AK Slagers hielden wedstrijd Schoolfoto uit de oude doos Spelen en sparen Autowasmachine in hartje Middelburg Vlissingers winnen reis naar Parijs Vlissingse zaalvoetbalploeg organisator Miro-toernooi nihelf brillen Ke i te Woensdag 23 mei 1984 DE VLISSINGER NA EEN JAAR PROMOTIE NAAR DERDE KLAS NU GELUIDSVRIENDELIJK MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Gasprijs omlaag Mient-Jan Faber Prestatieloop Volwasseneneducatie (1) Milieubeleid Kerkendag Natuur in de stad Studie- en beroepskeuze Fotowedstrijd Rode Kruis Ramses Shaffv Medische Advent Zending Secretaris CBTB Volwasseneneducatie 2 Kruisraketten Jeugd Olympische dag Veerse Avond Open huis Zonneveld Mars rond Walcheren Schaapscheerfeest Steunpunt Ouderen Interkultureel voetbaltoernooi Badmintontocrnooi Telefooncirkels Bingo Honderjarige Kijkavond Schildercursus Gevonden voorwerpen Rommelmarkt VtATIERUB RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERS CHIJNT EXCLUSIEF II men aan de officiële competitie. Het seizoen '83/'84 nam de pleog voor het eerst deel aan de compe titie in Vlissingen. En meteen promoveerde het team naar de derde klas. Het toernooi op zaterdag 26 mei begint 's morgens om negen uur en is tegen zeven uur 's avonds afgelopen. In het clubgebouw van Marathon is er 's avonds nog een gezellig samenzijn, waarbij de Van Kuijk de prijzen zal uitrei ken. Het Miro zaalvoetbalteam is op zaterdag 26 mei gastheer van de deelnemers aan het Miro zaal- voetbaltoernooi in sporthal Bas- kensburg. De organisatie van dit toernooi is een gevolg van de pro motie naar de derde klas afdeling Vlissingen. De ploeg speelde nog maar pas één jaar in de officiële competitie. Miro bedrijfsleider Willem van Kuijk heeft een wis selbeker, beschikbaar gesteld voor de winnaar van dit toernooi. De wisselprijs voor de sportiefste ploeg is geschonken door de firma Martens uit 's Heerenhoek. Ook de beste speler van het toernooi krijgt een prijs. Uit alle Miro ves tigingen in Nederland is een ploeg afgevaardigd. Het Miro zaalvoetbalteam in Vlissingen is eigenlijk als een grapje begonnen. De Miro wilde wel eens een eigen ploeg laten spelen in het jaarli jkse eigen toer nooi. De spelers hadden er even wel zin in en besloten deel te ne- Tijdnes de afgelopen Zeeland- beurs demonstreerde een achttal Walcherse slagers de juiste wijze van vlcesbraden. De bezoekers van hun stand konden tevens meedoen aan een wedstrijd. Daarbij moesten zij het totale ge wicht raden van de acht slagers van wie een foto op het wed strijdformulier was afgebeeld. In middels hebben de slagers zich laten wegen. Dat gebeurde vorige week op de weegbrug aan de Loskade in Middelburg. Het werd een totaal gewicht van 688 kilo gram. "Er waren nogal wat men sen die dit gewicht juist hadden geraden, zodat we in grammen hebben beoordeeld", vertelde Frans Gillissen uit Vlissingen, één van de deelnemende slagers. Er hebben om precies te zijn 999 mensen een formulier ingestuurd. De eerste prijs, een vleespakket ter waarde van honderdvijftig gulden, is gewonnen door A. Baaij uit Vlissingen, een vleespakket van 100,— is voor -de familie Lekatompessy uit Middelburg, H.J. Roelse in Souburg kreeg een pakket van 75,'— nevrouw van de Putte in Serooskerke won een vleespakket van 50,— en de Vlissingse families Geldof, Brands en Rosevelt kregen ieder een pakket van ƒ25,— De prijs winnaars hebben inmiddels be richt gekregen. Op de foto de slagers op de weeg