informatiepagina van de gemeente viissingen II Q II Schoolverlaters en bijstand r I I Presentatieplan voor Nieuwendijk en Zeilmarkt Naar de Frans Naerebout herdenking? Feestelijke opening boulevards I Schilderklusje? I Wat ligt ter inzage Boulevards zaterdag afgesloten Behandeling beleids-plan minderheden uitgesteld Morgen: Europese verkiezingen DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis viissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Kinderbijslag Nieuwbouw sociale dienst in gebruik 7/ -O Commissies vergaderen Vakantie en uitkering I Collecte Tentoonstelling over scholen project 'Bomen in de stad' Informatiehoeken Hinderwet 0d 1. jula 1984: ZAKONSKO POVISENJE STANARINA IZMENA PRAVILA 0 D0PRIN0SU ZA STANARINU (huursubsidie) Per 1 juli 1984: WETTELIJKE HUURVERHOGING EN GEWIJZIGDE REGELS VOOR HUURSUBSIDIE. Bouwaanvragen Voorbereidingsbesluit Even bijpraten met wethouder Wisse Kaarten Feestje waard Dit jaar klaar Snelle planontwikkeling Ingewikkelde werken IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Schoolverlaters beneden de leeftijd van 21 jaar kunnen pas na een half jaar wachttijd In aanmerking komen voor een eigen bijstandsuitkering. Dit uiteraard wanneer zij dan nog werkloos zijn. Tot dan zijn zij - net als tijdens de opleiding - voor het levensonderhoud aangewezen op de ouders. De wachttijd begint aan het eind van het kwartaal waarin men met de opleiding is opgehouden. Is dat omstreeks de zomervakantie het geval geweest, dan gaat de uitkering in op 1 januari 1985. De bijstandsuikering kan bij de Gemeentelijke Sociale Dienst worden aangevraagd in de loop van de maand december (1984). tijd van een schoolverlater niet Bij langdurig verblijf geldt de zelfde regel als voor uit het bui tenland afkomstige werklozen. - Vanaf 21 jaar geldt de wacht tijd niet. Dan wordt aangesloten bij de termijnen voor studie-fi nanciering' ook als de ouders de opleiding zelf betaald heb ben. Mocht u over bovenstaande on derwerpen nog vragen hebben, dan kunt u daarmee van maandag tot en met vrijdag 's morgens van half elf tot half een bij de Ge meentelijke Sociale Dienst (Dok tor Gallandstraat 1) terecht. Eindelijk is het dan zover: de boulevards van Viissingen gaan officiéél open. Jarenlang zijn grote delen van de zeewering 'op de schop' geweest. En jarenlang is het geduld van bezoekers, be woners en exploitanten op de proef gesteld. Deze regels gelden zowel voor de thuiswonenden als voor hen die tijdens hun opleiding niet bij hun ouders woonden. Gedu rende de wachttijd kan geen bijstand worden gegeven, dus ook niet als de schoolverlater zelfstandig woont. Schoolverlaters beneden 21 jaar zijn dus voor de kosten van levensonderhoud op hun ou ders aangewezen. Daarom loopt tijdens de wachttijd het recht op kinderbijslag (enkel- of meervoudig) door. Dit echter alleen als de schoolverlater zich tijdig als werkzoekende heeft laten inschrijven bij het gewestelijke arbeidsbureau (Spuistraat 2) en ook inge schreven blijft. Als de school verlater meeverzekerd was voor de Ziekenfondswet blijft dat in de wachttijd zo. Verder kan het belangrijk zijn^ de volgend punten te weten: Inschrijven bij het arbeidsbureau moet... - De vastgestelde wachttijd blijft gehandhaafd, ook als men daarin gewerkt heeft. - Voor werklozen beneden de 21 jaar die uit het buitenland afkomstig zijn of daaruit terug keren geldt dezelfde wachttijd. Deze gaat dan in aan het einde van het kwartaal waarin men in Nederland kwam. - Een 'normale' buitenlandse vakantie doorbreekt de wacht- Pas per 1 januari volgend jaar. Ze zitten er: de medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Dienst in het nieuwe gebouw aan de Dokter Gallandatstraat 1. De cliënten hoeven dus voortaan niet meer naar het stadhuis. Niet dat ze zoveel verder moeten. De nieuwbouw ligt op 'steenworp af stand'. Staat men met de rug naar de voorzijde van het stadhuis, dan is de G.S.D. rechts achter het ge bouw van de N. V. Haven van Viissingen