voor 05 Schoolfoto uit de oude doos HET HART VAN FOTO VERSCHUREN IS ASAHI PENTAX Podiumkunsten en culturele vorming DE PREE FotoVerschuren Beslissing Neeltje Jans GESLOTEN Adverteren doet verkopen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 juli 1984 Als de Oosterscheldewerken klaar zijn, zal er ook een bijzonder interessante landaanwinst worden geboekt; het voormalige werkeiland Neeltje Jans, omgeven door stranden, schoon wa ter en verbonden met een wonder van waterbouw, de pijlerdam Oosterschelde. Ou- Oosterschelde- beleid Neeltje Jans en Roggenplaat Niet wenselijke innen Vijf alternatieven Dagbezoek plai Mogelijkheden Jakobsen Europa Meubel Buitenruststraat 20, Middelburg, Tel. 01180-3 78 40 Grandorama Vlissingen Bellamypark 6, Vlissingen, Tel. 01184-1 4710 Vakantie Tweewieler Speciaalzaak van maandag 15 juli t/m zaterdag 4 augustus ABDIJ IEUWS Het Zeeuws steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwas seneneducatie heeft alle Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs voorzien van uitvoerige documen tatie over het aanbod aan po diumkunsten en culturele vorming voor het schooljaar 1984/1 985. Het geheel is verwoord in twee brochures, overzichtelijk samen gesteld en verstrooiend geïllus treerd. zoal aan mogelijkheden is, maar wil ook een antwoord geven op de vraag wat eigenlijk onder "cultu rele vorming" moet worden ver staan en welke waarde eraan moet worden toegekend. Het zou te ver gaan daar in dit korte artikel nog eens diep op in te gaan. De brochure maakt in elk geval duidelijk dat iedereen aan "zijn" cultuur deelneemt, op welke wijze dan ook. Culturele vorming draagt er toe bij het inzicht (ook in dagelijkse din gen) te vergroten. Het gaat er ook om de zintuigen aan te scherpen en zodoende de kwaliteit van het waarnemen te verbeteren. In hoofdgroepen onderscheiden wordt aanbod gedaan op het ge bied van beeldende kunst; audio visuele vorming; taal; communi catie; wereldoriëntatie; wonen en musea/archieven. Om wat con creter te worden een greep uit het programma (met de nadruk op De vele plannen met Neeltje Jans De brochure podiumkunsten laat een aanbod zien van tientallen voorstellingen en groepen. Keu zemogelijkheden genoeg op het terrein van toneel, dans, caba-' ret/kleinkunst, jongerentheater, themavoorstellingen (bv. oorlog en bevrijding) etc. Aan het onder werp "dans" wordt extra aan dacht besteed. Er zijn twee com plete "dansprojekten" beschik baar. Uitgangspunt is uiteraard het bekijken van de dans, maar ook het zelf beoefenen neemt een belangrijke plaats in. De brochure gaat ervan uit dat in schoolverband het bezoeken van voorstellingen wordt geplaatst in een breder verband; de "vormen de werking" van de kunst. Ge constateerd wordt ook dat er tegenwoordig weer een kentering valt waar te nemen in de richting van het esthetisch beleven, met andere woorden: genieten van kunst zonder meer. De brochure over culturele vor ming laat niet alleen zien wat er 1 $0$ De Stuurgroep Oosterschelde zal op 22 augustus a.s. een keuze maken uit de gepresenteerde al ternatieven. Tot 15 augustus kan een ieder op de nota "Inrichtings- altematieven Neeltje Jans" rea geren bij de secretaris van de stuurgroep, p/a Provinciehuis, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg. De nota is voor ƒ15,— verkrijg baar bij het bureau Recreatie van de Provinciale Griffie, tel. 01180-31493 (mw. Merk; alleen in de ochtenduren). Een samen vatting van de nota is gratis ver krijgbaar bij het bureau Voorlich ting van de provincie Zeeland, tel. 01180-31395. "greep"); tentoonstelling en zelf werken met