informatiepagina van de gemeente vlissingen Woningblokken in Spuistraat I r r f Veilig op vakantie I87000 Nog beperkt aantal kaarten voor Frans Naereboutherdenking I Wat ligt ter inzage IHuisvuil aanbieden? Meer weten over huur en huursubsidie? DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 Aanvang bouw dit najaar Dit najaar zal worden begonnen met de bouw van vijf "blokken" huurwo ningen op het open terrein tussen de Spuistraat en de Molenstraat in de Vlissingse binnenstad. De woningen zullen worden gebouwd in opdracht van de Vlissingse woningbouwvereniging BASCO naar ontwerp van het architectenbureau Wisse, Tuinhof Slemmer Vakantie en uitkering I Collecte Bouwplan en verhuur Molenstraat A partir del 1° de julio de 1984: AUMENT0 DE ALQUILER LEGAL Y REGLAS CAMBIADAS PARA SUBSIDI0 DE ALQUILER. Per 1 juli 1984: WETTELIJKE HUURVERHOGING EN GEWIJZIGDE REGELS VOOR HUURSUBSIDIE. Timmerklusje Informatiehoeken Commissies vergaderen Hinderwet Kaarten vakantie-veiligheidsma atregelen: Registratie En verder... Voorbereidingsbesluit Even bijpraten met wethouder Hoefkens Aanpassingen Vertrouwen Pluspunt. IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Als u via de gemeentelijke so ciale dienst een uitkering ont vangt en u wilt met vakantie, dan moet u dat vooraf melden bij deze dienst. Dat kan telefo nisch tussen 09.00 en 10.00 uur. Het telefoonnummer is 87000. de toestelnummers waar u naar moet vragen: 542, 543 of 544. Het plan omvat een aantal klei nere en grotere huurwoningen in verschillende verdiepingen, verdeeld over vijf bouwblokken. Vier daarvan zijn min of meer aan elkaar gelijk, het vijfde, middelste blok is groter en zal beschikken over een lift. In de vijf blokken zullen in totaal 54 woningen met 2 slaapkamers worden ondergebracht. Alhoe wel alle woningen een gelijk aantal kamers hebben, zijn er 7 verschillende typen, variëren in grootte en indeling. Wie het bouwplan wil zien kan daarvoor terecht in de ge meentelijke informatiehoek in bibliotheek in de Spuistraat. Met vragen over het plan kunt u zich wenden tot de afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis (telefoon 87000, toe stel 317). Wanneer het gaat over de toekomstige verhuur van de te bouwen woningen moet u zich wenden tot wo ningbouwvereniging BASCO, Hermesweg 13 (telefoon 14110). Met de aanvang van de wo ningbouw in de Spuistraat/Mo lenstraat dit najaar, zal tevens worden begonnen met het op stellen van een plan voor herin richting van de Molenstraat en de ruimten tussen de bouw blokken. Hierover zullen in au gustus a.s. de bewoners van de Molenstraat, en in een later stadium de toekomstige bewo ners van de nieuwe woningen, van de gemeente bericht ont vangen. Het Diabetes Fonds Nederland houdt van 25 juni tot en met 30 juni een huis-aan-huiscollecte. Het fonds heeft daarvoor toe stemming van burgemeester en wethouders. Die toestem ming omvat ook een straatcol lecte op zaterdag 30 juni. Tot en met zaterdag kunt u overigens nog een collectant(e) van het Anjerfonds Zeeland aan de deur verwachten (tenzij hij of zij al is geweest). Aumento del alquiler del 3% hasta un mdximo del 6%. CVSD..CS ae cCo om a pmu del 1° do iuIio otuu I-I»-: ,ii aume-io de aiqutie' S" emoa'90. los propretarios tienen oud lomai en conwaerKio" ucnas regias legaies aigunas vwndas esiara Cfneao un aumenio00 aidui O' del 3;- para «ras mas El ma-'iio oei aumomo de akw.ff penMdo es oei 6 Esiara solamanie pénnoao s> er <ic atarelm es mucno mas Mio de lo que conesponde al «aio' oe su vfmenoa Esie valor se caicuia con un vste-na oe ounios Oue deoe se» la nase dei caicuio dei El a"enoata»o ood>a comrota' con esie sterna de oumos s su aumenra oe anjuae» esta t»en calcuMO Dos cambios de las reglas para pedir 9ubsidios de alquiler a partir del 1° de julio. Ai m ,m iflric, el0 O* iuIio emociua Cl luevo a's oei .mos oe aiqurfe» Paia esio nav duo 0-escnu' eva WH-fl tamo en en caso fle los 1-a-aav ».s oue »a 'ecoeron tuoecko oe aquMr Se camoaion las regias oa»a esio en dos puntos En oenos casos ano-a ei maximo dei atoieie» es de s 650.