uit 07 het lakenhart Keïte U Alulight Goes opende riante showroom Schoolfoto uit de oude doos Best Western Hotel 'PiccarcT breidt Service uit 'Gast bepaalt wat hier gebeurt' NS-dagtocht te winnen in Vlissingse Scheldestraat Veiliger surfen op Veerse Meer dankzij vijf surfboeien Ger Zijnen van De Tamboer: ANWB CLUB-J VERHUURT AUTO'S AAN JONGEREN Woensdag 13 juni 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Show Natuur Toertochten Zomerkampen Rommel-ruilbeurs Nieuw nummer Vrouwenkoor Muziek Jeugdsport Veerse Meer Handwerkbazar MTV-jongtalenttest Omroep Zeeland ja Video 't Beest Derde fase Raad Veere Bijzondere kerkdienst Hackenberg Na brand ingrijpend verbouwd Eerste prijzen Miro-winkelspel zijn uitgereikt. BIJ PEETERS IN MIDDELBURG Handige knietafel tegen morsen SAMENWERKING WINKELIERS EN SPOORWEGEN Gift van Roha Kamperland en Mistral Zakenlieden Als bij het steakhouse De Tam boer aan het Plein 1940 in Mid delburg de vuren hoog staan is het een gezellige boel. Het merendeel van de vijftig zitplaatsen is dan bezet. Uitbater Ger Zijnen en zijn vrouw Annelies hebben dan hun handen vol om samen met de ser veersters de gasten op hun wenken te bedienen. Service staat bij Zij nen hoog in het vaandel en hij doet er alles aan om het zijn gasten zo goed mogelijk naar de zin te ma ken. "De gast bepaalt eigenlijk wat er hier gebeurt. Wij luisteren naar de gasten en hun ideeën en suggesties worden door ons nauw keurig bekeken en als ze zinvol zijn ook uitgevoerd", zegt de 29- jarige Ger Zijnen, die twee jaar geleden in Middelburg voor zich zelf begon. In die twee jaar is De Tamboer een begrip geworden voor het eten van een goedverzorgde steak naar oud-Engelse normen bereid. En de Tamboer heeft niet alleen gasten uit Middelburg maar ook uit de Bevelanden en van Schou- wen-Duiveland hebben de gas tronomen de weg naar het Mid delburgse steakhouse gevonden. Vooral in de weekeinden en tij dens feestdagen wordt er onder hoogspanning gewerkt in De Tamboer en het gebeurt maar al te vaak dal tijdens een avond zo'n tweehonderd couverts worden verwerkt en dat betekent dan toch maar dat er vier keer 'een volle bak' wordt gedraaid, zegt Ger Zijnen niet zonder trots. Zijnen staat zelf in de keuken en daar probeert hij een one-man show op te voeren. De keuken staat in open verbinding met het restaurant en de gaslen kunnen de kok aan het werk zien. Ger Zijnen is slager geweest en dat weet hij in zijn zaak goed te gebruiken. Hij koopt het vlees zelf in en ieder stuk dat door hem wordt bereid. De werkstukken die gemaakt zijn in het kader van het project 'bo men in de stad, natuur je buur' staan tot en met 21 juni opgesteld in het Vlissingse stadhuis. Het gaat om een project van de Werkgroep Natuur- en Milieue ducatie van de gemeente Vlissin- gen. De tentoonstelling is dage lijks van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur te bezichtigen. Zondag 24 juni starten vanaf 8 tot 14 uur verschillende toertochten voor recreatieve fietsers en ge trainde toerrijders vanaf de kano vijver aan de Burg. van Woelde- renlaan in Vlissingen. Diezelfde ochtend kan er op die plaats wor den ingeschreven. De recreatie- tochten zijn 30 en 60 km. lang. de toerrijders kunnen kiezen tussen 90 en 175 km. Voor tieners van 13 tot en met 16 jaar houdt het Vlissingse Het Woltershuis een fietskamp door België van 7 tot en met 14 juli. Er wordt tijdens de tocht overnacht op boerderijen, in boomgaarden of op het weiland. De jongeren (16-12 jaar) kunnen van 14 tot en met 21 juli mee met een tenten kamp in Zeeuws-Vlaanderen. Het thema voor die week is 'zigeu ners'. Voor beide kampen kan worden opgegeven bij Het Wol tershuis, 01184-14660. De Middelburgse Christelijke Jeugd Organisatie houdt woens dag 20 juni een rommel- en ruil beurs voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Tien procent van de opbrengst is bestemd voor het geiten-project van Wereldkinde ren. De beurs in de Graanbeurs op het Middelburgse Damplein begint om 13 uur en eindigt om 16.30 uur. Het Vlissingse gemeentehuis is niet langer bereikbaar via het nummer 01184-15100 maar via een nieuw nummer: 01184-87000. Dit telefoonnummer geldt voor de gemeentesecretarie, de dienst Ge meentewerken, de dienst Sociale Zaken en het gemeentearchief. In de Van Duyvenvoordeschool in Oost-Souburg, treedt vrijdag 22 juni het vrouwenkoor 'Hoor haar' uit Pijnacker op. De liedjes die dit. uit 16 vrouwen bestaande koor brengt, hebben betrekking op de positie van de vrouw in de ruimste zin van het woord. De Vrouwen bond van de FNV tekende voor de organisatie. De aanvang is 20.00 uur. Met de bedoeling de ter ziele zijnde Pop Vereniging Zeeland te vervangen, is onlangs een nieuw boekings- en bemiddelingsbureau opgericht voor professionele- en amateurartiesten in de sectoren van amusement en popmuziek. Het eerste initiatief van dit Mu ziek Bureau Zeeland is het orga niseren van een popfestival op korte termijn. Belangstellenden kunnen bellen naar 01180-37594. De vertegenwoordiging van Zee land tijdens de jeugd olympische dag in Papendal op 26 mei, het atletiekteam van Dynamo '70 uit Middelburg, eindigde op de tien de plaats. Al ziet het jaarverslag 1983 van het recreatieschap 'Het Veerse Meer' er door de bezuinigingen soberder uit, over het aantal be zoekers mag niet worden ge klaagd. Het aantal'passanten dat de sluizen in 1983 doorvoer is be hoorlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Sinds 1962 is het aantal passanten bij de slui zen van Kats zelfs vertienvou digd., van 3.484 in 1962 tot 39.298 in 1983. Hetzelfde geldt voor de sluizen van Veere waar in 1962 nog maar 2.686 passanten door kwamen tegen 22.367 in 1983. In Welzijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen houdt de stichting Welzijn voor Ouderen donderdag 14 juni een handwerk bazar. Van 14 tot 16 uur worden sokken, pannelappen, schortjes, poppen en tafelkleden verkocht. De Middelburgse Turnvereniging '69 houdt weer proeven voor jong talent. Meisjes en jongens geboren tussen 31 mei 1975 en l juni 1978 kunnen hieraan meedoen. Zij worden getest voor de A-selectie. Iedereen, ook degenen die nog nooit aan turnen hebben gedaan, kunnen meedoen. Donderdag 14 juni om 18.00 uur zijn de jongens aan de beurt en de meisjes gaan een dag eerder, woensdag 13 juni. eveneens om zes uur 's avonds de proeven afleggen. De testen wor den gehouden in de gymzaal aan de Bachtensteene in Middelburg. Het Woonlastenkomitee Vlissin gen juicht het toe als er een Om roep Zeeland komt. Het comitee meent dal een verhoging van de omroepbijdragen met een'tientje per jaar best kan. Dit in tegen stelling tot de abonnementsprijs van een dagblad, die het 25 vou- dige bedraagt. Omroep Zeeland moet dan ook snel komen, zo schrijft het Woonlastenkomitee Vlissingen in een brief aan de provinciale stalen. Ook de Stichting Opbouwwerk Vlissingen ziet de komst van een regionale omroep in Zeeland wel zitten en doet een dringend