Benefietfilm voor ongelukkige zeiler Voor ruiters en versierde sjezen Lidia Huijssen: 'Ik heb er alle vrije dagen voor moeten opnemen' Hééé! Jij ook hier?!? De inundatie van Walcheren "44-"45 FOTO VERSCHOORE 01180-34520 □eVLissinger HET WEEKBLAD WALCHEREN ACTIE: 'HELP HENK OP WEG' EERSTE FOLKLORISTISCHE DAG 1984 KLEURENFOTO'S? ZIEKENFONDS MIDDEN-ZEELAND MIDDELBURG BADGASTEN SPELEN 'BADGASTEN' Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas V J.P.A. ROSSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIE Nu met speciale weekendservice: vrijdag brengen, zater dagmiddag al klaar en zaterdag brengen maandagmiddag al klaar! Dat kan bij... RAAKT U HAAR KWIJT? r DEZE WEEK IN J Woensdag 11 juli 1984 oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Ook het Filmhuis Meccano in Middelburg steunt de berooide Henk van de Weg. Deze Middel burgse zeezeiler kwam in aanva ring met een walvis in de laatste mijlen van de OSTAR-zeilrace en verloor toen zijn schip. Enkele vrienden hebben een hulpactie op touw gezet om Van de Weg weer aan een schip te helpen. Het Filmhuis Meccano toont op vrij dag 13 juli twee keer 40 graden Zuiderbreedte. De opbrengst is voor de ongelukkige zeezeiler. De film is gebaseerd op een waar verhaal over Donald Crowhurst, die over boord sprong in de zee van Saragossa. Aan boord van zijn zeilboot werd een vervalst log boek gevonden. Crowhurst had uit frustratie ingeschreven voor een solozeilrace rond de wereld. Hij kon echter de grimmige zee en (vooral) de eenzaamheid tussen de golven niet bolwerken. De voorbereidingen voor deze film begonnen al in 1973; er moest speciaal apparatuur worden ont worpen voor de opnamen op de stormachtige zeeën. Het duurde dan ook vele maanden voordat met het filmen kon worden be gonnen. Voor de opnamen werd trouwens een echte zeilrace geor ganiseerd. De spannende avontu renfilm met dramatische afloop staat borg voor spectaculaire beelden, waarbij iedere zeezeiler zijn hart kan ophalen. Omdat de mensen van het Film huis een enorme drukte verwach ten. zijn twee voorstellingen op vrijdagavond, namelijk om half negen en elf uur. unze auiorunriek van bougie tot bumper" is deze week 'helemaal vol' van Citroen F.en wielerronde in Dom burg. protest van een Vlis- sings wijkcomité en een soos in Veere is slechts een greepje uit de talrijke me dedelingen in onze rubriek 'korte informatie' Art Work in Vlissingen: drie kunstenaars die de esthetische kwaliteiten willen paren aan de kwali- gaan commercie en kunst samen. Donderdag 12 juli staat geheel in het teken van de Zeeuwse kleder dracht. Op het Middelburgse Mo lenwater worden die dag ringrijde- rijen met versierde sjezen en te paard gehouden in het kader van de Folkloristische Dagen, die dit jaar voor de achtentwintigste keer worden gehouden. Voor de orga nisatie van dit evenement tekent de Folkloristische Commissie. De wedstrijden beginnen om half tien en zijn rond vijf uur afgelopen. Er is een groeiende belangstelling voor het ringrijden met versierde sjezen, zo constateert de commis sie. Dit jaar zullen er maar liefst 47 spannen en even zovele koppels starten. Allen getooid in het Wal- cherse costuum. De Folkloristi sche spreekt van een 'recorddeel name' dit jaar. Voor de gewone ringrijderij star ten 27 ruiters van diverse afdelin gen van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging op Walcheren. Behal ve de strijd om de meeste ringen worden ook de costuums geju reerd. Voor de deelnemers is weer heel wat te verdienen tijdens deze Fol kloristische Dag. Voor het mooist geklede paar in Walchers costuum zijn er vijf prijzen beschikbaar ge steld en evenveel prijzen kunnen worden gewonnen voor de mooist versierde sjees. De vijf paren die de meeste ringen steken kunnen op een prijs rekenen