DRS P.F. VAN DEN HEUVEL BENOEMD TOT DISTRICTSDIRECTEUR AMRO BANK MIDDELBURG KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN Vranje danst weer op eigen bodem Zon, een koel windje, rust. De dagen om te genieten. Lekker lui en onbezorgd. Want De Huisvrouw zorgt voor volop luilekkers. Het makkelijke in-een-wip-klaar eten. Lekker snel en snel lekker. Torro heeft het. En zorgt voor uiterst lage prijzen, bovendien! 119 79 75 .29 'Rederland maritiem' De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. Adverteren is bekend blijven ZEESCHEEPVAART ONDER CONTROLE Woensdag 18 juli 1984 DE VLISSINGER NA GESLAAGDE UITVOERING IN JOEGOSLA VIE MAGERE VARKENSLAPPEN kilo KOEKEPAN met anti-aanbaklaag, 0 24 cm 2.50 VARKENS BRAADSTUK 1000 gram MENUET SNELKOOKRIJST 4 pak 400 gramI SNELKOOKRIJST 400 gram VLABODEM 4 OQ per stuk#.Ov7 JONKER FRIS VLAVULLING 4 QQ blikI.C/C/ SPAGHETTI pak 500 gram HONIG MACARONI 4 pak 500 gram1 HALVE PERZIKEN 4 /JQ 1/1 blikI.Qvf ANANASSTUKJES f\Q blik 234 gram%rO De Meevallers PARTIJ AANBIEDING BOUQUETREEKS keuze uit 32 verschillende titels, normaal 3.95 per stuk, nu 3 stuks voor NECTARINAS mandje, kilo Versprijzen geldig t/m zaterdag 28 juli 1984 FLEISCHWURST „Artland", 500 gram MAGERE KWARK beker 500 gram CAMPING MARGARINE blik 500 gram IJSHOORNTJES „Cornets" met nootjes, doos 8 st. SLA per krop KOMKOMMERS per stuk MINI PUNTJES Tip Top Tieners, zak 10 stuks UNOX HAMBURGERS/ BEEFBURGERS alupack 160 gram STRIPVERHALEN VAN TOM JERRY keuze uit 10 verschillende titels, nu 3 stuks voor KRUIDENSTROOIER met 6 kruiden, ideaal op vakantie of bij de barbeque CALVÉ PIZZA Bolognese/ Napolitana, 300 gram KELLOGS CORNFLAKES 375 gram SUMMER SEASON gedroogde groenten, per zakje 50-70 gr. SOEPSTENGELS OQ pak 150 gramO vr ROYCO CUP-A-SOUP diverse smaken, 4 4 Q 4x175 gramf.«v7 ARLON VLEES-/ KIPPERAGOUT 4 Ofl blik 425 gramf.OC7 COTES DU ROUSSILLON kwaliteitswijn met lekkere frisse smaak, O 7£Z 0,7literO ST. GEORGENER Oostenrijkse Q Q|T Auslese wijn, 0,7 Itr. 0.v7vS CÖTES BORDEAUX zoete plezierige A yfC witte wijn, 0,7 liter'r.'rw CORBIERES V.D.Q.S., lekkere rode barbequewijn, A 7C 1 literH.fO Prijswijzigingen t.g.v. o verheidsmaa t regel en en/of van fabrikanten zijde voorbehouden. HERO MAALTIJDSOEP tomaten/tomaten- groente/erwten, 4 OQ 1/1 blikI.OC7 COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN 1-29-01 Foto: Vranje in hel zonnige Joegoslavië. Na een inspannende week is de volksdansgroep "Vranje" uit Vlis singen terug uit Joegoslavië. Vol enthousiasme dansten zij een Ne derlands programma op het Bal kanfestival in Ohrid. Het was niet de eerste keer dat Vranje deelnam: een paar jaar geleden waren zij eveneens van de partij. Enthousiast praten de Vranjes over een geweldige reis vol dans. ontspanning, spontaniteit en gast vrijheid. Deze reis is het gevolg geweest van een culturele uitwis seling met de Macedonische dansgroep Gerdan uit Ohrid. De Vlissingers onderhouden al jaren vriendschappelijke banden met deze dansgroep. Gerdan verzorg de de gastverblijven van de dan sers en danseressen. En dat was heel hartelijk. Ohrid was Vranje absoluut niet vergeten in de loop der jaren. In verschillende winkels waren tij dens het festival foto's opgehan gen van de optredens van Vranje enkele jaren geleden. En er is een boek uitgegeven, getiteld "Het Balkanfestival. 