informatiepagina van de gemeente vlissingen Nieuwe normen voor studiebeurs Het rijk helpt ook de deeltijdstudent! I Staat uw auto altijd op slot? r Glas het inzamelen waard. HÊmI Hup, in de glasbak! r Dit wordt de vismijn I 't Gaat weer gebeuren! IsVoorkoming Misdrijven alleen 'n zaak van de De gemeentelijke informatiehoeken Wat ligt ter inzage II De Raad voor de kinderbescherming en wat zij doet DE VLISSINGER Woensdag 6 juli 1983 /ra V? w Rijksstudietoelage Beurs/gift Bijdrage ouders Meer weten? Open Universiteit Inkomensgrenzen Mondelinge deeltijdstudies Schriftelijke cursussen Meer weten? A. Draai het stuur door tot u de klik van het slot hoort. B. Sluit de portieren, ramen en kofferdek sel af. C. Steek autopapieren en contactsleutel bij u. D. Laat geen 'aantrekkelijke' voorwerpen zichtbaar in de auto achter. Herinrichting Palingstraat en Slijkstraat Palingstraat en omgeving Hinderwet Vakantie Klussendienst Uitkeringen blijven gelijk Vergunningaanvragen Kunstuitleen wegens vakantie gesloten "Even bijpraten met Vragen op administratief gebied over uitkering? IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Enige tijd geleden zijn de nieuwe normen voor de rijksstudietoelagen voor het studiejaar 1984/1985 vastgesteld. Leerlingen in het voortgezet onderwijs van 21 jaar en ouder (op 31 maart 1984) en studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs (h.b.o.), (w.o.) krijgen daarmee een financiële basis om te studeren. De budgetten, zoals de maxi male toelagen ook wel worden genoemd, bedragen bij de rijksstudietoelagen voor het nieuwe schoolseizoen 10.420. Dat wil zeggen: voor uitwonen de studenten. Woont men nog thuis, dan komt het bedrag op 6.773. Deze budgetten kun nen worden verhoogd met col legegeld (w.o.: 898 en h.b.o. 778) en inschrijfgeld (w.o.: 150,—) of cursusgeld (h.b.o.: tot ten hoogste 778,—). Thuiswonende studenten kun nen bij hun budget tevens een vergoeding in de eventuele reiskosten optellen, wanneer de interlokale afstand tussen het centrum van de studieplaats groter is dan acht kilometer. Deze vergoeding bedraagt per jaar 39,— per kilometer voor aanvragers die op 1 september 1984 18 jaar of jonger zijn. Is men op die datum 19 jaar of ouder, dan komt het bedrag op 49,— per kilometer. Als maxi mum geldt echter in beide ge vallen 2.750,—. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder in het voortgezet onder wijs wordt de toelage verstrekt in de verhouding 80 procent beurs gift) en 20 procent renteloos voorschot dat, wat na afloop van de studie moet worden terugbetaald). Voor studenten aan het w.o. en het h.b.o. wordt eerst een zo genoemd bodembedrag (dat altijd als renteloos voorschot wordt gegeven) in mindering gebracht. Dit bedraagt voor het studiejaar 1984/1985 voor stu denten w.o. 1.640,— en voor studenten h.b.o. 1.600,—. Het meerdere wordt verdeeld in de verhouding 70 procent beurs en 30 procent renteloos voor schot. De hoogte van de toelage hangt samen met het inkomen van de ouders/verzorgers. Uitgangs punt daarbij is de 'bijdrage- vrije-voet' van 27.270,— het maximum-inkomen waarover geen ouderlijke bijdrage in de kosten van studie en levenson derhoud van studerende kinde ren behoeft te worden betaald. Bovenstaand artikel gaat maar globaal in op de regeling 'Rijksstudietoelage'. Wie na dere informatie wil kan bij de school of universiteit waar hij of zij studeert (of gaat stude ren) een brochure ophalen. Ook aanvraagformulieren zijn daar verkrijgbaar. Voor nadere informatie kan men ook terecht bij de Centrale Directie Studie financiering, Postbus 30006, 9700 RH Groningen (tel. 050-249.111). De aanvraag moet overigens vóór 30 no