informatiepagina van de gemeente vlissingen Verkeersregels Karolingenbaan IWat de gemeenteraad vrijdag zoal behandelt 87000 Hond in de goot en aan de lijn: ook in Souburg r II Q II Nieuw telefoonnummer gemeentelijke diensten: Mnt Financieel meer jarenoverzicht niet sluitend Voorstel voor woning bouw aan De Beaufort straat, Hudsonstraat en West-Souburg Op 14 juni ergens anders stemmen? DE VLISSINGER Woensdag 23 mei 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. Nieuwe weg in Oost-Souburg volgende week open In de loop van volgende week zullen de verkeersbewegingen in het centrum van Oost-Souburg drastisch wijzigen als gevolg van de ingebruikneming van de Karolingenbaan, de nieuwe weg over de brug. Karolingenbaan Overige straten N og vragen? Dienst Welzijnsvoorzieningen 1985 Ter inzage Voorstel b. en w. 'De Schorpioen' niet in exploitatie Wat niet mag: Wat wel mag Oost-Souburg Collecte Hudsonstraat West-Souburg De Beaufortstraat Even bijpraten met wethouder Hoefkens Bureau-Oost politie twee weken gesloten Veel nieuwbouw Hulpverlening IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL De nieuwe weg zal alleen een doorgaande weg zijn voor de bussen van het streekvervoer Zuid-West Nederland. Daar voor is op de Karolingenbaan een busbaan aangelegd. De Karolingenbaan is uitdrukkelijk géén doorgaande weg voor al het overige verkeer. De manier waarop de weg is aangelegd en de daarbij ingestelde verkeers regels maken dat ook onmoge lijk. Zo krijgt de Karolingenbaan op één gedeelte éénrichtingsver keer en op een ander deel eveneens maar dan in de tegenovergestelde richting. Het zal daardoor onmogelijk zijn de weg als doorgaande route te gebruiken. Alle verkeer dat van noord en zuid de Karolingen baan opkomt wordt "geleid" in de richting van de Kanaalstraat. Het éénrichtingverkeer in de Paspoortstraat zal, na de herin richting van deze straat van de Kanaalstraat naar het Oranje plein gaan "lopen". Voorlopig blijft de Paspoortstraat echter (tijdelijk) het éénrichtingver keer in de huidige richting hou den. Het éénrichtingverkeer in het eerste deel van de Vlis- singsestraat zal ook in de toe komst blijven zoals het nu is, dus van de Kanaalstraat naar de Burchtstraat. Maar vanuit de Verlengde Kanaalstraat, dus "naast" de Spar, mag men niet links de Vlissingsestraat of rechts de Paspoortstraat in slaan. Bijgaand kaartje geeft een overzicht van de nieuwe situatie en de toegestane rijrichtingen. Omdat de nieuwe situatie nogal afwijkt van de situatie zoals we die tot nu toe in het centrum van Souburg gewend zijn, kunnen wij ons voorstellen dat u hier over vragen hebt. Met die vra gen kunt u altijd terecht bij de afdeling Stadsontwikkeling in het stadhuis (telefoon 15100, toestel 223) of bij de verkeer spolitie in het bureau aan de Molenstraat (telefoon 15050, toestel 225). Vrijdag komen ze weer bijeen: de 29 raadsleden (waarvan er vier wethouder zijn) onder voorzitter schap van burgemeester drs. Th.J. Westerhout. Het is dan namelijk weer de laatste vrijdag van de maand. En dat is de vaste vergaderdag (op enkele uitzonderingen na) van de raad. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis, de aanvang is om twee uur 's middags. Belang stellenden zijn er uiteraard van harte welkom. Voor hen ligt er op de publieke tribune een populaire raadsagenda gereed. Daarin wordt ieder voorstel kort toegelicht Bovendien is er een overzicht van alle ingekomen stukken in opgenomen. Hieronder is om u een idee te geven welke onderwerpen er zoal aan de orde komen, een overzicht gegeven van de raadsvoorstellen. Enkele ervan worden nader toegelicht in arti kelen en berichten elders op deze pagina. Wie nog meer wil weten kan terecht in de ge meentelijke informatiehoeken. Daar zijn, los of in kleine blauwe mappen, agenda en bijbeho rende stukken te vinden. Bent u daarmee nog niet voldoende geïnformeerd, dan kunt u inza ge vragen in de bij de voorstel len behorende stukken zoals die ter inzage liggen voor de raadsleden. U moet daarvoor dan wel naar het stadhuis ko men en daar bij het Stafbureau voorlichting en inspraak aan kloppen (begane grond, kamer 034). De raadsagenda ziet er, voor zover vrijdagmiddag jl. bekend was, zo uit: Opening Notulen van de raadsvergade ring van 27 januari jl. Mededelingen Over te leggen stukken. Te behandelen punten 2-1 Krediet verbouwing bode balie voorhal stadhuis. 2-2 Bouwlokatie De Beaufort- straat. 2-3 Voorbereidingsbesluiten Beschermd Stadsgezicht. 2-4 Voorbereidingsbesluit bouw 22 woningen West-Sou burg 2-5 Voorbereidingsbesluit Hud- sonstraat. 2-6 Rehabilitatie-uitvoerings plan Ritthem 2-7 Ramschip Schorpioen 6-1 Krediet herinrichting Nieu- wendijk en Zeilmarkt. 6-2 Krediet vernieuwen huis aansluitingen riolering Schel- destraat. 6-3 Invoering baatbelasting in verband met herinrichting Bel- lamypark, Kerkstraat een aan brengen sfeerverlichting Nieu- wendijk. 7-1 Verkoop grond nabij Willem Klooslaan. 7-2 Verlenen recht van opstal kiosk Keizersbolwerk. 8-1: Vergoeding boventallige leerkracht Graaf Jan van Nas- sauschool over de periode 1-1- 1983 tot 1-8-1983. 8-2 Afrekening emancipatie subsidie. 8-3 Extra bijdrage in rehabilita- tiekosten woonhuismonumen ten Bellamypark 39-45. 8-4 Extra bijdrage in rehabilita- tiekosten woonhuismonumen ten Beursstraat 3, 5, 7 Bellamy park 1. 8-5 Subsidieverlening in de kosten van de restauratie van monumentale panden. 12-1 Financieel meerjarenover- zicht 1985 tot en met 1988. 12-2 Vaststelling vijfde wijziging gemeentebegroting 1984. Rondvraag. Sluiting. Enkele gemeentelijke diensten hebben een nieuw telefoonnum mer: 87000. Dat houdt verband met de ingebruikname van een nieuwe telefooncentrale in het stadhuis. Die zal tevens de Ge meentelijke Sociale Dienst in de nieuwbouw aan de nabijgelegen Dokter Gallandatstraat 'bedienen'. Dit zijn de diensten die vanaf begin juni onder nummer 87000 bereikbaar zullen zijn: - de secretarie - de Gemeentelijke Sociale Dienst - de Dienst Gemeentewerken (behalve reinigingsdienst en afdeling beplantingen) - de Gemeentelijke Archief dienst. In de loop van het jaar verhuist de Dienst Welzijnsvoorzienin gen naar het stadhuis. Ook de ze dienst zal dan onder nummer 87000 bereikbaar zijn. Tot dan kunt u het huidige nummer blij ven draaien: 13820. Wanneer deze dienst verhuist zult u daar tijdig over worden geïnfor meerd op deze pagina. De gemeenteraad van Vlissingen behandelt vrijdag het Financieel meerjarenoverzicht 1985 tot en met 1988. In het bijbehorende voorstel schrijven burgemeester en wethouders dat het overzicht eigenlijk het karakter van een wensenpakket heeft. Een sluitend budget voor de komende jaren bleek namelijk niet mogelijk. "Aan de in de diverse schema's opgenomen bedragen kan daarom geen enkele zekerheid worden ontleend", zo schrijft het college, dat de raad voorstelt het overzicht voor kennisgeving aan te ne men. Om de komende jaren