20 jaar" waarin een foto van Vranje staat afge beeld. zonder meer een stimulans voor de Zeeuwse dansgroep. Er stond Vranje een vol program ma te wachten. Eén van de akti- viteiten was een défilé. Het jaar lijks terugkerend Balkanfestival wordt altijd geopend met een dé filé. Een tiental groepen uit ver schillende landen showen zich aan het publiek. Het défilé is een route door de stad en trekt door gaans veel publiek. Het eindigt op het punt waar het eigenlijke festi val zal beginnen. Het optreden na het défilé was een hoogtepunt. Vranje baarde veel opzien en kreeg veel applaus voor hun Volendamse-. Zeeuwse en Spakenburgse kostuums. "Het défilé eindigde in een spontaan dansen van allerlei nationalitei ten". vertelt een enthousiaste danser. Het programma dat Vranje danste bestond uit ver schillende Nederlandse dansen. Er is een tv-opname van gemaakt, die in de winter in de Balkanlan- den zal worden uitgezonden. Ook een Macedonische krant besteed de aandacht aan Vranje: ze haal den zelfs de voorpagina. "Het viel overigens niet mee om te dansen in de hitte, het felle licht, op de stenen vloeren en in de toch wel zware kostuums. Maar de onder linge sfeer was goed en dat maakt veel mogelijk" herinnert een Vranje-lid zich. Vranje heeft on der andere de 'horlepiep', de Zeeuwse 'rei' en de 'klompendans' uitgevoerd. Met gebruik van aut hentieke attributen zoals de zeis. de dorsvlegel en een voor balkan- groepen onbekend instrument: de rommelpot. Ook al is Vranje net terug, ze zijn alweer bezig uet de planning van demonstraties in augustus. Tot eind juli houden ze vakantie. Vanaf augustus zal met een com pleet nieuw internationaal dan- sprogramma begonnen worden. Vranje heeft nog plaats voor man nen die ook graag willen volks dansen. Zij kunnen zich aanmel den bij: Ad Aarnoudse. Oud Arne- muidsvoetpad 39 in Middelburg (01180-35469) of bij Johan van Hemert, Sandenburg 42 in Vlis- singen (01184-65124). Schepen die niet of niet meer vol doen aan internationaal geldende voorschriften, lopen in de havens van 14 Europese landen de kans te worden aangehouden. Dat is mogelijk op grond van de 'Haven Staat Controle-' overeen komst tussen die 14 Europese, landen om zeeschepen te inspec teren. Sinds deze overeenkomst in de zomer van 1982 in werking is ge treden, zijn 12.000 schepen uit 110 landen gecontroleerd, met als re sultaat dat 1000 schepen werden aangehouden in verband met ernstige gebreken. Ze mochten pas weer naar zee, nadat afdoende vo9rzieningen waren getroffen. Vervuiling Sinds kort wordt ook bezien of schepen voldoen aan de eisen van het zogeheten 'Marpol' (Marine Pollution)-verdrag. Een gecompu teriseerd informatiesysteem is in gebruik genomen waarmee de 14 aangesloten landen gegevens over controles van schepen gaan uit wisselen. Op deze manier kunnen hopelijk ook schepen die zich -al dan niet met opzet- aan oliemorsingen of andere vervuilingen van de zee hebben schuldig gemaakt, wan neer zij in een haven in één van de 14 landen komen, duchtig aan de tand worden gevoeld. 