vember zijn ingediend. Eveneens bij studie aan Open Universiteit Voor het studiejaar 1984/1985 zullen wederom tegemoetkomin gen in de studiekosten worden gegeven aan studenten die deel tijdstudies en schriftelijke cursussen volgen. Onder die regeling vallen nu voor het eerst ook opleidingen aan de Open Universiteit. Een belangrijke verandering, ten opzichte van vorige jaren, is ook dat de minimumleeftijd om voor een tegemoetkoming in aanmer king te komen verlaagd is van 23 naar 21 jaar. voor de vergelijkbare monde linge deeltijdopleiding. Wan neer de cursuskostan onder het maximum blijven, dan kunnen de kosten van boeken en leer middelen worden vergoed. Echter: alleen zolang het hoog ste bedrag voor de vergelijkba re mondelinge opleiding niet wordt overschreden. Reiskos ten worden slechts vergoed als voor de studie aanvullend mondeling onderwijs nodig is. Een dergelijke vergoeding be draagt dan gemiddeld één da gretour openbaar vervoer per maand. Van opleidingen aan de Open Universiteit worden de cursus- kosten volledig vergoed. Een vergoeding in de kosten van boeken en leermiddelen is mo gelijk wanneer het betreffende moduul (van 100 studie-uren) voor de eerste maal wordt ge volgd. Voor de laatstgenoemde kosten bedraagt de maximale vergoeding 700,— per jaar. De vergoeding in reiskosten vindt op dezelfde wijze plaats als bij mondelinge deeltijdstudies. De hoogte van de vergoeding hangt samen met uw inkomen. U krijgt de maximale bijdrage als uw inkomen onder de vol gende grens blijft: Voor mondelinge deeltijdstu dies is de maximale vergoeding in de kosten van boeken en leermiddelen 700,— per jaar. Bij dat bedrag kunnen worden opgeteld het cursusgeld, het examengeld en reiskostenver goeding. De laatste bedraagt, als de interlokale afstand tus sen het centrum van de woon plaats en het centrum van de- studieplaats groter is dan acht kilometer, 49,— per kilometer. Het maximum ligt echter op 1.470,—. Wordt er minder dan vier dagen per week gereisd, dan gaat er voor iedere 'reislo- ze' dag een kwart van de voor de aanvrager berekende reis kostenvergoeding af. Voor schriftelijke cursussen is in het algemeen alleen een te gemoetkoming in de cursus- kosten mogelijk. De maximale tegemoetkoming is gelijk aan de maximale tegemoetkoming - 18.247 voor (echt)paren (plus 1.620,— per afhanke lijk kind); - 16.448 (plus 1620 per af hankelijk kind) voor alleen staande ouders; - 9.848 indien 21 jaar, 11.255 indien 22 jaar en 12.793 bij 23 jaar voor al leenstaanden met een uitke ring ingevolge de ABW, AAW, AWW, RWW, AOW of een rijksstudietoelage. (Van die toelage moet, indien van toepassing, worden afge trokken de premie ziekte kostenverzekering); - voor alleenstaande onder nemers een (netto)jaarinko- men dat gelijk is aan de normbedragen voor overige alleenstaanden. Bij elke onderwijsinstelling die voldoet aan door het rijk ges telde voorwaarden liggen for mulieren voor de aanvraag van een tegemoetkoming klaar. Ook zal deze instelling u de folder 'Studiefinanciering' en de deeltijdstudent kunnen ge ven. (Let wel: men krijgt geen tegemoetkoming bij studie aan niet erkende instellingen!). Met eventueel overblijvende vragen kan men terecht bij de centrale directie studiefinanciering in Groningen, tel. (050) 249.111 Iedere week is er wel iets nieuws te vinden in de ge meentelijke informatiehoeken. Of het nu gaat om folders van de gemeente of van het rijk, nota's, begrotingende ge meente komt ermee naar de burger. Die dus in vele gevallen niet naar het stadhuis moet om er om te vragen. De informatiehoeken zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, geopend 's maandags van 