"We hebben een periode met veel getob en geploeter afgerond' ZWITSAL BESTAAT 60 JAAR: Expositie fotografisch werk van Jan Dost en Hans Otto 'Rederland maritiem' VEEL VRAAG NAAR 'DROOMJACHTEN' 'Rcdcrland rïïariïienr DIAMANTEN JUBILEUM VAN HET GROOTSTE BABYVERZORGINGSMERK Woensdag 4 juli 1984 Vervreemding Verwantschap Nieuwe Academie Frame Illustraties uit Zeeuws platenboek tentoongesteld NEDERLAND EXPERT IN VEETRANSPORT OVER WATER Rood, wit en rosé uit de Provence 'Wat hier hangt, is de neerslag van een aantal jaren heel consequent een bepaalde lijn volgen. We heb ben niet deze expositie een periode met veel geton en geploeter afge rond'. Zo omschrijven de fotografen Jan Dost uit Hillegom en Hans Otto uit Katwijk de eerste grotere ten toonstelling van hun fotografisch werk. Deze expositie van zo'n 40 tot 45 foto's is vanaf 30 juni tot en met 26 juli onder de titel 'Geschikt om (te)zien' te bezichtigen in het Zeeuws Kunstenaarscentrum, Molstraat 13 (ingang Spuistraat), te Middelburg. Hoewel beiden duidelijk een heel eigen stijl van fotograferen heb ben. is er toch een opmerkelijke verwantschap in h.et werk. Het heeft iets ingetogens. Er is stilte en vervreemding. Én er spreekt een vlucht uit de sleur van het dage lijkse leven uit. De serie van Hans Otto is in kleur. Hij heeft de mens nadrukkelijk weggelaten uit zijn beelden. Zo beschouwd zijn ze leeg. Toch ademt zijn hele werk een mense lijke aanwezigheid. Maar dan wel een waar hij moeite mee heeft. Hoe komt dat? 'De beschouwer moet er maar uithalen, wat hij wil. M'n werk. is ook een spiegel van mezelf, een stuk zelfverwijt. Wat me vreselijk bezighoudt, is de leegte die mensen om zich heen kunnen scheppen. Een leegte die voor mij een soort afspiegeling is van de oppervlakkigheid, waar mee we vaak met elkaar omgaan, van het gemak waarmee we zon der omzien naar elkaar maar voortgaan op ons pad'. De foto's van Jan Dost zijn in zwart-wit. Hij heeft de mens (in één geval een dier) juist heel na drukkelijk in zijn beelden opge nomen. Maar dan wel vaak half, of in een hoek. Hij zegt: 'Ons beeld van de werkelijkheid wordt door allerlei-afspraken en wetma tigheden bepaald. Ik wil die wer kelijkheid van zijn alledaagsheid ontdoen. Er in ingrijpen, een beetje manipuleren, de mensen en de dingen schikken als spelers in een door mij gecreëerd decor, dat is wat me heel sterk boeit. Waar om wil ik dat allemaal? Het is na tuurlijk ook een stuk onvrede met mezelf. Wij mensen zijn vaak zo voorspelbaar, zo geconditioneerd. Bovendien willen we altijd de eerste viool spelen. Daarom plaats ik de mens in mijn foto's 'voor straf vaak in een hoek, of tegen een dominante achtergrond'. De titel van de expositie, 'Ge- schiktom(te)zien', is eigenlijk een woordgrapje, dat uit de hier geci teerde uitspraken kan worden ge haald en waar beide exposanten gevoelsmatig steeds mee bezig zijn, hij mag ook best letterlijk' opgevat worden. Tot voor kort hebben beiden zich namelijk be perkt tot deelname aan groep stentoonstellingen. Onder meer van het fotografencollectief FRAME, waarvan ze lid zijn. Ze konden daarbij, vanwege de be perkte expositieruimte, slechts een relatief kleine selectie uit hun werk tonen, maar zijn daar be paald niet rouwig om. 'Het heeft toch wel even geduurd, voordat we elk een evenwichtige, grotere selectie van pakweg zo'n twintig exemplaren konden samenstellen, kortom, we vinden ons werk nu pas geschikt om in een ruimere uitstalling gezien te worden". Er is al gesignaleerd dat het werk van Hans Otto en Jan Dost veel verwantschap heeft. In het gesprek met hen valt op, dat ze zich nogal eens bedienen van het woordje 'we'. Dat is ook niet zo verwon derlijk, want ze hebben vrijwel te gelijkertijd en in ieder geval samen ontdekt, dat de fotografie voor hen een persoonlijk uitdrukkingsmid del is, dat iets met hun gevoel te maken heeft. Dat begon heel voorzichtig op een