al te zien. (Foto Cor Schuilwerve). Het Anjerfonds Zeeland heeft van burgemeester en wethou ders toestemming voor een huis-aan-huiscollecte in de pe riode van 12 juni tot en met 23 juni. Bovendien mag het fonds op 16 juni een straatcollecte houden. Als u via de gemeentelijke so ciale dienst een uitkering ont vangt en^j wilt met vakantie, dan moet u dat vooraf melden bij deze dienst. Dat kan telefo nisch tussen 09.00- en 10.00 uur. Het telefoonnummer is 87000, de toestelnummers waar u naar moet vragen: 542, 543 of 544. Wie deze week en komende week het stadhuis binnenstapt wordt daar geconfronteerd met de resultaten van het scholen project "Bomen in de stad, na tuur je buur". Die resultaten zijn samengevat In een ten toonstelling van werkstukken, die door elf scholen zijn ge maakt. De variatie Is groot: van wandkleden en tekeningen tot kijkdozen en "ruimtelijke werkstukken" van niet geringe afmetingen. Het project is georganiseerd door de Werkgroep Natuur- en Milieueducatie van de gemeen te Viissingen. Het is door het landelijk comité Natuur in een stedelijke omgeving als voor beeldproject aanvaard, het geen ook tot subsidietoeken ning heeft geleid. De tentoonstelling is de moeite waard. Vele leerlingen hebben er met plezier aan gewerkt. Als u in de gelegenheid bent stap dan eens even het stadhuis in. De tentoonstelling is te bezich tigen'op werkdagen van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Van vandaag (woensdag 13) tot en met volgende week donderdag 21 juni. Op 29 juni houdt de gemeente raad haar maandelijkse verga dering. Dat betekent dat in de weken daarvoor de vaste com missies van Advies en Bijstand zich buigen over (onder meer) de ontwerp-voorstellen aan de raad. De meeste van deze commissies gaan dan ook de komende week vergaderen. Tenzij anders staat vermeld doen zij dat in het stadhuis. Deze bijeenkomsten zijn open baar; belangstellenden: wel kom. De commissies die bijeenko men zijn die voor: economische zaken op vrij dag 15 juni, aanvang 16.00 uur; financiën op woensdag 20 juni, aanvang 17.00 uur; onderwijszaken op dinsdag 19 juni, aanvang 19.30 uur; openbare werken en volks huisvesting op maandag 18 juni, aanvang 19.30 uur; personeelszaken en organi satie op woensdag 20 juni, aanvang 17.00 uur; verkeer op 13 juni (vandaag) in het politiebureau aan de Molenstraat, aanvang 19.30 uur; volksgezondheid en milieu hygiëne op dinsdag 19 juni, aanvang 17.00 uur; welzijn op maandag 18 juni, aanvang 17.00 uur; De stukken voor al deze verga deringen kunnen worden inge zien in de gemeentelijke infor matiehoeken. Die zijn te vinden in de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, in het stadhuis 'Onder de trap' en in de wijk centra 'Open Hof' (Alexander Gogelweg, Paauwenburg), 'Al- degonde' (Westerzicht) en 'Middenhof' (Kanaalstraat, Oost-Souburg). In deze infor matiehoeken is overigens nog heel wat meer te vinden. Tien tallen folders bijvoorbeeld, maar ook de evenementenka lender van de Jeugd- en Re- creatieraad, de gemeentebe groting en gemeentelijke no ta's. Het gemeentebestuur heeft het nuttige van de verplichting tot verhoging van de zeeweringen verenigd met het aangename: de volledige herinrichting van de boulevards. Het gereedko men van de werkzaamheden is aanleiding tot tal van activitei ten deze zomer aan de ver nieuwde zeekant, 't Zal er van bruisen in Viissingen. Het be gint zaterdag a.s. met de fees telijke openstelling van deze unieke twee kilometer wandel weg. Feestelijk, omdat op die dag ook het concours van Ha- fabra (Harmonie-, fanfare- en brassbandkorpsen) plaats vindt. Volop muziek dus. Op het open gedeelte van de boule vard Bankert vinden handboog- schietdemonstraties plaats, er is een ballonwedstrijd, enz. Onvermijdelijk loopt door het middagprogramma een offi cieel draadje. Op een aantal plaatsen gebeuren officiële handelingen. Dat begint bij het kunstwerk van Wessel Couzijn, waar een verwijsplaat naar het windorgel, wordt onthuld. Ter hoogte