Walstraat gezellig op zaterdag JAARLIJKS TOERNOOI IN MIDDELBURG Spelers van jeu de boules ontspannen door inspanning FOTO VERSCHOORE HET WEEKBLAD WALCHEREN BRILJANT TAPIJT GE^ISSINGER SPECTACULAIRE MODELVLIEGSHOW OP INDUSTRIETERREIN IN VLISSINGEN Britannia t,T'-sr< Concours d'élégance Geestelijke ontspanning Bovag-concours LIV ULLMANN MOGELIJK LID VAN FILMHUIS MIDDELBURG Jback 1^ Koud Buffet „VICT0RIN0X" Vanaf: 11,90 WEEKAANBIEDING op legklare foamrug 400 cm. br. van .99,— NU: 5 jaar garantie, gratis gelegd. Eerste prijswinnaars Scheldestraat-actie Woensdag 20 juni 1 984 oplage 22. /uu. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144. privé w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. w In de Walstraatpromenade te Vlissingen is op elke zaterdag meer te beleven dan alleen winkelplezier. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld was de Showgroep Vlissingen te gast in de winkelstraat en omgeving. Zij zorgden voor een wervelende show en boden het pu bliek volop vermaakt. Het poppentheater Parcival treedt op zaterdag 23 juni op in de Walstraat. Parcival presenteert zich die dag geheel anders dan de toeschouwers gewend zijn. namelijk als straattheater. De Amazing Stroopwafels zijn op zaterdag 7 juli in de Walstraat. Dit duo is een afsplitsing van de band met dezelfde naam. Regelmatig is dit tweetal met contrabas en gitaar te vinden op straat. De twee Amazing Stroopwafels zingen en spelen vrolijke mu ziek. Zij en het Straattheater Parcival treden op tussen 1330 en 16.30 uur. Foto: De Amazing Stroopwafels. DEZE WEEK IN Veertienjarigen kunnen kennismaken met de lite ratuur. Het nieuwste boek van Guus Kuijer zullen ze 'opzuigen als een spons*. Tot die conclusie komt Jan Smeekens in de rubriek 'Kinderboeken' waar hij zeer diep ingaat op het nieuwste boek van Kuijer 'D Zwarte Stenen*. Citroen bouwt zijn nieuwste loot - de 'Axel' - in Roemenië. Op de autop agina in de redactionele rubriek 'Van Bougie tot Bumper' nieuws daarover a Traditionele Walcherenrit voor oldtimers met concours d'elegance in jarig Domburg Het terrein aan de Denemarkweg is zondag 24 juni decor voor een spectaculaire show van de Model vliegclub Delta uit Vlissingen. Tegen de vijftig vliegtuigjes en he licopters worden vanaf 13 uur ge toond. Het is voor de vijfde achtereenvolgende keer dat deze vliegshow in Vlissingen plaats vindt. Hoewel de modelvliegsport al zo'n zeventig jaar oud is. is het nog een vrij onbekende sport. Een hobby waarin je je helemaal kunt uitleven, zeggen de Vlissingse modelbouwers enthousiast. "Het verschaft de beoefenaar zowel een sportief als een recreatief genoe gen. Over het algemeen hebben de leden een technische knobbel. Zij brengen hun technische voor liefde op een ongelooflijke manier in de praktijk". Zij bouwen zowel zweef- als mo torvliegtuigen. op diverse manie ren allemaal op schaal. De vlieg tuigjes worden radiografisch be stuurd. Er kunnen de meest fan tastische acrobatische toeren mee worden uitgehaald. Om de veilig heid te waarborgen, worden be ginnende vliegers opgeleid door eigen mensen. "En dat is ook wel nodig", aldus de vliegclub, "want sommige toestellen halen een snelheid van tegen de 120 km/uur. Op het industrieterrein in Vlissin- gen-Oost (de Denemarkweg) kunnen de liefhebbers naar har telust hun hobby beoefenen en aanstaande zondag anderen tonen tot welke prachtige prestaties hun zelfgebouwde en uitgebalanceer de machines in staat zijn. Vanwege dit eerste lustrum van de modelvfiegdemonstratie. wordt elk 500ste toeschouwer getracteerd op een rondvlucht vanaf het vlieg veld Midden Zeeland. De toe gangsprijs bedraagt Gezellige bedrijvigheid voor de start Eén van de fraaie exemplaren Zaterdag 23 juni wordt - alweer voor de zesde keer - de Walche renrit voor oldtimers gehouden. Voor dit jaarlijks evenement heb ben dit keer ruim zeventig bezit ters van een 'bejaarde' auto of motor in geschreven. Vanaf de Boulevard tussen het Wooldhouse en het Strandhotel - wordt een rit over Walcheren gemaakt, met in verschillende plaatsen een korte stop om de belangstellenden een kijkje te laten nemen in deze nos talgische voertuigen. De werkgroep Walcherenrit van het Vlissings Aktiviteiten Fonds, bestaande uit de heren P.A. de Graag. F. van den Broek, C.W. Louwerse en A R. Marquinie. is er in geslaagd om het neusje van de zalm op het gebied van oldtimers naar Vlissingen te halen. Eén van de oudste automobielen, die naar Walcheren komen is een Citroen uit 1927 maar ook een Ford van 1929. een Morris uit 1936 of een Peugeot van 1934 zullen onge twijfeld tot de publiekstrekkers behoren. Niet alleen de automobielen zor gen voor een kijkje in de oude doos. maar ook de bestuurders en hun passagiers zullen gekleed gaan naar de mode die overeen stem! met het jaartal van hun ver voermiddel. Onze Zuiderburen geven acte de présente en met name de club van Brugse oldti mervrienden is met maar liefst zestien wagens van de partij. En dan rijden er ook nog drie voor oorlogse motoren mee. waaronder een ANWB-zijspancombinatie. Voor iedere deelnemer heeft het Vlissings Aktiviteiten Fonds een uitgebreide documentatiemap waarin zich ook een VAF-pla- quette bevindt met de afbeelding van de Gevangentoren, dit in het kader van de feestelijkheden rond de opening van de herinrichting van de Vlissingse boulevard. De werkgroep heeft een uitge breid draaiboek samengesteld. Vanaf zaterdagmorgen halfnegen worden de deelnemers ontvangen in het Maritiem Hotel Britannia. Om tien voor tien moet iedereen in zijn voertuig zitten en om tien uur precies geeft burgemeester Westerhout het vertreksein. Om halfelf komt de stoet in Mid delburg waar op het Damplein een stop wordt gehouden van driek@ï. In Veere komt de Wal cherenrit rond kwart voor twaalf en wordt een stop van een half uur gehouden. Domburg krijgt extra aandacht. In deze plaats wordt niet alleen de maaltijd gebruikt door de deelne mers en begeleiders van de Wal cherenrit, maar er wordt tevens een concours d'élégance voor old timers gehouden. Dit in het kader van de feestelijkheden rond 'Dom burg 150 jaar badplaats'. Voor dit concours hebben negentien com binaties ingeschreven. Er zijn fraaie prijzen te winnen en de jury. bestaande uit de dames J. Vaandrager-Recter, Fl. van Hou- Zo tegen de 180 deelnemers, ver deeld over zestig groepjes (triplet- tes) verwacht de Middelburgse jeu de boules-club Petanue tijdens haar jaarlijkse toernooi op zater dag 23 juni. Deelnemers uit Ne derland, België, Frankrijk en Duitsland zullen vanaf half elf za terdagochtend de strijd met elkaar aanbinden op het Molenwater in de Zeeuwse hoofdstad, nabij de muziektent. Gespeeld wordt onder meer om een wisselbeker,. Deel name staat open voor ieder tri- plette-team. Ongetwijfeld zal het uit Frankrijk overgewaaide gezelligheidsspel dit jaar veel andacht krijgen in Nederland, want in september wordt in Rotterdam het wereld kampioenschap gehouden. Voorzitter Jan Wolthuis van de Middelburgse club is best bereid er nog enkele wervende teksten tegenaan te gooien als het gaat om jeu de boules. "De meesten heb ben er kennis mee kunnen maken in Frankrijk, waar elk dorpje wel zijn veld heeft. Vooral op de zon dagochtenden treft een groot deel van de bevolking elkaar daar om het te spelen. Nederlanders in Frankrijk spelen het voornamelijk op de campings en op het strand. Eenmaal terug in het eigen land, bleef dit spannende spelletje wel trekken. Logisch dus dat er zo her en