fotocursus, waarop ze in de herfst van 1978 voor het eerst kennis met elkaar hebben gemaakt. Hans Otto: 'Ik was een jaar daar voor- na heel lang geen camera te hebben aangeraakt- weer wat rer gelmatiger gaan fotograferen. Dat viel samen met een periode in mijn leven, waarin ik over van al les en nog wat hevige onlustge voelens had. Ik was ontevreden en raakte steeds meer in mezelf ge keerd. Je kunt zeggen dat ik me bij die cursus heb aangemeld om weer eens een beetje onder de mensen te komen. Maar op dat moment had ik er nog geen idee van dat de fotografie voor mij meer zou worden dan een aardige vrijetijdsbesteding'. Jan Dost: 'Een paar weken voor dat die cursus begon, kreeg ik van m'n vrouw een kleinbeeldcamera op m'n verjaardag, omdat ik altijd van die beroerde vakantiekiekjes maakte. Nou, ze heeft het gewe ten. Ik was meteen in de ban van dat ding, schafte nog dezelfde week een donkere kamer aan en begon in het wilde weg te kieken. Maar op die cursus merkte ik al gauw, dat het me om veel meer ging. Ik wilde iets uitdragen. Ik had net een nare periode achter de rug, waarin ik voor het eerst met m'n gevoelens had leren omgaan. Had ik vroeger juist de neiging om me voor mijn emoties te schamen en ze met veel omhaal van woor den te verbergen, de fotografie stimuleerde me ineens om ze tol uitdrukking te brengen'. Het was een vrij elementaire cur sus, met veel nadruk op techniek en strenge composities. Toch is daarop de kiem gelegd voor een verdere verdieping van hun foto grafische ontwikkeling. Die begon alleen wat later, toen die cursus als een nachtkaars uitging. De over gebleven cursisten besloten voor taan op eigen houtje verder te gaan met eens per week bij elkaar te komen. Om de druk wat op de ketel te houden. Toen ze een beetje dreigden vast te lopen, kwam Jan Dost een verhaal in FOTO tegen over de Nieuwe Academie. Een door professionele kunstenaars geleide particuliere kunstacademie in Utrecht, die een afdeling fotografie ging oprichten. Hans Otto werd overgehaald mee te gaan naar de open dag, waarna beiden werden toegelaten. Hans Otto: "Die Nieuwe Acade mie is voor mij toch wel een openbaring geweest. Je werd na melijk ook in contact gebracht met andere vormen van beelden de kunst. Het was niet alleen maar fotografie. Vooral de lezingen, het waren eigenlijk meer performan ces, van bekende kunstenaars als Woody van Amen en Pieter En gels hebben niet alleen grote in druk op me gemaakt, maar ook invloed gehad op mijn denken over fotografie en kunst in het al gemeen'. Jan Dost: 'Ik heb dat ook zo er varen. We hebben trouwens ook veel opgestoken van interessante bijeenkomsten met internationaal bekende fotografen als Paul der Hollander en Paul de Nooyer, dit nu in Middelburg woont en met wie we als FRAME later een film gemaakt hebben. Voor ons is ook heel belangrijk geweest, dat we bij de Nieuwe Acamedie in de groep van Kees Takkenberg zijn geko men. Hij drukte als docent, in tegenstelling tot de andere, geen exclusief stempel op het gebeuren. Hij speelde niet de prima donna. Hij heeft erg veel aan onze per soonlijke ontwikkeling bijgedra gen en we zijn dan ook blij dat hij onze tentoonstelling wil openen'. Beide exposanten blikken nog eens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze zeggen het jammer te vinden, dat de afdeling fotografie aan de Nieuwe Academie een on dergeschoven kindje is gebleven. Op een gegeven moment zijn ze als groep opgestapt, inclusief do cent. Daaruit is Frame ontstaan, datje het beste kunt omschrijven als een collectief klankbord, waaraan de deelnemers regelma tig hun ontwikkeling toetsen'en waarmee ze allerlei activiteiten ontplooien: van groepstentoon stelling tot en met workshops. Tenslotte verzuchten ze: 'Die Nieuwe Academie was een goed initiatief. Maar de afdeling Foto grafie is daar mooit voor vol aan gezien. Dat is trouwens een pro bleem waar de fotografie