'n Zonnige zonnebril- prijs. Voetmeetdag bij Van der Sloot in Middelburg uit 02 het zakeehart goed DE JONG 'Soms wordt klakkeloos dubbelglas geplaatst' fceitc 1*^0 GA VOOR UW FIAT NAAR BLAAS IN MIDDELBURG. 'n Complete bril voor 'n complete prijs. 99,50 Woensdag 20 juni 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Pannekoekenhuis 'De Kabouterhut' uitgebreid en gemoderniseerd JN1 KON$HOW BIJ FOTO BACK JfN MIDDELBURG VOOR MENSEN MET VOETKLACHTEN rthek brillen MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. is goed. MIDDELBURGSE GLAZENIER KEES SEYBEL Eerste paal 20 km loop Bevrijding Franklin Roosevelt Theater en letteren Huisomroep Kinderfilm Disco Anjercollecte Excursie LEZERS SCHRIJVEN Meer klederdracht Stormvloedkering Rommelmarkt Ouderen Swingen Woord en daad HAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE BLAAS, HERCULESWEG 12, MIDDELBURG. TEL. 01180-12918. Lubbers Patiëntenbelangen Het Buut Schorren Vandalisme Homo-eetavond Jarige loodsen rthek brillen Verpleeghuis Bedrijfsschool Diabetes Zwemmen vsv Kunstlijn Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: «deskundig advies Rinck kwaliteit «Quick service vakkundige aanpassing Hel pannekoekenhuis 'De Kabouterhui' aan het Oostkerkplein 8 in Middelburg wordt morgen (donderdag 21 juni) heropend na een uitbreiding en met een totaal opgeknapt interieur. De afwaskeu ken is nu gelijkvloers, de keuken is groter gemaakt en het terras is vernieuwd. Daarnaast hebben Harry Spijker en Ted Luyben - de uitbaters van De Kabouterhut (zie foto) het gehele interieur aan een opknapbeurt onderworpen. Met het terras mee zijn er zeventig zitplaatsen in hel Middelburgse pannekoekenhuis. Het duo begon vijf jaar geleden onder moeilijke omstandigheden. "Er waren toen dagen bij dat we slechts één bakje koffie verkochten", weet Harry Spijker zich te herinneren. Inmiddels hebben velen de weg naar De Kabouterhut in de Zeeuwse hoofdstad gevonden en komt het meermalen voor dat het een vol huis is. De menukaart beveelt veertig verschillende soorten pannekoeken aan en er zijn een aantal koffievariaties als specialiteit opgenomen. Bij de opening - door de moeders van hel tweetal - speelt hel Middelburgs Mu ziekkorps op het pleintje bij De Kabouterhut. Foto John Siwabessy. Foto Film Video Back. met vesti gingen in Vlissingen. Middelburg en Goes, houdt zaterdag 23 juni in de zaak aan de Korte Geere in Middelburg een uitgebreide Ni- konshow. Tijdens deze show is het gehele Nikon programma te bewonde ren. Speciaal voor deze gelegen heid is een specialist van Nikon aanwezig die alle apparatuur vrij blijvend demonstreert. Voor wie tot aanschaf van een Nikon overgaat heeft Foto Back tijdens deze show extra gunstige prijzen. Alle fotoapparatuur wordt geleverd met twee jaar ga rantie en twee jaar gratis verzeke ring. van 79,- voor Met zelfkleurende glazen. Model MLII De originele g|lotenbril met etui en garantiebewijs -i -| -| van 168,- voor .11 Ij" Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. "De Middelburgse Glazenier" heeft in de korte tijd van zijn be staan al een grote klantenkring opgebouwd. Dat komt vooral door de serieuze aanpak van onderne mer Kees Seybel, die twee jaar ge leden -noodgedwongen- voor zich zelf begon. Hij dreigde werkloos te worden doordat het bedrijf waarbij hij werkte -de Noorder Glashan- del- ophield te bestaan. In de pe riode dat Seybel bij de glashandel werkte als calculator/werkvoor bereider had hij zoveel ervaring opgedaan dat hij wel voor zichzelf durfde te beginnen. "Liever eigen baas, dan werkloos", was zijn stel ling, voordat hij aan deze onder neming begon. Kees Seybel was overigens goed voorbereid, want hij had inmid dels enkele cursussen gevolgd, zoals na-isolatie, en hij plaatste ook de bestellingen voor