der jeu de boules-clubs werden opgericht, zoals ook in Middel burg". Volgens de Middelburgse voor zitter is er geen enkel spel zo ple zierig als jeu de boules. "Het geeft door zijn lichamelijke inspanning een geweldige geestelijke ont spanning. Bovendien heeft een goed petanque spelen ook een so ciale functie", pleit hij, en legt uit: "De twee of drie spelers die een doublet of een triplet vormen, moeten elkaar goed aanvullen. Het is niet uitsluitend belangrijk om de boule (de bal) zo dicht mogelijk bij het cojonette (het kleine houten balletje) te gooien, er moet ook tactisch worden ges peeld: plaatsen of verdedigen, of trachten we de bal van de tegen stander te raken, waardoor deze verder van het cojonette af komt te liggen". Wekelijks speelt de Middelburgse club op haar velden op het sport park Kruitmolen. De dan te vor men teams komen op de maan dagse speelavond tot stand door loting. "Dat is bevorderlijk voor de goede geest in de club", meent de heer Wolthuis. "We hebben enkele banen op dat sportcom plex. Enorm graag zouden we ook winterbanen willen hebben, maar het ziet er voorlopig niet naar uit dal we daarin slagen. We hebben al eens geopperd om de banen te delen met de schietvereniging in de Kloveniersdoelen. Maar zowel de schietvereniging als wij kunnen onvoldoende leden bij de ge meente opvoeren om indruk te maken". Hoewel de oorsprong van het huidige jeu de boules in Frankrijk |igt. werd ook al in het oude Rome een spel gespeeld dat er mee is te vergelijken. Dat spel reisde met de Romeinse troepen op verove ringstochten mee door geheel Eu ropa. In Frankrijk heeft het zich echter ontwikkeld tot een gran dioos volksspel. Niettemin zijn er Gezellig maar spannend, zeker voor de spelers, zo 'n toernooi daar ook toernooien waar spelers op inschrijven die zijn belust op de aantrekkelijke geldprijzen. De Middelburgse vereniging her bergt ook enkele Franse spelers die met de Franse bedrijven, zoals in het Sloegebied, meekwamen. Zij spelen op een zeer hoog ni veau. Volgens Wolthuis zijn het echte prijzenjagers, die tot de besten van Nederland kunnen worden gerekend en in Frankrijk van stad naar stad trokken, toen ze er nog woonden om te dingen naar de vette prijzenpot. Deze Franse Middelburgsers zijn favoriet voor de wedstrijd op za terdag op het Middelburgse Mo lenwater. Tot slot merkt de voorzitter van de enige Zeeuwse jeu de boules-club nog op dat er zowel in Goes als in Zeeuwsch-Vlaanderen momen teel initiatieven worden genomen om een club als de Middelburgse van de grond te krijgen. Wie in formatie wil over de Jeu de Bou- lesclub Petanque in Middelburg, kan contact opnemen met de heer Wolthuis: 01180-13922. tum-van Vloten en H. Pijnenburg. Zij zullen ook letten of de kleding van de berijders overeenkomt met de 'leeftijd' van de auto. Om kwart over twee wordt Domburg verlaten, en wordt de rit vervolgd naar Zoutelande, waar eveneens een half uur wordt gestopt aan de wandelboulevard.. Aankomst Zoutelande om kwart voor drie. Als alles volgens het programma verloopt wordt om kwart voor vier Vlissingen weer bereikt. Na een rondrit door het centrum parke ren de oldtimers op het grasveld van het Bellamypark. Een mu ziekkorps zorgt voor de muzikale omlijsting. Burgemeester Yh. J. Westerhout reikt tot besluit de prijzen uit. ln Vlissingen wordt ook een con cours d'élégance gehouden, maar dan van splinternieuwe auto's. Dit programma-onderdeel wordt door de Bovag-Walcheren ver zorgd. Zestien Walcherse autobe drijven zorgen voor een show met de nieuwste modellen. De bekende Amerikaanse actrice Liv Ullmann zal tijdens haar aanwezigheid in Zeeland - als alles volgens wens verloopt - een erelidmaatschap worden aangeboden van de Stichting Filmhuis