grafiek; kunst-speur tochten door de stad; werken met video en film; boeken en boek drukkunst; Romeinse kunst; leef baarheid in kleine dorpen; cursus massacommunicatie en kera miek. Wie vanuit het onderwijs voor de brochure belangstelling heeft kan ze gratis verkrijgen op het Zeeuws steunpunt kunstzinnige vorming en volwasseneneducatie, Rouaansekaai 43, 4331 HB Mid delburg, tel. 01180-34880. Van verschillende kanten zijn er al ideeën gelanceerd en plannen ge maakt, vooral gericht op de mo gelijkheden voor recreatie en al dan niet met een commerciële in slag. Er komt niet alleen een grote oppervlakte grond beschikbaar, maar ook havenkommen en bouwdokken. Het beleid voor de Oosterschelde wordt qecoördineerd door de "Stuurgroep Oosterschelde", waarin vertegenwoordigers zitten van het rijk, de provincie Zeeland en de betrokken gemeenten en waterschappen. In 1982 is een beleidsplan Oosterschelde vast gesteld, dat in grote lijnen aan geeft welke ontwikkelingen in het ganse gebied mogen plaatsvin den en welke belangen (vooral van milieu en visserij) dienen te worden beschermd. Dit plan biedt echter geen aanknopingspunten genoeg om precies de inrichting van Neeltje Jans te regelen. Vandaar dat de stuurgroep een speciale studie van dit gebied heeft laten maken. Hieruit zijn vijf verschillende mogelijkheden ge rold. De stuurgroep heeft voorlo pig haar keuze laten vallen op het zgn. integratie-alternatief. Aanvankelijk zijn voor de bouw van de stormvloedkering drie werkeilanden aangelegd: Rog genplaat, Neeltje Jans en Noord- land. Beide laatsten zijn door een verbindingsdam samengevoegd. Eerst werd het aldus ontstane ei stormvloedkering. Ook wordt re kening gehouden met het statio neren van een reddingsboot, ac commodatie voor douane (omdat de Oosterschelde toegankelijk wordt via een zeesluis), opslag van meetapparatuur van rijkswa terstaat etc. Uitgegaan wordt van het feit dat het strand grote aantrekkings kracht zal uitoefenen op de re creatie. Er zullen toegangen moe ten worden gemaakt en parkeer terreinen worden aangelegd. Het strand biedt ruimte aan ongeveer 10.000 badgasten. Gedacht worden ook aan horecavestiging. Inclusief parkeerterrein, tuin etc. wordt een plek van anderhalve ha. voldoende geacht, rekening hou dend met het buffet in het voor lichtingscentrum en enkele andere voorzieningen, zoals strandtenten. Ook een jachthaven staat op het programma: het beste lijkt een deel van de Roompothaven voor dit doel te reserveren. Gedacht wordt aan ongeveer 6 ha wate roppervlakte, geschikt voor 600 ligplaatsen. De sportvisserij zal ook een kans krijgen. Voorzieningen - voor het vissen vanaf de oever - zijn er nauwelijks nodig. Vooral de ha- vendammen lijken erg geschikt. De studie somt verder een breed scala van activiteiten op die mo gelijkerwijs ook in aanmerking komen voor realisatie. Dit betreft o.a. natuurbouw (het bewust doen van ingrepen die bepaalde natuurlijke ontwikkelingen in de hand werken), het kweken Van zalm en schelpdieren, paling- en kreeftenvisserij, een "water- staatsspeelpark", duiksport, ex positie over rijkdommen der zee, maritiem museum, voorlichting over energie en offshore etc. etc. het grote afbreuk zou doen aan het landschap en de overige mo gelijkheden van Neeltje Jans. De Neeltje Jans-studie mondt uit in vijf inrichtingsalternatieven (dwz. vijf totaalplannen voor het hele gebied). In elk van deze plannen zijn de reeds vastgelegde mogelijkheden (zoals gezegd zijn dat er elf) verwerkt. In elk alter natief is ook de expositie "rijk dommen der zee" verwerkt, om dat zij in elke ontwikkeling past. In de verschillende