Saar speelt weer met marionetten Informatrices VW Middelburg na verhuizing op volle toeren Het is veel drukker maar VERSCHOORE SfSMM qeVLissinger C,r/-CH Schrijfavonden AI Walcheren NOG TWEE KEER RIENEKE VAN RITTHEM Het dragen van kleder dracht is een afgelopende zaak, zowel op Walcheren als in Zeeuws-Vlaande- ren. De Cadzandse dracht is nagenoeg geheel ver dwenen. In 't Land van Axel (Axel, Terneuzen, Hoek en Zaamslag) lopen nog slechts enkele tien tallen vrouwen op z'n 'boers'. Ook op Walche ren neemt het aantal vrouwen en mannen dat traditioneel gekleed gaat zienderogen af. Retour Klederdrachten museum Allerlei vragen 1928-1982 J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Haar Ihomas y B ACK RAAKT U HAAR KWIJT? Tot negen uur Woensdag 13 juni 1984 KISSINGER oplage 22 700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave: provFri- ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-27651toestel 54. Verdeeld over heel Walcheren houdt Amnesty International een aantal schrijfavonden in het kader van de wereldwijde actie 'martelen is mensenwerk, maar de bestrij ding ervan ook'. De schrijfactie van dc A.l. afde lingen Middelburg en Vlissingen begint woensdag 13 juni in Vlis singen in het Woltershuis, Hoge- weg 103 en in het Pastoraal Cen trum in de Kanariesprenk 379. Het schrijven is deze maand ge richt op de vrijlating van drie personen die in verschillende de len van de wereld al lange tijd ge vangen zitten. Het zijn Isidro Ni colas Bobadilla die vanwege zijn leiderschap van de linkse partijen in Peru sinds 23 juni 1983 gevan gen zit. de Chinese redacteur Fu Shenqi die sinds april 1981 wordt vastgehouden en de 52-jarige ad vocaat Adnan Arabi die vier jaar vastzit in Syrië vanwege zijn aan deel in een ééndags staking. De overige schrijfavonden wor den gehouden in Aagtekerke op 27 juni (inl. mevr. Louws-Elzin- ga), en verder op 19 juni in Big- gekerke (inl. fam. Kodde. Oost- weg) Koudekerke (inl. Lidi West straten. jeugdhonk). Middelburg (inl. Gortstraat 38), Vróuwenpol der (inl. D. Karreman Ontmoe tingscentrum) en Zoutelande (inl. fam. Winkelhof. Swaalingestraat 26). Diezelfde derde dinsdag in juni is er van 14 tot 16 uur in de biblio theek in Oost-Souburg een schrijfmiddag. DEZE WEEK IN Op onze autopagina alle maal leuk nieuws. Deze week de eerste Nederland se veiligheidsinspectrice. De Tamboer (steakhouse) boert goed. Het echtpaar Zijnen in 'uit het zaken- hart'. Provincie en gemeenten geven weer veel informatie op hun eigen pagina's. KLEDERDRACHTEN AFLOPENDE ZAAK De Middelburgse poppenspeelster Saar den Hollander heeft haar at tributen weer tevoorschijn gehaald en begint dit najaar met een uit gebreid programma. Voor de wat oudere jeugd heeft zij 'nu ben ik de baas' ingestudeerd. Voor de jong- sten tot acht jaar repeteert zij druk aan een marionettenspel waarin twee koningen (Arnold de Wrede en Gilles de Goeie) het met elkaar aan de stok krijgen. Het eerste heroptreden van Saartje den Hol lander vindt echter al tijdens de braderie in Middelburg plaats. Dan brengt zij een tien minuten durend straatprogramma met ma rionetten. dat zij overigens ook tijdens deze zomer in enkele Zeeuwse kustplaatsen zal spelen; gevraagd en ongevraagd. Al met al een ambitieus program ma voor de Middelburgse die een tijdje uit de roulatie was. En zij heeft er weer zin in. Behalve spe len met poppen, acteert ze ook zelf. In 'nu ben ik de baas' speelt zij een meisje dat zich na een ruzie met haar moeder in haar kamer opsluit en vervolgens als een echte tiran haar poppen onderdrukt. Ze zet ze gevangen