een sluitend budget te krijgen zullen, zo verwachten b. en w., weer forse ombuigingsoperaties nodig zijn. In het ontwerp-investeringsoverzicht zijn dan ook al op voorhand slechts de meest noodzakelijke investeringen opgenomen. Daarbij merkt het college op dat er weer rekenimg moet worden gehouden met aanzienlijke investeringeg, voor vernieuwing van slechte rioolgedeelten èn om wateroverlast in de binnenstad en omgeving te voorkomen. Ook met de resterende kosten van de inrichting van de Vissershaven moet in de komende tijd rekening worden ge houden. Het sluitend maken van het meerjarenoverzicht voor met name 1985, wil het college aanhouden tot de behandeling van de ge meentebegroting voor dat jaar. Er kan dan met de laatst bekende gegevens over bijvoorbeeld de uitkering uit het gemeentefonds rekening worden gehouden. Wie belangstelling heeft voor het Financieel meerjarenoverzicht voor de jaren 1985 tot en met 1988 kan het inzien in de gemeentelijke infor matiehoeken. (Zie daarvoor het bericht elders op deze pagina). Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het ramschip de 'Schorpioen' niet te aanvaarden van de ge lijknamige stichting. In het voorstel daartoe stelt het colle ge dat een beslissing daarover tot de bevoegdheden van de raad behoort. B. en w. vinden echter dat het niet tot de taak van een gemeente behoort een dergelijk schip in stand te hou den. Dit, afgezien van het feit dat de gemeentelijke begroting al onder een behoorlijke druk staat. B. en w. stellen verder voor om, zo het schip in de Vissershaven komt, - eerst een bankstelling te plaatsen. Die is nodig om het schip dokbeurten te kunnen geven. De bankstelling alleen kost 900.000,—. Per dokbeurt moet er bovendien een dam- wand om het schip worden ge legd, waar per keer een bedrag van 600.000,— mee gemoeid zal zijn. Het ramschip zal de Vissershaven namelijk wel in kunnen maar, na aanleg van een nieuwe sluis over enkele jaren, er niet meer uit. Renveldjes voor honden zijn er niet voor niets. Daar mogen de blaffende viervoeters los, daar mogen ze lekker rennen en spelen en hun behoefte doen. Natuurlijk wel allemaal onder toezicht. Doel van de renveldjes - er zijn er tientallen van Oost-Souburg tot het Nollebos - is te voorkomen dat er op geen enkel stuk(je) gras meer fatsoenlijk gelopen kan worden zonder hondepoep aan de schoenen te krijgen. Laat staan dat kinderen er plezierig kunnen spelen. Helaas komen er de laatste tijd bij de gemeente klachten bin nen uit met name Oost-Sou burg. Klachten dat kinderen niet eens meer plezierig op speelveldjes kunnen ravotten of voetballen zonder besmeurd met hondepoep thuis te komen. Dat zou helemaal niet hoeven als alle hondenbezitters zich aan de regels hielden. Regels die echt niet zo moeilijk zijn om na te komen. Gelukkig zijn er hondenbezitters die zich er zonder meer aan houden. Voor hen die er niet helemaal van op de hoogte zijn volgens ze hier onder nog eens. - Binnen de bebouwde kom mogen honden niet los bui ten lopen. Buiten de be bouwde kom mogen ze wel van de lijn, maar alleen on der voldoende toezicht. - Volgens de Algemene Poli tieverordening mogen hon den hun behoeften absoluut niet op de volgende plaatsen doen: op openbare voetpa den, parkeerplaatsen, speelplaatsen, tegen deuren en gevels, in portalen, gale rijen, trappen, liften, tele fooncellen, wachtlokalen voor openbaar vervoer en soortgelijke ruimten. - bovenstaande opsomming is niet