het glas- bedrijf. Daardoor ontstonden weer relaties, die ook vandaag de dag nog worden onderhouden, maar dan voor zijn eigen bedrijf. Ook werden fabrieken en beurzen bezocht, om zich zo ruim mogelijk te oriënteren in het werken met en het verwerken van glas in al zijn facetten. Dubbelglas En tijdens die cursussen leerde Seybel veel. Vooral van de fouten van anderen. Een uitgesproken mening heeft de Middelburgse glazenier over het plaatsen van dubbelglas; een operatie die met uiterste zorg moet worden beke ken en behandeld. Vooral het op treden van thermische'breuken - tengevolge van bijvoorbeeld té sterke temperatuurwisselingen - moet worden voorkomen. Seybel hierover; "Het komt nogal eens voor dat er klakkeloos dubbelglas geplaatst wordt, zonder dat vooraf is bekeken of er kansen zijn op thermische breuken. "Bij grote schaduwvlekken of temperatuurwisselingen is de kans op een thermische breuk het grootst. In zulke gevallen moet dubbelglas eigenlijk worden on traden. Maar hierop wordt nau- wel yks of in het geheel niet gelet", stelt Sevbel vast. Voeten zijn bijzonder belangrijk. Wie pijn aan de voeten heeft voelt zich niet lekker. Uit onderzoeken is komen vast te staan, dat er bij tachtig procent van de Nederland se bevolking wel wat hapert aan de voeten. Er kan echter gecorrigeerd worden. Bijvoorbeeld met een Vi- brionveer van de firma Fussgold. Deze veer corrigeert daadwerke lijk, aldus de firma die dit apparaat op de markt brengt. Temeer daar er voor elke voet eerst een afdruk wordt gemaakt, alvorens de veer wordt aangemeten. Op vrijdag 22 juni zijn de specialisten van de Fussgold bij schoenmode Van der Sloot aan de Lange Delft in Mid delburg de gehele dag om mensen met voetklachten te woord te staan en om advies te geven. De Vibrionveer werd zo'n dertig jaar geleden ontdekt in Zweden door Frans Dyck. De eerste lan den die gebruik maakten van die ontdekking waren Amerika en Duitsland. Sinds enkele jaren is de Vibrionveer ook in Nederland. Volgens opgave zijn talrijke men sen hun rugklachten kwijt, sinds ze een correctie op hun voeten aanbrengen middels deze veer. Wie bij de firma Van der Sloot op vrijdag 22 juni geholpen wil wor den. dient wel eerst even te bellen om eem afspraak te maken. Tele foon 01180-13926. een u prisma horloge St. Pieterstraat 11 Middelburg 01180-13344 Prisma quartz v a. f 79.- QUARTZ "Als er kans is op thermische breuken kunnen voorzetramen worden gebruikt, maar die hebben weer het nadeel dat er vuil en con dens tussen komt. Er kunnen ook geharde Tuiten worden gebruikt, maar dan wordt het wel weer een stuk duurder. Toch probeer ik mijn klanten zo goed mogelijk te advi seren. En als ze mijn raad in de wind slaan, neem ik de opdracht niet aan. Ik wil zo min mogelijk problemen", zegt de 47-jarige on dernemer. Kees Seybel heeft overigens niet altijd in het glas 'gezeten'. Tot zijn 27e jaar heeft hij gevaren, als ma chinist. Daar moest hij op dokter sadvies mee stoppen. "Ik zou overigens toch aan de wal zijn ge komen. want ik wilde bij mijn vrouw en kinderen zijn. Ik vond dat die daar recht op hadden". Ongeschoolde kracht Eenmaal aan de wal kwam Seybel als rayonchef bij een vloerenbe drijf terecht. Hij bekwaamde zich in de betontechnologie, en leerde de eigenschappen van bitumen en epoxyharsen. Ook volgde hij een aannemerscursus. Toen dat vloe renbedrijf verkocht werd stond hij op straat. "En ik was al te lang uit mijn eigenlijke vak (machinist) om nog kans te maken bij de che mische bedrijven. Ik kwam toen als ongeschoolde kracht terecht bij de woningbouw in Middel burg". Vervolgens kwam de oud-machi nist terecht in de industriële isola tie. Hij kreeg last van zijn rug-een euvel dat nog steeds niet over is - en werd na een ziekte van drieën- halfjaar afgekeurd. Met alterna