als ui ting van beeldende kunst ten on rechte nog steeds mee worstelt'. Voorzitter Han Bogaert van de VVV Middelburg opent op zater dag 7 juli de tentoonstelling van illustraties uit het Zeeuws Platen boek in galerie Wijnstok aan de Bellinkstraat in Middelburg. De illustraties werden gemaakt door Rino Visser. Frans van den Driest tekende voor de tekst in dit boek, dat vorig jaar uitkwam. Meestal, zo argumenteert de ga leriehouder verdwijnen illustra ties voor boeken in het archief van de uitgever. "Het leek ons aardig om de mogelijkheid te scheppen gedurende de zomermaanden een aantal illustraties van dichtbij te bekijken". Getoond worden over igens niet alle tekeningen, het gaat om een groot aantal. De zee, het land en de Zeeuw zijn de vanzelf sprekende onderwerpen in het boek. Tijdens de opening op zaterdag worden er vanaf 15 uur Waleherse mutsen geplooid. Beverse kant (voor de Zuidbevelandse mutsen) geklost en laat Juliette Petri zien hoe een boek wordt gebonden. Een onbekende maar bloeiende tak van scheepvaart is het tran sport van levende dieren. Koeien, varkens, schapen, paarden en vele andere diersoorten worden over de wereldzeeën getransporteerd, van Europa naar het Midden-Oosten, van Australië en Nieuw Zeeland naar Indonesië en andere bestem mingen zoals veel Mohamme daanse landen. Goede naam Nederland staat uitstekend be kend als "veetransporteur" en heeft een toonaangevende rol in deze tak van scheepvaart. Rederij Vroon in Breskens is zo'n bedrijf dat hele kuddes vee per schip over de wereld transporteert. Wat voor dieren het ook zijn, Vroon vaart ze veilig en gezond naar hun land van bestemming. In 1982 vervoerde deze rederij met meer dan 30 schepen zo'n half miljoen schapen, een kwart mil joen koeien en vele tienduizenden paarden, varkens en buffels. Ook zebra's, geiten en zelfs kamelen gingen met Vroon de zee over! Moderne, voorzieningen Voor het veevervoer over water werd aanvankelijk van omge bouwde ferryschepen gebruik ge maakt, omdat ze voorzien waren van uitstekende airconditioning en van veel tussendekken, die goed kunnen worden omgebouwd tot "stal". De laatste jaren zijn er speciale "veeschepen" gebouwd met voor zieningen voor mestafvoer, het schoon - en nathouden van de dieren en de opslag van stro en SS» Bafn MHSmss*».. MODERNE ARK VAN HO ACH Koeien, varkens, schapen, paarden, maar ook zebra's, buffels en zelfs kamelen worden per schip over de wereldzeeën vervoerd. Nederland speelt een toonaangevende rol in deze onbekende tak van scheepvaart. hooi. Rederij Vroon laat momen teel haar nieuwe schepen "Zebu Express" en "Buffalo Express" bij de Harlingse werf Welgelegen verlengen, zodat de vervoers ca paciteit vergroot wordt tot 750 koeien per schip. Bijzondere gasten Doordat de Nederlanders over speciale schepen en veel ervaring beschikken en een uitstekende re putatie als dierenvervoerders hebben opgebouwd, krijgt men ook te maken met vooraanstaande passagiers. Zo moest de Braziliaanse "ren paardenselectie" uit Sao Paulo naar de Olympische Spelen in Ja pan worden gevaren. Over de reis en de verzorging hadden de paar den niets te klagen; een eerste klas passagier zou er jaloers op zijn...! Niet eenvoudig is het kamelenver- voer: in tegenstelling tot andere viervoeters weigeren kamelen over een loopbrug aan boord te gaan! Zij worden met een speciale "ka- melentakel" aan boord gehesen. De vaak meer dan duizend kilo wegende buffels vragen ook spe ciale aandachtomdat ze van na ture een vochtige omgeving ge wend zijn, worden ze elke dag op een douche getracteerd! Speciale begeleiding Erg belangrijk is bij het veevervoer dat de dieren zich op hun gemak voelen en gezond zijn. Zo worden de dieren tijdens hun zeereis begeleid door een team veeverzorgers en een dierenarts. Ook het laden en lossen wordt begeleid door gespecialiseerde veeverladers, die met behulp van een gesloten loopbrug