- pc' mes Al caicuia' los raresos de ia lanwa se suman los ■ngresos oe ancnoaiavo con los de su esposa n .eniras que se 'esia de los inyesos de los IS ris o de nvos 'an-.iia'OS una soma o-e s«»a de un manmo oe II 7000 - oa*a caoa uno de euos Información detallada en su propia lengua. El csiaoo piopa'o un Wieio especial en su piopia lengua some aumenio de aioiWei v suPsOos de aiQu'ie' Esiaasu i»spos««n grata on su a runtamemo O v*yi<ngoou»*.»';reg«»£ tamwm se o pi/we c^xJ* a ta fur<jaoon uara hatwtoffs E/1 *9W*> Huurverhoging van 3% tot maximaal 6%. Mei ingang van I iuii mogen, na een heel iaat Oe huren weer verhoogd worden Daarot) moeten de verhuurders zich aan een aantal wcltetijke regels houden \toO» sonvruge woonrmmieo een huurverho^ng van 3S toegestaan voor andere woonruimten meer De mamma» toegestane huurvemogxig a ev Dat mag echter asee" ais de oude huur veel ie «ag was m vernoudmg lot «vat dt woomg waard is Drt wore* beoaakJ aan de hand van een purServ systeern. waar de verhuurder van ut moet gaan •4et oehuip *an dstajniantysieem kan de hu^der komreieren ol zen huurverho^ng ^jat Twee wijzigingen in de regels voor de aanvraag van huursubsidie per 1 juli. Per I lull gaal levens een ree uw iaai van huur- subsidie m Hiefvoo» moei opnieuw een aanvraag ingediend worden. Oök door huurders OtO reeds "uur- )e rege^ h«rvoor zun op fwee punten gewttziga rv>paa«egevasen getdi nu een rwwe fw van 1650-per maand Be de vastsieking «annelgezine rAomen wordt net r»ome« van de echtgenote r* dat van de t*ju»der opgetetd. ie*»* vocv meeven>enende mammaal f 7000.-van efc van de mkomens Uitgebreide informatie in uw eigen taal. De overheid hecll eon speciale lolde' ove' de huurverhoging en huursuosidie in uw ogw laai gemaakl U kuni die loidei gratis alhaicn os uw gemeen» ol womngoouwve creging. or aanvragen Oh de SicMng voor Busertandse We»kneme»s De medewerk(st)ers van de Vlissingse klussendienst zijn van vele (arbeids)markten thuis Of het nu om oppassen van kinderen of een timmerkarweit- je gaat: u mag een beroep op hen doen. Echter: de 'klussers' staan alleen klaar voor de men sen die tot de zogenaamde ca tegorie van de minima behoren. Voor het eerste uur rekenen zij 2.50; voor ieder volgend uur 5,—. Het adres waar men meer inlichtingen kan krijgen en waar men zich kan opgeven is: Bad huisstraat 104, het telefoon nummer is 19397. Voor informatie over gemeen telijke zaken hoeft u niet altijd naar het stadhuis. Met de vijf informatiehoeken komt de ge meente zelf al met velerlei za ken naar u toe. Die informa tiestands zijn te vinden in: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; wijkcentrum Middenhof (Oost-Souburg); - wijkcentrum "Open Hof" (Paauwenburg); wijkcentrum 'Aldegonde' en "onder de trap" in het stadhuis. Een beeld van het grote bouwblok en één van de 4 kleinere blokken zoals die in de Spuistraat gebouwd zullen worden. In werkelijkheid zal de afstand tussen de blokken groter zijn dan op de tekening is aangegeven. Maandag 25 juni vergaderen er in het stadhuis twee commis sies ex-artikel 61: de Commis sie Sportbelangen en het alge meen bestuur van de Dienst Welzijnsvoorzieningen. De eerstgenoemde vergadering begint om 20.00 uur, de tweede om 17.00 uur. Verder