Evenementen V eere LUSTRUMTOERNEE CIRCUS HOLIDAY DOOR ZEELAND mt V het lekenhart Kunstbroeders paren 'esthetische kwaliteit aan kwaliteit product' Woensdag 11 juli 1984 DE FAAM - DE VL1SSINGER Open Dag agrariërs Olau Minicruise Het Fort en RSV Prestatieloop Domburg Vissershaven N oormannen-M VV Klederdrachtenshow Top amateurs Zomervakantieactiviteiten Rijksdiensten Vrijwilligers Denk- en Doe-avond Keitc hxjjo 4 in 1 Laks college Marokkaanse vereniging Doedelzakkorps Films in museum Staatssecretaris Stoelen mee naar kerk Kerkepad Badrit Discosoos in Veere Engelse gastgezinnen Hoge post bij Shell Ronde Veerse Meer Afscheid van hoofd Topvoetbal Waar staat de tent VOOR TOERIST EN BEWONER ART WORK GEEFT VISITEKAARTJE AF IN VLISSINGEN cushumor een heel nieuwe bete kenis geven. De sensatie in het Holiday-programma is dit jaar afkomstig uit het beroemde Roe meense Staatscircus. Maria Au- gustin zorgt aan de Washington trapeze voor vele huiveringwek kende momenten. En de Troupe Lazar zijn experts met de perche, een lange paal die op hoofd, op schouder in evenwicht wordt ge houden. Hoogtepunt van hun op treden is de balans van verschei dene artiesten en twee perches tot een hoogte van veertien meter. Tweeëneenhalf uur duurt het programma waaraan in totaal dertig internationale topartiesten, acht musici en veertig dieren meewerken. In 1980 maakte Cir cus Holiday zijn allereerste toer- nee. Dit jaar is de vijfde produktie uitgebracht en dat betekent: feest! Want een lustrum dient gevierd te worden. Holiday trakteert zijn publiek op extra lage prijzen en op extra veel vrijkaarten. Direc teur Hans Martens vindt het feit dat hij als laatste grote circus in Nederland is overgebleven simpel te verklaren. "Dankzij een groep toegewijde medewerkers heb ik steeds een topprogramma kunnen bieden. Niet alleen klassiek cirsus, maar onverwachte en ongebrui kelijke nummers daar tussendoor die het publiek een verrassende reden geven om het volgende jaar terug te komen. Bij ons zien ze steeds wat anders, maar ook steeds wat goeds. Ik durf dan ook rustig te zeggen: Op naar het tweede lustrum!" Vijf bedrijven in de agrarische sector houden zaterdag 14 juli 'open huis'. Het gaat om een ak kerbouwbedrijf, een boomkweke rij, een melkveehouderij, een pot- plantentelerij en een fruitteeltbe- drijf, die alle in de omgeving van Heinkenszand zijn gelegen. Bij kraampjes op de bedrijven is in formatie beschikbaar over dieren, machines, werktuigen en produk- ten. Teelttechnieken worden toe gelicht en op de boomkwekerij kunnen siergewassen worden ge kocht. Bij de klompenmakerij wordt getoond hoe het houten schoeisel tegenwoordig machinaal wordt vervaardigd. Bij de VVV in Goes, bij de betrokken bedrijven en bij de banken in het gebied zijn folders verkrijgbaar met de na men van de bedrijven en een kaartje. Er worden wegwijzers ge plaatst en de deelnemende be drijven zijn herkenbaar aan de •uitgestoken Nederlandse vlag. Zeer binnenkort houden ook ver schillende bedrijven op Walche ren Open Huis. Alleen in Zeeland kan vanaf van daag een minicruise worden ge boekt op een van de twee luxe veerschepen van de Olau Line. De cruise houdt een retourvaart in van Vlissingen naar Sheerness. Het basistarief bedraagt 49 gulden voor een volwassene en 29 gulden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Voor luxere accommodaties dan een bed in een economy compar timent wordt een toeslag bere kend. Passagiers kunnen onbe perkt gebruik maken van de faci liteiten aan boord, waaronder een bar/salon, dansen op levendige muziek, casino, videoscoop boe tiek, supermarkt, zonnedek, sau na, solarium en fitness centre. Reserveringen zijn mogelijk bij de erkende reisbureaus, bij de reis- verkopende banken in Zeeland en rechtstreeks bij de Olau: 01184-64000. Het 'Bewonerskomitee Het Fort' in Vlissingen heeft in een open brief de