volledig. Want de viervoeters mogen hun be hoefte ook niet doen op openbare rijwegen, openba re plantsoenen en grasvel-. derr. - Een hond mag binnen de bebouwde kom alleen los op de door burgemeester en wethouders aangewezen renveldjes (voor Oost-Sou burg worden die hieronder genoemd). Daar mag een hond ook zijn behoefte doen. De veldjes zijn hier dus voor de honden, niet voor de kinderen om er te spelen. Zoals speelveldjes er voor de kinderen zijn en niet voor honden. - Een hond mag zijn behoefte ook doen in de straatgoot of in groenstroken die smaller zijn dan twee meter. In deze kern mogen de blaffen de of keffende dieren alleen los op de volgende veldjes: - Het terrein ten westen van de watertoren in de hoek tussen Rijksweg 58, de ver bindingsweg en het begin van de Vlissingsestraat. - De strook tussen de oprit Rijksweg 58 en Kromwege- singel, tussen de Ritthemse- straat en Willem Alexander- straat. - de 'driehoek' die wordt be grensd door het achterste deel Wilgenstraat, het zui delijke deel Beukenstraat en de watergang langs Rijks weg 58. - Het veldje op de hoek Grote Abeele en Koopmansvoet pad. - De strook tussen de sport velden en het Koopmans voetpad, vanaf de Dieze- straat tot aan de watergang. - De strook langs deze water gang, tot aan de spoordijk. - De strook tussen het fiet spad langs de Westelijke Bermweg en het fietspad langs het kanaal, vanaf de P.Z.E.M. aan de Loskade. De volgende twee weken is het de beurt aan het Nederlandse Rode Kruis om te gaan collec teren. Deze organisatie heeft vergunning van b. en w. voor een huis-aan-huis-collecte in de periode van 28 mei tot en met 9 juni. Bovendien mogen de hulpverleners geld inzame len op straat op de zaterdagen 2 juni en 9 juni as. Burgemeester en wethouders willen het mogelijk maken dat er aan de De Beaufortstraat, de Hudsonstraat en Oosterbaan (West- Souburg) woningen kunnen worden gebouwd. Dit blijkt uit de verschillende voorstellen hierover aan de gemeenteraad. Daarin vraagt het college de raad te besluiten dat wijzigingen van de betreffende stemmingsplannen worden voorbereid. De stukken waarop men de woningen wil realiseren hebben namelijk nog niet de bestemming woondoeleinden. Wanneer woningbouw op deze plannen vinden. Na enige de- Mogelijk heeft u hem al 'In de bus' gehad: de oproepings- kaart voor de verkiezing van de leden van het Europees Parle ment. Die moet u donderdag de 14de juni meenemen als u gaat stemmen. Nu kan het echter zijn dat u liever naar een ander stembureau gaat dan dat, dat bij u op de kaart staat vermeld. Bijvoorbeeld omdat u, als ge volg van een handicap, betref fend gebouw niet in kunt en u naar een bureau wilt dat wel voor u toegankelijk is. Van die stembureaü's vindt u overigens hieronder een overzicht. Mocht u dus naar een ander stembureau willen, dan bestaat de mogelijkheid de oproe- pingskaart te laten omzetten in een verzoek om te stemmen in een stembureau naar keuze. Dit verzoek moet gedaan worden op de gemeente-secretarie bij de afdeling Burgerzaken. U moet dan wel uw oproepings- kaart meenemen. Let wel: de laatste dag dat u dat kunt doen is vrijdag 8 juni! De afdeling Burgerzaken is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De stembureau's die toeganke lijk zijn voor mensen in een rol stoel zijn die in: de commissiekamer van het stadhuis, Stadhuisplein 2; de rijksscholengemeen schap 'Scheldemond', in gang Paul Krugerstraat; het bejaardencentrum 'Ter