en de drie beste ringrijders te paard krijgen aan trekkelijke prijzen. De volgende Folkloristische Dag is op 16 augustus. Dan strijden de ruiters voor de Koninklijke Be kers. PARALYMPICS OP DE RESERVEBANK Hoewel de hadplaats Domburg jaarlijks ruim één miljoen overnachtingen registreert van toeristen uit binnen- en buitenland, kan uit dit aantal beslist niet worden afgeleid dat iedere toerist opgaat in de grote massa. Integendeel, de kreet 'Hééé, jij ook hier?!? is in Domburg absoluut geen uitzondering. Het Noordwalcherse dorp mag zich namelijk ver heugen in een groot percentage herhalingstoeris ten, mensen, die al jarenlang, soms zelfs generaties lang, hun tenten opslaan tussen de Manteling en de golflinks. 'Hééé! Jij ook hier?!?' is daarom de titel van een cabaretachtige revue, die een aantal mensen die hun sporen in de wereld van de kleinkunst al lang hebben verdiend, maar die ook vaak zijn te vinden op Domburgs stranden, deze zomer zes keer op de planken van het Badpaviljoen voor het voetlicht brengen. 'Een avond aan het strand met de bad gasten' is de ondertitel van het gebeuren, dat onder leiding staat van Carolien Somerwil. "Het is een gevarieerd zeebanket van liedjes en spel", zegt deze 29-jarige Utrechtse over de revue. Op verzoek van de Stichting 150 Jaar Badplaats Domburg schreef ze een programma over zon, zee, vakantie, het badleven, kortom over Domburg. De acteurs zijn Ellen Altenburg. Jeroen Jagers, Rom- ke Oortwijn en Alix Royer. Ze worden muzikaal begeleid door Andrea Vermeulen (fluit/saxo- foon), Bert Wiskie (basgitaar), Victor Alting von Geusau en Ocker Repelaer van Driel (drums) en de pianiste Carolien Somerwil, die ook tekent voor de regie. De data waarop wordt opgetreden zijn 13, 14,20,21,27 en 28 juli. Deoptredens beginnen om 21 uur. Kaarten vijf gulden zijn te koop bij de VVV in Domburg en bij de plaats van handeling: het Bad paviljoen in Domburg. Vorige week donderdag werd de Goese atlete Diny West- strate op het stadhuis in de Ganzestad uitbundig gehul digd. Op de Olympische Spelen voor gehandicapten behaalde zij drie medailles. In het spoor van de blijkbaar heersende op vatting 'je levert pas een top prestatie als je nummer één bent' tooiden talrijke hoog waardigheidsbekleders zich op z'n zondags en staken in wel gekozen woorden de loptrom- pet over de prestaties van de sympathieke atleten. In Middelburg keerde in diezelfde week Lidia Huijssen terug van de paralympics in New York. Zij had geen enkele medaille behaald, dus geen lovende woorden. Haar goal- hall-ploeg (voor visueel gehandi capten) kwam niet verder dan de één na laatste plaats. De 26-jarige Lidia kwam trouwens niet één keer in het veld. Zij was meegenomen als reserve en bleef steevast op die bank zitten, ook al omdat ze zich op de te harde vloer in New York blesseerde. Niettemin geniet ze nu nog na. De sfeer was overweldigend, zo zegt ze. "Je zit er met ongeveer 1800 atleten uit 44 landen. Iedere deel nemer aan de Spelen is herken baar aan het tenue, meestal een trainingspak. En als je mekaar op straat tegenkomt, knoop je mees tal een gesprek aan". Ze heeft er trouwens enkele nieuwe vrienden aan overgehouden. Zo legde ze contacten met iemand uit Kenia, een atleet uit Koeweit en breidde ze haar vriendenkring in Europa uit met een sporter uit Finland. "Ook kwam ik een bekende tegen uit Noorwegen, 's Winters nemen gehandicapten daar in Beitostolen deel aan skitochten over lang laufbanen. Ook een aantal leden van de SVGZ neemt daar aan deel". Lidia Huijssen is een fervent goalball-speelster. In het seizoen speelt deze uit Wemeldinge af komstige sportvrouw in de lande lijke competitie, die wekelijks op één plaats wordt gespeeld: in Utrecht. Getraind wordt meestal in Kruiningen waar de leden van de