parlementaire enquête commissie aangeboden om te ge tuigen in het RSV-onderzoek. De huizen in Het Fort waren tot '78 namelijk eigendom van BV Scheldestad, een volle dochter van KMS, die weer een onderdeel was van RSV. Als voorwaarde voor de in dat jaar gevraagde overheidssteun voor RSV, stelde de toenmalige minister van eco nomische zaken dat RSV alle ei gendommen, die niet direct ver band hielden met het bedrijf, moest verkopen. De nieuwe eige naar werd Fortress, die de huizen vergeefs probeerde te verkopen. Daardoor kwam Fortress in de problemen, en er werd geen on derhoud meer aan de woningen gepleegd. Honderden mensen zijn nu verplicht om in verval kerende woningen te wonen. Het bewo nerscomité wil de enquêtecom missie nu graag vertellen van de pogingen om de huizen wel op een maatschappelijk aanvaardbare manier te verkopen. Er waren hierover namelijk al vergaande afspraken met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, maar de minister en de RSV-leiding hebben er voor gezorgd dat dit niet doorging. Zij kozen voor een miljoen gulden steun ten koste van het verval van honderden woningen, aldus de brief van het bewonerscomité in het Fort in Vlissingen. De atletiekvereniging Dynamo, de VVV Domburg en de Stichting 150 jaar Badplaats Domburg hebben een prestatieloop voorbe reid, die vrijdag 13 juli vanaf de Markt in Domburg van start gaat. Deelnemers kunnen kiezen uit een tocht over 2,5 één van 5 en één van 7,5 kilometer. De prestatielo pers horen om 19 uur het start schot klinken. Een uur later gaan de wedstrijdlopers van start voor een tocht van tien kilometer. Vanaf 18 uur kunnen deelne merskaarten voor beide tochten worden gekocht bij de VVV in Domburg. Het wegbaggeren van een slibrug voor de sluis van de Vissershaven in Vlissingen -een karwei waar mee een dezer dagen een begin is gemaakt- vormt de eerste fase van de restauratie van deze haven. Het slib zal ook in de haven zelf wor den afgegraven, daardoor is het mogelijk om gaten in de kademu ren te boren, waarin ankers wor den aangebracht. Op die manier krijgen de muren een grotere sta biliteit. De muren worden aan de voet ook nog gesteund door een stalen damwand. Deze wordt waarschijnlijk in het najaar aan gebracht. Bij de Balastkade wordt de Damwand rechtdoor getrok ken, waardoor de toestand dan weer in de oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. De Westkappelse voetbalvereni ging Noormannen speelt woens dag 18 juli een vriendschappelijke wedstrijd tege de kersverse eredi- visionist MVV uit Maastricht. De ontmoeting begint om 19.30 uur op het sportpark De Prelaat aan de Domineeshofweg in Westka- pelle. MVV is afgelopen seizoen gepromoveerd vanuit de eerste divisie, maar ook Noormannen promoveerde en komt nu in de vierde klas van de KNVB uit. De plaatselijke muziekvereniging OKK zal voor de wedstrijd en in de rust voor de muzikale omlij sting zorgen. Mevrouw M. de Jager-de Pagter uit Domburg en haar medewer kenden geven vrijdag 13 juli een show van Zeeuwse klederdrach ten. De show begint om 20 uur in de Grote Kerk in Veere en maakt deel uit van het programma van de Stichting Delta Cultureel. Me vrouw De Jager geeft tekst en uit leg bij zowel de klederdrachten uit vroeger tijd als bij de kostuums die tegenwoordig ook nog worden gedragen. Na de show kunnen de belangstellenden de kledingstuk ken van dichtbij bekijken en er vragen over stellen. Een groot aantal wielrenners die bij de amateurs tot de absolute top behoren, verschijnt donderdag 19 juli aan de start voor de 12e Ba- dronde van Domburg voor ama teurs. Ze stellen zich om 19 uur aan de startlijn op voor een wed strijd over 84 kilometer. Het par cours is uitgezet door het centrum van Domburg. Ab Verplanken, Jan Poley, Werner Wieme, Toon van de Steen en Krijn Sintnicolaas zijn enkele van de renners die een goede kans maken op de