De vier ambachten Regio-advies Zeeuwse ziekenhuizen ZEELAND Homo's op Walcheren steken niets meer onder stoelen of banken ontwerp provinciaal bodemsanerings programma 1985-1987 ter inzage Grevelingen: zoet of zout HULPVERKOPER mnl /vr DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 ZEELAND IN DE PEN Gedeputeerde staten blijven bij hun standpunt dat in Terneuzen een centrumziekenhuis moet worden gebouwd en dat als ge volg daarvan het Sint Liduinaziekenhuis in Hulst de functie van een buitenpoliklimek moet krijgen. Zeeuwsch- Vlaanderen Walcheren Roosevelt- onderscheidingen Abdijplein afgesloten Hoorzitting Bevelanden/ Schouwen- Duiveland Hulst Commissie IN BEROEP D provinciale griffie Zeeuwse Stichting voor Beroepenvooriichting en Studie- en Beroepskeuzevoorlichting 36 keer Heteroterreur DIJ IEUWS Achterzijde kapel hof te Zande (nu NH-Kerk "Na in de jaren vijftig met en thousiasme aan de middeleeuwse historische geografie van West Zeeuwsch-Vlaanderen te hebben gewerkt en in de jaren zestig en zeventig het fenomeen van de stormvloeden te hebben bestu deerd, kon in de jaren tachtig on ze keus nauwelijks anders uitval len dan met de verworven erva ring en een verdiept inzicht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen c a. tot on derzoeksobject te maken, een ge bied waar in de middeleeuwen zeer veel omging in allerlei op zicht". Deze volzin is te vinden in de inleiding op het werk van dr. M.K.E. Gottschalk met als titel "De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeu wen". Mevrouw Gottschalk heeft zes ja ren aan dit bijna 600 bladzijden tellende boek gewerkt; zij be schouwt het als een afsluiting van haar wetenschappelijke carrière. Was de geschiedenis van West Zeeuwsch-Vlaanderen al zeer ge compliceerd, die van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen is nog in gewikkelder. Dit komt ook door dat in dit gebied de stormvloeden sterker hebben huisgehouden dan in het westen. Bij stormvloeden stuwde het zeewater in de Westerschelde als het ware op in een trechter, waardoor het water hoger rees. Ook bestuurlijk vormde het ge bied een uitzonderingspositie. De Vier Ambachten (Boeckhou- te, Assenede, Axel en Hulst) behoorden enerzijds tot het bis dom Utrecht, anderzijds tot Rijksvlaanderen en de kasselrij van Gent. In de vroege middel eeuwen was het gebied van Saeftinge en de Vier Ambach ten één met oostelijk Zuidbe- veland De splitsing kwam, al dus de auteur, tengevolge van de enorme stormvloed van 838, die een doorbraak veroorzaakte waardoor de Schelde ten noordwesten van Antwerpen kon ombuigen naar het westen. Polderland en veengebieden (moeren) kenmerkten het middel eeuwse landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saaftinge. Het polderland werd gecreeërd door de mens, telkens opnieuw; dat blijkt ook uit het feit dat door de stormvloeden en her- dijkingen bijna niets van het oor spronkelijke middeleeuwse land is overgebleven. De uitbating van de moeren ten behoeve van turf (en ook zout) was economisch zeer belangrijk De oudste dijknaam in het gebied wordt vermeld in 1114 (Vroon- dijke), dan volgen de dijknamen elkaar snel op Hengstdijk (1161), Genderdijk (1163), Aan- dijk (ca. 1170) en Frankendijk (1170). De oudste poldernaam dateert van 1200. Abdijen en kloosters hebben zich intensief met landaanwinning en uitbating van gronden bezig gehouden. Een bekend voorbeeld is de stich ting door de Cisterciënzerabdij Ter Duinen van het hof in Zande (Kloosterzande). Van daaruit wer den inpolderingen verricht. Het boekwerk loopt tot ca. 1 500, het einde van de middel eeuwen. Zwaar getroffen door de stormvloeden van de veer tiende en vijftiende eeuw, gaat Oost Zeeuwsch-Vlaanderen een zware tijd tegemoet. De machts strijd tussen Gent en Philips de Goede bracht plundering en brandstichting van