vjeeJL VOORDEELT!PS snelle vliet amr reïsburo Peter Sellers ZEEUWS NARAYAMA FILMCIRCUIT AD VER TEREN wie niet adverteert wordt vergeten DANSEN "HEAT" Varkenshaasje <t-\ WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN - j APOTHEEK: VERLOSKUNDIGE: DIERENARTSEN: W IJK VERPLEEG KUNDIGE V KINDERBOEKEN NIGHT PORTER pltHT -HM 3 P fa M f ïHan c ll 'oa aj a vp ra nlDf ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE BOOT-AUTO VLIEG TOURINGCARREIZEN ZWEMPARADIJS ZEELAND 01107-1555 Saladebuffet Dessertbuffet Karaf rode of witte wijn gratis (Donderdag lot en me! woensdag) Het HERVORMD KERKKOOR MIDDELBURG vertolkt werken van Elgar, Grieg. Fauré, Di Lasso en Mendelsshon. Het koor wordt begeleid door organist FREEK DE KEIZER en het ENSEMBLE SPELKLASSEN ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL. De algehele leiding heeft Richard van Soest. Oostkerk Middelburg' vrijdag 20 uur. Kaarten aan de zaal. Tijdens het 7e OUDE STIJL JAZZ FESTIVAL treden ver schillende Nederlandse en bui tenlandse formaties op. Het LIGHTHOUSE QUARTET in De Mug, Middelburg, donderdag 20 uur SCHELDT RIVER JASS COMPANY in Het Koper Gal joen Middelburg, donderdag 20 uur. KEESJES in De Klos, Mid delburg. donderdag 20 uur. WORKSHOP in De Tambour Middelburg, donderdag 20 uur. GHOST NOTE, ANDOR'S JAZZBAND en MAX COLLIE in Concert- en Gehoorzaal Middel burg, vrijdag 21 uur. SCHELDT RIVER JASS COMPANY in de Lange Delft Middelburg, zaterdag 11 uur. DIXIE DADDIES en de Pottenmarkt Middelburg, zater dag II uur. NEW ORLEANS MUSIC COMPANNY in de Lan ge Delft Middelburg, zaterdag 13 uur FINAL CITY SIX in de Burg Promenade Middelburg, zaterdag 13 uur. MARK RIVER JAZZ BAND in de Lange Delft Middel burg, zaterdag 13 uur, ROMA- NESJ op de Pottenmarkt, Mid delburg, zaterdag 13 uur, MEMP HIS QUEEN JAZZBAND op de Markt Middelburg, zaterdag 13 uur INTERCITY BRASSBAND, LAMAROTTE en CULTIVA TED SWAB BAND tijdens een Strcetparade in Middelburg, za terdag tussen 13 en 18 uur. SWINGCHROON in de Mug Middelburg, zaterdag 14 uur, FLOS in De Tamboer Middel burg, zaterdag 14 uur,. SALTLA- KE JAZZ BAND in Het Koper Galjoen Middelburg, zaterdag 14 uur NEW ORLEAND WILD CATS, MARYLAND JAZZ BAND en RETHRO in de Con cert- en Gehoorzaal Middelburg, zaterdag 21 uur. 'Allemans Kost' naar Oscar Wilde is een 'kulinaire dialoog' tussen twee heren, vertaald, geregisseerd, vormgegeven en gespeeld door Kees Hulst Gijs de Lange van ZUIDELIJKE TONEEL GLO BE. Schouwburg Middelburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten 12,50 01180-26251 toestel 410. 'Jan is niet goed bij zijn hoofd' door CLOWNS POPPENT HEATER WILLEM PARCIVAL. Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur, Kaarten a 5,50 01180-38198 HET ROTTERDAMS PHIL- HARMONISCH ORKEST brengt een Beethoven-program ma. Het orkest staat onder leiding van Yoav Talmi en soliste is Edith Volckaert (viool). Prins( van Oranje Goes, vrijdag 20' uur. Kaarten 18 - 01100-15154. Een bonte mengeling van solo kunst is te zien op het SOLO FESTIVAL in de Prins van Oran je Goes, zaterdag 11 tot 23 uur. Kaarten f 10,-' 01100-15154. 