de dieren van en aan boord brengen. (Bron: Stichting Algemeen Mari tieme Voorlichting). mm DRIJVEND PALEIS De DIANA II, gebouwd door Van Lent Zn., begon haar levensloop op de Kaagerpiassen! Terwijl de grote scheepsbouw moeilijke tijden doormaakt, bloeit de bouw van zeer grote, luxe jach ten als nooit tevoren. De klanten -voor het merendeel uit het bui tenland- kijken niet op een ton meer of minder. De prijskaartjes die aan sommige varende paleizen hangen, lopen vaak in de tientallen miljoenen! In niets lijken deze superjachten nog op het motorkruisertje van vroeger en in luxe streven ze zelfs de meest fabuleuze cruiseschepen voorbij. Ons land behoort tot de belang rijkste bouwers ter wereld van luxe jachten. De 'Rolls Royces' onder de jach ten worden onder meer gebouwd bij De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en C. van Lent Zonen aan de Kaag. In het formaat tus sen 20 meter en 65 meter lengte is vrijwel alles mogelijk: met of zonder helicopterdek.... de klant mag het zeggen. Concessies aan de zeewaardigheid en bedrijfszekerheid worden nooit gedaan. Dan is wel eens moeilijk vanwege de extravagante eisen van de opdrachtgevers. M,4ar de hoge kwaliteit heeft de werven juist zo'n uitstekende naam be zorgd. 'Stijlvol' Een superjacht koopt men niet alleen om mee te watersporten. De meeste zijn zó ontworpen dat er gemakkelijk mee kan worden gevaren. De representatieve func tie is uiterst belangrijk: het ont vangen van relaties; het in alle rust confereren, dat zijn éérste ve reisten. Kenmerkend is dat Nederlandse werven en ontwerpers meestal garant staan voor het scheeps bouwkundig aspect van de bouw, terwijl de vormgeving van het in terieur, en soms ook van de op bouw, aan buitenlandse architec ten wordt overgelaten. De Italia nen hebben een grote naam op dit gebied, maar helemaal 'in' is de Australiër John Bannenberg. Jonger Een merkwaardig verschijnsel is dat de gemiddelde leeftijd van de bezitters van zeer grote jachten daalt. Een gevolg daarvan is de verschuiving van de 'trend' van zeer luxueuze motorjachten naar niet minder comfortabele zeil jachten met veelal verdienstelijke wedstrijdeigenschappen. Deze zeiljachten zijn dus wél be doeld voor de watersport, al hou den ook jonge- 'heren,van stand' niet van behelpen. Schoonheden van schepen, zoals gebouwd door werven als Van Dam Nordia te Aalsmeer en J. Jongert BV in Medemblik worden dan ook in de regel voorzien van het nieuwste van het nieuwste. Een hydraulisch verstelbare zit hoek (om zonder te gaan staan door de patrijspoorten te kunnen kijken) is op een Jongert-jachi niets bijzonders! Dat alle elektro nische apparatuur, die soms 25$ van de bouwkosten uitmaakt De Provence is niet enkel een gebied van zon, zee en strand. van sfeervolle plaatsjes waar de dorpelin gen zich in alle rust overge ven aan een glas pastis en een spelletje jeu de boules, de Provence is meer... onder de Provencaalse zon worden wonderschone wijnen gebo ren, die allerwegen aan dacht verdienen. Voor iedereen die deze zomer het Zuidfranse land gaat bezoe ken schreef Robert Lee- naers deze 'wijnwijzer Pro vence'. De Zuidfranse streek Pro vence ligt voor een groot deel in de beschutting van bergen, zoals de Alpes-Ma- ritimes, waardoor zich een rijke vegetatie heeft ont wikkeld. Er is een overvloed aan subtropische gewassen, cipressen, pijnbomen, Eu calyptussen, olijf- en vijge bomen. Het wijngebied ligt geconcentreerd in de de partementen Bouches-de- Rhöne, Var en Alpes-Mari- times. Oud. maar toch jong Hoewel de wijnbouw hier al van ver voor het begin van onze jaartelling dateert, is de Provence-wijn pas goed bekend geworden na de ja ren veertig. In feite hield dat gelijke tred met het opko mende toerisme. Zonaanbidders, die met de wijn ter plekke hadden kennisgemaakt, wilden er ook thuis van genieten. Men apprecieerde de frisse, geheel van zoet gespeende rosé, met