dit gebied mee. Pestepidemieën en ont volking volgden. "Langdurige oorlogsinundaties (zestiende eeuw) bedekten tenslotte de gestorven middeleeuwen met een lijkwade van klei. Daaruit ontkiemde echter op den duur nieuw leven". Gedeputeerde Staten schrijven dat in hun voorstel aan de sta ten ter herziening van het re gio-advies ziekenhuissituatie Zeeland. Het advies moet wor den aangepast aan het bouw programma van ziekenhuizen in Zeeland, dat inmiddels is goed gekeurd door de staatssecreta ris van welzijn, volksgezond heid en cultuur. Per regio stel len ijs zich de situatie zo voor: >w Alvorens de vraag wordt beantwoord of het Grevelingenmeer in de toekomst zout moet blijven of zoet moet worden zijn een nota over de voor- en nadelen van beide facetten verschenen en een milieu-effec trapport. Dit rapport is in de nota opgenomen. De nota geeft een beleidsanalyse. De raad van de waterstaat moet over de uiteindelijke keuze advies uitbrengen aan de minister van verkeer en waterstaat, maar voor hij dat doet wil hij de meningen peilen van de burgers. De nota ligt daarom tot en met 3 augustus ter inzage en wel op diverse lokaties: de provinciale griffies van Zuid-Holland en Zee land, de gemeentesecretarieën van Brouwershaven, Bruinisse, Dirksland, Duiveland, Goedereede. Middelharnis, Middenschou- wen, Oostflakkee, Westerschouwen en Zierikzee en op de bureaus van de waterschappen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duive- land. V Op maandag 2 juli. 20.00 uur, geeft rijkswaterstaat voorlichting over de nota en de milieu-effectrapportage. De bijeenkomst is in Het Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38, Brouwershaven. Reacties op nota en rapportage kunnen tot 15 augustus worden ingediend bij het Secretariaat van de raad van de waterstaat. Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. De reacties op de milieu-effectenrapportage worden op hun beurt weer ter inzage gelegd bij de directie Zeeland van Rijkswaterstaat, Vrijland straat 33, Middelburg. Indieners van reacties op de rapportage kunnen vragen hun persoonlijke gegevens daarbij niet bekend te maken. Bij de schriftelijke reacties kan men kenbaar maken of men al of niet gebruik wenst te maken van de mogelijkheid de zaak monde ling toe te lichten. De commissie waterhuishouding van de raad van de waterstaat is namelijk van plan hier een hoorzitting aan te wijden. Plaats en datum moeten nog worden vastgesteld. Eén centrumziekenhuis in Ter- neuzen met 280 bedden, exclu sief 10 plaatsen voor dagverple- ging, te bouwen in 1 986 of zo veel eerder als mogelijk is. In Oostburg blijft bestaan een voor waardelijk basisziekenhuis met 100 bedden en in Hulst moet het ziekenhuis worden omgezet in een buitenpolikliniek met op vangmogelijkheden voor EHBO en acute ziekteproblemen. De buitenpolikliniek moet gereed zijn op het moment dat het streekzie kenhuis in Terneuzen in gebruik genomen wordt Het Elisabeth- ziekenhuis in Sluiskil en het Ju- lianaziekenhuis in Terneuzen gaan dicht. De stichting Zieken- huisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen moet volgens het regioadvies per 1 januari volgend jaar daadwer kelijk functioneren; de staatssec retaris hecht ook sterk aan de vorming van zo n groep. Op Walcheren moet eén cen trumziekenhuis komen dat op twee lokaties werkt: Middelburg en Vlissingen. In totaal gaat het om 350 bedden, uitgezonderd 10 plaatsen voor dagverpleging en een aantal bedden voor psychia- trische patiënten (PAAZ-bedden). Zaterdag 23 juni worden de Four Freedoms Awards uitge reikt in de Nieuwe Kerk in Mid delburg. Ook is er dit keer een onderscheiding die is gewijd aan het Eleanor Roosevelt cen tennial year; oud-voorzitter Si- mone Veil van het Europese Parlement ontvangt deze on derscheiding. De Four Freedoms Awards zijn gebaseerd op een