zege. De wedstrijd is georganiseerd door de wielervereniging Theo Middel kamp in samenwerking met een comité uit de Vereniging voor Ondernemers Badplaats Dom burg. Als afsluiting van de zomerva kantie-activiteiten van buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg 59 in Vlissingen kun nen kinderen van 6 tot-12 jaar donderdag 12 juli deelnemen aan een grote picknick. Hieraan gaat een trimronde op de trimbaan vooraf. Na de picknick worden bosspelen gehouden. Het evene ment begint om 10 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn donderdag 12 juli welkom tijdens het tafelten nistoernooi, dat vanaf 14 uur op het programma staat. Inlichtingen bij De Paraplu 01184-65453. Burgemeester en wethouders van Middelburg vragen de minister raad in een brief om het opheffen, van in Zeeland gevestigde rijks diensten te beëindigen. In het re cente verleden is het al vijf keer voorgekomen, dat een Zeeuwse rijksdienst moest verdwijnen om dat deze werd samengevoegd met de vestiging Brabant. Dit beleid van de rijksoverheid betekent het verdwijnen van vele Zeeuwse ar beidsplaatsen. Dit zou enigszins kunnen worden gecompenseerd door de dienst Getijdenwateren in Middelburg te vestigen. In de brief dringen b en w van Middel burg daar dan ook op aan. Het schrijven van het Middelburgse college is een vervolg op een eer dere klacht die de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt in Zeeland naar de ministers in Den Haag heeft gezonden. Buurthuis de Paraplu in Vlissin gen zoekt voor het nieuwe seizoen weer vrijwilligers. Het gaat hierbij om activiteiten zoals handenar beid, spel, peuteropvang en om de begeleiding van jongerenactivi- teiten en volwassenenactiviteiten. Ook kunnen mensen zich aan melden die belangstelling hebben voor het sekretariaat, en personen met sportieve capaciteiten om de rekreatieve volleybalavonden te begeleiden. Voor informatie: tel. 01184-65453. Een openluchtschaakspel, een schaakcomputer, snelschaken, sjoelen en een gatenbak ziin de ingrediënten van de Denk- en Doe-avond, die vanavond (woensdag) vanaf 19 uur wordt gehouden op het plein voor Ma ritiem Instituut De Ruyter aan de Boulevard in Vlissingen. Iedereen kan aan dit evenement deelne men. Voor de organisatie tekenen het Vlissings Activiteiten Fonds, de Schaakvereniging Vlissingen en de Sjoelvereniging Schijf'83 in Oost-Souburg. De evenementencommissie van de VVV-Middelburg heeft zater dag 21 juli gereserveerd voor de tweede Toeristische Vier-in-één- Dag. Zo'n dag werd op 2 juni voor de eerste keer op touw gezet. Op één kaart kunnen de bezoekers van de stad en de eigen inwoners profiteren van de volgende aan biedingen: Een rondleiding door het stadhuis, een bezoek aan de Nieuwe Kerk, een beklimming van de Lange Jan en een tweede kop koffie gratis (voor de kinde ren Ranja) in vijf restaurants in de binnenstad. Volwassenen betalen voor een kaart 2,50 en kinderen 1,— Kaarten kunnen die zater dag vanaf 10.30 uur worden ge kocht in het VVV-kantoor aan de Markt, De eerste rondleiding door het stadhuis begint om 11.00 uur en verder elk heel uur tot en met 15.00 üur. Bij grote bda«gstelling zullen ook op de halve uren rondleidingen beginnen. De overige attractiepunten kunnen op eigen gelegenheid tussen 11.00 en 16.00 uur worden bezocht. Het Wijkcomité Paauwenburg in Vlissingen verwijt b en w van deze gemeente een 'lakse houding' Het Vlissingse college heeft namelijk een brief van het comité van de cember vorig jaar tot op heden niet beantwoord. Het wijkcomité dringt in een brief aan b-en w nogmaals op aan een spoedige aanleg van parkeerplaatsen in de omgeving van het internaat van de Zeevaartschool in Vlissingen. De Democratische Vereniging voor Marokkaanse Imigratie in Zeeland zoekt vrijwilligers. De vereniging, die nu nog onderdak geniet in club- en buurthuis Het Buut in Vlissingen, krijgt