13.30- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, don derdag de gehele dag ge sloten. Vier tips van de politie, de moeite waard om ze in het achterhoofd te houden èn ze uit te voeren als de auto wordt geparkeerd. Het maakt niet uit waar en wanneer en voor hoelang. De gelegenheid maakt nu eenmaal de dief. En die dief heeft meestal echt niet zo lang nodig... De Vlissingse politie krijgt, he laas, nog maar al te vaak mel dingen van diefstal van of uit auto's. Waarbij in vele gevallen de conclusie kon worden ge trokken: dat was niet nodig ge weest. Een conclusie die nog eens gesterkt werd (en wordt) door controles die de agenten regelmatig uitvoeren op par keerterreinen. Daarbij treffen ze vaak minstens een op de tien auto's niet afgesloten aan. Ze leggen er dan het hierbij afge beelde foldertje in. De tekst daarin spreekt voor zich: "Dit foldertje is op een uiterst een voudige manier in uw auto be land. De deur was niet op slot. Dit keer ligt er wat in, volgende keer is er wat uit". De politie houdt het niet alleen op derge lijke controles. De borden bij de op- en afritten van grote par keerplaatsen staan er niet voor niets met hun opschrift: "Buit er uit..!" en voor als men is uit gestapt bij de uitgang: "Auto afgesloten? Buit eruit?". Die laatste twee woorden staan niet voor niets op het bord. Er zijn nog steeds mensen die spullen als polstasje met inhoud, ca mera's, verrekijkers en derge- lijke fraai geëtaleerd, achterla ten in hun wel afgesloten auto. Die mensen beseffen schijn baar niet dat dat best wel eens aanleiding kan zijn de zaak open te breken. Helemaal uitgesloten dat, als u de vier tips normaal uitvoert, niets uit de auto wordt gestolen is het niet. Wel kan door 'n beetje zorgvuldigheid heel wat narigheid worden voorkomen! Deze week is een begin ge maakt met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Palingstraat, de Onderstraat, de Flessenstraat, de Kouden hoek, de Hendrikstraat, de Slijkstraat, de Bakkersgang en de zijden van de Grote Markt. Deze herinrichtingsplannen volgen op het alweer enige tijd geleden gereedkomen van de woningen in deze stadsver nieuwingsgebieden. Alle be woners hebben van de ge meente bericht ontvangen over de aanvang van de werkzaam heden. In de omgeving van de Paling straat is de aannemer die het werk onder toezicht van de ge meente uitvoert, begonnen met het opbreken van de Onder straat. Daarna zal, met een onderbreking voor de bouw vakvakantie, de Onderstraat worden ingericht en zal de Koudenhoek in gedeelten wor den aangepakt. Daarna zullen de Flessenstraat, de Hendrik straat en tenslotte de Paling straat worden uitgevoerd. Slijkstraat en omgeving In de Slijkstraat en omgeving is de volgorde van werken: Slijk straat tussen Gasthuisstraat en Bakkersgang, Bakkersgang en tenslotte, de zijden van de Gro te Markt. Alle werkzaamheden worden in gedeelten uitgevoerd waarbij telkens het deel dat onder han den wordt genomen, afgesloten is voor autoverkeer. Zaterdag is het zover: de Vlissingse kermis barst dan los. En hoe! Op het vernieuwde Beilamypark, de Nieuwendijk, het De Ruyter- plein en de Zeilmarkt zijn een week lang (ook zondag) niet minder dan 27 zeer uiteenlopende attracties te vinden. Om er een paar te noemen: de Octopussy, botsautootjes en de kindermolen. Tus sendoor is er ruime gelegenheid de inwendige mens te verster ken; de poffertjes-, gebak- en nougatkramen bieden als vanouds een uitgebreide sortering; Kortom, er is gelegenheid voor een boel vertier. Hopelijk zal die de vakantiesfeer in de Vlissingse binnenstad alleen maar verho gen! Zeker op donderdagavond. In de nabijheid van het kermis terrein wordt dan namelijk het traditionele vuurwerk afgestoken. Dat gebeurt 's avonds om half elf. Niet traditioneel is de opening van de kermis op zondag. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst, zij het onder voorwaarden, 's Middags en 's avonds mogen de attracties wel 'draaien', maar tussen twee- en vijf uur zonder muziek! Dit houdt verband met een kerkdienst die in de nabijheid van het kermisterrein wordt gehouden, (foto Cor Schuilwerve). Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis kunnen worden ingezien de stukken, die betrekking hebben op onderstaande hinderwetaanvragen. Deze zijn in verschillende fasen van behan deling. U kunt op genoemde afdeling terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat te Oost- Souburg, tijdens de zomer vakantie gesloten; wijkcentrum 'Open Hof' aan de Alexander Gogelweg 59, tijdens de zomervakantie in cidenteel geopend, wijkcentrum 'Aldegonde' Westerzicht 386, geopend tijdens activiteiten in het centrum. het stadhuis, geopend op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Verder kunt u tot de genoemde data ook op woensdagavonden naar de informatiehoek 'onder de trap' in de stadhuishal ko men. De openingstijden daar voor zijn van 17.15- tot 20.15 uur. De betreffende stukken liggen daar dan eveneens ter inzage. De heer W. Wallach heeft een hinderwetvergunning aange vraagd voor een verkoopruimte van etenswaren, dranken, tijd schriften en bad- en aanver wante artikelen op een perceel aan de Boulevard De Ruyter (Keizershoofd). Van Rietscho ten en Houwens B.V. gaat de inrichting van het bedrijfspand aan de Mercuriusweg 15 uit breiden en wijzigen. Daarom heeft zij opnieuw een hinder wetvergunning aangevraagd. De heer J. Wisse uit Ritthem tenslotte heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een hinderwetvergunning. Die is bestemd voor een herstelin richting voor motorvoertuigen. Burgemeester en wethouders willen de vergunningen, onder voorschriften, verlenen. De aanvragen van de heren Wal lach en Wisse van Van Riet schoten Houwens plus bijbe horende stukken liggen ter in zage tot en met 20 juli 1984. Dat is ook de termijn tot en met welke bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij b. en w. Als daar (telefonisch) om wordt gevraagd kunnen tot en met 13 juli a.s. mondeling bezwaren worden ingebracht. Verder zijn aanvragen binnen gekomen van: - Vanduho b.v. voor een zelf- tank-benzinestation aan de Mercuriusweg; - de heer B.M. Sorber voor een reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen op het perceel Gildeweg 13; - de heer J. Fliers voor een friteszaak op het perceel Veerhavenweg (opstelter rein P.S.D.); De aanvragen en stukken die op de aanvragen van Vanduho b.v. en de heren Sorber en Fliers betrekking hebben lig gen ter inzage tot en met 6 au gustus. Dat is ook de termijn tot en met welke bezwaren kunnen worden ingediend. Als daar (telefonisch) om wordt ge vraagd kunnen tot en met 30 juli ook telefonisch bezwaren worden ingebracht. De medewerkers van de Vlis singse Klussendienst genieten momenteel van hun vakantie. Die duurt nog tot 20 augustus. Dan staan zij echter weer boor devol energie voor u gereed! De normen van de Algemene Bijstandswet zullen voorlopig niet worden gewijzigd. Dat be tekent, zoals de mensen die via. de gemeentelijke sociale dienst een uitkering krijgen wellicht al weten, dat de hoogte van de uitkering gelijk blijft als het eerste halfjaar. Dit is in tegenstelling tot voor gaande jaren. Toen werden de uitkeringen twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast. Rond die tijd werden meestal op deze pagina de nieuwe uitkeringsbe dragen gemeld. Gezien het feit