van de badcabines zal een bronzen 'laatste' herinne ringstegel worden geplaatst. Vervolgens vindt ter hoogte van de Coosje Buskenstraat de overdracht plaats van het ge schenk van de Kon. Mij de Schelde aan de gemeente: het kunstwerk van André Volten. En tenslotte volgt in de omge ving van het standbeeld van De Ruyter de overdracht van een stenen peiltafel: het geschenk van de jubilerende vereniging Nederlandse Loodsensociëteit aan de gemeente. En bij dit al les spelen de naamgevers van de boulevards: De Ruyter, Ban kert en Evertsen een rol, even als in historische kledij gesto ken tamboers, pijpers en oud mariniers. Een historische dag wordt 't, die u vast niet zult wil len missen. Zorg dat u er om twee uur ook bent. De medewerk(st)ers van de Vlissingse klussendienst zijn van vele (arbeids)markten thuis. Of het nu om oppassen van kinderen of een timmer-, danwel een schilderkarweitje gaat: u mag een beroep op hen doen. Echter: de 'klussers' staan alleen klaar voor de men sen die tot de zogenoemde ca tegorie van de minima behoren. Voor het eerste uur rekenen zij 2,50; voor ieder volgend uur 5,—. Het adres waar men meer inlichtingen kan krijgen èn waar men zich kan opgeven is: Bad huisstraat 104; het telefoon nummer is 19397. Bij de afdeling Algemene Zaken In het stadhuis kunnen worden ingezien de stukken die betrekking hebben op onderstaande hinderwetaanvragen. Deze zijn in verschillende fasen van behan deling. U kunt op genoemde afdeling (eerste verdieping), terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.00 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. het college van b. en w. een vergunning verleend voor een opslag- en verkoopruimte op het perceel Vlissingsestraat 1 in Oost-Souburg. Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken van 14 juni tot en met 13 juli 1984. Tot en met deze da tum kan beroep worden inge steld bij de Kroon door onder meer hen die kunnen aantonen niet redelijkerwijs eerder in staat te zijn geweest bezwaren in te brengen. Poviienje stananne od 3% do maksimalno 6% PocevSc oa lUla na*on oune godmc Oana opet se itkxju poviMi siananne Stanooavo se u vcji Dov«5enia stanarine ir».*t>aiu D"d'7avati nekih /akonskih D'avtla Kod nekih stamoen.h Drostora dozvotjeno ie onvtsente sianarmu/a 3V a kod ostakh v*e Makstmamo do/volieno povtèen*» «/nos» 6 10 samo u siucaiu a*o re oosadainia stanarma t*ta suvise niska u odnosu na vednosi sla na Ova se odred|uic pulem stsiema Dodovania. koieg se stanodavac mora pndrzavati Stana' *no2e pomocu tog sislema bodwanje kontroi isati da l» je ooviSenie niegove stananne rSpravno Dve izmene u pravilima o doprinosu za stanarinu koje stupaju na snagu 1. jula I iuM /aooo' ie nov, oenod ia dopnnos ia sianamw Za la, w-on net» oonovo cedal, monxi ra 000""OS Ovo *ar< ra slanare hoi, voc 0"maiu Ontmnos P>avi» ra mmanpooonnosa Su u Ovc laOc i/mon,ena. u 'k-ktm slucau'vma vaZ< saoa «ao maksimaina slananna 16SO meseOno PM,kom otltediivania ooraOienotj ptrfioda. om**» slanata «mgovog ryacncKj Oruga se /0'a»iu dok se oo 0"Ooaa deerosiawi etanova tam,i,,e ko,, 7'vt u Stom domarmsivu oo u/imaunoz» maksimateo 17000 oo Donodu OpSirne intormacije na arpskohrvatakom jeziku MmiStaiSlvn je o povtSeniu Stananne O dopnnosu M Sianannu iZcWk <<lnu posotmu DroSum rw» VDSHOhrvatskom ic/ik u Tu tyosixu mo/efe neapiafao norx?» kon <osimc stomefcnog udru/cnia •Od Zavooa /a SWÉ* Huurverhoging van 3% tot maximaal 6%. Met ingang van 1 |ui< mogen, na een heel jaa' de hmen wee* verhoogd worden Daart* moeten de verhuurders zch aan een aantal wellekke regets houden Vo<y sommige woonruimten ts een huurverhoging van toegestaan, voor andere woonruimten meer De maximaal toegestane huurverhoging is 61 Dat mag echter alleen ais de oude huur veel te laag was tn verhouding lot wat de woning waard iS D«i wordt bepaald aan de hand van een punten Systeem, waar de verhuurder van uil moet gaan Met behulp van <tt puntensysteem nan de huurder kontroteren ol Mn