be roep op de staten akkoord te gaan met de heffing van een tientje ex tra. In het jongerencentrum 't Beest te Goes, wordt op zaterdag 16 juni een aantal videobanden getoond van Joy Division, Tuxedo Moon en van een groepje uit Tuxedo Moon onder de naam Joe Boy. Die laatste groep trad ook op in Zeeland. Daarvan ondermeer zijn de opnames. De vertoning begint zaterdag om 21 uur. De voortgang van het overleg so ciaal-cultureel beleid derde fase is één van de agendapunten die worden besproken tijdens de ver gadering van de stichting op bouwwerk Vlissingen. De verga dering is op donderdagavond 14 juni en begint om acht uur. Omdat de commissie or de licha melijke opvoeding en sport een beperkt terrein bestrijkt in het welzijnsgebied. oppert b en w van Veere om in zijn gemeente een werkgroep welzijnsplanning in te stellen. Dit komt onder meer aan de orde tijdens de vergadering van de raad op woensdag 20 juni in het stadhuis van Veere. De raad spreekt zich verder ook uit aan gaande voorstellen betreffende het onderwijs. De vergadering begint woensdag om half acht in de raadszaal. Op zondag 17 juni om 14.30 uur wordt weer een bijzondere kerk dienst gehouden. Deze interker kelijke dienst is afgestemd op hen die verstandelijk minder begaafd zijn. Ditmaal wordt de dienst ge houden in de Getuigcniskerk te Middelburg. Voorganger is ds. D.W. Dondorp. Na afloop is er tijdens een koffiekontakt gele genheid voor ontmoeting en ge sprek. De kantonrechter in Middelburg heeft beschikt dat juwelier Hac kenberg aan de Burgpromenade vier in Middelburg zijn naam moet veranderen. Dit tot blijd schap van zijn buurman-die even eens de naam Hackenberg voert, al twee eeuwen lang. De eigenaar van nummer zes heet - Hacken berg. In een kort geding verloor Hackenberg van nummer zes de eis om het alleenrecht op die naam. Bij de kantonrechter liep in diezelfde tijd het verzoek van de heer Kloprogge (Hackenberg nr. vier) om de aloude naam te mo gen gebruiken. Ongeveer een half jaar geleden werd Alulight aan de Wijn gaardstraat 19 te Goes geteis terd door een felle brand. Tij delijk verhuisde men naar de nabijgelegen Adriaanstraat 2, doch sinds enkele weken zit men weer op de vertrouwde plek. Dit Zeeuwse advies- en verkoopcentrum voor zonwe ringen en rolluiken heeft na de brand een ingrijpende verbou wing ondergaan en het resul taat is een riante showroom, waar men een uitstekende in druk kan krijgen van de vele mogelijkheden die er momen teel zijn op gebied van zonwe ring en rolluiken. De nieuwe showroom maakt een bijzonder zonnige indruk. De zaak is aan de straatzijde op afstand al duidelijk herkenbaar door - hoe kan 't anders - mo dieuze markiezen. Na de brand wjn in feite alleen de muren overeind gebleven. Het inte rieur is volledig vernieuwd en daarbij heeft men konsekwenl wit en blauw als kleuren toege past. Dat geeft een ruimtelijk effect en goed overzicht. Alu- Light levert de mest uiteenlo pende typen buiten- en binnen- Club-J, de nieuwe club voor jon geren van de ANWB, verhuurt met ingang van 19 mei auto's aan jon geren van 18 en 19 jaar. Met deze auto's, van het type Mitsubishi Lancer, is men vrij in de keuze van de vakantiebestem ming, -route en plaatsen in Eu ropa. Bij de huur zijn inbegrepen: twee 2-persoons tenten net inventaris, een complete kampeeruitrusting. een WA-Casco verzekering voor de auto, het Wegenwachtlidmaat schap, een Internationale Reis- en Kredietbrief en wegenkaarten en kampeergidsen. De