binnen kort nieuwe huisvesting. Hierdoor kan het aantal activiteiten flink toenemen. Naast Arabische les voor kinderen en volwassenen en ontmoetings- en voorlichtingsda gen komen ook activiteiten die zijn gericht op de Nederlandse bevolking op het verlanglijstje van de vereniging voor. Hiervoor, maar ook voor hulp aan de secre taris en penningmeester, zoekt de vereniging vrijwilligers, die zich kunnen opgeven via Ali El Fassi en Kees Catsman, die bereikbaar zijn in Het Buut: 01184-16223. Vlissingen heeft een doedelzak korps. Onlangs passeerde de op richtingsakte bij notaris Sauer in Vlissingen. Daarmee werd de op richting van het 'Inter Scaldis Pi pes and Drums-korps' een feit. Het doedelzakgedeelte van het korps bestaat momenteel uit elf blazers, onder wie drie instruc teur^. Eén van hen heeft een klas sieke doedelzakopleiding gevolgd in Schotland. Dit najaar worden de Schotse doedelzakken gekocht. In september gaat de leerlingen cursus van start. De tamboersectie bestaat nu uit zeven leden. Ook voor deze richting start in sep tember een opleiding. Voor beide onderdelen kunnen zich nieuwe leerlingen aanmelden. Ook wor den vrijwilligers gezocht voor be heer en onderhoud van de mate rialen. Het korps gaat pas de straat op als alles, tot en met de originele uniformen, perfect is geregeld. Inlichtingen verschaffen voorzit ter G. Timmerman (01184-16674), secretaris J. Jacobs (01184-17181) en bestuursleden B. Wheatly (01184-19382) en G. Wessel (01184-61157). Als extra attractie vertoont het Zeeuwse Museum in Middelburg tot en met eind augustus films over Zeeland. De films die het Zeeuwse Museum op de projector zet zijn: Watersnood 1953 (maan dag en vrijdag). Terug naar het eiland -over de oorlogsperiode '40-'45- (dinsdag) Oosterschelde, kerend tij -over de afsluiting van de Oosterschelde (woensdag). Delta Fase 1 -over de sluiting van het Veerse Gat- (donderdag). De aanvangstijden zijn: 11.15 uur, 14 uur en 15 uurr Bij voldoende be langstelling worden de films ook op zaterdag (14 en 15 uur) ver toond. De films duren gemiddeld een half uur en zijn ook zeer ge schikt voor kinderen. Staatssecretaris J.P. van der Reij- den van WVC slaat vrijdag 13 juli de eerste paal voor de uitbreiding van het Sportfondsenbad in Vlis singen. Dat gebeurt om 16 uur. Degenen die zondag 15 juli de bijzondere kerkdienst in de grote tent op de hoek van de Vrijland straat in Middelburg bezoeken, doen er goed aan zelf een stoeltje mee te namen. Tijdens deze dienst houdt Ad Driesprong een over denking over het thema 'blijd schap'. Youth for Christ, de gere formeerde kerk en de Neder lands-hervormde kerk verlenen medewerking aan de dienst, die om 16.30 uur begint. De Dan H.- band verzorgt de muziek. Deze groep treedt ook vrijdag en zater dag vanaf 20 uur op in de grote tent, waar Youth for Christ dan de zomer-koffiebar houdt. De NCRV, die al eerder delen van Zeeland onder de loep nam in de uitzendingsreeks Kerkepad, be steedt dit jaar aandacht aan Schouwen-Duiveland. De kerken van Zierikzee, Dreischor, Noord- gouwe en Brouwershaven zijn maandag 13 augustus te zien in de televisie-uitzending van Kerke pad. Op de zaterdagen 18 en 25 augustus wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om deze ker ken met eigen ogen te bekijken. Allerlei achtergronden van Ker kepad '84 zijn te vinden in de Kerkepad-gids, die kan worden besteld bij de NCRV in Hilver sum. In de gids zijn alle Kerke- pad-routes van dit jaar opgeno men. De Badrit van de Motor- en Au toclub Scheldegouwen in Middel burg, die woensdag 25 juli op het programma staat, beleeft dit jaar de 28-ste editie. De Badrit is een puzzel/gezelligheidsrit voor be stuurders en passagiers van mo torvoertuigen en is georganiseerd in samenwerking met de VVV- Zoutelande en omstreken. De route, die ongeveer 30 kilometer lang is, voert de deelnemers over