huurverhoging ju^J TWee wijzigingen in de regels voor de aanvraag van huursubsidie per 1 juli. Per I |uk gaal levens een rveuw ,aa' va" nuu' subside m Hiervoor moet opnieuw een aanvraag ingediend worden odh door huurders die reeds huur subside krijgen De regets hiervoor zh" op twee punten gewijzigd In t>epaai(1e gevallen geldt nu een maximale huur van 1650 - per maand Bh de vaststelling van het gezms mkomen wordt het inkomen van de echtgenote bi| dat van de huurder opgeteld terwijl voor wever dienende kinderen ol andere tamu»eiedei> een aftrek getdl van maximaal I 7000 van elk van ebe inkomens Uitgebreide informatie in uw eigen taal. De iwerhekl heefl een Sfjeuale toklef over cw nuuWKiging en huusuMx** in uw e*)en taai gemaakt u kun' Or toWf g,al,s afwen Ou u» gemeente wtwngtxxiwve'em^ing. ol .wmviage- tw oe Slewing voc Bufemandse We»kneme«s Verder kunt u tot de genoemde data ook op woensdagavonden naar de informatiehoek 'onder de trap' in de stadhuishal ko men. De openingstijden daar voor zijn van 17.15- tot 20.15 uur. De betreffende stukken liggen daar dan eveneens ter inzage. Vergunning aanvragen Namens de heer P. van Ham is een hinderwetvergunning aan gevraagd voor een verrijdbare frituurwagen op het perceel op de hoek Troelstraweg/Alexan- der Gogelweg. Deze aanvraag ligt ter inzage tot en met 25 juni as. Tot en met die dag hebben belanghebbenden gelegenheid schriftelijke, gemotiveerde be zwaren in te dienen bij het col lege van burgemeester en wet houders. Als daar (telefonisch) om wordt gevraagd kunnen er tot en met 18 juni tevens mon delinge bezwaren worden in gebracht. Door de firma L. Hoek is een aanvraag ingediend voor een inrichting voor het bewaren en/of bewerken van afvalpro- dukten zoals oude metalen, ac cu's, oud papier e.d. op het perceel Ritthemsestraat 37a te Oost-Souburg. Deze aanvraag ligt ter inzage bij de in de inlei ding genoemde afdeling van 14 juni tot en met 13 juli 1984. Dat is ook de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Als daar (telefo nisch) om wordt gevraagd, kan tot en met 6 juli 1984 boven mondeling bezwaren worden ingebracht bij b. en w. van Viis singen. Vergunningverlening Burgemeester en wethouders hebben aan J.A. Cevaal te Me- liskerke een vergunning ver leend voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen op het perceel Industrieweg 23. Deze stukken kunnen worden inge zien tot en met 25 juni. Tot en met deze datum kan beroep worden ingesteld bij de Kroon door onder meer hen die kun nen aantonen niet redelijkerwijs eerder in staat te zijn geweest bezwaren in te brengen. Aan Aldi Bouw Best b.v. heeft Bij het college van b. en w. zijn de volgende bouwaanvragen binnengekomen: van de Woningstichting Walcheren voor de bouw van 26 bejaardenwoningen aan de Hudsonstraat; van Stienstra Onroerend Goed voor de bouw van 21 eengezinswoningen, even eens aan de Hudsonstraat; van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Ge meenten in Zeeland voor de bouw van 22 bejaardenwo ningen aan de Noordbeek- seweg. Voordat over het verlenen van de bouwvergunning een beslis sing wordt genomen, liggen de bouw- en situatietekeningen tot en met 12 juni ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis (eerste verdie ping, kamer 147). Gedurende deze termijn hebben belang hebbenden de gelegenheid schriftelijk hun eventuele be zwaren hiertegen in te dienen bij burgemeester en wethou ders. Bij de afdeling Ruimtelijke Or dening kunnen worden inge zien de voorbereidingsbeslui- ten die door de gemeenteraad op 25 mei zijn vastgesteld; Be schermd Stadsgezicht, Oost- Souburg (Hudsonstraat), West- Souburg (Noordbeekseweg) en Paauwenburg I (De Beaufort- straat). Zaterdag 16 juni a.s. zullen de boulevards Evertsen en Bankert van 11.30-23.00 uur voor alle verkeer zijn afgesloten. Hetzelfde geldt voor Boulevard de Ruyter maar dan van 11.30-17.30 uur. De afsluiting is nodig omdat aanstaande zaterdag de ver nieuwde Vlissingse Boulevards officieel worden