Reede', Koudekerkseweg 81; het lokaal van de school aan de Verdilaan (de 'Franse school') in Paauwenburg; het wijkcentrum 'Aldegon- de', Westerzicht 386; het wijkcentrum 'Midden hof', Kanaalstraat 64, Oost- Souburg; het bejaardencentrum 'De Zoute Viever', Dongestraat 1Oost-Souburg. (foto Cor Schuilwerve) percelen mogelijk wordt, bete kent dat een belangrijke impuls voor de huisvesting van bejaar den. De bouwplannen voor de Oosterbaan voorzien namelijk in de bouw van 22 bejaarden woningen en, die aan de Hud sonstraat voor 26 woningen voor bejaarden, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. (In laatstgenoemde straat wil men verder 21 premiekoopwo ningen bouwen). In De Beau fortstraat gaat het uiteindelijk om de bouw van 8 premiekoop woningen. Met het mogelijk maken van de bouw van woningen aan de Hudsonstraat willen b. en w. in spelen op de vraag naar pre mie-koopwoningen en die voor kleine huishoudens. In februari was er gelegenheid voor in spraak op de schetsplannen van de woningen. De meeste insprekers konden zich in de tailaanpassingen zijn ze dan ook, concluderen b. en w., maatschappelijk uitvoerbaar. De bouw van deze huizen is opgenomen in het gemeentelijk woningbouwprogramma voor 1984. Daarom moet er ook nog dit jaar met de bouw worden begonnen. B. en w. willen daarom in dit geval gebruik maken van de mogelijkheden in de wet op de Ruimtelijke Orde ning (artikel 19) en de Woning wet een bouwvergunning te verlenen, voordat het bestem mingsplan in procedure is ge bracht. Aan de Oosterbaan-Noord- beekseweg stond tot voor enige tijd een kleuterschool. Voor dat terrein nu heeft de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, samen met het gemeentebestuur, een bouwplan voor bejaardenwo ningen ontwikkeld. Aanvanke lijk werd daarbij uitgegaan van bouw in twee en drie lagen. In het plan dat nu op tafel ligt is dat teruggebracht tot alleen twee lagen. Men heeft dit gedaan naar aanleiding van de reacties tijdens de inspraakronde. Alle insprekers waren namelijk van mening dat een derde bouw laag niet past in het karakter van de wijk. Ook dit bouwplan is opgenomen in het woning bouwprogramma 1984, B.en w. willen daarom hier gebruik ma ken van dezelfde procedure als bij die voor de Hudsonstraat. Op 12 maart presenteerde de gemeente een plan voor 14 eengezinswoningen aan De Beaufortstraat. Dit verkave lingsmodel was gebaseerd op de adviezen van de welstands commissie. De insprekers kon den zich daarin echter niet vin den. Zij wilden uitbreiding van de bestaande groenvoorzie ning. Om hieraan tegemoet te komen hebben b. en w., op de voor bebouwing bestemde ka vel, een model ontwikkeld dat voorziet in de bouw van slechts acht woningen. Hierdoor wordt de bestemming van 'openbaar groen' niet aangetast, maar er wordt evenmin uitbreiding aan deze bestemming gegeven. Een voorstel, gedaan in de commissie voor Ruimtelijke Ordening, de woningen te si tueren aan de Van Raaltes- traat/Gerbrandystraat wijzen b. en w. af. Zij vinden dat, ge zien de aanwezigheid op die plaats van een pompgemaal, uit milieuhygiënisch oogpunt uitgesloten. Vindt u dit plezierig.Daarom, hondenbezitters: hond in de goot Tenzij uw viervoeter dat al braaf doet. Dan: houden zo! Het bureau-oost van de Vlissingse gemeentepolitie, gevestigd in wijkcentrum Middenhof aan de Souburgse Kanaalstraat, is van 24 mei tot en met I 1 juni geslo ten. Gedurende deze periode kun-, nen Souburgers terecht bij