tieve geneeswijzen - acupunctuur, chiropractie en voeding - kwam hij weer op de been en via het GAK werd hem een baan aange boden bij de Noorderglashandel. Dat was tevens de laatste werkge ver voordat Seybel voor zichzelf begon. Winkel/werkplaats In de Middelburgse Sint-Janstraat 33 heeft Kees Seybel zijn win kel/werkplaats. Vandaar uit gaat hij 'de baan' op en als hij er niet op uit moet is hij bezig in zijn werk plaats waar hij het handwerk dat hij in zijn winkel verkoopt, ver vaardigt. Vooral in tiffanywerk, glas-in-lood en glas-in-koper is Seybel gespecialiseerd. Hij volgde ook samen met zijn zoon een cur sus brandschilderen. Verder houdt de 'jonge' ondernemer zich bezig met het restaureren van an tiek glaswerk en voor het verzil veren van spiegels (wordt bijna niet meer gedaan) heeft de Mid delburgse glazenier een speciaal adresje in België. Voor zonwering is Seybel eveneens 'in'. Tot slot zegt de Middelburgse glazenier: "Ik lever werk op de manier zoals ik het voor mezelf ook wil hebben. Moet ik het met mindere kwaliteit doen. dan heb ik liever dat ze naar een ander gaan". Kees Sevbel (Foto John Siwabessy) Wethouder A. Bergshoef verricht op vrijdag 22 juni de officiële handelingen bij het slaan van de eerste paal in Reijershove. Het betreft 24 premie-C woningen die worden gebouwd door de Wal- cherse Bouw Unie. De verkoop bemiddeling geschiedt door Sinke Komejan. Bij aankoop komt 6.500 gulden beschikbaar aan de koper. De atletiekvereniging Zeeland Sport houdt op zaterdag 23 juni de jaarlijkse wedstrijd- en prestatie loop in Vlissingen. Gestart wordt om 15 uur op het Baskensburg- plein. Inschrijven is ook op de dag zelf nog mogelijk tussen 13 en 14.30 uur. Tijdens de loop kunnen de deelnemers elke vijf kilometer op verzorging rekenen. Tussen tijds worden de tijden gemeld op drie grote wedstrijdklokken. Zo wel de wedstrijd- als de prestatie loop gaat over twintig kilometer. Er is een Walcherse werkgroep opgericht die vanaf begin novem ber een onderwijsproject wil star ten met als thema de bevrijding van Walcheren, nu 40 jaar gele den. In de werkgroep zitten me dewerkers van de archieven van Middelburg en Vlissingen en van het Zeeuwse Dokumentatiecen- trum. de onderwijskundig mede werker van Vlissingen, een RPCZ-medewerkster en de SECW-consulent (Zeeuws Steun punt). De bedoeling is om samen met Walcherse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs activitei ten op touw te zetten. Woensdag 20 juni om 14 uur wordt een eerste bijeenkomst gehouden in de Rijkspedagogische Akademie aan de Kruitmolenlaan. De werk groep verwacht dan geïnteres seerden uit het onderwijs. Amnesty International ontvangt zaterdag 23 juni in de Nieuwe Kerk in Middelburg de 'Franklin Roosevelt Freedom of speech medal'. Roosevelt omschreef 6 ja nuari 1941 de 'four freedoms' als volgt: vrijheid om gedachten te openbaren, vrijheid om God op eigen wijze te dienen, het recht om vrij te zijn van gebrek en het recht om vrij te zijn van vrees. Amnesty International ontvangt de onderscheiding omdat zij op komt voor een van die vier 'free doms': de vrijheid van menings uiting. De uitreikingsplechtigheid begint om 11 uur. De sectie theater en letteren van de Zeeuwse Culturele Raad ver gadert woensdag 20 juni om 17 uur in het gebouw van Stichting Zeeland op Dam 31 in Middel burg. Er worden verschillende subsidieverzoeken behandeld. Radio Der Boede. de huisomroep van dit verpleeghuis in Koude- kerke. verzorgt woensdag 20 juni een live-uitzending vanuit West- kapelle voor zijn bewoners. Dit programma wordt gebracht in het kader van een serie over dorpen en steden op Walcheren. In dit eerste deel van de serie 'Walche ren stap voor stap' vertellen ver schillende Westkappelaars over zichzelf en'de bezienswaardighe den van hun