geopend. Za terdag zal verspreid over de boulevards een aantal officiële handelingen worden verricht en zullen diverse feestelijke ac tiviteiten plaatsvinden (zie daarvoor het bericht hiernaast). Het in- en uitladen van passa giers en bagage bij hotels en pensions is zaterdag echter toegestaan. Ook zullen natuur lijk, indien nodig, politie, brandweer en ambulance de boulevards op kunnen. Alle be woners van de boulevards heb ben van de gemeente bericht over de afsluiting ontvangen. Hen is bovendien verzocht die dag hun auto elders te parke ren. Het beleidsplan van burgemeester en wethouders voor de cultu rele minderheden in Viissingen getiteld "Van buitenstaander tot medeburger" zal niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, nog deze maand in de gemeenteraad worden behandeld maar pas in augustus aan de raad worden voorgelegd (in juli vergadert de gemeenteraad niet). Het plan zal nu worden behandeld in de vaste commissie van advies en bijstand voor het welzijn op maandag 20 augustus 1984 om 19.30 uur en in de vergadering van de ge meenteraad op vrijdag 31 augustus 1984 om 14.00 uur. Inspraak Het uitstel is nodig omdat b w meer tijd nodig blijken te heb ben om alle ontvangen in spraakreacties te verwerken en van commentaar en conclusies te voorzien. Bovendien is van de zijde van diverse organisa ties van minderheden verzocht om uitstel van behandeling zo dat zij meer tijd hebben om - Vorige week zijn alle bewoners en gebruikers van de panden op de Nieuwendijk en aan de Zeilmarkt door de gemeente uitgenodigd voor de presenta tie van het plan voor herinrich ting van deze straten. Het plan zal worden gepresenteerd op donderdag 21 juni a.s. om 20.00 uur in de kantine van het stadhuis. Tijdens deze avond zullen de wethouder van o.a. openbare werken, de heer W. Wisse en de wethouder van o.a. financiën en detailhandel, de Morgen is het zover. Dan mag u weer naar de stembus. Om het Europese Parlement te helpen kiezen. U kunt de hele dag - van 's ochtends acht tot 's avonds zeven uur terecht in het stem bureau dat op uw oproepings- kaart staat vermeld. Vergeet u trouwens deze oproepings- kaart niet! In het kader van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit vindt er op 27 juni a.s. in de Grote- of St. Jacobskerk te Viissingen een Frans Naereboutherdenking plaats. De aanvang is om 19.30 uur. Aan deze herdenking wordt medewerking verleend door: - Thérèse Steinmetz, met be geleiding van het trio Nico van der Linden jr.; - het Zeeuws Orkest, onder leiding van Louis Stotijn; - het West-Kappels Dames koor, onder leiding van Riet Westerweele; - het kinderkoor van de Frans Naereboutschool, onder lei ding van dhr. P C. van der Bulck; - het Scheldeloodsenkoor, onder leiding van Han Beek man. Tevens zal de voor deze gele genheid speciale compositie opdracht van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de mu- met raadpleging van de achter ban - eventuele reacties in te dienen. Bij de nota is een in spraakplan gevoegd waarin wordt uitgegaan van behande ling in de commissie Welzijn en de gemeenteraad in juni. Alle insprekers hebben echter in middels een brief ontvangen waarin is aangegeven dat deze behandeling is verschoven naar augustus aanstaande. In de pers is het Europese Par lement de laatste weken van vele zijden belicht. Hebt u des ondanks nog behoefte aan achtergrondinformatie voor u gaat kiezen, dan kunt u in de gemeentelijke informatiehoe ken de brochures 'Kiezen voor Europa' en 'Europa van nu' gratis meenemen. sicus Kees van Eersel op deze avond in première gaan. Uit gangspunt voor deze composi tie is het Zeeuwse Volkslied ge weest. Drs. J.H. Kluiver, lid van het Zeeuws Genootschap der We tenschappen, zal "de mens Frans Naerebout, geplaatst in de tijd waarin hij leefde" be lichten. Een beperkt aantal toegangskaar ten is vanaf donderdag 21 juni (op werkdagen vanaf 14.00 uur) te verkri/gen bij de Culturele Raad. Het adres daarvan is Badhuis straat 104 in Viissingen. Let