minimale huurperiode is én- week en maximaal drie weken. De huurperiode begint op zaterdag en eindigt op zaterdag. De auto inclusief de kampeerui trusting moet worden opgehaald en teruggebracht bij het Wegen wachtstation in Badhoevedorp. zonweringen, is Luxaflex-dea ler, maar men heeft er boven dien een grote keuze aan rol luiken, lamelgordijnen, rolhor- ren en -deuren, markiezen e.d. Met de (her)opening van de showroom wil AluLight ook nog wat meer het accent gaan leg gen op zijn activiteiten als ad viescentrum. Het viermansteam van de Goese zaak heeft een langjarige ervaring op gebied van rolluiken en zonweringen en is graag bereid samen met de klant tot pasklare oplossin gen te komen. Dat gebeurt vrij blijvend. Overigens constateert men bij AluLight dat er duide lijke behoefte bestaat aan goe de na-service en dat mensen die zonweringen e.d. gekocht hebben bij niet gespecialiseer de zaken vaak in de problemen komen, wanneer er later her stellingen moeten worden ge daan. Zelfs kleine onderdelen blijken dan soms niet meer le verbaar te zijn. Er blijkt een toenemende be langstelling voor rolluiken te bestaan als preventie tegen in braak. Dat betekent dat er het gehele jaar door vraag naar be staat. Daarnaast komt ook bij particulieren de zonwering steeds meer in de aandacht. Met de makkelijk toepasbare knikarm-systemen kan men op die manier de woonkamer uit breiden naar buiten. AluLight is alert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en één van de laatste produkten die op de markt zijn gekomen, is de klithor. Het gaat om een simpele constructie van horren, waarvan het gaas kan worden aangebracht en verwijderd met klitband. Het is een nieuw, re- volutionnair en vooral ook doelmatig artikel, aldus stelt men bij AluLight vast. AAP, NOOT, MIES De foto deze week toont de zesde klas van School J in 1916. Deze school - thans afgebroken - stond aan de Bree. De leerlingen in die tijd waren: Van boven naar beneden: le rij (staand) Jaap Jobse (Souburg), Kees van Vliet (Kruiningen). Eugeen (Jeen) Kruyder, Jaap Heringa, Willem Vaarzon Morel (Veere), Henny Wieland. 2e rij (staand) Herman Campert (Westkapelle), Gerard Acda, Jo de Beste, Willy Hackenberg, Piet Baurdoux, Arie van Meerendonck, Henk Henkes. 3e rij (zittend) Han Hosang, Ansko Dockum, Cootje van Kleef (Heinkenszand) Tineke van Steenbergen, Corrie Statingh. Toos Schoute, Meintje Stratingh, Cor Ragut. Tonny Ber denis van Berlekom, Tonny Overman. 4e rij (zittend) Wilko Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Han Gieben, Willem Bliek. Wiggert Mathol de Jongh, Rienus Adriaanse, Albert van Adrichem Bogaert, Paul von Heimburg. Onderwijzers! Links: Christiaan Jacob Bakker, geb. Hoek 1882, overl. Middel burg 1965, Hoofd der School. Rechts: Willem Kornelis Kuiler, geb. Middelburg 1863, overl. Schiedam in 1944. Ook deze foto is weer te bestellen bij de redactie van dit blad. U dient dan samen met het knipsel van de foto 7.50 aan ons te zen den met een cheque (op naam van fotograaf Ruben Oreel) of met geld (svp aantekenen) Het adres: Postbus 5017, 4330 KA in Mid delburg. De eerste waardebonnen van ƒ500,— in het kader van het Miro winkelspel zijn begin juni uitgereikt. Miro-bedrijfsleider J.W. van Kuijk maakte blijde gezichten bij P. Nieuwhof uit Lewedorp, J. Molegraaf uit Oost-Souburg, L. van Rijswijk uit Vlissingen, H. van Berkel uit Vlissingen, Mevrouw Zijp uit Veere, T.L. de Raat uit Oost-Souburg en A.J. Kroon uit Goes. Een tegoedbon