4% Kees Hulst en Gijs de Lange in A llemans Kost ook plaats voor romantiek. De formatie bestaat uit Rene Koole (gitaar, zang), Benny Tabak (gi- taar. zang), Hans van Zee (toet- sen, zang), Marius de Nobel (bas, zang) en Peter Provoost (drums). Walk-Inn Vlissingen, zaterdag, aanvangstijd niet bekend. De VLISSINGSE ORATO RIUMVERENIGING verzorgt een voorjaarsconcert. Op het pro gramma staan zelden uitgevoerde werken van Bach, Buxtehude en Handel. De begeleiding is in han den van het DORDTS KAME RORKEST. Het geheel staat on der leiding van Henk Harinck, R.K. Kerk Vlissingen, zaterdag 20 uur. Optredens van bekende en min der bekende popsterren, films, documentaires en live-optredens tijdens het VIDEOWEEKEND. Bovendien zijn er video's te zien van groepen die live in 't Beest hebbeb opgetreden. Ot Beest Goes, vrijdag vanaf 19.30, zater dag en zondag vanaf 15 uur. SERIOUS GAME komt uit Ritt- hem en omstreken en speelt swin gende moderne muziek, maar laat Ui Middelburg: za. tot 24.00 uur: P.b. de Doelder, Bellinkplein 1, 11721 (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 68, 15814. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00' uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: J.A.B. Cramer, Gerbrandystraat 6, 65498. Zo. tot 24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, 12950. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak: W.N. Ostermann, De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Amemuiden, Middelburg-Zuid: za.: O. Fritschy, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemui- den.01182-1308. Zo.: M. Perquin, Park de Moucheron 24. Middel burg, 01180-29980. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo. en ma.: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oost- kapelle, 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerkeen Koudekerke: vr. 18 uur tot zo. 24.00 uur: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, 01188-1271. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim. Beukelmanstr. 8, Meliskerke. 01186-1760. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11 tot 12 uur: J.M. Jansen, J. van Hoofkwartier 90. Middelburg, 01180-15595. Za. 26 mei: D.P. Haverman, Mean derlaan 218. Middelburg. 01180- 35787. Zo. 27 mei: P. Brinkman. Doornenburg 31, Vlissingen, 01184-78811 Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L. v.d. Boogert, Vrijlandstr. 79,27471. Vlissingen: Papegaaienburg, Pa pegaaienburg 24-26, 66345. Van donderdag 18 uur tot dinsdag 8 uur: H. Klompe, Doornenburg 91.71140. Dierenartsenpraktijk Oostkapel- Ie: Oude Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18.00 uur: L. Schofaerts, Vlissingen, 01184-14699 en b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: za. en zo. H.M.P. v. Weerlee-Geers, Fazan- tcnlaap 16, 4351 RV Veere, tel: 01181-614 b.g.g. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: za. en zo. C. Verheijen, Segeers- weg24, Middelburg.01180-34901, b.g'g. 14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge- kerke, Zoutelande en Westkapel- le: N. de Back, Boomgaard 22, Koudekerke, 01185-1318. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere. Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: Karin Koster, tel.01188-1592. Vlissingen-stad: 01184-66681. J.H. Dekker West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: W. Verhage-Westerbeke, 01184-61541. Heel veel mensen associëren het buiten zijn met verkeersdeelne mer zijn. Niemand kan ontkennen dat het verkeer een belangrijke rol speelt. "Maar we realiseren we ons eigenlijk wel wéér we over praten als we over verkeer pra ten", vraagt VBV-directeur Bouk- je Jansen zich af in haar artikel in het VBV boek VOETGANGF.RS- EN VERBLIJFSGEBIED dat onlangs door de VBV is uitgege ven. Deze vraag geeft in feite precies aan waar het probleem buiten op straat ligt. Want we praten over 14 miljoen mensen die allemaal op z'n tijd buiten