dorp en worden lie deren gezongen en muziek ge maakt. Op het speeltuinterrein van speeltuin 'Vlissingen-Oost' aan de Irislaan gaat vrijdag 22 juni de kinderfilm 'dromenland' in pre mière. Deze film werd vorig jaar gemaakt tijdens de 'spel-vijf- daagse' iri de speeltuin. Alle rollen en decors worden in de film ver vuld door de jeugdige bezoekers aan deze jaarlijkse terugkerende activiteit. Na de vertoning van de film (die om 19 uur begint), wordt er bingo gespeeld. De discodansgroep 'Surprise' treedt zaterdag 23 juni op in het Vlissingse buurthuis de Paraplu tijdens een disco-avond. De dans groep geeft dan een demonstratie van enkele dansen op disco-mu- ziek. De disco-avond begint om 20 uur. Het Anjercomité Middelburg col lecteert nog tot 24 juni. Net als andere jaren is ook nu de op brengst bestemd voor activiteiten en investeringen op het gebied van de cultuur en het natuurbe houd. met name in de amateur- sector. Verscheidene muziekgroe pen en andere culturele instellin gen verlenen hun medewerking aan de collecte waarvan het zwaarpepunt ligt op dinsdag 19 juni De Heemkundige Kring Walche ren houdt zaterdag 23 juni een excursie naar Nieuwland. Na een korte bijeenkomst in het dorps huis van Nieuwland. waar J. Me- liefste een korte inleiding houdt over zijn geboortedorp, wordt het gezelschap langs verschillende historische en interessante plekjes geleid. In Uw blad van 13 juni j.l. artikel "Klederdrachten afgelopen zaak" wordt het aantal Walcherse per sonen die klederdracht dragen geschat op ruim honderd. Ik kan U echter meedelen dat in Westkapcllle alleen al 184 vrou wen en 28 mannen het kostuum nog dagelijks dragen. N. Flipse Roeise Westkapelle Gehandicapten die tot nu tot nog niet in de gelegenheid waren om een bezoek te brengen aan het voorlichtingscentrum en de bouwwerken van de stormvloed kering in de Oosterschelde komen donderdag 5 juli aan bod. Rijks waterstaat heeft samen met de streekvervoersmaatschappij Zuid-West Nederland, de Zeeuw se stichting voor Revalidatie en de werkgroep Toegankelijkheidsbe vordering op Schouwen-Duive- land besloten om op die dag extra aandacht aan deze groep bezoe kers te geven. Er worden dan extra lijndienten ingezet en er zal extra personeel zijn voor de rondleidin gen. Groepen of individuele be zoekers kunnen meer inlichtingen krijgen op het nummer 01110- 8000. toestel 119 op werkdagen van 13 tot 16 uur. Het Vlissingse buurthuis de Para plu houdt zaterdag 30 juni een grote rommelmarkt en allerlei evenementen daaromheen. Er is een fancy-fair, de band Nashville speelt country en westernmuziek en de kinderen kunnen zich tot 25 juni opgeven voor een teken- en play-backwedstrijd. Iedereen kan een eigen plaatsje huren om spul letjes te verkopen. Verdere inlich tingen geeft de Paraplu: 01184-65453. Bij wijze van proef is de Stichting Welzijn voor Ouderen Walcheren een spreekuur voor ouderen be gonnen in Westkapelle. Functio naris Simon de Kam zit iedere dinsdagochtend van 9 tot 10 uur op het kantoor aan de Molenwal 68A. Vragen, opmerkingen of problemen die ouderen aangaan, kunnen op het spreekuur naar voren worden gebracht. Er kan ook worden opgebeld: 01187-1514. Meisjes en jongens vanaf 17 jaar kunnen 22 juni naar hartelust swingen tijdens een 'zomer- swing-in" in de tuin van het VJV- gebouw in de Latijnse School straat 12 in Middelburg. Er is vo lop te drinken en minder swing- grage types kunnen naar video films kijken. De swingavond gaat uit van de redactie van 'Meid op de dijk' en begint om 20 uur. De Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad houdt zaterdag 23 juni van 9 tot 16 uur een groots opgezette rommel markt op het kerkplein, Noord- weg 36, in Oostkapelle. Zij doet dit samen met de Zending Gere formeerde Gemeente. H uuraanpassing Informatie over de huuraanpas sing en het opnieuw aanvragen van huursubsidie is in de vorm van uitgebreide brochures ver krijgbaar bij de afdelingen voor lichting van de gemeenten. De brochures over de huuraanpas- singen die per 1 juli ingaan zijn ook telefonisch te bestellen bij het bureau Beheer en Distributie van de directie voorlichting en externe betrekkingen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer: 070-264201, toestel 2301 of 2983. De brochures zijn verkrijgbaar in zeven verschillende talen. Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas is vertrouwd voor Fiat. Omdat Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas als Officiële Fiat Dealer de beschikking heeft over originele onderdelen en onderhoudsmiddelen. En over uitstekend opgeleid personeel, dat snel vakkundige service kan uitvoeren tegen vaste, lage prijzen, waarmee u tevoren al bekend bent! BBËlO De Stichting Vrouwenemancipa tie Zeeland heeft formulieren voor de landelijke actie 'leer Lub bers kennen'. De actie is bedoeld om de verborgen werkloosheid, onder de vrouwen zichtbaar te maken. De inschrijfformulieren moeten (anoniem) worden inge vuld door iedereen die betaald werk wil. Het platform voor eco nomische zelfstandigheid in Gro ningen verzamelt de formulieren en brengt deze verder onder de aandacht. Mensen die belangstel ling hebben voor die formulieren kunnen ze ophalen bij Nieuw- straat 13 in Middelburg of telefo nisch bestellen: 01180-33904. Rock Roll Buurthuis de Paraplu in Vlissin gen houdt vrijdag 22 juni een Rock Roll avond in het club huis. De groep 'Drainpipes' zorgt voor de muziek. De dans-avond begint om 20 uur. De Algemene Vereniging voor Patiëntenbelangen afdeling Zee land, vergadert woensdag 27 juni in hotel Terminus in Goes (naast het station). Een belangrijk on derdeel van deze algemene le denvergadering is het opzetten van een klachtenproject in Zee land. Daarmee wordt deze pro vincie een van de drie proefge bieden waar met een dergelijk klachtenproject (dank zij een rui me subsidie) in het land gestalte krijgt. Voor dit onderwerp zijn twee gastsprekers uitgenodigd. De vergadering begint om 19.30 uur. Het Vlissingse buurthuis Het Buut viert vrijdag 22 juni feest om het seizoen '83/'84 af te sluiten. Er is epn play-backshow 'André van Duyn', er wordt bingo gespeeld en er wordt gedanst. Het feest duurt van 20 tot 24 uur. De Vogelwerkgroep Walcheren heeft er in een brief aan minister Smit-Kroes van Verkeer en Wa terstaat op aangedrongen om het gedeelte van de zeewering langs het Fort Rammekens bij Ritthem en de dijk van de Schorerpolder niet buitendijks maar binnendijks te verzwaren. Volgens de werk groep zullen bij een buitendijkse verzwaring van de zeewering in dat gebied de schorren voor een groot deel worden vernietigd. "En dat" schrijven de werkgroepleden "zou het einde betekenen van een stuk landschap met een grote geomorfologische, vegetatiekun- dige en floristische waarde". Naar aanleiding van een veron truste brief van de bewoners van de 'witte wijk' in Oost-Souburg houdt buurtvereniging Van Duy- venvoorde dinsdag 26 juni om 20 uur een bijeenkomst over vanda lisme in wijkgebouw De Schuur. Van de bewoners kwam een ver zoek om aan bepaalde plaatsen een andere bestemming te geven zoals speelvoorzieningen, pleinen en groen. Voor deze informatie avond zijn de eerst verantwoor delijke instanties en personen uit genodigd. De COC afdeling Walcheren houdt vrijdag 22 juni een eet- avond voor homosexuele mannen en vrouwen. Bij droog weer wordt het een barbeque. Het eetfestijn begint om acht uur 's avonds. De kosten bedragen J" 7.50 per per soon. Liefhebbers kunnen zich opgeven via tel.: 01180-15564. of 01184-17374. De Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit viert woensdag 27 