vandaag (20 juni) in het stadhuis drie vaste commissie van advies en bijstand bij el kaar. Dat zijn die voor financiën (17.00 uur), voor personeelsza ken en organisatie (17.00 uur) en sociale aangelegenheden (19.30 uur). De stukken voor al deze verga deringen kunnen worden inge zien in de gemeentelijke infor matiehoeken (zie het bericht elders op deze pagina). Het huis en grofvuil wordt één maal per week bij u opgehaald door de gemeentelijke reini gingsdienst. Gelukkig maar. Stel, dat al het huisvuil in uw achtertuin of op het balkon op geslagen zou moeten wor den Jammer genoeg gaat er echter bij het 'aanbieden' van het huis- en grofvuil nog wel eens wat mis. Daarom hieronder -en paar 'spelregels'. Zo kunnen we samen helpen de gemeente schoon te houden! het vuil moet worden aan geboden in onbeschadigde plastic zakken van goede kwaliteit Het vuil mag pas buiten worden gezet op de dag dat de reinigingsdienst het komt halen. Alles wat niet in een plastic zak kan moet goed gebun deld zijn. Bovendien mogen de afmetingen niet groter zijn dan 60 x 60 x 120 cm. en niet zwaarder wegen dan twintig kilo! Alles moet voor de reini gingsdienst worden neerge zet op de rand van de stoep, in ieder geval zo dicht mo gelijk aan de rijweg of op de daarvoor bestemde plaat sen. Help de reinigingsdienst stad schoon te houden! uw In het kader van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit vindt er op 27 juni a.s. in de Grote- of St. Jacobskerk te Vlissingen een Frans Naereboutherdenking plaats. De aanvang is om 19.30 uur. Aan deze herdenking wordt medewerking verleend door: - Thérèse Steinmetz, met be geleiding van het trio Nico ,4 van der Linden jr., - het Zeeuws Orkest, onder leiding van Louis Stotijn; - het West-Kappels Dames koor, onder leiding van Riet Westerweele; - het kinderkoor van de Frans Naereboutschool, onder lei ding van dhr. P.O. van der Bulck, - het Scheldeloodsenkoor, onder leiding van Han Beek man. Tevens zal de voor deze gele genheid speciale compositie opdracht van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de mu sicus Kees van Eersel op deze avond in premiere gaan. Uit gangspunt voor deze composi tie is het Zeeuwse Volkslied ge weest. Drs. J.H. Kluiver, lid van het Zeeuws Genootschap der We- Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis kunnen worden ingezien de stukken die betrekking hebben op onderstaande hinderwetaanvragen. Deze zijn in verschillende fasen van behan deling. U kunt op genoemde afdeling (eerste verdieping) terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. tenschappen, zal "de mens Frans Naerebout, geplaatst in de tijd waarin hij leefde" be lichten. Een beperkt aantal toegangskaar ten is vanaf donderdag 21 juni (op werkdagen vanaf 14.00 uur) te verkrijgen bij de Culturele Raad. Het adres daarvan is: Badhuis straat 104 in Vlissingen. Let wei: er zullen niet meer dan twee kaar ten per persoon worden uitgege ven! Verder kunt u tot de bovenge noemde data ook op woensda gavonden naar de informatie- hoek 'onder de trap' in de stad huishal komen. De openingstij den daarvoor zijn van 17.15- tot 20.15 uur. De betreffende stuk ken liggen daar dan eveneens ter inzage. Vergunning aanvragen Namens de heer P. van Ham is een Hinderwetvergunning aan gevraagd voor een verrijdbare frituurwagen op het perceel op de hoek Troelstraweg/Alexan der Gogelweg. Deze aanvraag ligt ter inzage tot en met 25 juni a.s. Tot en met die dag hebben belanghebbenden gelegen heid, schriftelijke, gemotiveer de bezwaren in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Door de firma L. Hoek is een aanvraag ingediend voor een inrichting voor het