SUURMOIMD de V»issir»9er laat de vakman uwtuinprobleem oplossen! ZEELAND IN 1983 2.50 Orkestlid Hans Moens (O-Souburg) 'Moeite waard om te bezoeken' Provinciegeld voor werkgelegenheid Emancipatiesubsidies ide PHILIPS ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VL/SS/NGER ZIT U GOED Economische Zaken VAN BENTHEM JUTTING Woensdag 13 juni 1984 DE VL1SSINGER Gedeputeerde staten hebben een discussienota Provincial Jeugdbeleid uitgebracht. De provincie is verantwoordelijk voor de "steunfunctie" op jeugdwelzijnsgebied. COM MISSIES Wat is jeugdwerk? Steunfunctie Voorgesteld beleid Huidige organisaties Reacties Op 17 juni wordt 't spiegelglad... Philishave! Pa is ons allemaal te glad af Braun scheerapparaten Philips scheerapparaten Philips dubbele scheertechniek vanaf49.95 vanaf57.50 vanaf159.00 SPECIAALZAAK Kanaalstraat 21-23 Oost-Souburg tel. 01184-61218 Het nieuwe fotoboek waar de kranten van volstonden nu van 24.50 voor Zolang de voorraad strekt. Lange Delft 64, Middelburg, Tel. 01 1 80-1 2630 Hoveniersbedrijf J. Pouwelse RONALD BRAUTIGAM EN VU-ORKEST IN MIDDELBURG ABDIJ I EUWS Onder de titel "Provinciegeld voor werkgelegenheid" heeft het provinciaal bestuur van Zeeland een brochure uitgege ven waarin informatie wordt gegeven over fondsen die zijn bestemd, om meer werkgele genheid te scheppen. In het voorwoord wordt gesteld dat het provinciaal bestuur het als een van zijn belangrijkste taken beschouwt de werkgelegenheid in de provincie te bevorderen. Dit beleid komt op verschillende ma nieren tot uiting. Vaak zal het gaan om adviserend en stimule rend werk, gericht op "Den Haag", teneinde voor Zeeland belangrijke projecten over de drempel te tillen. Ook komt het werkgelegenheidsbeleid naar vo ren in het streekplanwerk en in verschillende provinciale beleids nota's. In directere zin is de pro vincie betrokken bij enkele fond sen die zijn gericht op het schep pen van meer werkgelegenheid. Het gaat zowel om de verdeling van rijksgelden als om de aan wending van eigen provinciale geldmiddelen. Met name genoemd zijn dat: het voorwaardenscheppend beleid; het provinciaal werkgele- genheidsfonds; het fonds bijzondere voor zieningen. Verder beschikt de provincie over een fonds ter stimulering van het toerisme naar Zeeland, het fonds toeristische promotie. Elk van deze fondsen kunnen in meer of mindere mate van belang zijn voor het bedrijfsleven, over heidsinstellingen, semi-over- heidsinstellingen en aankomende ondernemers. De brochure geeft globale infor matie en noemt voor verdere in formatie de namen van degenen die in het provinciehuis deze fondsen behandelen. De brochure is gratis verkrijg baar bij het bureau Economi sche Zaken van de provinciale griffie, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, of het bureau voorlichting, tel. 01180-31395. Provinciaal jeugdbeleid Vóór 15 augustus a s. kunnen weer subsidieverzoeken voor emancipatieactiviteiten worden ingediend, die in het najaar plaatsvinden. Aan deze activitei ten is een aantal voorwaarden verbonden. Ze mogen niet in aanmerking komen voor andere subsidiemogelijkheden (bijv. via "cultuur", "algemene kadervor ming" of "jeugdzaken"; ze moe ten worden uitgevoerd in hetzelf de jaar dat direct volgt op het jaar waarin subsidie is toegekend; ze moeten worden opgezet en uitge voerd door een groep, organisatie of instelling (waarbij het overi gens niet noodzakelijk is dat men rechtspersoon is). Bovendien moeten de activiteiten "boven plaatselijk" zijn, dat wil zeggen dat de deelneemsters en /of be zoeksters uit minstens vier ge meenten in de provincie moeten komen. In totaal is ƒ55.000,— beschik baar voor emancipatieactiviteiten in 1984 (ƒ20.000,— van de provincie en 35.000,— van het rijk). De provinciale emancipatiecom missie zal in een openbare verga dering, die tevens spreekrecht heeft, de subsidieverzoeken be spreken en hierover advies uit brengen aan gedeputeerde sta