zijn. Die ook alle maal recht hebben om buiten te kunnen zijn. Maar van die ruim 14 miljoen mensen hebben 9,8 mil joen mensen niet altijd de moge lijkheid gebruik te maken van een auto of motor. Meer dan de helft van de mensen die in Nederland verblijven bezit geen rijbewijs. Onze verkeersaccommodatie wordt echter wel steeds meer in gericht voor het gebruik door het gemotoriseerde verkeer (zowel rijdens als stilstaand). De Voetgangersvereniging VBV wil met haar boek 'Voetgangers- en verblijfsgebied' de discussie openen over de vraag aan welke functie van de openbare ruimte prioriteit gesteld moet worden. De vraag is dan. geven we de ver plaatsingsfunctie (verkeersfunc tie), of het gewoon buiten kunnen spelen en wandelen (verblijfs- functie) de hoogste prioriteit? In onze directe woonomgeving moe ten we buiten kunnen verblijven, contacten kunnen leggep en spe len. De verkeersfunctie, het zich kunnen verplaatsen, komt volgens de voetgangersvereniging op de tweede plaats en dient zeker wan neer het gaat om - binnen de be bouwde kom - ondergeschikt te zijn aan de verblijfsfunctie. In het VBV-boek 'Voetgangers- en verblijfsgebied' hebben dertien deskundigen uit verschillend vak gebied hun visie gegeven op de inrichting van de openbare ruimte. Ook wordt in het boek uitgebreid ingegaan op de onlangs ingevoer de 30 km-zone-regeling. Het 144 pagina's tellende boek is 'lees baar' voor iedereen die geïnteres seerd is en kost zes gulden exclu sief verzendkosten. Het boek kan besteld worden bij de Voetgan gersvereniging VBV, Bezuiden- houtseweg 121, 2594 AD Den Haag. door Jan Smeekens Eersteklassertjes zijn op dit ogen blik bijna allemaal zover dat ze zelfstandig het reeds vorig jaar verschenen AAP EN BEER van Wim Hofman kunnen lezen. Dat is dan ook de reden om nog eens de aandacht te vestigen op dit weergaloos mooie en originele ABCboek dat dit jaar de Gouden Griffel niet mag (kan) ontgaan. Het alfabet is voor schrijvers en illustratoren altijd een uitdaging geweest en Wim Hofman bevindt zich met Aap en Beer in een illus ter gezelschap. Hij neemt in de lange rij zelfs een bijzondere plaats in, omdat hij met de 26 let ters een doorlopend verhaal ver telt en niet bij één letter telkens een aardig verhaaltje. Aaap komt Beer tegen die in een Cel belandt waaruit hij dankzij een Muis via het Dak ontsnapt. Samen ontmoeten ze een Eend van wie ze een Fles met daarin een kaart krijgen. Die leidt hen naar een schat, die op het eind van het boek niet blijkt te bestaan. Een grapje van de Yak. Op zijn rug komen ze aan Zee en daar bou wen Aap en Beer een hut. Ze hebben geen schat gevonden, wel elkaar én dat is wel zo goed. Wim Hofman vertelt een levendig en humoristisch verhaal in een lettergrepige woorden. Een alsof dat al niet moeilijk genoeg is, zorgt hij ook nog voor kostelijke taal-en beeldgrappen. Even ge nieten: "Dag, zei de slak zacht. Kom mee, volg mij maar. Met jou mee? vroeg Beer. Dat zal wel niet zo vlug gaan. Waar ga je heen? Naar huis." zei de slak, en hij kroop in zijn huis. Daar is hij vlug, zei Aap. Had ik ook maar een huis, zei Beer". In weinig woorden: Aap en Beer is zo'n prachtig boek dat alle eer steklassertjes het in hun boeken kast moeten hebben staan en dat kleuters het tenminste gezien moeten hebben. Voor ouders is het een ontroerende ervaring te zien hoe de jongsten reageren bij de bladzijde met de R. Aap en Beer. Een ABCboek van Wim Hofman. Uitgeverij Van Holkema en Warendorf, Bussum. Prijs 17,70. (Donderdag tot en met woensdag) In NARAYAMA schetst Imamura in schitterende beelden het leven in een negentiende-eeuwse berg dorpje, waar wegens voortduren de voedselschaarste de ouden van dagen op hun zeventigste op de rug van hun oudste zoon de berg en in worden gedragen om daar te sterven, 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Kaarten 5,— aan de zaal. Meccano Middelburg, zon dag 20.30 uur. Kaarten 6,— 01180-33414. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. Kaarten 5,— aan de zaal. GLUT van Thomas Koerfer be schrijft de verloedering van de Zwitserse bourgeoisie en de in vloed daarvan op een kind. Mec cano Middelburg, donderdag en vrijdag 20.30 uur Kaarten ƒ6 - 01180-33414. In THE NIGHT PORTER ont moet een Joodse vrouw in 1957 de officier van het concentratiekamp waar zij tijdens de tweede wereld oorlog gevangen zat. De officier had haar toen als 15-jarige ge dwongen tot een sado-masochis tische verhouding, waarin zij ge leidelijk aan een willige partner werd. Omdat beiden nooit van die herinnering los zijn gekomen, hervatten zij de verhouding. Ex- nazi's die verraad vrezen komen er echter tussen... Meccano Mid delburg, vrijdag 23 uur. Kaarten 6,-: 01180-33414. BEING THERE met Peter Sellers in de rol van een tuinman die nooit buiten de poorten van het huis is geweest en cle buitenwereld alleen via radio en. tv kent. We gens omstandigheden moet hij het huis verlaten en wordt op straat aangereden door een rijke vrouw die hem bij zich thuis laat verple gen. De vroegere tuinman ont moet belangrijke mensen en maakt indruk door zijn visie op de wereld. De regie voerde Hal Ashby. Mec cano Middelburg zaterdag 20.30 uur. Kaarten 6,- 01180-33414. CHRISTINE is een van de duivel bezeten meisje dat de jonge be stuurder van haar auto dwingt op zijn geliefde in te sturen. Alham- bra I Vlissingen donderdag en dinsdag 20 uur. ZWEEDSE SEX PARTY is por no. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. CISKE DE RAT in Alhambra I Vlissingen, vrijdag en maandag 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes, donderdag, vrij dag, maandag, dinsdag en woens dag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19, en 21.30 uur. KAMERMEISJES VOOR HET BETERE WERK is porno. Grand Theater Goes vrijdag 23 uur. DE ONVOORSTELBARE TOCHT is een spannende mati nee-film in Alhambra II Vlissin gen, zondag 14 uur. In JAWS 3-D terroriseert een reuzenhaai de bezoekers van een onderzees zeedierenpark. De doorzichtige tunnels waardoor de bezoekers kunnen lopen om die ren en planten te bewonderen be geeft het onder het geweld van een moederhaai die haar jong kwijt isDeze film is driedi mensionaal opgenomen. De be nodigde brillen zijn verkrijgbaar bij de kassa. Alhambra II Vlissin gen donderdag maandag en dins dag 20 uur, vrijdag 20 en 23 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. v.'„ Scene uit Jaws 3-D Scene uit The Night Porter Peter Sellers in Being There Van Citter- weg 1, Arnemuiden beeldhouw werken, tekeningen van Peter Jong, zaterdag 26 en zondag mei van 10 tót 20 uur. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Galerie 'De Wijnstok' Middel burg RAGNHll.I) OUSSOREN schilderijen op zijde. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen. en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en "met zaterdag 14 tót 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSF.KTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Zeeuws Museum Middelburg JAC. JONGERS. Grafisch werk tussen kunst en reclame. Werkda gen 10 tot 17 uur,, 's zaterdags 13.30 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen L.G. HACCOU (aquarellen), J.F. SCHUTZ (schilderijen) en J.G. GREVE jr. (tekeningen). 