adverteren is bekend blijven ERASERHEAD Adverteren is bekend blijven J Vaderdag ook Bloemendag ■weeM. 5 VOORDEELT!PS ZEEUWS FILMCIRCUIT adverteren doet verkopen \\lecl(£4^ddic^tc^ FJU. snellevliet AD VER TEREN STATIONRESTAURATIE 1 GOES Grote zeetong 14.75 30% korting jyjjn gesodtrnd Ut DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN TANDARTSEN; APOTHEEK; l WEREN ARTSEN; WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: KINDERBOEKEN AJV i AND A GENTLEMAN BIDT 5 SlEhL „C)tlan c Wdo de VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND, TEL. (01184) 65783 7GH JrfJa de kleine HOUTTUINEN de nieuwe koffieshop- petit restaurant aan de korte noordstraat 39 te middelburg biedt zijn gasten ter kennismaking gedurende de maand juni aan: BRADERIE SPECIAL 4 okt. SPECIALE SPANJEREIS VOOR ZEELAND DAGTOCHTEN BOOT-AUTO VLIEG TOURINGCARREIZEN ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE Tel.: 01100-27482 Perkplanten Groente en Kruidenplanterï vaste planten Containerplanten Waterplanten Tuinhout en bestratingsmaterialen Vaderdagaanbieding: Plastiek balkonbakken Div. maten en kleuren (Geldig tot 23/6/'84 iir. Orgelconcert no. 5, G.F. 1; twee sonaté's van D. f Donderdag tol en met woensdag SAAR DEN HOLLANDER speelt Rieneke van Ritthem voor de voorlaatste keer. Poppenthea ter Brakstraat Middelburg, woensdag 14.30, Kaarten 5,- (Reserveren 01180-37703). De organist SANDER VAN MA RION is de tweede gast die op treedt in de serie orgelconcerten deze zomer in de Nieuwe Kerk. 1 De organist Sander van Marion Het programma van deze beken de orgelvirtuoos luidt als volgt: Pastorale. César Franck; Sonata A. Solair. Handel; Scarlatti; twee improvisaties van de concertgever en tot besluit Bach's feestelijke Toccata en Fuga in D. Nieuwe Kerk Middelburg, dinsdag 20 uur. Het MIDDELBURGS KAMER KOOR werd opgericht in 1954 toen een min of meer geselecteer de groep zangers werd gevormd o.l.v. Bart Leynse. Onder diens bezielende aanvoering legde men zich toe op het zingen van voorna melijk polyphone a capella mu ziek. zowel wereldlijk als geeste lijk uit voorgaande eeuwen, maar ook uit deze tijd. Na het overlijden van Bart Leynse kwam de leiding in 1977 in handen van Krijn Koetsveld, die reeds in 1980 werd opgevolgd door Peter Arts uit Rotterdam. Laatstge noemde behaalde in 1982 de di ploma's schoolmuziek en koordi rectie aan het Rotterdams Con servatorium, In de loop der jaren zijn regelma tig radio-opnamen gemaakt; naast het geven van minimaal öén concert per jaar wordt ook mede werking verleend aan kerkdien sten. Op 13 oktober a.s. worden van dit programma opnamen ge maakt voor de uitzending "Zin in muziek" (KRO-radio, Hilversum 4 elke zaterdag van 15-17 uur). Middelburg: F.L. Berghauser Pont. Bellinkplein 1, tel. 37393. Za. tot 24 uur. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer. Kromme Weele, 7, tel. 33946. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: R.M. Thiadens, Zui- derbaan 23, tel. 64633. Za. tot 24 uur: AJ. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12-30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak: W.N. Oster- mann. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor ei gen patiënten beschikbaar. Souburg. Nieuwland, Amemuiden, Middelburg-Zuid: O. Fritschy, Dr. v.d. Moerstraat 15, Amemuiden, 01182-1308. Zo. Th. Bloos, Ka naalstraat 70. O.-Souburg. 01184-61212. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge. Oostkapel- le, Serooskerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Domburg. Aagtekerke. Westka- pelle. Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18 uur tot zo. 24 uur: P.K. Noorlan- der, Middelburgsestraat 94. Kou dekerke, West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8. Meliskerke. tel. 01186-1760. Spreekuur voor spoedgevallen: za en zo 11 tot 12 uur: G.H.P.J. Mil joen. Eemstraat 3. Souburg, tel. 01184-61530. Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L. v.d. Boogert. Vrijland- straat 79, tel. 27471. Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. 