rede die presi dent Roosevelt van de Verenigde Staten in 1941 hield voor het congres en waarin hij als hoogste waarden noemde de vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van vrees, vrijwaring van armoede en vrijheid van godsdienst. De laureaten zijn dit jaar oud- premier Harold Macmillan van Engeland (nu bekend onder de naam Lord Stockton), de actrice Liv Ullmann, bisschop Werner verliest en wordt omgezet in een buitenpolitiek. De maat regel moet worden gezien in samenhang met de nieuwbouw in Terneuzen en het behoud van het Sint Antoniusziekenhuis in Oostburg. Als wordt uitgegaan van de belangen van de (toe komstige) patiënten, dan is voortbestaan van het Liduina ziekenhuis niet mogelijk, "hoe zeer wij dat ook betreuren", al dus gs in hun statenvoorstel. Leich uit Oost-Duitsland, twee de secretaris Brian Urquhart van de Verenigde Naties en de Zuidafrikaanse predikant Beyers Naudé; Amnesty Inter national wordt als organisatie onderscheiden. De plechtigheid wordt bijge woond door leden van de Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Foundation, prinses Juliana, le den van het kabinet en vertegen woordigers van de landen, waar uit de onderscheidenen afkomstig zijn. Julianaziekenhuis, Terneuzen Bij het ontwerp-plan voor psy chiatrische ziekenhuizen moet dit aantal nog nader worden aange duid. De bestaande ziekenhuizen op Walcheren moeten grondig worden aangepast om aan de eisen van goede gezondheids voorzieningen te kunnen voldoen. De stichting Streekziekenhuis Walcheren moet een renovatie- en verkavelingsplan opstellen dat in vijf jaar moet worden uitge voerd; volgens de lijst met bouw plannen moet januari 1985 met de aanpassing worden begonnen. De kosten mogen de 40 miljoen niet overschrijden. In de plaats van de twee zieken huizen in Goes moet één cen trumziekenhuis worden gebouwd met 305 bedden, exclusief 10 plaatsen voor dagverpleging. In Zierikzee is er dan nog een voor waardelijk basisziekenhuis met 75 bedden, maar tijdens de bouw van het centrumziekenhuis moe ten capaciteit en functie van het Zweedse Rode Kruisziekenhuis kritisch worden bekeken, aldus het regio-advies, waarbij vooral rekening moet worden gehouden met de verpleeghuisplanproble- men op Schouwen-Duiveland (beddentekort). Ter bevordering van de kwali teit van de gezondheidsvoorzie ningen in Zeeuwsch-Vlaande ren is het onvermijdelijk dat het ziekenhuis in Hulst zijn functie Vrijdag 24 augustus, 19.00 uur, is er over het regio-advies een hoorzitting in de statenzaal. Abdij 11, Middelburg. Tijdens die zitting kan worden gerea geerd op het advies; ook is het mogelijk een nadere toelichting te geven op een al in een eerder stadium ingediende schrifte lijke reactie. Tot 1 augustus is het namelijk mogelijk opmer kingen, kritiek of suggasties schriftelijk in te dienen bij ge deputeerde staten, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Exemplaren van het regio-ad vies zijn gratis, verkrijgbaar bij de provincie. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, tel 01180-31422. De statencommissie voor Welzijn, vergadert direct na afloop van de hoorzitting, dus ook op 24 au gustus, over het regio-advies; die vergadering is openbaar en wordt ook in de statenzaal gehouden. Provinciale staten stellen het ad vies uiteindelijk vast in hun ver gadering van 14 september; ook die bijeenkomst is openbaar. Tijdens de festiviteiten in de Nieuwe Kerk en de Kloostergan gen is het Abdijplein afgesloten De afsluiting duurt van 9 00 tot 1 5.30 uur en is, zoals gezegd, op zaterdag 23 juni. Óinsdag 26 juni houdt de com missaris der koningin (in zijn functie van voorzitter van gede puteerde staten) zitting in twee AROB-zaken. De zittingen begin nen om 1 1 00 uur en 1 1.30 uur. Het gaat om kwesties waarin is geweigerd spoedshalve bijstand te verstrekken aan inwoners van de gemeenten Bruiniss-1 en Vlis singen. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het Provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 j Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat vanaf 20 juni tot 20 juli 1984 het ontwerp-bodemsaneringsprogramma van de provincie Zeeland voor een ieder ter inzage ligt. Het programma is bestemd voor de periode 1985-1987. In het programma wordt aangegeven welke locaties in Zeeland wanneer onder zocht c.q. gesaneerd dienen te worden omdat de mogelijkheid bestaat c.q. bewe zen is dat de bodem ter plaatse zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat ernstig gevaar bestaat voor de volksgezondheid of het milieu. Het ontwerp-programma ligt ter inzage op: - de gemeentesecretarieën - de provinciale bibliotheek in Middelburg - de openbare bibliotheken in Goes, Hulst, Middelburg, Oostburg, Sas van Gent, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee en Axel Het ontwerp-programma met de op het moment beschikbare bijlagen ligt ter in zage op: - het bureau Milieuzaken van de Provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Mid delburg - op de gemeentesecretariëen, voor wat betreft de onderzoeken op het grondge bied van deze gemeente Van 20 juni tot 20 juli 1984 kan door een ieder gemotiveerd schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-programma worden ingediend bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 60014330 LA Middelburg. Gedeputeerde Staten zullen het programma na 20 juli vaststellen. Het programma zal daarna aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer worden toegezonden. Deze deelt zo spoedig mogelijk mee welke van de in het programma aangewezen gevallen voor sanering of onderzoek in aanmerking komen. Degenen die beschikking willen krijgen over het ontwerp-programma kunnen daartoe contact opnemen met het bureau milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg (telefoon 01180-31353). De kosten van het ontwerp-programma bedragen ƒ11,—. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot genoemd bureau. Middelburg, 12 juni 1984 sint pieterstraat 42, postbus 6001,4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Gevraagd: Periode 1 juli t/m 1 5 aug. Zonder onderbreking. MEN'S SHOP Lange Delft 1Middelburg Tel.: 01180-1 3047 Grote Markt 14a, Postbus 2128, 4460 MC Goes, tel. 01100-12120. Hé, hoe zit dat met mij? Kan ik het aan, deze job of studie Laat je testen, over je capaciteiten, motiva tie en andere belangrijke persoonlijke gege vens. Meer weten over beroepen en opleidingen! Elke dinsdagmiddag is onze informatheek open! Het openbaar maken van je ho- niosexuele geaardheid is niet uit sluitend het voorrecht van mannen als Albert Mol en Jos Brink. Iedere homo (man of vrouw) moet gewoon leven zoals de natuur hem of haar heeft geschapen. Je ver bergen heeft geen zin. Tevreden over jezelf in de maatschappij staan betekent dat je geëmanci peerd bent. Woorden van deze strekking ge bruikt de homocontactgroep van COC regio Walcheren met het oog op de Rose Week, die van za terdag 23 juni tot en met zaterdag 30 juni wordt gehouden in heel Nederland. De groep presenteert zich die week ook op Walcheren. De groepsleden zijn: Jaap van Klinken, Jan Kamermans. Carel van Honk, Fien Jansen, Rob Schroeveren Matthieu Spies. Het is voor de eerste keer in de Zeeuwse geschiedenis dat een groep homosexuele mannen en vrouw zich in zo grote getale laat interviewen. Enkele jaren geleden nog wilden de meesten anoniem blijven, bang als men was om agressie op te wekken. "Door je openlijk te presenteren, neem je ook de angst bij anderen weg. Volgens de statistieken is één op de tien mannen of vrouwen ho- mosexueel. Velen schamen zich er om allerlei redenen voor. Zeker in Zeeland. Door je openbaar te maken, verlaagje