19e eeuwse maritieme gezichten rond Vlissingen. Dinsdag tót en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, 's zaterdags 13 tot 17 uur. Groencentrum Nieuwland, Nieuw en St. Joosland, PAULA BRANDS (poppentheater Dolp- hijn) replica's van antieke pop pen. Dagelijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater dagmiddag gesloten. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg EEN TEKEN AAN DE WAND, affiches van voorkeur en. weerzin. Dinsdag en donder dag van 10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur. tot 31 mei. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN, ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. De Vleeshal Middelburg CON NIE BECKLEY performance installatie: 'The dream and the li ne man'. Dinsdag tot en met za terdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. (performance 18 mei 20 uur). Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE - ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten. VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FF.ESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur, 's zondags van 14 tot 17 uur. De Schakel Middelburg NA-1 TUUR, OOK IN DE STAD van de werkgroep Natuureducatie Middelburg, vrijdag 10 tot 16.30 1 en 19 tot 21.00 uur zaterdag 10 tot 16.30 uur. CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 hoek donderdag 24 mei 't Beest vrijdag zaterdag zondag maandag Goes 20.30 uur 25 mei De Kiomp Ovezande 20.30 uur 26 mei Arkgebouw Rilland 20 30 uur 27 mei Meccano Middelburg 21.00 uur 28mei de Piek Vlissingen 21 00 uur NK£ rrrrTff^^l^r) 5-daagse vak. reis naar Rijs (Friesland-Gaaster- land) inkl. prachtige ekskursies o.a. 1 1 ste- dentocht-Hindelopen-Makkum en Franeker. Vertrek op 4 juni, ƒ430.00 p.p. volpen- sion, kamers met douche en toilet. Elke maandag per luxe touringcar paar Spanje (Costa Dorada) 10-17 dagen, appar tement vanaf 280.00 p.p. Per eigen auto van 170.00 p.p. 32 dagen Parijs op 1 5 juni, inkl. halfpension, kamer met toilet. Lichttour door Parijs, gelegenheid tot winkelen en bezichtiging, 130.00 p.p. 4. 10-daagse ekskursiereis naar Souillac (Dor- dogne) inkl. volpension, 5 ekskursies, hotel met zwembad o.a. 31 mei, 21 en 28 juni, 1 9 juli en 2 augustus, vanaf 825.00 p.p. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 -20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Ja, gezellig op de Roompot. Zaterdag 26 mei speelt voor u de formatie Aanvang 21.00 uur - Toegang vrij Verwacht 2 juni "RIVERSIDE COMBO" Voorkom teleurstelling: Boek tijdig uw perso- neelsavond of familiefeest op de Roompot met diner, snacks, bowling, golfslagbad enz. enz. geopend van 10.00-22.00 uur U kunt nu nog SCHOOLREIZEN plannen op de Roompot. Speciale tarieven voor KINDERPAR TIJTJES vanaf 10 personen. Extra voordelig GRILLEN in de horeca-af- deling; elke zondag vanaf 16.00 uur. Iedere 1e en 3e vrijdagochtend van de maand recreatief zwemmen voor moeders met PEUTERS. - Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand speciaal recreatief zwemmen voor 50-PLUSSERS. Gapiéleliohte Mgfiu Wij serveren bij uw tafel in Escargotsaus en vers gebakken champignons bedien uzelf onbeperkt diverse desserts naar keuze- kindermenu tot 12 jaar f 9.75 reserveren mogelijk Pottenbakkerssingel 12. Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 22