ten. Deze vergadering wordt ge houden op donderdag 6 septem ber 1984 om 14.00 uur in het provinciehuis. Maandag 18 juni, 9.30 uur, ver gadert de statencommissie >«w economische zaken. Op de agenda staat het provin ciaal beleidsplan recreatie en toerisme. Verder behandelt de commissie de agenda's voor de vergadering van de raden van be stuur van de havenschappen Vlis- singen en Terneuzen. De vergadering is openbaar en heeft spreekrecht voor het pu bliek. Plaats van samenkomst: Provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Onder jeugdwelzijnsbeleid wordt begrepen een totaal aan activiteiten, die verder gaan dan alleen het pure jeugdwerk: nl. ook jeugdhulpverlening, volks gezondheid, maatschappelijke dienstverlening, sport, onder wijs en kunsten. De nu gepre senteerde nota beperkt zich vooralsnog tot het jeugdwerk. Jeugdwerk is het geheel aan ar beid en voorzieningen bestemd voor de geestelijke, sociale, crea tieve en recreatieve ontplooiing van jongeren en afgestemd op jongeren uit alle milieu s. Ook het speeltuinwerk, kindervakantie werk, club- en buurthuiswerk en de kinderopvang worden tot het jeugdwerk gerekend. Het jeugdwerk - zo stellen ge dupeerde staten in hun nota - is zowel voor de jongeren als voor de samenleving als geheel van belang. Jongeren moeten de gelegenheid hebben zich ook buiten school lichamelijk, gees telijk en sociaal kunnen ont wikkelen. Goed jeugdwerk kan ertoe bijdragen dat jongeren goed functioneren in de samen leving. Het jeugdwerk lijkt nog belangrijker te worden door het toenemend aantal echtschei dingen, de werkloosheid en een vaak uitzichtloze toekomst. Jeugdwerk richt zich op jonge ren tot 25 jaar. Het beleid van de provincie richt zich op het uitoefenen van steun functies. Het begrip "steunfunc tie" houdt nauw verband met de decentralisatie van het welzijns beleid, oftewel het opnieuw afba kenen van de taken op het om vangrijke terrein dat we "welzijn" noemen. Daarbij wordt een on derscheid gemaakt tussen het daadwerkelijke uitvoerende werk en het meer overkoepelende werk, zoals informatievoorzie ning, opleidingen, introduceren van nieuwe methoden etc. Deze "overkoepelende" werkvorm noemen we een steunfunctie. Het Provinciaal Bestuur subsidieert in Zeeland de organisaties die steunfuncties uitoefenen. Het zijn er in totaal tien, die hierna nog worden omschreven. Volgens de discussienota is er nog behoefte aan steunfuncties voor scholie renverenigingen, actiegroepen, popgroepen en werklozen; achterstandgroepen (bv, culturele minderheden) en algemene en open activiteiten. De provincie wil de jeugdwer korganisaties subsidiëren die steunfuncties uitvoeren. Overi gens zal in 1985 worden be gonnen met het (opnieuw) beoordelen van de taken van de nu gesubsidieerde instellingen. Als eerste komen hiervoor in aanmerking de werkende jon gerenorganisaties, de Katholie ke Plattelandsjongeren en het Diocesaan Instituut voor Jeugd en Jongeren. De provincie wil de zg. goedge keurde personeelskosten van or ganisaties die voor meer dan 90 procent provinciale taken verrich ten voor 100 procent subsidiëren. Tot de subsidiabele personeels kosten worden uitsluitend de kos ten van de consulenten gerekend. Verder wil de provincie jaarlijks een vast bedrag beschikbaar stel len per konsulent aan "overige kosten", (-ƒ40.000,— voor één consulent en 20.000,— voor elke volgende functionaris). Voor speciale activiteiten moet apart subsidie worden aange vraagd. Organisaties die voor meer dan 60% provinciale activi teiten uitvoeren krijgen naar evenredigheid subsidie en wan neer voor minder dan 60% aan provinciale zaken worck gewerkt, wordt geen financiële bijdrage gegeven. Verder zal in het vervolg een begrotingspost van 50.000,— worden opgenomen voor spe ciale activiteiten. "Nieuwe" steunfuncties, voor al als het erom gaat verbindin gen te leggen naar andere ter reinen van welzijn (bv. emanci patie, podiumkosten