juni het feil dat een eeuw gele den de statuten koninklijk werden goedgekeurd. Het hoogtepunt vormt die dag de Frans Naere- boutherdenking van 19.30 tot 22.30 uur in de St. Jacobskerk aan de Oude Markt. Tijdens die her denking wordt de persoon Naere- bout (de schutspatroon van deze vereniging) belicht door J.H. Kluiver van het Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen. Verder wordt meegewerkt door Thérèse Steinmetz, het Westkappels Da meskoor, het Scheldeloodsen- koor. de Frans Naereboutschool en het Zeeuws Orkest. De her denking wordt beëindigd met de eerste uitvoering van een compo sitie van Kees van Eersel dat als uitgangspunt het Zeeuwse Volks lied heeft. Bij deze prijs zijn glazen* inbegrepen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen- leven lang schriftelijke garantie een etui MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 006 Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. Gedeputeerde Don van onder meer Volksgezondheid heeft het plan gelanceerd om van het Vlis singse of Middelburgse zieken huis een verpleeghuis te maken zodra de gebouwen leegkomen in verband met de komst van het Streekziekenhuis Walcheren bij Koudekerke. Volgens de oude renbond ANBO worden er mo menteel op Walcheren 170 men sen in één van beide ziekenhuizen verpleegd terwijl die patiënten ei genlijk in een verpleeghuis thuis horen. Een toestand die zich vol gens de ANBO nergens anders in het land voordoet. Het idee van Don zal worden onderzocht. In het Vlissingse Scheldekwartier wordt vrijdag 22juni om 10 uur door het arbeidsbureau voorlich ting gegeven over de bedrijfs- scholen van de Kon. Mij De Schelde en het electrotechnische bedrijf Rietschoten en Houwens. Deze Vlissingse bedrijven zullen gezamenlijk vanaf het nieuwe schooljaar *84 ten behoeve van de hele Zeeuwse regio ongeveer 10 leerlingen opleiden in de electro- montage (monteur). Tijdens de bijeenkomst in het Scheldekwar- tier wordt ook voorlichting gege ven over de regionale bedrijfs school die is gevestigd op De Schelde. Van 25 tot en met 30 juni wordt de nationale diabetesweek gehou den. Onder het motto 'Geef 's voor diabetes' wordt er een col lecte gehouden door het Diabetes Fonds Nederland. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van diabetes melli- tus (suikerziekte). Dezelfde actie bracht vorig jaar 1.2 miljoen gul den op. Wie de actie wil steunen kan ook een bijdrage storten op postgiro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds Nederland in Utrecht. Drie Middelburgse zwemmers (- sters) Lyset Dijke van Zuidwester. Ariene Knoester van Luctor et Emergo en Leon Verhage van diezelfde vereniging strijden zon dag 24 juni samen met 81 andere jongens en meisjes na de selectie wedstrijden naar de Olympische Spelen in Los Angeles en de Eu ropese kampioenschappen voor een finaleplaats van de Mc. Do nald's zwemwedstrijden. De wed strijden beginnen om 17.30 uur in het sportfondsenbad Amersfoort. Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft aan 1983 een goed jaar gehad. In het jaarverslag is te lezen dat er ruim 200.000 door het VSV uitgegeven folders meer zijn opgevraagd dan het jaar daarvoor (in totaal bijna ander half miljoen). Hieruit (en uit nog meer cijfers) blijkt dat het VSV weer veel mensen heeft geholpen bij het vinden van antwoord op vragen betreffende de sociale ver zekeringen. 020-648648 is het nummer van de Kunstlijn van Openbaar Kunst bezit. De lijn geeft een aktueel en regelmatig vernieuwd overzicht van tentoonstellingen in het bin nenland en belangrijke exposities in hel buitenland. 020-648648 is dag en nacht be reikbaar ook in het weekeinde, en informeert over openingstijden van de musea en sluitingsdata van tentoonstellingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7