Middelburg. De uitreiking van dit lidmaatschap vindt op zaterdag 23 juni plaats in Zoutelande, zo meldt het filmhuis. Liv Ullmann is zoals bekend aanstaande zaterdag te gast bij de uitreiking van de 'Franklin Roosevelt Freedom of speech medal' aan Amnesty International in de Nieuwe Kerk te Middelburg. MKHOW Snel. Lever vandaag nog uw kleurenrolletje bij ons in. Kunt u morgen na de lunch genieten van uw schitte rend afgedrukte kleurenfoto's. En nog op een groter formaat dan normaal ook! Zonder dat t u een cent méér kost Alleen bij ons: FOTOF1LMVIDEO _D^^NA^KNBIJDEE^mK^U^W^^PECUU^^ Maritiem Hotel Boulevard Evertsen 244 Vlissingen (tel. 01184-13255) MA NI r l| M MOT«» BRITANNIA Elke zondag van 12.00-15.00 uur Onbeperkt smullen voor maar f. 25,-; kinderen tot 12 jaar halve prijs. Zeventwintig wagens - veelal de paradepaardjes van de verschillen de merkenmaken dit Bovag-gebeuren. Een jury, met de dames Wil van Son, W. van Nassau en de heer Th. Zijnen, moet uitmaken welke wagen de fraaiste versiering heeft. De deelnemende auto's vertrek ken om half drie vanaf het par-' keerterrein bij het Nollebos om vervolgens over de boulevards en het Beursplein naar het Bellamy park te rijden onder de muzikale tonen van het Showkorps Oranje Nassau uit Vlissingen. Om drie uur staan de auto's opgesteld op het Bellamypark en na drie kwa der wordt de tocht door de stad vervolgd. Bij het Vlissingse stad huis wordt de stoet ontbonden. De werkgroep krijgt deze dag veel medewerking van zowel de ge meentepolitie uit Vlissingen en Middelburg als van het korps van de rijkspolitie die voor een totale begeleiding zorgen. DE ORIGINELE ZWITSERSE ZAKMESSEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG' 01180 13221 Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel 01184-14081 /01100-16159 ZWARE ACRYL BERBER "BERBERAL,f Langeviele 16 Middelburg Tel. 01180-37473 VOORLICHTINGSDAG OOSTERSCHELDEWERKEN VOOR GEHANDICAPTEN Het informatiecentrum van Rijks waterstaat bij de stormvloedkering Oosterschelde heeft donderdag 5 juli gereserveerd voor gehandicap ten. Sinds de opening van het centrum in de zomer van 1979 zullen eind juni van dit jaar I miljoen bezoe kers de werken hebben bezocht. Met name de afgelopen jaren is de toeloop van bezoekers in de zo mermaanden zó groot dat vele gehandicapten om praktische re denen genoodzaakt waren af te zien van een bezoek aan de stormvloedkering. Rijkswater staat en de exploitant van het centrum, de Streekvervoermaal- schappij Zuid-West Nederland, hebben daarom besloten om in samenwerking met de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie en de werkgroep Toegankelijkheidsbe- De eerste prijswinnaars in de Scheldestraat Winkelactie (in sa menwerking met de Spoorwegen) zijn bekend. De trekking van de eerste ronde leverde de volgende prijswinnaressen op: Castemiller, Cermondée. Raven. Verhaaren en van Tongeren. Voorzitter Roelse van de Scheldestraat Winkeliers vereniging reikte de prijzen uit: vortfcnng op Schouwen-Duive- land deze dag te organiseren. Tijdens de dag wordt zorggedra gen voor enige extra voorzienin gen zoals een aangepaste bus voor de diverse rondleidingen naar en op het werk. Op uitgebreide schaal zijn deelname-formulieren toegezonden aan de landelijke en regionale instellingen en organi saties voor gehandicapten. Gezien de organisatorische eisen welke aan deze dag worden gesteld, zal het Informatiecentrum op 5 juli slechts in zeer beperkte mate be reikbaar zijn via de normale lijn dienst van de ZWN. De afdeling voorlichting van de Rijkswaterstaat zegt dat als de belangstelling massaal zal zijn. er dit najaar weer zo'n speciale dag zal worden georganiseerd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1