etc.) wil len gs zoveel mogelijk onder brengen bij het Zeeuws Servi ce— en Informatiebureau (ZIS): de Zeeuwse organisatie ter on dersteuning van het sociaal- cultureel werk en de Zeeuwse jeugdraad. De Zeeuwse organisaties zijn vaak vrij klein en hebben behoefte aan goede huisvesting en administra tieve ondersteuning. Het is de bedoeling dat het ZIS in de toe komst ruimte en faciliteiten gaat bieden. In Zeeland vervullen tien door de provincie gesubsidieerde organi saties een steunfunctie voor het jeugdwerk. Zeeuws Service- en Informatie bureau (ZIS). Geeft service aan jeugd- en jon gerenwerk (materialen, bemidde ling, informatie etc.) Bevordering van samenwerking tussen de ver schillende organisaties. Stichting overleg kindercentra (SOKZ) Begeleidt 104 kindercentra; ver zorging van documentatie, infor matie etc. Zeeuwse organisatie ter onder steuning van het sociaal-cultu reel werk (ZOS). Begeleidt 1 5 aangesloten instel lingen (met in totaal 35 groepen) die zich bezighouden met club- en buurthuiswerk, jeugd- en jonge renwerk en buurt-opbouwwerk. Federatie Christelijk Jeugd werk Zeeland (FCJZ). Federatie van Prov. Geref. Cen trum voor Jeugd- en Jongeren in Zld, het Chr. Jongeren Verbond Zld. en het Chr. Plattelands Jon- gerenverbond Zld. Richt zich op groepen die vanuit christelijke le vensovertuiging Jeugd- en Jon gerenwerk verrichten. Katholieke Plattelands Jonge ren (KPJ). Richt zich op het gehele terrein van het sociaal- cultureel werk voor jongeren. Begeleidt 9 afde lingen in Zeeland. Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). Samenwerking tussen de drie plattelandsjongerenorganisaties (CPJ, KPJ en PJZ) met als doel vorming en belangenbehartiging jongeren uit agrarisch milieu. Provinciaal Hervormde Jeugd raad Zeeland (PHJR). Richt zich vooral op jongeren uit Herv. Kerk. Begeleidt vier regio nale raden en diverse plaatselijke groepen. Jongerenbeweging FNV Scholing, vorming en belangen behartiging voor en door werken de en werkloze jongeren. Werkende jongeren CNV Voorlichting op scholen, belan genbehartiging van leden etc. Scouting Zeeland Begeleidt scouting-werk in Zee land; "doorgeefluik" tussen lan delijk niveau en districten; trai ning en /begeleiding vrijwillig kader. Zeeuwse jeugdraad Komt op voor belangen van jeugd en jongeren in het alge meen en ondersteunt initiatieven ter verbetering van de positie van jongeren die het extra moeilijk hebben. Richt zich op de over heid, particuliere organisaties en de jongeren zelf. Een ieder kan op de discussie nota Provinciaal Jeugdbeleid reageren. Tot 15 september a s. kan schriftelijk worden gerea geerd bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tav. af deling Welzijn. De nota (kosten 5,—) kan worden aangevraagd op het zelfde adres (mevr. M. van Put ten), tel. 01180 31429. Er is ook een samenvatting ver krijgbaar (gratis) bij het bureau voorlichting prov. Zeeland, tel. 0118031395. mm Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Scheerapparaten voor net- en batterijvoeding Pak hem maar, de nieuwste Philishave kreeg een ideale handgreep. Luister maar: de nieuwste Philishave is stiller dan ooit. Voel maar: de nieuwste Philis have scheert nóg perfekter, dankzij de verbeterde werking van de unieke, dubbele scheertechniek. Probeer 't maar: de nieuwste Philishave is de beste Philishave. Oplaadbaar of met snoer. Heeft u van uw gazon alleen maar zorgen? Bent u al zo lang bezig om een gezond grasveld te kweken en 't lukt maar niet? Dat kan vele oorzaken hebben De zuurgraad van de grond en de voedingssituatie bijvoorbeeld zijn hierbij van groot belang Wij van EUROGREEN Tuin-Service kunnen dat voor u nagaan en wij hebben ook de apparatuur om van uw grasprobleem weer een prachtig gazon te maken. Laat er onmiddellijk gras over groeien! Met onze apparaten hebben wij binnen een uur 1000 m2 nieuw gras ingezaaid Een goede nazorg maakt onze service compleet Bel nu