en verandert in een monster (dankzij de bijzonder fraaie kleding die Cora Mesman ontwierp). Ze beseft pas wat ze doet als één der poppen (Jan Klaassen) haar een spiegel voor houdt. "Tijdens de repetities miste ik toch wel de poppen", besefte Saar. "Daarom begonnen we aan een spel met marionetten voor de jongere jeugd". Dat 'we' staat trouwens voor haar medespeelster Sanmati. eveneens uit Middel burg - In het marionettenspel wordt Gilles de Goeie uitgedaagd door koning Arnold de Wrede. "Ga toch naar huis, naar je pan toffels, je vrouw en kinderen", antwoordt Gilles die geen oorlog wil. Verbouwereerd blaast de oorlogslustige koning de aftocht. Maar dat blijkt verstrekkende ge volgen te hebben voor de vrede lievende koning. Zijn minister van oorlog adviseert hem om met een hele horde lakeien en twintig koffers het land in te gaan om uitleg te geven. De koning gaat echter liever alleen en verzint allerlei listen om ongezien het paleis te verlaten. Saar den Hol lander voorspelt dat de kinderen bij het zien van dit stuk enorm veel plezier zullen beleven. "Het is een spel vol humor". De beide stukken worden vanaf dit najaar gespeeld. Volgens Saar zijn ze vooral geschikt voor scho len. Voordat de Middelburgse pop penspeelster (zij wordt door ken ners betiteld ^ls één van de vier besten van Nederland) met het nieywe programma begint, speelt zij nog twee keer het alombeken- de Rieneke van Ritthem, Dat ge beurt op de woensdagen 20 en 27 juni in het poppentheater aan de Brakstraat in Middelburg, aan vang 14.30 uur. Reserveren voor die voorstellingen is mogelijk (te lefoon 01180-37703.) Saar den Hollander op een buurtpleintje (Foto John Siwabessy). Klederdracht-kamer P. Melis uit Zoutelande schat het aantal Wal- cherse boeren en boerinnen op ruim honderd. "Maar dan heb je het wel gehad". Aan het eind van de vorige eeuw is de neergang in gezet. Mevrouw D. Swets uit Ax el: "Ik heb in de jaren twintig met kinderen in de klas gezeten die nog op z'n boers gekleed waren. Zij waren de laatsten in Axel. Jonge boerinnen die de traditio nele Axelse dracht droegen heb ik nooit gekend". De laatste jaren is een hernieuwde belangstelling voor oude kleder drachten te bespeuren. Onlangs werd in St. Anna ter Muiden bij Sluis een klederdrachtenmuseum geopend. In het museum kan de bezoeker kennismaken met ver schillende Zeeuwse drachten. De klederdrachten zijn definitief op hun retour, daar is iedereen het over eens. Sommigen zijn bereid om voor speciale gelegenheden (braderies, ringrij wedstrijden, volksdansoptredens) het traditio nele boerenkostuum aan te trek ken, niemand voelt er echter wat voor om ook in het dagelijkse leven er op z'n boers bij te lopen. Er is één uitzondering: een jonge Middelburger gaat geheel volgens Walcherse traditie gekleed, en baart daarmee nogal wat opzien. De jongeman heeft, aldus P. Melis z'n burger-kleding verbrand om niet in verleiding te komen. Me vrouw Swets uit Axel kent hem ook: hij is eens in het streekmu seum geweest, waar zich een Ax else hoerenkamer bevindt. "Ik zeg nog tegen hem, als je helemaal origineel wilt zijn, moet je je baard afscheren. Vroeger droeg nie mand een baard. Daar voelde hij echter weinig voor, begreep ik". Andere jongeren piekeren er niet over om hun burgerkleren in de kast te hangen, en geef ze eens ongelijk. De traditionele kleding is over het algemeen onpractisch. Mevrouw Swets: "Een boerin die kiest voor de originele dracht kan niet autorijden. Op de schouders zijn vleugels, doeken zeggen we hier in Axel, bevestigd, waardoor men niet kan omkijken". Axelse