brug, van links naar rechts: H. Wijffels, Vlissingen; A. de Jager, Souburg; J. Hugense, Domburg; J. Francke, Oostkapelle, F. Gillis sen, Vlissingen; R. van Maanen, Vlissingen; A. Sturm, Middelburg en J. Verboom, Vlissingen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: «deskundig advies Rinck kwaliteit «Quick service vakkundige aanpassing van 79,- voor Met zelfkleurende glazen. Model MLII De originele pilotenbril met etui en garantiebewijs -| -| -1 van 168 - voor JJLi-7~ Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. De binnenstad van Middelburg heeft weer een autowasserette. Het tankstation aan de Walensin- gel bezit sinds ruim een week een autowasmachine. Het is niet voor het eerst dat dit tankstation in het bezit is van een dergelijke machi- ne. De vorige stond buiten en be zorgde een storende geluidsover last. De nieuwe Baptistamachine kent deze problemen niet. Ge plaatst in een hal wordt de ge luidshinder beperkt tot een mini mum. De machine heeft twee units. De te wassen auto wordt voorgewassen onder hoge druk. Wanneer de borstels in werking treden is het vuil er al af. Een groot voordeel: zo ontstaan er geen krassen en het wassen gaat sneller. De auto wordt in ongeveer vier minuten gewassen. De kosten (tussen 5,— en 11,— zijn af hankelijk van het soort wasbeurt: koude- of warme was of een bo- demwas. De wasbeurt wordt via een computer geprogrammeerd. Wagens tot de grootte van een Volkswagen bus kunnen er te recht. Nog een voordeel van de wasserette is, dat het milieuvrien delijk is. Het gebruikte water wordt gefiltreerd en opnieuw ge bruikt. SPELEN EN SPAREN, is het motto waaronder klanten van Miro-Vlissingen de komende we ken mee kunnen doen aan het landelijke Miro Winkelspel. Bij dat spel maken deelnemende klanten iedere week kans op gratis winkelen '♦oor ƒ100,— of 500,—Daarnaast kan door middel van de kaarten gespaard worden voor gratis vlaaien. Bij elke 25 gulden boodschappen ontvangen Miro-klanten vanaf vandaag een gratis speelkaart. Met behulp van op de speelkaart aangebrachte spaarzegels kunnen zij sparen voor een gratis Lim burgse abrikozenvlaai of de helft van de tegenwaarde daarvan in contanten. Indien op de speelkaart een aantal gegevens wort ingevuld en deze tijdig in het-Miro-filiaal wordt in geleverd, kan men deelnemen aan een quiz die wordt gespeeld onder leiding van Hans van Willigen- burg en Sjoukje (Zeg 'ns AAA) Hooymaayer. Vanaf 29 mei bellen zij iedere dinsdagavond 8 weken lang. een aantal deelnemers op. Zij stellen aan die deelnemers een vraag, waarbij die deelnemers zelf mogen kiezen of het een makke lijke dan wel iets moeilijkere zal zijn. Afhankelijk van die laatste keuze, levert een goed antwoord 100,— 'of 500,— aan Miro te goedbonnen op.De prijs wordt aan de winnaars uitgereikt op de daaraanvolgende zaterdag om 11.00 uur in de Miro aan de Gil- deweg 6 te Vlissingen. De prijsui treiking gebeurt door algemeen bedrijfsleider J.W. van Kuyk. Miro's Winkelspel wordt de ko mende weken gespeeld in alle 13 vestigingen in Nederland. De laatste quizavond voor Miro-Vlis singen is dinsdag 17 juli. Dolgelukkig nani mevrouw Riemens uit Vlissingen vorige week bij de firma Peeters in Middelburg een reisbiljet in ontvangst, dat recht geeft op een driedaagse reis voor twee personen naar Parijs. Mevrouw Rie mens raadde bijna perfect het aantal smeltzekeringen in een glas, die Peeters tijdens de Zeelandbeurs het publiek voorhield. Het waren zeke ringen van een Fissler snelkookpan. Peeters beeft aan de Langeviele een zaak in luxe- en huishoudartik elen, tuin en rotanmeubelen. Op de foto reikt de heer Peeters de prijs uit. De gasprijs kan met tien cent per 'kuup' omlaag. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden een besparing van 250 gulden per jaar. Dit is de mening van de Socialis tische Partij, die het rapport Tijd voor tegengas' aanbiedt aan alle gemeenteraden in ons land. Ook heeft de partij een exemplaar er van aangeboden aan de PZF.M. De leiders van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en van het Interkerkelijk Comité Tweezijdi ge Ontwapening ontmoeten el kaar vrijdag 25 mei in Britannia in Vlissingen. Mient-Jan Faber (IKV) en R. Jobse (ICTO) praten tijdens de forumdiscussie die als thema heeft 'Kruisraketten, Ja of Nee?'. De bijeenkomst is georga niseerd door de afdeling Zeeland van de JOVD en begint om 20.15 uur. Toko Van de Hage op het strand van Domburg is het startpunt van de prestatieloop, die Dynamo, de VVV en de Stichting 150 Jaar Badplaats Domburg vrijdag 25 mei op stapel hebben staan. De afstanden zijn 4 of 9 kilometer naar keuze. Aanvang 19.00 uur. Het Zeeuws Steunpunt Volwasse neneducatie heeft een boekje uit gebracht dat een 'beeld geeft van hoe er in het Zeeuwse veld van volwasseneneducatie wordt ge dacht en gewerkt'. Het boekje kan worden aangevraagd bij het steunpunt in Middelburg: 01180- 34880. Gedeputeerde mr. J.P. Boersma uit Middelburg praat vanavond (v/oensdag) over de relatie tussen Zeeuwse milieuproblemen en de Europese Gemeenschap. Dat doet hij tijdens een bijeenkomst van de afdeling Valkenisse van de PvdA, die om 20.00 uur begint in het dorpshuis van Biggekerke. 'Getuigenis-gerechtigheid-vrede' is het thema van de tweede Zeeuwse Kerkendag van de Pro vinciale Raad van Kerken. De deelnemers komen zaterdag 26 mei om 10.00 uur bijeen in het oecumenisch vormingscentrum Hedenesse in Cadzand. Er zijn verschillende sprekers. Andere programma-onderdelen zijn dis cussies, een informatiemarkt, op tredens en een vesperdienst, die om 16.00 uur begint. Deze wordt muzikaal opgeluisterd. De Zuida frikaan ds. Ntoane, die wegens zijn protesten tegen de apartheid niet meer terug mag naar zijn land, houdt een inleiding. De natuur in de stad wordt belicht tijdens een dia-lezing, die don- derdag 24 mei om 20.00 uur be gint in De Scfiakel in Middelburg. De organisatie ervan is in handen van de Werkgroep Natuureduca- tie Middelburg. Deze werkgroep stelt zaterdag 26 mei een kraam op aan de ingang van het park Toorenvliedt in Middelburg. In het park is een natuurpad uitge stippeld, dat belangstellenden vanaf 11.00 uur kunnen volgen. Vierduizend mensen hebben in '83 deelgenomen aan een studie- of beroepskeuze-onderzoek van de Zeeuwse Stichting voor beroe- penvoorlichting en studie- en be roepskeuzevoorlichting (ZSB) in Goes. Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag. De helft van het aantal deelnemers komt uit de zesde klas van de lagere school. De anderen komen uit het voortgezet onderwijs. De inschrijving voor de fotowed strijd over het thema 'strand, wind en water', die de Culturele Raad Vlissingen heeft uitgeschreven, sluit op 31 mei. Inschrijven kan door een formulier aan te vragen: 01184-14928. Er zijn vele prijzen beschikbaar. Het Rode Kruis helpt overal waar zich noodsituaties voordoen. Vooral slachtoffers van oorlogen en natuurrampen biedt het Rode Kruis de helpende hand. De or ganisatie houdt in de periode van 28 mei tot en met 9 juni haar lan delijke collecte. Het motto daar van is: Met veertien miljoen mensen zijn we toch goed voor veertien miljoen gulden?'