echter dat er nu niets wijzigt is daar deze keer van afgezien. Wie toch deze bedragen wil weten kan daarvoor een folder tje halen bij de gemeentelijke sociale dienst. Dokter Gallan- datstraat 1 Wegens vakantie is de uitleen van beeldende kunst in gebouw 'Breehof vanaf volgende week tot half augustus gesloten. Dinsdag 21 augustus is de eer ste dag in het seizoen 1984/1985 dat de kunstuitleen weer open zal zijn. Sommige leden van het college van burgemeester en wethou ders zijn al met vakantie ge weest, anderen trekken er (in de loop van) op uit. Daarom zult u de gehele maand juli in deze kolom niet de rubriek 'Even bij praten met...." aantreffen. Van af 1 augustus zullen de colle geleden u echter weer op de hoogte houden van de uiteen lopende zaken die zij beharti gen. De nieuwe vismijn aan de Binnenhaven krijgt meer en meer vorm. Zoals het er nu uitziet komt het complex half oktober gereed. Dan krijgt de gemeente een accommodatie, die de Vlissingse vissershistorie van vele eeuwen eer zal aandoen. De foto geeft een beeld van hoe 'het' gaat worden. Uiterst links de muur aan de zijde van de kade, waar straks de vissersschepen zullen gaan lossen. Daarnaast de afslag, de ruimte waar de vis verwerkt zal worden. De oppervlakte meet 2400 m2 (1 20 bij 20 m2). In het hoge gedeelte (op de foto rechts van het midden) komt de mijnzaal met 72 zitplaatsen. Daarnaast komen kantoor, directieruimten en kantine: eronder de zaal waar de kisten gespoeld zullen worden én de verblijfs- ruimten voor halpersoneel en sorteerders. Naast dit complex komt, aan de overzijde van de aanvoerweg, een waterkelder. Voor de realisering van de nieuwe vismijn trok de gemeenteraad van Vlissingen vorig jaar 4,6 miljoen uit. Cliënten G.S.D.: Cliënten van de gemeentelijke sociale dienst, die vragen heb ben op administratief gebied, hoeven daar voortaan niet meer het algemene telefoonnummer van het stadhuis en deze dienst te draaien. Sinds kort kunnen ze rechtstreeks bij de sociale dienst terecht. Die heeft daar voor nu een apart nummer be schikbaar: 87882. Via dit nummer wordt echter al leen informatie verstrekt op werkdagen van 09.00- tot 12.00 uur. 's Middags kan er dus niet gebeld worden! Dit 'informatie nummer' is met name bestemd voor hen, die vragen hebben op administratief gebied. Bijvoor beeld over een inhouding, de datum van uitbetaling en de melding van vakanties. Maar, nogmaals, alleen 's morgens van negen tot twaalf! Vragen, die dat administratieve karakter niet direct hebben, kan men tussen 09.00- en 10.00 uur kwijt bij zijn of haar (bijstands)maat- schappelijk werk(st)er (tel. 87000). Onder allerlei omstandigheden kan men met de raad voor de kinderbescherming te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn bij de opvoe ding van kinderen, maar ook als het gaat om het gezag over kinderen na echtscheiding. Daarbij kan de bemoeienis van de raad soms heel ver gaan. Nu luidt een spreekwoord 'On bekend maakt onbemind'. Daarom zou het wel eens zinvol kunnen zijn om zich op de hoogte te kunnen stellen van de diverse aspecten van de raad. U kunt daartoe uit de informatie- hoek 'Onder de trap' in het stadhuis voorlichtingsbrochu res over de raad meenemen. U kunt ze ook telefonisch aanvra gen bij het Stafbureau voor lichting en inspraak. Ze worden u dan zo spoedig mogelijk toe gestuurd. De volgende brochures zijn be schikbaar: - Taak, werkwijze en organi satie van de raad; - Onder toezichtsstelling; - Omgangsregeling na schei ding; - Het gezag over de kinderen bij scheiding; - Naamswijziging van kinde ren; - Het spreekuur van de socia le afdeling;

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5