boerinnen kunnen het zich al evenmin permiteren om ergens tegen te leunen: de vleugels kun nen gaan kreukelen. De beperkte bewegingsvrijheid pleit al even zeer tegen traditionele kleding. Er zijn echter nog meer tegen-argu menten. Behalve dat de kleding onpractisch is. mag ook het fi- Onlangs werd in een gerestau reerde landbouwschuur in St. Anna ter Muiden bij Sluis het klederdrachtenmuseum 't Rie ten Dak geopend. Het museum is een project van de stichting Zeeuwse Initiatieven Bank, die zich bezig houdt met het op zetten van kleinschalige werk projecten. De collectie is samengesteld door de klederdrachtkenner P. Melis uit Zoutelande, die reeds op 14-jarige leeftijd begon met het verzamelen van Walcherse kostuums. Melis: "Ik heb vele rokken, vesten, mantels en broeken gered S-an de vuilnis zak De collectie van het museum is bepaald nog niet compleet. Dat geldt met name voor de Cad zandse en Axelse dracht. Men sen die iets hebben voor het museum kunnen zich wenden tot P. Melis of restaurant d'Ouwe Schuure in Sluis. Corry Rasenberg, Marianne Schilderinck en Jeanine Dekker (van links naar rechts op de foto) zijn erg content met de nieuwe huisvesting van de VVV Middel burg. Als informatirces van de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer zitten zij in het pand op de Markt meer cen traal. Centraler in elk geval dan tot vóór 12 mei. toen zij nog kantoor hielden in de Lammerensteeg, verborgen achter muren van gro tere panden. Gemiddeld hebben we het nu net zo druk als vroeger tijdens een topdag", consteert Marianne Schilderinck die al sinds 1978 als VVV-informatrice werkt en dus alle verhuizingen van Lange Delft via enkele maanden Dam naar de Lammerensteeg en nu op de Markt meemaakte. Soms gaan er dan ook 's avonds als ze thuis komt meteen de schoentjes van de voeten, zo moe zijn die van de hele dag staan. "Maar het is wel veel gezelliger", straalt ze. Het drietal dames geeft desge- Scherpe 1 prijzen. Uitgebreide voorlichting. vraagd een opsomming van de tajrijke taken die de plaatselijke VVV heeft. En dat blijkt heel wat. Van strippenkaart tot kamerver- huur aan toeristen (bemiddelen) tot informatie over musea elders in het land. Alles uiteraard af hankelijk van wie de vrager is. "Mensen van hier komen met heel andere vragen dan toeristen", verklaart Corry Rasenberg, die de functie informatrice sinds februa ri van dit jaar bekleedt. Opvallend is ook dat er nu meer 'dagjesmensen' de weg naar de balie weten te vinden. Vragen als bijvoorbeeld 'wanneer is het stad huis te bezichtigen' of'wanneer is de Lange Jan te 'beklimmen' werden vroeger zelden gesteld. "De dagjesmensen", neemt Ma rianne Schilderinck aan, "klamp ten vroeger waarschijnlijk een voorbijganger aan, in de hoop dat deze opheldering kon verschaf fen". Marianne, Corry en Jeanine heb ben het druk in het hartje van Middelburg, drukker dan ooit: "Maar het is wel een gezellige drukte", stellen ze vergenoegd vast. Nu het kantoor met infor matiebalie zo centraal is geves tigd, kan het bijna niet anders of ook het ledental zal groeien. Hoe welmen weet maar nooit. Im mers ook al in 1928 (verslag ge meenteraad Middelburgsche Courant) werkte de ledenwerfca- mapgne van de vereniging voor vreemdelingenverkeer in Middel burg op volle toeren. De gemeente wilde namelijk pas de subsidie naar duizend gulden verhogen. tel 01184-14081 01100-161 59 Corry Rasenberg, Marianna Schilderinck en Jeanine Dekker (Foto John Siwabessy) Spoedig klaar Tel. afspraken «1184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Walcherse klederdrachten, mannen