. Ramses ShafTy treedt samen met enkele vrienden op in het Raj- neesh Meditatie Centrum aan de Brakstraat in Middelburg. Het optreden begint zondag 27 mei om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 en kunnen worden besteld via: 01180-38198. Ruim 1000 mensen gaan zaterdag 26 mei de straat op om tijdschrif ten te verkopen, die twee gulden per stuk kosten. De totale op brengst gaat naar de Medische Advent Zending, die medisch en opvoedkundig zendingswerk ver richt en hulp biedt aan mensen in nood. Het gironummer van de Medische Advent Zending is 17797. Drs. N. Groot neemt op 1 sep tember afscheid als secretaris van de Christelijke Boeren-en Tuin ders Bond West-Nederland. Hij had de leiding van het kantoor in Goes. Het Zeeuws Steunpunt Volwasse neneducatie, de beide Pedagogi sche Academies in Zeeland en de drie Zeeuwse Vormingsinternaten beginnen in september met een voor Nederland unieke leergang volwasseneneducatie. De cursus is bedoeld voor mensen die nu als vrijwillig(st)er werkzaam zijn' maar die niet over een bevoegd HBO-diploma beschikken. Ge dacht wordt aan begeleid(st)ers van vrouwengroepen (VOS en VIDO), van alfabetiseringspro jecten, van educatieve projecten voor buitenlanders en dergelijke. Onder het motto 'Vrouwenverzet tegen bewapening en kruisraket' wordt donderdag 24 mei een in formatie-avond gehouden in 't Pand in Middelburg. Het gaat om het geven van informatie over allerlei acties bij Woensdrecht, die door vrouwen worden uitgevoerd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Dynamo '70 Middelburg, Delta Sport Zierikzee, Volharding Goes, Luctor Middelburg, Utopia Terneuzen, MHC Vlissingen, School De Moor Axel en de Zeeuwse B-selectie voetbal zijn de Zeeuwse deelnemers aan de Jeugd Olympische Dag. die zater dag 26 mei op Papendal wordt gehouden. Door selectieprocedu res op provinciaal niveau zijn er van de tienduizend jongeren, die in negen takken van sport uitk wamen, vijftienhonderd overgeb leven. Zij strijden zaterdag 26 mei in een onderlinge competitie om de hoogste eer en de medailles. De traditionele Veerse Avond van de Stichting Delta Cultureel wordt dit jaar op vrijdag 25 mei gehouden in de Grote Kerk in Veere. De avond is bedoeld voor de inwoners van 'groot Veere' en wordt verzorgd door verschillende verenigingen. Hun culturele pres taties kunnen die avond worden bewonderd. De deelnemers zijn: Kinderkoor 'Van Knop tot Bloem', de jazzgymnastiekvereni- ging, beiden uit Vrouwenpolder, Volksdansgroep Walacra, zang vereniging Serooskerke soortver eniging Serooskerke. muziekver eniging Veeres Genoegen uit Veere en muziekgezelschap Een dracht Maakt Macht uit Seroos kerke. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan houdt Zonneveld don derdag 31 mei (Hemelvaarstdag) open huis. Er is gelegenheid om de nieuwe voorlichtingsfilm te bekijken en verschillende afdelingen zijn opengesteld. Ook is er een nieuwe voorlichtingsfolder beschikbaar gekomen. Verder heeft de dag een feestelijk karakter waarin plaats is ingeruimd voor muziek, spelletjes, wedstrijden en een speurtocht voor kinderen. 's Avonds is er een reünie voor alle pupillen en personeelsleden die ooit op Zonneveld verbleven of er gewerkt hebben. 