alternatieven wordt steeds de nadruk gelegd op enkele hoofdlijnen. Zo is er een "minimumalternatief" (een keuze voor weinig nieuwe activiteiten), een "visserijalternatief", een "presentatie- en innovatie-alter natief (nadruk op wetenschap en onderzoek van de zee); een "dag- recreatie-alternatief" en tenslot te een "intergratie-alternatief". In dit laatste alternatief wordt niet van een specifiek thema uitge gaan. Getracht is de verschillende activiteiten alle min of meer tot hun recht te laten komen, waarbij elke activiteit wat moet "inleve ren" ten bate van een andere. Zoals in het begin van dit artikel is vermeld, heeft de stuurgroep Oosterschelde voorlopig voor dit alternatief, gekozen. land ook wel aangeduid als het "damvak Geul", maar nu is eens gezind gekozen voor de naam "Neeltje Jans". De totale opper vlakte van dit eiland is zo'n 220 ha. De totale oppervlakte van de (werk)havens en de bouwput Schaar is 290 ha. Aan de kant van de Noordzee is overtollig zand opgespoten, waardoor bij laag water een strand van 200 m. breed droog valt. Aan de binnenzijde ligt het getijdegebied van de Ooster schelde, met platen en slikken en mosselkweekpercelen. Het eiland is bereikbaar via de autoweg over de stormvloedkering. Er wordt nu al gebouwd aan het bedienings- en dienstengebouw voor de ke ring, het "Ir. J.W. Topshuis", waarin ook een voorlichtingscen trum zal worden gevestigd. Mogelijkheden te over, zou men op het eerste gezicht zeggen, als het gaat om leuke ideeën, voor de "aankleding" van Neeltje Jans. Er zijn al 45 eventuele mogelijk heden geïnventariseerd, maar er moet natuurlijk wel rekening mee worden gehouden of hierdoor dit unieke gebied niet teveel wordt aangetast. Over elf van die moge lijkheden zijn inmiddels al beslis singen genomen, zodat er ook ruimte voor gereserveerd is of zal worden. In de meeste gevallen gaat het om noodzakelijke maa tregelen, die verband houden met het beheer en onderhoud van de Een aantal ideeën en plannen wordt niet wenselijk geacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor een pret park, een golfbaan, grootscheep se hotelaccommodatie, en cam pings, oeverrecreatie aan de Oos- terscheldekant, de berging van afvalstoffen (verdraagt zich niet met het bijzondere karakter van het gebied) en bedrijfsvestigin gen. Ook een losplaats voor de be roepsvaart wordt afgewezen, om dat het onzeker is of hier behoefte aan bestaat. Een windenenergie- park zou in theorie mogelijk zijn. Er zouden ongeveer 40 turbines (dus molens) met een hoogte van 75 m kunnen worden geplaatst. Er bestaat echter twijfel aan de behoefte van zo'n project, terwijl In grote trekken wordt het dagbe zoek aan de publiektrekkers in elk van de alternatieven op ongeveer 21.000 personen geraamd. (Het dagrecreatie-alternatief komt tot 26.000). Het Topshuis trekt 3.500 mensen per dag, het waterstaatsspeelpark 10.000 en de expositie Rijkdom men der Zee 2.700. Ook zullen 4.500 personen per dag naar het strand gaan. Er wordt ook gere kend op zo'n 1.000 "overige be zoekers", bv. sportvissers. Deze aantallen betekenen dat er 2.600 tot 3.400 parkeerplaatsen voor auto's nodig zijn. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Bij GRANDORAMA keuze uit 200 verschillende frontkleuren en modellen. Alle keukens zijn aan te passen aan uw persoonlijke wensen en bestaande ruimten. Bij GRANDORAMA alles in één hand: - wij ontwerpen samen met u uw keukenindeling. - wij verzorgen, indien u dit wenst, het installeren van uw keuken. - wij bieden uitgebreide SERVICE. GRANDORAMA keukens zijn toch goedkoper, terwijl ze aan de hoogste eisen voldoen en kwalitatief vergelijkbaar zijn. Vanzelfsprekend geeft GRANDORAMA op al haar keukens vijf jaar GARANTIE. WIT/GRIJZE KUNSTSTOF KEUKEN (270 cm blok) Kompleet met gaskookplaat en geïntegreerde koelkast, afzuigkap en R. V.S. spoelbak met afdruipgedeelte Leverbaar in 48 verschillende frontkleuren. HOEKKEUKEN 230x210 CM. Kompleet met Philips electrische kookplaat en oven. geïnte greerde koelkast, afzuigkap en R. V.S. spoelbak met afdruipgedeelte. Leverbaar in rustiek-eiken. natuurgrijs. wit en landhuisstijl. Kranslijst tegen meerprijs leverbaar. KUNSTSTOF KEUKEN met massief eiken af werklijsten (270 cm blok) kompleet met Philips electrische kookplaat en oven. geïntegreerde koelkast, afzuigkap en R. V.S. spoelbak met afdruipgedeelte. Leverbaar in 18 verschillende frontkleuren. ZWARE MASSIEF HOUTEN KEUKEN IN EIKEN (270 cm blok). Kom pleet met Philips elec trische kookplaat en oven. geïntegreerde koelkast, afzuigkap en R. V.S. spoelbak met afdruipgedeelte Kranslijst tegen meerprijs leverbaar. RUSTIEK EIKEN LANDHUISKEUKEN IN HOEKVORM 230x210 CM Kompleet met Philips electrische kookplaat en oven. geïntegreerde koel kast. afzuigkap en R. V.S. spoelbak met afdruipgedeelte. Kranslijst tegen meerprijs leverbaar. AAP, NOOT, MIES Mevrouw L. Geervliet-Petiet is de inzendster van deze foto (school aan de Heerengracht anno 1924). Mevrouw Geervliet heette toen nog Lijdie Petiet en het zijn alle maal leerlingen van de vierde klas. "Ik heb 38 jaar in Hilversum ge woond", meldt mevrouw Geervliet ons. "Misschien komen er nog reacties van oud-klasgenootjes", hoopt ze. Mevrouw Geervliet woont nu aan de Meanderlaan 292 in Middelburg. Zij herinnert zich trouwens nog de volgende namen. Staande van links naar rechts: Adric van Maldegem, Jan Brand- sma, Henrik Lenseling, Levien Riemens, Juf. Pouwer. Jaantje Bijleveldt. Dorus Breuze, Annie Vroon. Jan Jonkheer. De linkse rij banken: Bep Graaf- liuis en Jaantje Kabboord, Tini Loodewijk en Suus de Vlieger, Jans Verhagen en Lijdie Petiet (mevr. Geervliet). Betsy Francois en Nel (onbekend). Do Heuse- veldt en Saar Tissot van Patot. De rechtse rij banken: Jopie Kö- geler en Adrie v.d. Welle, Jan Vertrecht en Douwe van Schi- chem. Johan v.d. Hofstede en Louw Vleugel, Jan Maljers en Jo han Heuseveldt, v.d. Wal en Ber- tus Sukkel. Ook deze foto kunt u bestellen bij de redactie van dit blad. De foto kost ƒ7.50. U dient dan sajnen met dit knipsel het geld (met een cheque mag ook) te zenden aan De Faam-de Vlissinger. Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg. Betaalt u met geld dan de brief svp aantekenen. Dechequesvpop naam van fotograaf Ruben OreeL Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09 00-18 00 uur, vrijdag koopavond zaterdag van 10 00-17 00 uur Zusterstraat 8-10-12 Middelburg, tel. 01180-42344 Afgifte goederen Zusterstraat 18 - tel. 14984 Spoedgevallen de Pree, Oranjeplein Oost-Souburg Tel. 01184-61912 ln het hart van de 8 Foto- Verschuren filialen in Zuid-West Ne derland, Breda, vind! u ook Asahi Pcntax Nederland. De importeur als buurman dus, en dat heeft voor u natuurlijk grote voor delen. Maak eens kennis met die voor delen tijdens de julimaand, Pentax- maand bij Foto Verschuren. Bergen op Zoom St. Josephstraat 4 iel. 01640-53344. Breda Ridderstraat 8 tel. 076-144045. Middelburg Lange Delft 47 tel. 01180-12603. Oosterheide Zuiderhout 72 tel. 01620-26606. Ooslerhout Arcndstraal 23 tel. 01620-54252. Roosendaal Oude Markt 43 tel. 01650-69088. Rijen Stationsstraat 36A tel. 01612- 3220. Steenbergen Kaaistraat 41 tel. 01670-63768.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17