'Sub-standard'-schepen Het gezamenlijk optreden is vooral gericht tegen 'sub-stan- dard'-schepen: schepen die niet voldoen aan de internationaal aanvaarde normen. Men wil in de eerste plaats de druk bevaren Noordzee zo veilig en zo schoon mogelijk houden. Tenslotte was de directe aanleiding om de 'Ha ven Staat Controle'-overeenkomst aan te gaan het zinken in 1978 van de 'Amoco Cadiz' voor de Bre tonse kust, waarbij 230.000 ton olie in zee vloeide. In het algemeen betekent in de scheepvaart een 'goedkope vlag' de registratie van een schip in een land met belastingvoordelen. Vaak betekent het óók een mogelijkheid voor reders, die het met de voor schriften op het gebied van veilig heid, milieu en arbeidszaken niet zo nauw nemen, een mogelijkheid om 'ongestoord' te werk te gaan - een vorm van concurrentie-verval- sing voor de wèl bona-fide reders. Pogingen om de 'goedkope vlag'- landen via overleg zo ver te krij gen dat ze zich aan de regels van de internationale verdragen hou den, hebben slechts in beperkte mate succes. De samenwerking van de 14 Europese landen moet daarom worden gezien als een eerste stap, om de reders van 'sub-standard'-schepen te dwin gen, de veiligheidregels in acht te nemen. Het is overigens zeker niet zo, dat alle 'goedkope vlag'-schepen on veilig zijn. Men zou dan bijna van een rampzalige situatie kunnen spreken, want ongeveer een kwart van de wereldkoopvaardij is gere gistreerd in een land met een voor rederijen aantrekkelijk fiscaal kli maat. Uit statistieken blijkt echter wel dat in de meeste gevallen verou derde 'sub-standard'-schepen uit dat soort landen bij rampen zijn betrokken. Het akkoord van de 14 Europese landen kan schepen, waarop ern stige gebreken worden vastge steld, dus verbieden de haven te verlaten, voordat de noodzake lijke reparaties zijn uitgevoerd. De overeenkomst stelt de scheep vaartinspecties in deze 14 landen óók in staat, om op te treden tegen slechte sociale toestanden voor de bemanningen, zoals slechte leef- en werkomstandigheden. In de kranten zijn geregeld berichten te lezen over schepen die om deze redenen worden aangehouden. Voor de reders in de 'traditionele' maritieme landen, zoals Neder land, heeft de overeenkomst inza ke 'Haven Staat Controle' als ex tra positief effect, dat een stuk concurrentievervalsing ermee wordt uitgebannen. Want veilig heid is niet alleen noodzakelijk; veiligheid kost ook geld! Bron: Stichting Algemeen Mari tieme Voorlichting) V1ATIERUB RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERS CHIJNT EXCLUSIEF II Drs. P.F. van den Heuvel is met ingang van 1 juli benoemd tot districtsdirecteur van de AMRO bank. Markt 7 in Middelburg. Hij volgt Drs. K. Dijk op die per die zelfde datum is benoemd tot on derdirecteur op het hoofdkantoor van de AMRO bank in Amster dam. Tijdens een druk bezochte recep tie nam de heer Dijk afscheid van de Middelburgse AMRO-relaties. De heer Van den Heuvel studeer de in 1972 af als bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit van Gro ningen. Hetzelfde jaar trad hij in dienst van het AMRO concern. Hij heeft binnen de bankorgani- satie diverse functies vervuld. De afgelopen vier jaar was hij di recteur van het AMRO kantoor in Vlissingen. Tot zijn opvolger daar is benoemd Drs. W.A.P.L. Jansen. De heer Jansen zal op korte ter mijn zijn functie in Vlissingen gaan vervullen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 11