middel van trillingen. Verder heeft hij de beschikking over een polijstapparaat. John Rose opent vrijdag 13 juli een expositie in het Stedelijk Museum Vlissingen met als titel 't Vliegend Hart. De ten toonstelling. die om 11.30 uur wordt geopend, is tot eind sep tember te bezichtigen. aanvraag belonen we met een rijsttafel, die wij bij de aanvrager of aanvraagster thuis gaan klaarmaken on der leiding van één van on ze culinaire medewerk sters". zegt Conimex. "want dat is het waard om gevierd te worden". Wie dus wil weten hoe je saté in madoerasaus maakt of makreel op zijn Suma- traans. kan het beste in de komende periode bellen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13