nanciële aspect niet worden uit gevlakt. De heer Melis: "De stof fen zijn duur, als je ze al kunt krijgen. Voor de mannen is er so wieso niks meer te krijgen, voor de vrouwen nog iets. En dan hebben we het nog niet eens over de sie raden gehad". Wie er op z'n Cadzands wil bijlo pen is, aldus mevrouw Versluys uit Zuidzande. duizenden guldens kwijt. "Voor de rokken heb je Franse stof nodig. Die is nog wel te krijgen, alleen kost ze wel 110 gulden per meter. Voor één rok heb je ruim 3 meter nodig. Reken dan maar uit". Daar staat tegen over dat traditionele kleding oer sterk is. De heer Melis uit Zoute- en vrouwen (Foto Ruben Oreel). lande kent een boer die 60 jaar met een pilot-broek heeft gedaan. "Iets voor het Guiness Book of Records", grapt hij. Er is ook nog een andere reden dat veel vrouwen zijn overgeschakeld op burgerkleding: het dag in, dag uit dragen van een mutsje of kap is slecht voor het haar. Mevrouw Versluys uit Zuidzande: "Het haar stikt. Er komt geen lucht bij. Veel vrouwen waren dan ook na genoeg kaal". P. Melis: "Veel Walcherse vrouwen dragen een rol met kunsthaar". De invloed van de moderne tijd is volgens de kenners echter de be langrijkste reden geweest dat de klederdrachten terecht zijn geko men in een museum. Mevrouw Swets: "Jongens die uit dienst te rugkwamen wilden het boerenpak niet meer aan. De meisjes volgden iets later". Sommigen waren zo verknocht aan hun dracht dat ze spijt kregen van hun beslissing. Mevrouw Swets kent iemand die overscha kelde op burgerkleding, er niet aan kon wennen, terug over ging op de traditionele hoerendracht, maar uiteindelijk toch voor 'ge wone' kleding koos. Het al dan niet dragen van de traditionele dracht heeft in sommige gezinnen geleid tot hooglopende ruzies tus sen ouders en kinderen. Mevrouw Swets: "Daar staan velen niet bij stil als ze in het museum rondlo pen". De grootste kop TER WERELD "Vermeld in het Guiness-boek of Records Servies: trend-wit NU IN DE ETALAGE BIJ DE SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDOFL8URG 01180 13221 Snel Lever vandaag nog uw kleurenrollerje bij ons inv Kunt u morgen na de lunch genieten van uw schitte rend afgedrukte kleurenfoto's. En nog op een groter formaat dan normaal ook! Zonder dat 't u een cent méér kost Alleen bij ons: WFOTO-FILM VIDEO ^nnxA^A^ENBUDEEOTreKLTUREN^^^PEC^^ Gezond Tiaar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag als uit contributie-opbrengst het zelfde bedrag kon worden ge boekt. Anno 1982 vroeg de VVV Middelburg verhoging van de subsidie tot één ton. Met dat extra geld (de gemeente geeft nu onge veer tachtigduizend gulden) zou bijvoorbeeld in de zomermaan den een extra informatrice kun nen worden betaald, die net als het drietal wervend en informatief in het belang van de Zeeuwse hoofdstad kan werken. De ge meente stelt echter als voorwaar de dat ook de inkomsten van de Middelburgse VVV hoger wor den, dus onder meer dat er leden bij worden geschreven. Voor het drietal dames zou een extra kracht een welkome ver lichting van het werk betekenen. Niettemin blijven ze met een vriendelijke glimlach hun gasten van dienst. Ze verzekeren dat ze hun klanten optimaal van dienst zullen blijven. Zelfs als de VVV in de zomermaanden op werkdagen en op zaterdag tot negen uur 's avonds open is, om de binnen stromende toeristen te helpen bij het zoeken naar een slaapplaats. FOLKLORE De Braderiekrant die vandaag huis-aan-huis op Walcheren wordt verspreid geeft een uitgebreid overzicht van de vele activiteiten k 4

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1