binnenwegen in de gemeente Valkenisse. De rijders worden in twee categorieën verdeeld: Bad gasten en Zeeuwen. Start- en aankomstplaats is Bar-Bistro- Bowling De Kaasboer.in Bigge- kerke. De inschrijving wordt om 19 uur opengesteld. Zo spoedig mogelijk na aankomst van de laatste deelnemer worden de prij zen uitgereikt. De jeugdsoos in Veere houdt in het zomerseizoen elke woensdag avond een discobal in het vereni gingsgebouw in Veere. Het even ement begint om 20 uur. De stichting English Conversation Club stelt belangstellenden in de gelegenheid om enige tijd bij een Engels gastgezin te verblijven, 's Morgens krijgen de deelnemers Engelse les, waarbij ze worden ingedeeld naar kennisniveau. In de middagen en weekeinden kan men sport en spel beoefenen of uitstapjes maken. 'Sociaal contact brengt vrede' is het motto van de stichting, die te bereiken is via de heer William H.G. Young in Den Haag: 070-472793 of 070-522238. Dr. C. Boertien, commissaris van de koningin in Zeeland, is toege treden tot de Raad van Commis sarissen van Shell Nederland BV. Samen met mr F.W.A. Goes neemt hij een post in die vacant is door het afscheid van de heren P, de Jong en ir. J. Choufoer. Het onlangs door minister Braks officieel geopende nieuwe surf centrum De Schotsman (bij Kamperland) vormt in het week einde van 14 en 15 juli de uitvals basis van de vierde Ronde van het Veerse Meer. Dit evenement, dat de European Boardsailing Asso ciation (EBA) heeft uitgeroepen tot 'Europees evenement '84', be staat uit drie onderdelen. De snelheidswedstrijd heeft een leng te van 40 kilometer: de prestatie tocht is 18 kilometer lang. Verder kan dit jaar voor 't eerst worden deelgenomen aan een funwed- strijd. Doordat de vorm van het Veerse Meer voor alle verschil lende materialen zowel voor- als nadelen oplevert, zijn er geen be perkingen aan de maten van plank en zeil. Inschrijven is bij De Schotsman mogelijk op zaterdag 14 juli van 9.30 tot 10.30 en van 17.00 tot 20.00 uur. Op zondag kan tussen 8.30 en 10.30 worden ingeschreven. De starttijden zijn: Funwedstrijd zaterdag 11.30 uur; Snelheidswedstrijd zondag 11.45 uur en prestatietocht zondag 12.45 uur. De heer J. Adriaanse, hoofd van de afdeling Burgerzaken van de Vlissingse gemeentesecretarie, faat op 1 september met de VUT. ijn afscheidsreceptie, die op Adriaanses verzoek een sober ka rakter zal dragen, begint donder dag 12 juli om 15.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis in Vlissingen. De Nederlandse topscheidsrech- ters Gerard de Schepper -uit Zee-- land- en Ignace van Swieten lei den dinsdag 24 en woensdag 25 juli het tweedaagse voetbaltoer nooi Zeeland '84. De Schepper fluit tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Beveren Waas, die om 18 uur begint. Twee uur later hanteert Van Swieten de fluit tijdens de ontmoeting tussen het Zeeuws elftal en de VFL Bochum, een formatie die speelt in de Westduitse Bundesliga. De daar opvolgende dag, woensdag 25 juli, leidt De Schepper de wedstrijd om de derde en vierde plaats. De finale is toegewezen aan Van Swieten. Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de voetbalvereniging Vlissingen aan de Bloemenlaan in de Scheldes tad. SAS VAN GENT Prinsenkade Donderdag 12 juli 16.00 en 20.00 uur Voorverkoop: Kantoorboekhandel, Promenade, Gentsestraat 10, Tele foon: 01158-1657. TERNEUZEN Kazernestraat Vrijdag 13 juli Zaterdag 14 juli Voorverkoop: Geillstraat 2B. Telefoon: 16.00 en 20.00 uur. 16.00 en 20.00 uur. VVV, Burgemeester 01150-95976 OOSTBURG Parkeerterrein Albert Heijn. Zondag 15 juli 16.00 en 20.00 uur Voorverkoop: Sigarenmagazijn Carpentier, Eenhoornplantsoen 7, tele foon: 01170-2830. CADZAND-BAD Sleedoornstraat Maandag 16 juli 16.00 en 20.00 uur. Voorverkoop: Kapsalon J. Verstraten, Boulevard de Wieling 40, tele foon: 01179-1486. BRESKENS Parkeerterrein Handelshaven