12066. VERLONKl Nim.E: za. en zo. M. v.d. Werken. H. Du- nantstraat 19, O. Souburg, tel. 01184-71768. Het koor. dat momenteel 23 leden telt. repeteert elke dinsdagavond in "De Windroos" (Vijvervreugd) te Middelburg. Het koor treedt samen op met een uit zes leden bestaand strijkersensemble en Leen de Broekert orgel. Op het programma staan onder meer werken van Leclair. Donati, An- driessen, Handel, Mozart, Bach, Vivaldi. Buxtehude, Bartok Mon teverdi en Vecchi. Grote Kerk Veere. zaterdag 20 uur. Toegang sprijs 8,— aan de zaal. De vrouwentheatergroep ZILT heeft een nieuw stuk: 'een wit lint onder je voeten'. De groep maakt middels dit stuk duidelijk hoe vrouwen bezig zijn de bagage (die zij als vrouw hebben meegekre gen) te herschikken, of er (deels) van los te komen om zo een even wicht te bereiken. Pand Middel burg, zaterdag 20 uur. Toegang sprijs (uitsluitend vrouwen) 2.50. RUUD KERKHOVF. (clavecim- bel) en BRAM DE WOLFF (or gel) spelen onder andere werken van Sweelinck, Frescobaldi, Scar latti Bustijn en Blanco. Ruud Kerkhove werd in 1955 te Mid delburg geboren. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij behaalde er achtereenvolgens de onderwijsak- Dierenartsenpraktijk Oostkapel le: Oude Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts te Vlissingen tel. 01184-14699 en b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraklijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. tie B piano (1979) de onderwij- saktie B orgel (1980). de onder wijsakte B clavecimbel (1981) en het diploma Uitvoerend Musus clavecimbel (1982). Ruud Kerk hove is als docent werkzaam aan de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg en Zierikzee. Bram de Wolff is drie jaar jonger. Hij werd in Halsteren geboren. Ook hij studeerde aan het Bra bants Conservatorium. Zijn or gelstudie bij Huub Houët en Bram Beekman sloot hij af met de ondcrwijsaktie B en in 1983 be haalde hij eenzelfde diploma voor schoolmuziek. Momenteel is hij in Zeeland werkzaam als orgeldo cent aan de Zeeuwse Muziek school en als leraar schoolmuziek aan de RSG "Prof. Zeeman" Zie rikzee. Daarnaast is hij in Bergen op Zoom zowel organist van de Ned. Herv. Gemeente, als orga- nist/continuospeler bij Hortus Musicus Religiosus. Lutherse Kerk Middelburg, zater dag 20 uur. Toegangsprijs: Vol wassenen 5,— kinderen J' 2.50. Wie anderhalf uur lang wil genie ten van 'de wortels van het kwaad' Alex D'Electrique niet Alex Balm, Alex Bosniaen Alex van den Bosch. Kruisvereniging Walcheren-Oost. Middelburg-stad: Za. en zo.: E. van Essen. Meanderlaan 478, Middelburg, tel. 01180-35839. Middelburg-Zuid en Amemuiden: Za. en zo. J. de Vries, J.P. Boreel- straat 8. Middelburg. tel. 01180-34924. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: L. Goossen. Middelburgse straat 104. Koudekerke, tel. 01185-1440. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge. Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: R. Scheele, Co- lijnstraat 97, Vlissingen, tel. 01184-65896. Vlissingen-stad: M. de Wit-Min- derhoud. tel: 01185-2833. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenhurg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt hem: Za. en zo. K.J. Overakker. tel. 01184-67128. In de serie "een wegwijzer voor ondernemende mensen" is het boek UW ADMINISTRATIE WAAR BLIJFT HET GELD ver schenen. Met deze uitgave wordt aan mensen die meer van boek houden willen weten of die hun kennis daarover willen opfrissen een duidelijke handreiking gebo den. Uw administratie is niet al leen bij uitstek geschikt voor (startende) ondernemers, maar ook voor degenen die in vereni gingsverband het geld of de kan tine moeten beheren. Bovendien kunnen mensen die zich op het middenstandsexamen of een an der handelskennis examen voor bereiden. op een luchtige wijze hun examenstof grotendeels re peteren. Het boek geeft op een voudige wijze weer hoe een boek houd Ég kan worden opgezet en bijgehouden. Niet alleen een ka- sadministratie. maar ook de loon-, administratie, de