'Willen is kunnen' in Vlissingen heeft de 14de 'Mars rond Wal cheren' voorbereid, die zaterdag 26 mei wordt verlopen. De 65 ki lometer lange tocht begint om 9.00 uur bij het clublokaal in de voormalige Willem 3-kazerne aan de Vlissingse Oranjestraat. Inlich tingen over deze wandeltocht: 01184-64595. De kinderboerderij Klepperhoeve in Middelburg (op het Meiveld) heeft zaterdag 2 juni ingeruimd voor het schaapsscheerfeest. In verband met het tienjarig bestaan van de kinderboerderij wordt het een groter feest dan voorheen. Zo zijn er: kinderkennis, volleybal demonstratie, rommelmarkt, op treden majorettenkorps, ringrij- den op de fiets, poffertjes en wa fels bakken, kabelbaan, informa tiekraan!, jeugdwijkkrant, jeugd toneel en een creatief spel. Deze activiteiten worden door verschil lende verenigingen in Middel burg-Zuid georganiseerd. Vlasbe- werken, hoefsmederij, glasblazen, stoelen matten, weven en spinnen zijn de oude ambachten die die dag eveneens worden getoond. Het festijn begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. De Open Dag van het Krpispunt, een steunpunt voor ouderen aan de Mortierestraat in Middelburg, trok veel bezoekers. Het steun punt wil ouderen in zoveel moge lijk opzichten van dienst zijn. Iedere woensdag van 10 tot 11.30 uur is het steunpunt eeonend. De werkgroep interkulturele akti- viteiten organiseert op zaterdag 26 mei het tweede Vlissingse inter kulturele veldtoernooi. De bedoeling van dit toernooi is d.m.v. een sportieve ontmoeting het begrip tussen de diverse be volkingsgroepen te vergroten. Aan dit toernooi wordt deelgeno men door een Marrokaans team, een Hindoestaands en Surinaams team, een Spaans team en enkele Nederlandse teams. Het toernooi begint om 10.30 en duurt tot 15.30 uur. Wethouder Bruinooge verricht de aftrap en de prijsuitreiking zal plaatsvinden door burgemeester Westerhout. De gemeente Vlissingen heeft als hoofdprijs een fraaie beker ter beschikking. Het toernooi vindt plaats in het sportpark Baskenburg aan het Baskenburgplein. De organisatie is in handen van: Buurthuis 'De Paraplu'; St. Wel zijnswerk Surinamers en Antillia- nen Zld.; Spaanse Culturele Ver eniging. Gymnastieklokaal De Houtuyn is donderdag 31 mei de plaats waar het badmintontoernooi van de wijkvereniging Bossenburgh zich afspeelt. Er wordt tussen 10.00 en 17.00 uur gespeeld in dames dub bel, heren dubbel en gemengd dubbel. Belangstellenden kunnen zich opgeven via 01184-65071 Om meer bekendheid te geven aan het bestaan van telefooncir kels, namen de deelnemers aan de telefooncirkels, van Oost-Souburg deel aan de jaarmarkt, die zater dag 26 mei in Oost-Souburg wordt gehouden. Momenteel staan al ongeveer 130 ouderen in Vlissin gen en Oost-Souburg via een te lefooncirkel dagelijlcf met elkaar in contact. Inlichtingen over de telefooncirkels kunnen worden verkregen via 01184-62437 (Oost- Souburg) en 01184-70278 (Vlis singen). Het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen heeft prijzen be schikbaar gesteld voor de bingo avond. die daar vanavond (woensdag) om 20.00 uur begint. Mevrouw L.A.J. Daansen-Hooft- man werd zondag 100 jaar. Zij vierde haar verjaardag maandag in het bejaardencentrum Ter Reede aan de Koudekerkseweg in Vlissingen. waar zij woont. Me vrouw M. Westerhout-van Spar- rentak. echtgenote van de Vlis singse burgemeester, feliciteerde haar samen met de echtgenote van de commissaris van de