Tuinontwerp aanleg onderhoud Flammgoweg 1 7 4386 DS Vlissingen Tel 01 184-65375 |U«I| iI'I j i j ni Het VU-orkest (van de Vrije Uni versiteit in Amsterdam) concer teert op dinsdag 26 juni in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Gespeeld worden werken van Brahms, Rimsky-Korsakow en Janacek. In het eerste pianocon cert van Brahms soleert Ronald Brautigam. De leiding van dit 80 leden tellende amateurorkest is in handen van Daan Admiraal. In de rijen van de eerste violen is ook een Zeeuw te vinden, name lijk Hans Moens. Sinds vorig jaar is de 21-jarige Oost-Sou burger lid van het VU-orkest. Hij studeert Politicologie in Amsterdam. Hans Moens heeft ervaren dat het lid maatschap van dit orkest niet zo maar vrijblijvend is. "Naast mijn studie aan de Vrije Universiteit, oefen ik ongeveer anderhalf uur per dag op de viool". Hij trad tot het bekende orkest toe. toen het muziekwerk (vorig jaar) Le Sacre dur Printemps van Strawinsky op het programma kwam. Een uitdaging, om zo'n moeilijk werk onder de knie te krijgen, legt hij uit. Trouwens dat werk,werd - onder lovende kritiek - ook in Zeeland uitgevoerd, eveneens in de Concert- en Ge hoorzaal. Sindsdien bezoekt hij trouw elke woensdagavond de re petitie van het VU-orkest. "Dit is het enige jeugdorkest dat regelmatig bij elkaar komt. Het lijkt me trouwens op 26 juni erg boeiend voor jonge amateurrflusi- ci om te komen luisteren. In de tijd dat ik nog in Souburg woonde keek ik reikhalzend uit naar con certen als deze. En het program ma is naar mijn smaak aantrek kelijk genoeg". Hij voegt er nog aan toe dat er behalve het Neder lands Studentenorkest niets voor de jongeren is in Nederland. "Wij repeteren het hele jaar door en gaan eén keer op toernee". Hans Moens speelt al sinds zijn negende jaar viool. Hij studeerde op de Zeeuwse Muziekschool. Ruim zes jaar was hij eén van de vaste muzikanten van de Zeeuwse Jeugdorkest. Tijdens de uitvoering in de Con cert- en Gehoorzaal wordt geo pend met het Eerste Pianoconcert van Brahms. Het is een symfo nisch geaard pianoconcert, dat. doortrokken is van jeugdige im pulsiviteit. Het drukt zowel Brahms'tragiek en ontroering uit bij de zelfmoordpoging van zijn vriend Robert Schumann, als de grote hartstochten voor diens vrouw Clara. Ronald Brautigam is de solist. Zijn naam staat borg voor een uiterst verzorgde uitvoe ring. Tegenover de typische Brahmse romantiek staat het sensibel rea lisme van de door Debussy beïn vloede Tsjechische componist Leos Janacek. Het VU-orkest speelt Taras Bulba, gebaseerd op het drama van de Russische schrijver Gogol. Het voert via een felle depressie tot een climax, tra gisch doch hoopvol. Het einde klinkt majestueus met volle or kestbezetting. In de paasfeestouverture van Rimsky Korsakow neemt de componist afstand van de ver wording van het Russische paas feest met zijn heidense wellustig heid. Het is een ouverture met fel gekleurde mozaïeken en pakken de melodieön. Het VU-orkest werd in 1962 op gericht. Een dertigtal studenten begon onder leiding van Otto Klap met een kamerorkest. Sinds de komst van Daan Admiraal in 1975 is het orkest gestaag ge groeid. Een toernee door binnen- en buitenlanc^ormt de laatste vijf jaar een jaarlijkse traditie. Dank zij het niveau van het VU -orkest is het volgens Hans Moens moge lijk solisten als Ronald Brautigam aan te trekken. In het verleden concerteerden de muzikale stu denten wel vaker met solisten van internationale betekenis. Vera Beths, Jaap van Zweeden, Dorot hy Dorow zijn slechts enkele be kende namen uit de reeks cory feeën waarmee dit orkest succes vol op de planken stond. Het concert in de Concert- en Gehoorzaal begint dinsdagavond om 20.15 uur. Kaarten zijn ver krijgbaar op de bekende adressen en' kosten j' 10,50 CJP/Pas-65 en studenten betalen 6,50. Hans Moensin de rijen van de eerste violen van het VU-orkest.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13