ter waarden van ƒ100,— ging naar J.A.A. van Gemert uit Vlissingen. De prijsuitreiking vond plaats in een gezellige sfeer. Het Mrio-winkelspel Speel en Spaar mee kan nog tot half juli worden gespeeld. Best Western Hotel 'Piccard' aan de Badhuisstraat 178 in Vlissingen heeft de service weer verder uitge breid. Sinds vorige week zaterdag heeft het hotel een beauty-, hair- en stylingshop en een giftshop. Vooral de giftshop biedt vele mo gelijkheden. Er zijn souvenirs in velerlei variaties maar ook in vrijetijdskleding, badkleding en zelfs complete avondkostuums heeft de nieuwe giftshop ruime keus. D^gast^idi^TctpiidoTcTweek^ einde voor een vol huis zorgden, hebben zaterdagavond een uitge breide introductieshow meege maakt. Samen met een aantal ge nodigden kregen de gasten een gevarieerde show voorgeschoteld, zowel van kleding als van de huidverzorging en van de hairsty- ling. Judith Haffert nam de huidver zorging voor haar rekening en Ton en Rob verzorgden de hair- styling, tijdens het bijzonder drukbezochte mode-diner-dan sant. Er waren vijf shows nodig om iedereen met de nieuwe servi- ceafdelingen kennis te laten ma ken. Voor de muzikale omlijsting zorgde 'The New Formation Band'. Foto Lex de Meester De firma Peelers (huishoudelijke apparaten) aan de Langeviele in Middelburg heeft dezer dagen een handig nieuw product in de win kel gekregen. Het is de zoge naamde 'knietafel' en moet een oplossing zijn tegen kruimels op de vloer voor als men eens van de 'knie wil eten'. Het tafeltje kan op verschillende plaatsen in huis (bed in de woonkamer) worden gebruikt, maar ook in de auto biedt hel een oplossing om tijdens het rijden te kunnen eten. Het af- wasbare tafelblad kost 19,95. De populaire dagtochten van de Nederlandse Spoorwegen zijn de inzet van de langdurige actie in de Vlissingse Scheldestraat. Elke veertien dagen worden er prijswin naars bekend gemaakt. De formu lieren voor deelname hebben de winkeliers in de Scheldestraat. De winkelstraat staat tijdens deze langdurige actie in het teken van het frisse NS-geel. Opvallende toonbankdozen herbergen de fol ders waarin staat te lezen hoe men kan deelnemen aan 'Het Groot Winkelspel: Dagtochten met NS. De NS vindt dat nog niet genoeg Nederlanders de voordelen van de dagtochten kennen. Op enkele plaatsen in het land is de Neder landse treinmaatschappij nu be gonnen om deze tochten onder de aandacht te brengen. Exclusief voor Vlissingen werd de Schelde straat gekozen. De NS heeft speciaal voor deze actie een spel laten ontwikkelen. De trein staat daar uiteraard cen traal bij. De deelnemer kan - en dat is het interessante aan dit spel - zelf zijn kansen bepalen op het winnen van een prijs, in het kort gaat het spel als volgt: bij de ac tiewinkeliers ontvangt men kleine zelfklevende stickers (zegels) die per stuk zijn verpakt. Het zijn Trip Stickers met treinstellen, waarop cijfers staan. Deze cijfers zijn on bekend. Op het deelnameformu lier staan twee rijtjes van vijf vak jes. De opdracht luidt om een complete trein te plakken, met een zo hoog mogelijk treinnummer in dezelfde kleur. Met het nummer speelt de deelnemer mee. Telkens zijn enkele aantrekkelijke dag tochten te winnen met dit spel. De veiligheid van windsurfers op hét Veerse Meer is sterk verbe terd. Dankzij een gift van het Ro ha windsurfcentrum te Kamper land en Mistral Nederland kun nen windsurfers beschikken over 5 grote boeien. Daarmee is het mogelijk geworden op een duide lijke