het hoofdbureau aan de Molenstraat 1, telefoonnummer 15050. Een van de onderdelen uit mijn portefeuille waarover ik eigenlijk nog niet met u heb bijgepraat is de zorgsector welzijnsbeleid, met name voorzieningen voor ouderen. Verschillende wezenlijke ontwik kelingen op dit gebied geven ech ter aanleiding om vandaag daar eens bij stil te staan. Zo is er en kele weken geleden een zeer be langrijk rapport verschenen over bejaardenvoorzieningen in Zee land. Dat rapport, het heeft de ti tel 'Oud en zelfstandigis het re sultaat van een diepgaand onder zoek op een breed terrein. Er is daarbij niet alleen gekeken naar wat er nu aan voorzieningen is en nodig zou zijn, maar ook worden prognoses voor de toe komst gegeven. Op deze plaats wil ik echter met u kijken naar de gegevens in het rapport over Vlissingen. Voor mij is dan de conclusie: er is voor be jaarden op diverse terreinen nog veel te doen. Zo moet er rekening mee worden gehouden dat de ko mende tien jaar het aantal ouderen met name de hoogbejaarden - in Zeeland met ruim elf procent zal toenemen. Alleen al dit gegeven maakt een beleid nodig dat gericht is op een passende huisvesting. Daarbij dient het streven erop ge richt te zijn de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te doen wo nen. Echter, Vlissingen heeft in Zeeland, met zes eenheden per honderd bejaarden, het laagste aantal huisvestingsmogelijkheden in bejaardenoorden. Het is dan ook bijzonder verheu gend dat kortgeleden de Stichting Christelijke Bejaardenzorg te Vlis singen toestemming heeft gekre gen voor de start van de bouw van het bejaardenoord met 72 eenhe den. Dit gebouw komt aan de Dokter Stavermanstraat, naast het stadhuis. Dit project zal een niet onaanzienlijke bijdrage leve ren aan de huisvestingsmogelijk heden in Vlissingen en omgeving. Natuurlijk wil ik daarbij ook direct betrekken de voorbereidingen die getroffen worden voor de bouw van bejaardenwoningen in West- Souburg en aan de Hudsonstraat in Oost-Souburg Vrijdag komen daar voorstellen voorin de raad. Al met al kan hopelijk tijdig een ant woord worden gegeven op de toenemende vraag naar zowel zelfstandige huisvesting als naar verzorgende huisvesting voor ou deren in Vlissingen. Nu is het natuurlijk niet alleen de huisvesting die om onze aandacht vraagt; maar ook de hulpverle ning. In het maatschappelijk werk, de gezinsverzorging en bij de kruisvereniging en dergelijke instanties zal het veel aanpassing vragen om op de veranderende omstandigheden in te spelen. Het is namelijk een vast gegeven dat met het ouder worden van de be volking de hulpvraag, ook naar dagelijkse hulp, toeneemt. Daarbij moet er van worden uitgegaan dat de betrokkene zo lang mogblijk zelfstandig wil en moet kunnen blijven wonen. Aan die behoefte kan tegemoet worden gekomen door onder meer het vormen van woongroepen van ouderen. Over f de aanbevelingen uit het hier- boven genoemde rapport zullen wij ons als gemeentebestuur nader gaan beraden. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de in stanties die op dit terrein actief zijn. Echter, we mogen ons niet alleen op deze meer structurele zaken richten Want velen, en dat geldt niet alleen voor ouderen, zijn al geholpen met één of enkele ke ren burenhulp per dag of per week. Dat kan op vele terreinen, in grote en kleine dingen. Ook in deze hebben we een stukje verant woordelijkheid voor elkaar.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5