wel er zullen niet meer dan twee kaar ten per persoon worden uitgege ven! heer G.J.A.M. Adan, aanwezig zijn. Het krediet voor het plan is reeds vorige maand door de gemeenteraad verleend. JHet plan is tot stand gekomen in overleg met de betrokken be woners en ondernemers. Het is de laatste maal dat het plan aan hen zal worden voorgelegd voordat met de uitvoering zal worden begonnen. Het is de bedoeling zo spoedig mogelijk na de kermis met de uitvoering te starten zodat het werk vóór 1 januari 1985 gereed is. Dit jaar heerst in onze stad een ongekende drukte op het gebied van woonbuurtverbetering. Zo kwam in de eerste helft van dit jaar het woonerf in de "Rooie buurtgereed. Ik vind deze buurt, in de omgeving van de Verkuyl Quakkelaarstraat tussen de Scheldestraat en de Van Dis- hoeckstraat, prachtig geworden. Ook het andere deel van de Ver kuyl Quakkelaarstraat, tussen de Scheldestraat en de Hobeinstraat, en de straten in de zogenaamde Schildersbuurt-noord zijn inmid dels als woonerf in gebruik Omdat we in zo'n "zuinige" tijd leven en het geld niet aan onnut tige dingen moeten besteden, vind ik het niet nodig hiervoor een "feestje" te houden. Maar: ei genlijk is het gereedkomen van dergelijke werken wel een feestje waard. Vooral omdat de bewoners zelf hebben meegewerkt aan het ontwerpen van de plannen. Het is echt "hun" straat geworden Er moeten echter dit jaar nog vee! meer van dit soort plannen ge reedkomen. Op dit moment zijn al vrijwel gereed het parkeerplein op het zuidelijk deel van het Bella- mypark en de herinrichting van de Emmastraat. Zo spoedig mogelijk na de kermis zal worden begonnen met het daartussen liggende ge bied, de Nieuwendijk en de Zeil markt. Voor deze herinrichting verleende de gemeenteraad vorige maand het nodige krediet. Oók in de binnenstad zijn er nog twee gebieden die nodig van nieuwe bestrating moeten worden voor zien. Het zijn de omgeving van de Palingstraat en de Koudenhoek en de omgeving van de Slijkstraat en de Bakkersgang. Voor beide ge bieden zijn de in overleg met de bewoners opgestelde herinrich tingsplannen gereed Vrijwel di rect na de bouwvakvakantie zal met de uitvoering van beide plan nen tegelijkertijd worden begon nen. Dan zijn er nog twee plannen kant-en-klaar voor uitvoering, na melijk de herinrichting van de Scheldestraat en de Paspoort- straat. Ook deze winkelstraten zullen er dit jaar als nieuw uit ko men te zien. De voorbereiding van al deze plannen is in overleg met zowel bewoners als ondernemers in deze straten vlot verlopen. Dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de bereidheid van de betrok ken ondernemers om een bijdrage te leveren in de plankosten. Bij de uitvoering van dergelijke plannen zien we echter toch altijd weer dat zich onverwachte zaken voordoen. Zo kunnen de nutsbedrijven (wa terleidingmaatschappij, PZEM) niet altijd voorbereidend werk verrichten op de momenten dat de gemeente dat wil. Bovendien is het logisch dat de gemeente bij het vernieuwen van een straat van de gelegenheid gebruik maakt om tevens de huisrioolaansluitingen te vernieuwen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in de Verkuijl Quakkelaarstraat en gaan dat doen in de Scheldestraat. Al deze bijkomende werken, die toch beslist noodzakelijk zijn, ver gen extra tijd, geld en organisatie. Vooral wat dit laatste betreft is dit soort werken toch ingewikkeld, alhoewel je dat op het eerste ge zicht niet zou denken. Het is daarom vaak ook moeilijk om te zeggen "dan en dan beginnen we". Eén ding staat voor mij ech ter vast: alle werken die ik hier voor genoemd heb, moeten dit jaar klaar zijn. Er wordt daarom binnen het gemeentelijk ambte naren-apparaat alles aan gedaan om dit te klaren. Ik besef dat hier mee een uiterst beroep op de be perkte mankracht wordt gedaan. Ik wil daarom op deze plaats mijn waardering uitspreken voor het werk dat de betrokken ambtena ren moeten verrichten

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5