bewaren en/of bewerken van afvalpro- dukten zoals oude metalen, ac cu's, oud papier e.d. op het perceel Ritthemsestraat 37a te Oost-Souburg. Deze aanvraag ligt ter inzage bij de in de inlei ding genoemde afdeling van 14 Bij de gemeente zijn weer enkele nieuwe folders binnengekomen die betrekking hebben op het huren van woningen. Ze zijn gratis verkrijgbaar in de gemeentelijke informatiehoeken (zie het be richt elders op deze pagina). U kunt er ook telefonisch bij het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis (tel. nr. 87000) aanvragen. Ze worden u dan toegestuurd. rekenen. Op basis daarvan kunt u in het vouwblad na- Het gaat om de volgende uitga ven: - Huur en verhuur van kamers 1984 In deze brochure wordt inge gaan op zaken die vooral zijn bedoeld voor degenen, die een of meer kamers wil len verhuren of die op een kamer (willen gaan) wonen. Zij kunnen daardoor nagaan welke overeen te komen huurprijs redelijk is. Ook de gang van zaken bij het wijzi gen van een huurprijs wordt behandeld. - Huuraanpassingen 1984. Op het onderwerp van dit vouwblad werd enige tijd geleden op deze pagina vrij uitvoerig ingegaan. U kunt er in terugvinden de metho de waarmee u de huurwaar de van uw woning kunt be gaan welke huurverhoging voor uw woning redelijk is. Huursubsidie en huurge- wenning voor nieuwe aan vragers. In deze folder kunt u de belangrijkste regels vinden, zoals die voor het tijdvak 1 juli 1984-1 juli 1985 gelden voor de nieuwe aan vragers. Dus voor hen die tot nu toe geen huursubsidie kregen. Ook op het hoe en wat van huurgewenning wordt in deze folder inge gaan. Voor huurgewenning kan men in aanmerking ko men als men, bijvoorbeeld, in een oude buurt woont en door woningverbetering of huurverhoging plotseling een veel hogere huur moet betalen. De vakantietijd breekt weer aan. Dat betekent voor veel vakantie gangers dat zij hun huis voor kortere of langere tijd onbewoond achterlaten. In alle drukte bij de voorbereidingen worden bepaal de veiligheidsmaatregelen echter nogal eens vergeten. Met alle narigheid van dien... Om zoveel mogelijk de kans op 'ongewenst' bezoek in uw woning te beperken, volgt hier een aantal prakti sche, gemakkelijk uitvoerbare Ramen en deuren goed af sluiten. Vergeet vooral niet w.c.-raampjes, ramen en deuren van schuur garage, kelder, etc. Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zit ten. Geef vertrouwde buren de sleutel van uw huis: bij on raad kunnen zij dan het al armnummer van de politie bellen (tel. 13333). Geef de buren ook, indien mogelijk, uw vakantie-adres. Uw afwezigheid hoeft niet extra op te vallen. Sluit geen gordijnen, haal de planten niet uit de vensterbank en zorg ook dat de brievenbus regelmatig wordt geleegd. Doe zeker geen briefjes voor de deur of op het raam, waaruit blijkt dat u niet thuis bent. Sluit de hoofdleidingen van water, gas en electriciteit goed af. Kan de electriciteit niet worden afgesloten - als u bijvoorbeeld een diepvrie zer heeft - laat de buren af en toe controleren of er geen storing optreedt. Een bedorven inhoud van een diepvrieskast schrikking! Sluit kasten, e.d. niet af; is een ver bureauladen braakschade aan meubilair en dergelijke kan aanzienlijk zijn. Laat geen geld, waardevolle papieren en/ot sieraden in huis achter, deponeer het in een kluis of geef het in be waring bij familie of kenni- sen. Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u binnen stalt. Tijdens uw afwezigheid kunt u ook het beste de banden leeg laten lopen. Menigeen brengt de vakantie genoeglijk door op de camping. Dat ge noegen kan echter omslaan in misnoegen als bij thuiskomst blijkt dat er 'bezoek' is geweest, met enkele maatregelen kan dat een heel eind worden voorkomen. Of u nu ver weg gaat of 'in de buurt' blijft... foto Cor Schuiiwerve). Laat geen volle vuilniszak ken in huis achter. Eén van de voorzorgsmaatre gelen die nog niet genoemd is, is de registratie. Met duidelijk heid bij een aangifte van dief stal vergroot u de kans dat uw uw eigendommen terugkrijgt. Dat vergemakkelijkt een hele boel. De politie weet precies wat er weg is en wordt er iets teruggevonden, dan ligt het be wijs voorhanden dat het gesto len is. De politie kan tegelijker tijd vaststellen wie de rechtma tige eigenaar is. Wat de politie wil weten is het merk, het type en het serie nummer. Het merk en type zal geen problemen opleveren. Als u het niet kan vinden, vraag dan even bij uw leverancier waar u moet kijken. Voor eigendom men die duidelijk geen merk, type of serienummer hebbn - zoals sieraden - is een foto met daarbij een duidelijke om schrijving de beste registratie. Om alles te kunnen vastleggen zijn speciale kaarten ontwor pen. Die zijn verkrijgbaar bij de politie en in de vijf gemeente lijke informatiehoeken (zie be richt elders op deze pagina). In de informatiehoeken en bij de politie is ook de folder '32 Tips voor een onbezorgde va kantie' te vinden. Daarin staan diverse praktische tips voor onderweg en op het vakantie adres. Want ook daar lopen kostbaarheden en waardepa pieren gevaar. Het weer en de natuur kunnen nog zo mooi zijn. maar als u met 'Hoe en wat in het Frans, Duits, Spaans of Italiaans' in de hand achter gestolen paspoorten enzo aan moet... Houd dergelijke papieren daarom in een halstasje bij u. Laat bovendien niet iedereen zien wat u bij u hebt. Camera's, kijkers, radio's dus niet in het zicht achterlaten. Enne, auto, caravan en boot altijd goed op slot, hoe lang of kort u ook weg blijft... juni tot en met 13 juli 1984. Dat is ook de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden i ingediend. Als daar (telefo nisch) om wordt gevraagd, kan tot en met 6 juli 1984 bovendien mondeling bezwaren worden ingebracht bij b. en w. van Vlis singen. Vergunningverlening Burgemeester en wethouders hebben aan J.A. Cevaal te Me- liskerke een vergunning ver leend voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen op het perceel Industrieweg 23. Deze stukken kunnen worden inge zien tot en met 25 juni. Tot en met deze datum kan beroep worden ingesteld bij de Kroon door onder meer hen die kun nen aantonen niet redelijkerwijs eerder in staat te zijn geweest bezwaren in te brengen. Aan Aldi Bouw Best b.v. heeft het college van b. en w. een vergunning verleend voor een opslag- en verkoopruimte op het perceel Vlissingsestraat 1 in Oost-Souburg. Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling algemene zaken van 14 juni tot en met 13 juli 1984. Tot en met deze da tum kan beroep worden inges teld bij de Kroon door onder meer hen die kunnen aantonen niet redelijkerwijs eerder in staat te zijn geweest bezwaren in te brengen. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning kunnen worden ingezien de voorbereidingsbesluiten die door de gemeenteraad op 25 mei zijn vastgesteld: Be schermd Stadsgezicht, Oost- Souburg (Hudsonstraat), West- Souburg (Noordbeekseweg) en Paauwenburg I (De Beaufort- straat). In het stadhuis is een paar we ken geleden een nieuwe - van vele snufjes voorziene - tele fooncentrale geïnstalleerd. Vrijwel tegelijk kregen de ge meentelijke diensten in het stadhuis én de sociale dienst een nieuw telefoonnummer: 87000. Dat betekent dat de me dewerkers van deze diensten nu heel wat beter bereikbaar zullen zijn dan voorheen, toen de oude centrale nog