BTW-ontvang- sten en -uitgaven, en het verwer ken van afschrijvingen komen aan de orde. Met praktijk-voorbeel den wordt stap voor stap op een logische en volwassen wijze het grootboek doorgenomen. Het laat verder zien hoe het kan en waar om het moet. Naast allerlei wette lijke vereisten wordt de mogelijk- hed van een goede voorraadbe- waking aangegeven. Ook wordt het berekenen van winst- en ver liescijfers behandeld. Bijna spe lenderwijs wordt het samenstellen en interpreteren van een balans uitgelegd. "Uw administralieis" eenvoudig en prettig leesbaar ge schreven door ir. H.H. Veurtjes, terwijl ook door de uitvoering (gebonden en een prima lay-out) de bruikbaarheid is vergroot. Het boek is verkrijgbaar bij de erken de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Prins door overmaking van ƒ29.20 (incl. verzendkosten) op girorekening 48.73.21 (Langestraat 50-52. 3231 VJ Brielle. tel. 01810-7551). kan de groep ALEX D'ELEC TRIQUE bezien, die de Haaien- planeet spelen. Met venijnige, humoristische en hysterische sce nes zien we Otto; de districts leider. wanhopig proberen orde op zaken te houden. Wanneer een electriciteitscentrale wordt gesa boteerd is de kachel pas goed aan. Otto raakt over zijn toeren. Lang zaam glijdt het district de chaos in. Tijdens het spel wordt het publiek regelmatig verrast met visuele trucs. De groep Alex d'F.lectrique wordt gevormd door Alex Balm. Alex Bosman, en Alex van den Bosch. Zij banen in de toneelwe reld hun eigen paden en schrijven hun eigen stukken. De Piek Vlis singen, vrijdag 21 uur. Entreeprijs ƒ5.-. KIEM is een Rotterdams drie manschap die na jaren zoeken el kaar hebben gevonden. Op een totaal nieuwe manier wordt er dansmuziek gemaakt, modern, ijzer, jazz het zit er in én komt er uit. De Piek Vlissingen. zaterdag 21 uur. Kiem uit Rotterdam Donderdag tot en met woensdag) Van Filmhuis Middelburg geen opgave ontvangen. HIDDING PLACE is verfilmd naar het boek van Corrie ten Boom (De Schuilplaats) waarin zij vertelt over haar rol binnen het verzetswerk en het onmenselijke leven in een concentratiekamp voor vrouwen. Koffiebar YFC. A. Gogelweg 59 Vlissingen. zaterdag 20 uur. In de RETURN OF THE NINJA neemt een Ninja strijder het op tegen een andere Ninja, die mee geholpen heeft om z'n familie te vermoorden. Alhambra I Vlissin gen, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur, maandag, dinsdag, woensdag 20 uur. TROPISCHE NACHTEN Porno. Toegang 18 jaar. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. WALT DISNEY'S TEKEN FILMPARADE behoeft geen na-% dere aankondiging. Alhambra I Vlissingen. zondag 14 uur. SCARFACE met Al Pacino in de AI Pacino en Steven Bauer in 'Scarface' hoofdrol laat opkomst en onder gang van een Cubaanse vluchte ling en cocane-handelaar zien. Alhabra II: Vlissingen. donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 21.30 uur, maandag dins dag en woensdag 20 uur. Tevens vrijdag om 23 uur. door Jan Smeekens Een van de succesvolste auteurs voor jonge kinderen is Eric Carle. Zijn boeken worden over de hele wereld in grote oplagen gedrukt en regelmatig herdrukt. Het kan bijna niet anders of alle Neder landse kinderen van de afgelopen vijftien jaar zijn opgegroeid met Rupsje Nooitgenoeg. Het Hane- boek. Wil je mijn vriendje zijn? Het vervelende lieveheersbeestje. Met BEERTJE BRUIN, WAT ZIE JIJ DAAR? lijkt hij een nieuwe weg ingeslagen. Niet meer de fors geschilderde, verknipte en vervolgens tot een nieuw geheel geplakte illustraties, maar voor zichtiger vormen in stralende kleuren. uitnodigt tot meedoen met de volwassene bij wie ze op schoot zitten. Het verhaaltje kennen ze in een mum van tijd van buiten: Beertje Bruin, wat zie jij daar? Eenen daar kijk ik naar'. Op twee naast elkaar liggende pagina's zijn achtereenvolgens te zien een beer, een rode vogel, een gele eend, een blauw paard, een groene kikker, een paarse poes. een witte hond. een zwart schaap, negen kinderen en nog eens alle in het boek voorkomende dieren op één pagina bij elkaar. Dat Eric Carle binnen de