ook de drempel, voor anderen om gewoon een leven naar eigen geaardheid te gaan leiden", zo meent het Wal- cherse zestal eensgezind. De homobeweging is in onze pro vincie al sins 1969 met wisselend succes actief. Enkele pastorale werkers namen in dat jaar het voortouw en begonnen her en der praat- en werkgroepen. Achter gesloten velourse gordij nen trachtte men een hulporgani satie op poten te zetten. In die vijftien jaar lijd is er in het Zeeuwse echter weinig van de grond gekomen, zo ondervindt de Walcherse groep dat nu. Het zes tal denkt dat vooral de anonimi teit uitbreiding van de activiteiten steeds parten heeft gespeeld. Ongeveer drie jaar geleden werd de homobeweging opnieuw leven ingeblazen door onder meer en kele Vlissingers. Er werden gezel lige avonden georganiseerd in De Piek en er werden huiskamer bijeenkomsten gehouden, waar de problemen konden worden be sproken. Ook opende de Waiche- naren een telefoonnummer waar mensen met problemen konden bellen. In 1983 werd 36 keer ge bruik gemaakt van dat nummer. "Nemen we de statistieken erbij, dan zouden er op Walcheren zo'n 10.000 homosexueel geaarde mensen wonen. Er zijn er slechts weinig die zich bekendmaken." De Piek werd echter steeds minder bezocht In de buurt namelijk is een als homobar gekende uitspanning die een grotere aantrekkings kracht uitoefende. Maar juist de genen die zich verbergen, durven daar niet te komen. Dus wordt nu druk geprobeerd een ander onder komen te vinden. Middelburg ge niet daarbij de voorkeur ('het is de hoofdstad'). Maar tijdens een ge sprek met een functionaris van de gemeente werd hen te verstaan gegeven, dat de afdeling Walche ren van de COC de negentiende plaats kreeg op de wachtlijst van verenigingen, die allemaal een ge schikte huisvesting zoeken. De Rose Week wordt in de gehele wereld gehouden. Elke laatste za terdag van de maand juni wordt herdacht dat in New York bezoe kers van een homobar zich niet zomaar lieten intimideren door de politie. Deze gezagsdragers had den in 1969 namelijk er een ge woonte van gemaakt om regel matig homobars binnen te vallen en de bezoekers mee te nemen voor een verhoor. Op 28 juni in dat jaar pikten de gasten van de Stonewall Inn de zoveelste inval niet. Zij kwamen in opstand en zo ontstonden er de eerste homorel- len. Voor alle Nederlandse 'flik kers en potten' - zoals de uitnodi ging vermeldt - is er zaterdag 30 juni in Nijmegen een uitgebreid programma samengesteld waar feest wordt gevierd en wordt ge demonstreerd 'tegen heteroter reur'. Op Walcheren gaan de werkgroe pleden feest vieren op zaterdag 23 juni in het paviljoen op het Nol- lestrand. waar disco is van 22 tol 3.00 uur. Overdag staat een drietal mensen met een kraam in de Vlissingse binnenstad, waar in formatiemateriaal wordt uitge deeld en de voorbijgangers des gevraagd ook materiaal kunnen kopen. Maandag 25 juni staan de Walcherse homo's op de toeris- tenmarkl in Domburg en op don derdag 28 juni op de weekmarkt in Middelburg. Op zaterdag de 30ste hoopt de groep met een grote aanhang naar Nijmegen te gaan. Het geven van informatie beperkt zich echter niet tot deze ene week. In de toekomst zullen scholen, in stelling en verenigingen worden aangeschreven met het verzoek er voorlichting te komen geven. Vo rig jaar werd al met succes op een christelijke middelbare school in Middelburg een homoproject op gezet. "Je bekend maken, trekt ook andere uit de anonieme huis kamer waar ze een beetje zielig zitten te doen", merkt een van de zes tot slot op. Wie informatie wil kan schrijven (Postbus 251. 4380 AC in Vlissin gen) of bellen (01184-68354 of 71854). De Werkgroep van links naar rechts: Jan Kamermans. Jaap van Klinken. Rob Schroevers. Fien Jansen en Mattieu Spies. Carel van Honk ontbreekt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13