Sport vereniging Visueel Ge handicapten Zeeland elkaar ont moeten om op vele manieren de spieren los te gooien. De ploeg goalballer-sters is vorig seizoen echter uitgeweken naar Terneu- zen. Lidia: "In Kruiningen wor den allerlei sporten beoefend op één avond. Als je dan aan presta- tiesport doet zoals wij in de com petitie, krijg je onvoldoende de tijd om je te bekwamen. Hoewel nu al vaststaat dat we volgend jaar met twee damesploegen in de competitie spelen, is het nog niet zeker waar we trainen". De Zeeuwse ploeg speelt in de derde klasse, en dat is de laagste. Niettemin werd Lidia geselec teerd. Kennelijk had ze de capa- Voorzitter J. Potteboom van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen opent op vrij dag 13 juli de tentoonstelling Wa ter over Walcheren in het Rijks archief in Zeeland, aan het Abdij plein in Middelburg. Getoond worden dertig aquarellen van de kunstenaar Waalko J. Dingeman- se jr, die de inundatie van Wal cheren in de jaren '44-'45 vastleg de. De aquarellen geven een le vendig beeld van de ontreddering op Walcheren na de innundatie en de daarna ter hand genomen op bouw. De serie van de kunstschil der, die momenteel in Burgh woont, is in het bezit van het Ge nootschap, in 1983 gekocht en veilig gesteld in de historische- topograflsche Atlas Zelandia II- lustrata. Op 1 november 1944 landde de vierde commandobrigade in hel Slijkhaventje bij Vlissingen en bij Westkapelle. De verdere toegang tol Walcheren werd op 4 novem ber via de Sloedam geforceerd. En op 6 en 8 november werden res pectievelijk Middelburg en Veere uit handen van de bezetters vero verd. In de maand ervoor veran derde het eiland, dat steeds de 'tuin van Zeeland' werd genoemd, in een binnenzee, waar eb en vloed vrij spel hadden. Lancaster bommenwerpers maakten op 3 oktober met projectielen van zes ton een breed gat in de Westka- pellse zeedijk. Toen het eiland niet snel genoeg onder water liep, werden op 7 oktober de dijken bij de Nolle (Vlissingen) en Ramme- kens (Ritthem) gebombardeerd. Toen de dijken tussen Veere en Vrouwepolder op 11 oktober nog eens dezelfde behandeling onder gingen, was het nauwelijks nog voor te stellen dat er onder al dat water ooit prachtig leefbaar land was geweest. De plattelandsbevolking was in middels ondergebracht in de Mid delburgse binnenstad. Maar liefst veertigduizend mensen zaten er bijeengepakt, vijftienduizend hec tare land was verdwenen. Een groot deel van de bevolking moest na de bevrijding elders in Zeeland worden ondergebracht. In Vlissingen bijvoorbeeld was slechts één huis onbeschadigd gebleven. Niettemin kon het werk op de scheepswerf De Schelde onmiddellijk weer worden hervat, hoewel huisvesting ontbrak. Ver draaid moeilijke tijden waren dat. Maar kennelijk had de bevrijde bevolking het er voor over... Maar het land lag er troosteloos bij. De huizen beschadigd, en on bruikbaar. de bevolking geëva cueerd en de bodem verzilt, jaren ongeschikt voor de landbouw. Maar in januari werden de werk zaamheden tot herstel ter hand genomen. Dat gebeurde onder leiding van ir. P.L. Jansen van de Dienst Droogmaking Walcheren. Het gat op de Nolledijk werd op 2 oktober 1945 gedicht, op 12 okto ber de Westkapelse zeedijk, 23 oktober was het gat bij Veere ge sloten en op 5 januari 1946 was dan eindelijk het gat bij Ramme- kens dicht. 