en veilige wijze een parkoers voor wedstrijden of andere surfe- venementeh uit te zetten. De boeien zijn vanaf grote afstand zichtbaar, door hun oranje kleur en de blauwe opdruk 'Roha windsurfcentrum' en 'Mistral'. De surfboeien zijn in tegenwoordig heid van de Rohadirectie en de directeur van Mistral Nederland, de heer A. Huisman, overhandigd aan de voorzitter van de wind- surfvereniging Zuid-West Zeven, F. van der Pluijm. Dat gebeurde in het Roha windsurfcentrum te Kamperland. Het is de bedoeling de 5 boeien regelmatig te gebruiken bij surfe- venementen. De eerstvolgende keer zal dat zijn tijdens de ope ning van het surfcentrum de Schotsman te Kamperland. Dan worden met behulp van de boei en, zowel voor gevorderde als be ginnende surfers trajecten op het water uitgezet. De boeien zijn dan te zien tussen de Veersedam en de Haringvreter in het Veerse Meer. Overigens kunnen ook geïnteres seerden aan land zich verdiepen in het surfgebeuren. In het Roha windsurfcentrum is namelijk gra tis de nieuwe 'Surfshop Magazine '84' verkrijgbaar. In dit koop kompas dat voor iedere surfer een "must" is, staat niet alleen infor matie over het Roha-assortiment, maar ook over de surfsport in het algemeen. Daarmee is de 'Surf shop Magazine '84" een onmis bare aanwinst voor iedere surfer die bij wil blijver^. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT komt vers van het mes. Het af hakken van een T-bone-steak of het snijden van een malse biefstuk kan allemaal door de gasten wor den gevolgd. En Zijnen weet dat goed te gebruiken. Als de klanten op hun bestelling zitten te wach ten. voert hij in die tijd een com plete show op. De ambachtelijke slager is even later weer een ijve rige kok die in vlug tempo de spijzen vakkundig bereid. Ger Zijnen heeft een gedegen vooropleiding genoten. Hij begon als slager, tot zijn diensttijd bij de marine. Daar was hij kok, botte lier en hofmeester tegelijk. "Ik had dat allemaal van te voren gepland. Ik wist precies wat ik wilde". Na zijn dienstperiode werkte hij een aantal jaren in Breda, als ma nusje van alles in steakhouse De Signor. Daar leerde hij de fijne kneepjes van het vak. Twee jaar geleden kwam het echtpaar Zij nen naar Middelburg en begon De Tamboer. Bij de Tamboer worden tussen de middag ook lunches geserveerd en dit onderdeel van de dag heeft in middels grote aftrek gekregen. Vooral zakenlieden maken hier van gebruik om vlug, maar toch goed, een maaltijd te nuttigen. Voorts heeft De Tamboer een be scheiden terras waar de toeristen even verpozing zoeken voor een kop koffie of een goed glas bier. Zijnen is trots op zijn bier. Hij tapt 'De Koninck', een bier dat in Antwerpen wordt gebrouwen. dat is een prima tafel bier. "In een Bourgondische sfeer past een Bourgondisch bier en dat is De Koninck-bier", is de wervende tekst van Ger Zijnen. Maar de hoofdsschotels in De Tamboer zijn toch de steaks, en hiervan heeft Zijnen er een grote variëteit, zowel van smaak als in gewicht. "Een normale steak weegt ruim twee ons, maar er wordt ook een steak - de Portershousesteak - van bijna een kilo geserveerd, speciaal voor de vleesliefhebbers' Hij en zijn vrouw Annelies wor den geassisteerd door een aantal serveersters. Met elkaar vormen ze een hecht team dat probeert de gasten te verwennen in een sfeer volle omgeving. De Tamboer is elke dag geopend, behalve 's maandt en Ger en A nnelies Zijnen (foto John Siwabessy

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7