Dinsdag 17 juli 15.00 en 19.00 uur Voorverkoop: VW Boulevard 14, Telefoon: 01172-1888. GOES Molenplein Evenementerrein Woensdag 18 juli 16.00 en 20.00 uur. Voorverkoop: VVV Grote Markt, telefoon: 01100-20577. WESTKAPELLE Oude Zandweg Donderdag 19 juli 16.00 en 20.00 uur Voorverkoop: VVV, Markt 69a, telefoon: 01187-1281 DOMBURG Sportveld Roosjesweg Vrijdag 20 juli 16.00 en 20.00 uur Zaterdag 21 juli 16.00 en 20.00 uur Voorverkoop: VVV Domburg..Badhuisweg la, telefoon: 01188-1342. VVV Oostkapelle, Duinweg 2a, telefoon: 01188-1425. VLISSINGEN Parkeerterrein Miro (Gildeweg) Zondag 22 juli 16.00 en 20.00 uur Voorverkoop: VVV Walstraat 91, telefoon: 01184-12345. VROUWENPOLDER Fort den Haakweg/Breezand Maandag 23 juli 16.00 en 20.00 uur. Voorverkoop: VVV Dorpsdijk 19, telefoon: 01189-1577. Circus, dat is niet alleen artiesten, dieren en klapperend tentzeil. Nee, tegenwoordig is dat ook meesle pend moderne muziek, bonte be lichting en tintelend theater. Cir cus Holiday heeft dat allemaal. Maar dat moet ook wel als je je het laatste grote Nederlandse circus moet noemen. Holiday is het Engelse woord voor vakantie. "Een circusvoorstel ling", zegt directeur Hans Mar tens, "moet als een korte vakantie zijn: vrolijk, ontspannend en onvergetelijk". Met vakantie in Holiday's grote viermastentent komt" het publiek tal van dieren tegen zoals de leeuwen en tijgers van de Italiaanse dompteur Gianfranco Franchetti, de paar den en pony's van Erwin Fran- kello en niet te vergeten de an derhalf jaar oude Afrikaanse oli fanten van Sonny Frank. Harry en Antoinette Bergmans verschijnen met een schilderachtige stoet van honden, katten, vossen, ezels, bokken en.... een konijn. Als uit een sprookje is het optreden van Mademoiselle Mariska met tien tallen witgeverderde duiven. En dan de clowns natuurlijk. Heel belangrijk in een tijd waarin me nigeen het lachen vergaat. De Saltarini's trekken met hun dolle dingen meteen de kinderen in hun ban. Maar met Jan Rauh en Paul Duijker is dat heel anders. Niet dat je om hen niet kunt lachen, integendeel. Hun vele korte op tredens zitten echter zo vol met dubbele bodems dat je eigenlijk nooit weet of je wel op het goede moment lacht. Maar lachen doe je toch om Paul en Jan die met hun dwaze verzinsels het begrip cir- Onder het motto 'Kerk en Re- kreatie' beleeft Veere van zondag 15 tot en met vrijdag 20 juli een groot aantal activiteiten. Zondag ochtend om 9.30 uur beginnen de diensten in de Nederlands-Her vormde kerk en in de gerefor meerde kerk. Bij beide diensten is kinderopvang mogelijk en na de diensten kunnen toeristen samen met de inwoners van Veere koffie drinken. Maandag 16 juli begint om 20.00 uur een historische rondwandeling vanaf het grasveld van de Markt. Op het pleintje voor het stadhuis wordt dinsdag 17 juli vanaf 19.00 uur een pop penkastvoorstelling opgevoerd. 'Blik op Veere' is de titel van een diaserie, die dinsdag 17 juli wordt vertoond in de zaal achter de ge reformeerde kerk. De voorstel ling, die wordt toegelicht door de heer Kallemein begint om 20.15 uur. De organist Luijk en de vio list Hesseling geven woensdag 18 juli een concert in de Neder- 20.00 uur begint. Een grootse vos senjacht wordt donderdag 19 juli gehouden. Deelnemers dienen zich om 20.00 uur te verzamelen op de Markt tegenover huisnum mer 35. Na afloop mogen de kin deren limonade drinken. Een kinderpicknick staat vrijdag 20 juli geprogrammeerd. Om 12.00 uur kunnen de kinderen van 4 tot 12 jaar vanaf het verenigingsge bouw in Veere meerijden op een boerenwagen naar een open plek in het bos. Daar worden de mee gebrachte boterhammen opge peuzeld. De gospelgroep Straling treedt vrijdag 20 juli vanaf 20.30 uur op in het verenigingsgebouw. 