dienst deed. Dit zijn de diensten die voortaan onder nummer 87000 bereik baar zijn: - de Gemeentelijke Sociale Dienst - de secretarie - de Dienst Gemeentewerken (behalve reinigingsdienst en afdeling beplantingen) - de Gemeentelijke Archief dienst. Wie het oude nummer draait, zal van het antwoordapparaat te horen krijgen dat het nieuwe nummer moet worden gebruikt. In deze rubriek wil ik vandaag in het bijzonder aandacht schenken aan de opening van het nieuwe kantoor van de Gemeentelijke So ciale Dienst aan de Dokter Galan- datstraat. Vandaag een week ge leden zijn de deuren opengegaan voor het publiek. Een belangrijk moment, zowel voor de mede werkers van de dienst als de cliënt. In november 1983 ging de ge meenteraad akkoord met een in vestering van 2,5 miljoen gulden voor de huisvesting. Met de inge bruikname van het nieuwe kantoor kan nu gesproken worden van een doelmatige, optimale mogelijk heid de cliënten van dienst te zijn. Momenteel is men ook bezig met de invoering van een vergaande automatische verwerking van aile gegevens. Alles overziend ver trouw ik erop dat deze investerin gen de cliënten zeker ten goede zullen komen. Indien u op enige wijze contact onderhoudt met de Gemeentelijke Sociale Dienst hoop ik dat het nieuwe kantoor spoedig een vertrouwde uitstra ling zal geven. Het gehele sociale zekerheids stelsel is zo in beweging dat het voor de medewerkers van de so ciale dienst een 'hele hijsis tijdig alle aanpassingen te verwerken. Ook in de komende weken zullen er weer veie, ais gevolg van de zogenaamde '1 juli-maatregelen', moeten worden verwerkt, in dit verband wil ik u er op wijzen dat het in de afgelopen maanden me nigmaal is voorgekomen dat de invoering van de veranderingen in de uitvoeringsvoorschriften achteraf moest geschieden. Dat kwam doordat juiste gegevens niet beschikbaar waren, danyvei de automatische verwerking niet meer tijdig kon worden aange past. Het is ontzettend vervelend, maar het is ook voor de sociale dienst onmogelijk spanningen die als gevolg hiervan bij de cliënten optreden te voorkomen We heb ben op dit moment ook enige achterstand, maar verwachten deze rond 1 juli te hebben wegge werkt. Er gaan enorme bedragen van hand tot hand. Dat vraagt een zorgvuldige, persoonlijke benade ring van de cliënt. Want niet al leen de cliënt dient ervan over tuigd te zijn dat hij ontvangt wat hem volgens de regels van de wetsuitvoering toekomt. Ook de premiebetalers dienen er vertrou wen in te kunnen stellen dat er zorgvuldig wordt 'omgesprongen' met de beschikbare middelen. De sociale dienst dient onder de be volking vertrouwen te hebben. Dat geldt zeker in deze tijd, waarin het voor uitkeringsgerechtigden met een minimaal inkomen - 'echte' minima wei te verstaan - steeds moeilijker wordt rond te komen. Het is een zaak die ons als bes tuurders, verantwoordelijk voor de 'hoogte' van de plaatselijke be lastingen in de komende maanden sterk bezig dient te houden. Het gezegde de rek is er uitwordt in de praktijk bevestigd. Wegen zoeken om dit te doorbreken is moeilijk, maar de gegeven situatie van vandaag-de dag aanvaarden ais een onomkeerbaar gegeven is onjuist. ik ervaar de ingebruikname van het nieuwe kantoor als een groot pluspunt on de dienstverlening aan het publiek. Echter, de con statering van een van de mede werkers bij de oplevering: "Was het gebouw maar veel te groot, dat was veel beter geweest" was helaas honderd procent juist Om de huidige stijgende lijn in het aantal probleemsituaties om te buigen zal veel inzicht en doorzet tingsvermogen nodig zijn van de plaatselijke bestuurders!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5