4 November 1947 wordt uitgeroepen tot boom- plantdag. de herontwikkeling van Walcheren kan beginnen. De beelden na de onderwaterzet ting heeft Waalco Dingemans op fascinerende wijze vastgelegd. Steden omspoeld door water, troosteloze landschappen met do de bomen, dijken bezaaid met wrakstukken, dat alles in scherp contrast met dat prachtige Wal cheren van voor de oorlog. Ook heeft de kunstenaar de eerste aanzetten van het herstel, het dichten van de gaten in de dijken bij Westkapelle en Veere, weer gegeven. Behalve de artistieke waarden hebben de afbeeldingen - aldus het Zeeuws Genootschap - een nog grotere historische topografi sche waarde. Ook al omdat er uit die tijd zeer weinig fotografisch materiaal bestaat. Waalko Jans Dingemans jr werd op 28 augustus 1912 geboren in Gorinchem. Zijn beide ouders waren eveneens kunstenaars. Hij volgde opleidingen aan het rijks instituut voor tekenen in Amster dam. de rijksacademie voor Beel dende Kunsten in Amsterdam en de Kunstnijverheidsschool in Haarlem. Tijdens deze opleidin gen heeft Dingemans zich be kwaamd in de techniek van het schilderen, aquarellen en de gra fiek met de droge naald. Zijn on derwerpen zijn voornamelijk stil levens, portretten, .figuren en landschappen. Tegenwoordig woont hij in Burgh-Haamstede en schildert veelal landschappen. Dc tentoonstelling is te bezichti gen van maandag tot en met vrij dag tussen 10 en 16 uur. citeit om samen met de vijf andere speelsters Nederland te vertegen woordigen in New York. "Ik train al sinds september 1982 met de nationale ploeg in Wageningen. Eigenlijk zou ik niet nleegegaan zijn. Desondanks heb ik steeds keihard getraind met in mijn achterhoofd, dat er altijd nog wel iemand af kön vallen. Dat is ook niseren helpen we daarbij. Ook kan zo'n vereniging subsidie krij gen via de Invaliden Sportbond". Vorige week maandag kwam ze thuis en zonder veel tam-tam is ze meteen weer aan het werk gegaan. "Dat moest wel", schudt ze mee warig haar hoofd. "Om te kunnen deelnemen heb ik alle verlofda gen moeten opnemen...". 1 -V „De betere geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE lANpf PflfT 50 MIDDELBURG O1180 13221 Lidia Huijssen in training bij de nationale ploeg in Wageningen. gebeurd, precies zoals ik dat altijd aanvoelde". Goalball wordt gespeeld met drie speelsters (of spelers als het om mannen gaat). Aan weerszijden van de sporthal bevinden zich speelvelden. De speelsters dienen zich op de oriëntatielijnen te hou den, waarvandaan de bal wordt gespeeld. De bal mag uitsluitend over de vloer worden gerold. Het is een spel voor visueel gehandi capten, dus de tegenstanders kun nen de bal niet zien. Daarom is er een belletje in de bal en daarom mag uitsluitend worden gerold. Zwiept de bal door de lucht, dan valt het belletje stil. Over de ge hele breedte van elk speelveld is het doel. De speelsters dienen de bal te spelen en te scoren of tegen te houden. "Het is een spel waar veel behendigheid aan te pas komt", legt Lidia uit. Goalball is niet een sport voor uitsluitend blinden. Lidia Huijs sen, die overdag werkt als admi nistratief medewerkster bij Focus Veilig in Middelburg, kan voor veertig procent zien. Om de ploe gen nu gelijkwaardig te maken qua gezichtsvermogen, worden de ogen afgedekt met een doek, ook de re serves dragen verplicht een doek. "Ik ben nog net goedgekeurd om deel te nemen. Of moet je van af keuren spreken"?, grapt de Mid delburgse. Lidia Huijssen is vele avonden per week in de weer voor de gehandi captensport. Behalve actief speel ster, beheert ze de penningen van de SVGZ en is ze bestuurslid van de Nederlandse Invaliden Sport bond, district Zeeland. "Onze taak is om gehandicaptensport te stimuleren waar dat mogelijk is. Als een normale sportvereniging iets voor gehandicapten wil orga TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen FOTO FILM VIDEO Vhssingen Middelburg Goes Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel 01184-14081/01 100-16159 Gezond Itaar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw'lioofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag per 16 juli 1984 nieuw telefoonnummer: noteert U dit even?

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1