het frêle bouquet, dat een impressie geeft van alle geuren uit de warme Provence. Men leerde er ook hoe je van een rosé op timaal geniet, niet warm maar evenmin vrieskoud. Men maakte zich eveneens meester van het foelje om eerst het wijnglas met ijs blokjes te koelen en daarna de wijn in te schenken, zo dat deze een fonkelende bijna koninklijk oranje kleur kreeg. Provencaalse rosé kan probleemloos worden gecombineerd met allerhande gerechten, van zalig zachte schotels tot de pikantste toe. Kortom, deze rosé is een afdoend middel tegen iedere dorst. Langs de azuurblauwe kust tussen Marseille en Nice liggen de groenglooiende wijnlandschappen. Naar mate men meer landinwa arts trekt, worden de bergen steiler en grilliger. En waar de hellingen het toelaten staan de wijnstokken tot voorbij Draguignan. Naast driekwart rosé groeit hier éénkwart witte en rode Provence-wijnen. Een goe de rode Cötes de Provence is van een robijnrode kleur en hij smaakt soepel en ge spierd tegelijk. Hij kan een paar jaartjes ouderen. De witte variant wordt stante pede gedronken, hoe frisser hoe beter. Een keurkorps Miljoenen Nederlanders zijn in middels opgegroeid met Zwitsal; een Nederlands habvmerk. hoewel de naam wellicht anders doet ver moeden. De geschiedenis van het merk voert terug naar Pontresina, een dorpje op ruim 1800 meter hoogte in zuidoost Zwitserland. Daar ontdekte de apothekersleer ling C.J. Jansen bij toeval het re cept van een milde zalf, die plaat selijk werd gebruikt voor de meest uiteenlopende huidaandoeningen. De heilzame werking ondervond Jansen zelf, toen hij de zalf ge bruikte voor zijn, door bergwande lingen, geïrriteerde voeten. Het bracht hem op het idee om de zalf ook in eigen land te introduceren. Al snel na zijn terugkomst in Ne derland richtte de heer Jansen in Apeldoorn een apotheek op. Van hieruit introduveerde hij in 1924 de "Zwitserse Balsem" zoals hij de zalf noemde. Het verzorgingsprodukt werd be reid in een fabriekje dat hij had overgenomen van de weduwe van de apotheker A.A. Bonnema. Een tekst op de verpakking van de zalf verwees hiernaar: "De Neder landse Fabriek van Pharmaceuti- sche Fabrikaten voorheen A.A. Bonnema". Aanvankelijk was er geen grote belangstelling voor de "weldadige Zwitserse Balsem", die zo geschikt was "voor allerlei huidaandoe ningen". Ook de aanbevelingen van doktoren konden hierin geen verandering brengen. De groei van het merk kwam pas goed op gang nadat de heer Jansen had bemerkt dat het zallje vooral werd gebruikt voor de verzorging van babies. Dit was voor hem het sein om zich te gaan specialiseren in babyver- zorgingsprodukten. In 1928 introduceerde hij onder de merknaam Zwitsal de poeder bus. Voor het babykoppetje dat tientallen jaren de beroemd ge worden poederbus zou sieren, koos de heer Jansen zijn eigen dochtertje Mieke. De verkoop werd gestimuleerd met een. voor die jaren, bijzonde re actie waarbij folders, met waardebonnen voor proefdoosjes af&teKi Zwitsal, landelijk werden ver spreid. De bekendheid van het merk werd nog versterkt door de vernuftige distributie van de ba- byzalf in de oorlog, via de kraam verzorgsters. Zo werden het zalfje en de poeder als snel een begrip voor miljoenen kleintjes en ouders in ons land, en ook daarbuiten. Het Zwitsal assortiment is nu sterk uitgebreid en via de moderne we tenschap zijn nieuwe werkzame stoffen aan de produkten toege voegd. De zachtheid en niet-irri- terende werking van de produk ten heeft ook veel volwassenen (weer) naar de Zwitsal produkten doen grijpen. Toen bijvoorbeeld een Ameri kaanse huidarts, met veel be roemdheden in zijn cliëntenkring babyolie aanbeval als hét produkt voor gezichtsverzorging, schoten de verkopen omhoog. Ook babyzeep, babyshampoo en babybodylotion worden in sterke male door volwassenen gebruikt, in plaats van veelal duurdere cos metische produkten. De huidige groei van het merk