koningin in Zeeland, mevrouw Boertien-Ve- lema. Onbeheerd aangetroffen fietsen en bromfietsen staan vrijdag 25 mei te kijk tijdens de kijkavond in het Vlissingse politiebureau, die duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De deelnemers aan de teken- en schildercursus in Westkapelle la ten de resultaten van hun hobby zien tijdens de open avond die maandag 28 mei wordt gehouden in de Christelijke school aan. het Europaplein. Daar kunnen de cursisten ook tijdens het tekenen en schilderen worden gadegesla gen. De open avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. In de periode van 10 tot 16 mei 1984 zijn bij de gemeente-politie te Vlissingen de volgende voor werpen aangegeven: bankbiljet, flitshouder camera, passer, bruine portemonnee, bruine beugelpor temonnee, zilveren armband, sleutel dubbele baard, 2 autosleu tels aan ring, autosleutel, fiets- sleutel aan leertje, 3 sleutels aan hanger, fietssleutel. sleutel met zakmes, tas met kleding, zwarte lege dameshandtas. Aangegeven dieren in asiel: cy pers met witte volw. gec. kater, cypers ongec. kater, zwarte kater. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. In dezelfde per riode werd bij de gemeentepolitie je Oost-Souburg een rood ge bloemde damessjawl aangegeven. Op 30 juni organiseert Buurthuis De Paraplu een grote rommel markt. Spullen hiervoor worden nu gratis opgehaald na een tele foontje naar de Paraplu, tel. 65453. Ook kunnen mensen op die dag een kraampje huren om hun eigen spullen te verkopen. Hans van Willigenburg en Sjoukje Hooymaayer bellen klanten op in het kader van het Miro-spet 'Spelen en sparen'. AAP, NOOT, MIES.. De opengebroken straat vormde het decor voor de spelende kinde ren uit de Lange en Korte Geere in 1922. Mevrouw J. van der Giesen- Kerkhof, die woont aan de Span jaardstraat in Middelburg, zond deze foto aan ons en voorzag de kiek van enkele interessante aan tekeningen. Zo meldt zij dat de foto werd gemaakt naast een snoepwinkel waar je voor één cent van het blad kon kopen. Ook pe troleum voor het kookapparaat had men er. Staande opzij - zo meldt mevrouw van der Giesen - zie je ook nog de aardappelboer. Boven de kinderen is nog het aardappelpakhuis zichtbaar. De straat mondde uit in de Kleine Gortstraat. Zij noemt kinderen die op de foto staan als volgt. Op de bovenste rij Annie en Corrie Fastenou van de Galanteriewinkel aan de Korte Gortstraat. Het meisje met de donkere strik is die van Petiet. Naar beneden zien we Jan Faste nou en broer Sjaakie (mutsje en sjaaltje). Daarvoor mijn broertje met het donkere haar en matro zenpakje Koosje Kerkhof (wij woonden aan de Lange Gortstraat 132) en daarnaast Aernout Paste- nou. Zelfben ik het meisje met dat hondje (bewogen). De mevrouw ernaast dreef dat winkeltje. De andere kinderen woonden in de Geere en in de doodlopende straat waar de bakkerij van de Broederbond was. De kruide nierswinkel van die bond was trouwens in de Langeviele. Chef in die tijd was de heer Polderman. Wie o wie zijn toch die anderen en waar zijn ze gebleven? De foto werd genomen op een doorde weekse dag lussen 12 en 14 uur. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel aan ons te zenden, samen met 7,50. Betaalt u met geld, dan s.v.p. aantekenen. Wie met een cheque betaalt, dient deze op naam van onze fotograaf Ruben Oreel te stellen (zonder adres). Het adres van de redactie is: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7