'Werken om te overleven' tenslot te is het thema van een tentoon stelling, die maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur kan worden bezichtigd in de Ne derlands-Hervormde kerk in Veere. Inlichtingen over deze ac tiviteiten zijn te verkrijgen via 01181-896. Met de presentatie van posters met daarop de Vlissingse evene menten voor dit zomerseizoen, heeft de groep Art Work (vof) haar visitekaartje afgegeven. Het drie tal leden van Art Work zegt met dit wervende affiche de doelstel ling volledig te hebben bereikt. Lex Maes, Lex de Meester en Leonard Snelders hebben voor ogen op een creatieve doch com merciële wijze te werken. Het één gaat niet zonder het ander, zo be togen ze. De samenwerking en de uiteinde lijke bundeling tot Art Work dit voorjaar is langzaam tot stand ge komen. Onderling deden Maes, Snelders en De Meester wel vaker wat gezamenlijks. "We ontdekten dat we door meerdere disciplines te bundelen beter kunnen wer ken", zeggen ze. De Vlissingse poster - die overigens elke twee weken verschijnt - is daar een voorbeeld van. Zowel de fotogra fie (De Meester) als vormgeving (Snelders) en tekenwerk (Maes) komen tot hun volste recht. De drie kunstbroeders zijn eveneens tevreden over dit promotie-artikel van de kustplaats Vlissingen. Overiqens rekende Art Work voor deze opdracht ongeveer vierdui zend gulden naar de gemeente Vlissingen (Rekreatieraad) toe. Van huis uit is Lex Maes tekenle raar, maakt regelmatig illustraties voor deze krant, werkt voor een aantal zaken en is illustrator voor een uitgeverij. Verder is hij aan een school verbonden als tekenle raar, speelt toneel bij de Zeeuwse Komedie en bedenkt graag rare dingen. Leonard Snelders is beel dend kunstenaar, vormgever en vooral de typografie neemt veel (werk)tijd in beslag. Lex de Meester is overwegend actief in de pers- en reportagefotografie. "Eigenlijk zijn we vooral geïnte resseerd in grotere opdrachten", legt Snelders uit. "De slager op de hoek van de straat is niet interes sant voor ons. Althans hij heeft het budget er niet naar om ons in te schakelen. Het tarief dat we berekenen komt neer op ongeveer 75 gulden per uur; voor Zeeuwse begrippen redelijk". Het wil trouwens niet zeggen dat een kleinere detailist niet wordt geholpen. Individueel blijven de leden van Art Work gewoon doorwerken, net als vroeger. Interessant voor de promotie- groep zijn opdrachten uit het be drijfsleven waarbij zij aangespro ken worden op hun artistieke kennis, ervaring en virtuositeit om van een 'achtergebleven gebied een koninkrijk te maken'. Maes: "Het kan zijn dat een bepaald deel in een onderneming of in stelling onvoldoende wordt be licht. Wij beginnen dan met vast te stellen wat de reden daarvan zou kunnen zijn. Vervolgens den ken we na over de manier waarop het betreffende onderdeel meer onder de aandacht kan worden gebracht. Maar let wel: we zijn geen reklamebureau. We probe ren de esthetische kwaliteiten te paren aan de kwaliteiten van het product". De Meester geeft als voorbeeld de poster voor Vlissin gen. "Promotie voor Vlissingen was hard nodig. Vlissingen is een aardige stad die nog wel eens wordt vergeten. Het winkelen, re- creëeren en de horeca moest on der de aandacht van het publiek worden gebracht. Dat kun je op vele manieren doen. Deze Kunst zinnige poster was voor ons dé oplossing". Behalve wachten op opdrachten hebben De Meester, Snelders en Maes reeds eigen initiatieven ge nomen. Zo verscheen er in april een serie bijzonder fraaie ansicht kaarten, allemaal kunstfoto's. In die geest denkt Art Work binnen kort ook een kalender te kunnen samenstellen. Anderen maken trouwens reeds gebruik van de kunstfoto's, door ze ingelijst op markten aan te bieden. De toeris ten worden gelokt met het op schrift 'gemaakt door een échte Zeeuw'. Op de foto: van links naar rechts: Lex Maes, Leonard Snelders en Lex de Meester. De kleinere foto's zijn opnamen van de reeds ver schenen posters in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7