beperkte mogelijkheden kijkertjes toch een enkele keer op het verkeerde been kan zetten, getuigt van zijn speelse geest. Een paarse poes en een blauw paard passen niet in het denkschema van kleine "betwe- tertjes". En wat zou het leuk zijn te weten wat ze verwachten bij een De charme van het boek kofrif^ witte hond. nadat ze alle beesten overigens voor de helft op reke- -'steeds afgebeeld hebben gezien ning van Burnv Bos Hij schreef het kristalhelderde vraag- en ant- woord-spelletje dat peuters en kleuters zoveel plezier verschaft, omdat het steeds terugkeert en op een witte achtergrond. Beertje Bruin, wat zie jij daar? door Eric Carle met tekst van Burny Bos. Uitgeverij J.H. Gott- mer, Haarlem, Prijs 17.50. Dam 43, Middelburg JAN DIB- BETS. Donderdag tot en met zondag 14 tot 18 uur of na af spraak. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen. aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DERT VAN DF.R POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stadhuis Vlissingen. BOMEN IN DE STAD, N Af UUR JE BUUR van de werkgroep natuur- en mi lieueducatie. Werkdagen 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Galerie 'De Wijnstock' Middel burg RAGNHILD OUSSOREN schilderijen op zijde. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTF.N. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Vanaf 1 juni tot 1 okto ber: di.. wo.. vr. en za. 's morgens van 10.00 tot 12.30 uur. Stedelijk Museum Vlissingen L.G. IHACCOU (aquarellen), J.F. SCHUTZ (schilderijen) en J.G. GREVE jr. (tekeningen) 19e eeuwse maritieme gezichten rond Vlissingen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur 's zaterdags 13 tot 17 uur. (tot 17 juni). Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg REIN DOOL, teke ningen. Dinsdag en donderdag van .10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 13.30 en 17.30 en van 19 tot 21 uur' zaterdag 10 tot 13 uur. Opening 2 juni. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE - ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen 'opstellen van leerlingen. NATIO NALE FEESTROKKF.N en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur.'s Zondags van 14 tot 17 uur. De Schakel, Middelburg NA TUUR, OOK IN DE STAD van de werkgroep Natuureducatié Middelburg donderdag en vrij dag: 10.-16.30 uur en 19-21 uur. MET DANNY DE MUNK ALS CISKE Voor de 13e week draait CISKE DE RAT een film over een Am sterdams straatschoffie. Alham bra II Vlissingen. zaterdag 19 uur, zondag 14 en 19 uur. CHRISTINE Horror, Grand Theater Goes, donderdag en vrij dag 20 uur. zaterdag en zondag 21.30 uur. BREAKDANCE in Grand Thea ter Goes, zaterdag 19 uur. zondag 14 en 19 uur. RICHARD GEREDEBRA WINGER In AN OFFICER AND A GENT LEMAN speelt Richard Gere de rol van Zack Mayo, die al jong geleerd heeft om voor zichzelf te zorgen. Hij meldt zich aan bij de marine. Daar krijgt hij te maken met sergeant Foley, die geen zwakheden duldt en die de man nen waarschuwt voor de lokale meisjes, die een officier aan de haak proberen te slaan. Dan ont moet hij Paula. Grand Theatér Goes, dinsdag, woensdag 20 uur. JONGE, WILDE MEISJES. Porno, Grand Theater, Goes, vrijdag 23 uur. hoek CHINEES-INDISCH RESTAURANT u bent van harte welkom. Tel. 01180-13897 Geopend vanaf 09.00 - zondags gesloten 's maandags vanaf 1 1.00 uuf. 26 juni middagtocht Hulst 22.50 Incl. rondleiding stadhuis, basiliek en wallen en koffie-gebak 10 dg. Malgrat 370.- volp. 10 dg. Callela 395.- volp. 10 dg. Lloret v a 285.-, verblijf in appartementen 21 juni Gouden Handen 's-Heerenberg 62.50 incl. koffie-cake, lunch, entree en diner 30 juni Namen-Dinant 60.- incl. koffie-vlaai, entree tuinen Annevoie en diner. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 -20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180-33770 14 juni Meccano Middelburg 20.30 uur 15 juni 't Beest Goes 20.30 uur Stationaraatauratio Gooi u (gelegen aan buszijde station) (bomen, heesters, coniferen) Vijvers en vijverfolie a,

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8