valt voor een groot gedeelte hieruit te verkla ren. omdat de geboortecijfers de laatste jaren immers alleen maar zijn teruggelopen, becijfert Zwit sal. De Zwitsal-fabrieken in Apel doorn zijn nu nog steeds onder deze naam bekend bij een groot gedeelte van de Apeldoornse be volking. Maar inmiddels zijn de produktie- en researchfaciliteiten vanzelfsprekend aangepast aan deze tijd. Evenals het assortiment. Er ontstonden moderne nieuwe produkten als bijdehandjes, In- en Na 't Zonnetje en Baby Mild Soap. Inmiddels verzorgen acht van de tien ouders hun kleintje(s) met dit karakteristieke Neder landse babyverzorgingsmerk, zo weet men in Apeldoorn Foto's: De eerste Zwitsalfabriek in Apeldoorn, en de eerste poeder bus en babv-olie. ook geschikt voor volwassenen. van rode Cótes de Proven ce-wijnen is onderscheiden met een zogeheten 'Cru Classé'. Het zijn twintig domeinen die zichzelf ver heffen boven het gewone wijn werk. Ik hoef ze niet te noemen, want ze schreeu wen het zelf van hun etiket af. De wijnen van Coteaux d'Aix-en-Provence. Co teaux des Baux-en-Proven ce en Coteaux de Pierrevert in de Basses-AIpes hebben een eenvoudiger status, die van de 'vin delimité de qualité supérieure', dat zijn de goede middenklassers dus. Cassis en Bandol Naast dc algemene appella tion Cötes de Provence is het gebied vier minidistrict- aanwezig is. spreekt bijna vanzelf Uiteraard zijn ook alle soortei radio- en telexverbindingen aar boord. Vroeger werden de meeste mo torjachten van staal gebouwd me een bovenbouw van aluminium om gewicht te besparen. Sinds dt aluminium-techniek enorm is verbeterd, worden ook de rompen veelvuldig van dat materiaal ge bouwd. Wie kan dat betalen? De vraag rijst wie er in deze tijden van belastingdruk nog zo'n jacht kan betalen. Oliesjeiks zijn een belangrijke ca tegorie afnemers, maar ook poli-, tici, 'captains of industry' en grote concerns doen flink mee. Menige belangrijke zakenbespreking wordt gevoerd op een luxejacht. Een bekend voorbeeld is het enorme jacht 'Diana II', (foto) ei gendom van de groot-industrieel Flick, dat in 1977 gebouwd werd door Van Lent. Menig Duits poli ticus heeft op dit schip al eens een weekje Middellandse- of Caraïbi- sche Zee mogen proeven.... (Bron: Stichting Algemeen Mari tieme Voorlichting). jes rijk, het zijn Cassis, Bandol, Bellet en Palette. Het romantische badplaats je Cassis heeft een reputatie voor witte wijn. Opvallend is de amfithea terachtige ligging van de terrassen met wijnstokken, die optimaal van de zon profiteren. De bodem is rijk aan kalk. Witte Cassis is een verrukkelijk geurende, vol le wijn die fris en frank smaakt, zeker bij Bouilla baisse en andere Proven caalse gerechten. Wat ver der, richting Toulon, ligt Bandol waar de wijn een rode kleur heeft. Ook Ban dol is een waaiervormige wijngaard, waar de drui- vestokken zich koesteren in een warm klimaat. Hier ge dijt de druif Mourvèdre naast de Grenache en de Cinsault. Tegenover Ban dol. op het eilandje Bendor, ligt een klein en grappig wijnmuseum met wijnen en flessevormen uit alle delen van de wereld. Bellet en Palette Dicht bij Nice ligt het piep kleine gebiedje Bellet met rood, wit en rosé. De rode versie is lichtgekleurd en zeer delicaat, de rosé is een perfecte dorst lesser zonder meer en de witte Bellet is droog en frêle, met een ner veus karakter. Dicht bij Aix-en-Provence ligt het vierde gebied, dat van Palette met welgeteld twee domaines. het Cha teau Simone in Meyreuil en Chateau Crémade in Le Thonolet: een diep rode wijn, geurend en krachtvol, geperst uit de Mourvèdre- druif. Je kunt deze wijn di rect drinken, maar een paar jaartjes wegleggen zou beter zijn. Wilt u zich vóór uw tocht naar de Provence alvast oriënteren, dan adviseer ik u eens bij uw slijter-wijn- handelaar langs te gaan. Hij kan u wellicht een 'voor proefje' geven.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9