AUTO" AKTU EEL TRAMPER AUTO abc 'Huren bij een bonafide adres geeft zekerheid' Auto lenen hoeft niet duur te zijn BANDENPROFIEL IS BELANGRIJKE INFORMATIEBRON GROOTSE OCCASION SHOW ONZE OPEN DAKEN MOGEN GEZIEN RDEN SU SAAB - DAIHATSU GARAGE DE JAGER DAIHATSU SAAB "DELTA" AUTOVERHUUR (BOVAG) LEO VAN HERE: GOES VLISSINGEN SCHADEHERSTELLER VAN KLASSE OCCASIONS Wat vermogens- en snelheidsgegevens waard zijn ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED SI van jonge gebruikte auto's DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD Motorcraft SUBARU 1600 GLF AUTOMOBIELBEDRIJF biedt te koop tpLS I Ford 1600 L 4 deurs1980 I Opel Ascona 19S 4 deurs1977 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 23 mei 1984 GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN VLISSINGEN C.V. 24, 25 en 26 mei a.s. div. merken en types scherp geprijsd BOVAG-GARANTIEBEWIJS FINANCIERINGEN-LEASING Prijzen vanaf 330 inkl. montage en btw. SAAB 99 GL 2-drs. LPG onderbouw1 983 SAAB 99 GL 2-drs1983 SAAB 99 GL 4-drs1 982 SAAB 99 TURBO 2-drs1979-1980 SAAB 900 EMS 3-drs. met schuifdak1981 SAAB 900 GU SEDAN 1981 SAAB 900 GLS SEDAN i PC 1981 SAAB 900 GLS 5-drs1978 FIAT RITM0 12.500 km1 983 RENAULT 4 GTL1983 RENAULT 5 1300 AUTOMAAT1980 BMW 316 LPG1979 OPEL ASC0NA 19 N1979 Zonder garantie: OPEL MANTA 1 974 f. 2.950.- DAF 661 975 f. 2.000.— RENAULT 5 TL1976 f. 1.500.— SAAB 99 GL1 972 f. 2.250.- RINGBAAN WEST 24 - GOES Tel. 01100-31110 b.g.g. 01104-319 Vert.: R. Ketelaar 01100-20873 ra AUTOSCHADE CASTEL voor alle autoschade AUTOSCHADE CASTEL AUTOSCHADE CASTEL TISSINK BANDEN BV Autobedrijf M. de Dreu Co BV Zusterstraat 34, Middelburg Tel. 12972 SUBARU en HYUNDAI dealer voor Walcheren met BOVAG garantie Öpel Ascona 16S1978 Renault 14TL1981 VW Golf Sprinter1980 V.W. pickup zeer mooi1977 Opel Rekord 2.0S met schuifdak en LPG1980 Datsun Sunny, rood1980 Toyota Celica ST Coupé1980 Honda Civic Luxe 3-drs1980 Ford Escort 1.3 L1978 Ford 1600 L Combinov. 1980 Renault 4 F6 Bestel m. ruiten.....1981 Opel Kadett, wit1974 Opel Kadett, bruin, met gas1976 Sunbeam Mini Jumbo SDX 5-drs. ..1983 Suzuki Alto1983 Citroen GXGTi1977 AUTOMATEN De te lenen auto's, een deel van het wagenpark van Van Liere (foto John Siwabessy). Terwijl het eigen autobezit nog steeds toeneemt, beweegt het aantal transacties in de kantoren van de autoverhuurbedrijven zich al tijden op een constant niveau. Ook het aantal bij de BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven blijft al jaren vrijwel gelijk. Dit betekent dat veel particulieren en bedrijven toch van tijd tot tijd een auto huren. Daar voor zijn velerlei oorzaken te bedenken: de eigen auto kan in reparatie zijn of voor een bepaalde reis te klein, zodat ineens een grotere auto nodig is of dat men om bepaalde redenen een auto met meer trekkracht wil hebben, danwel bij een zekere gelegenheid over een ruimere, meer representatieve auto moet beschikken. Kortom, autoverhuurders brengen uitkomst onder talrijke omstandigheden. Deze progressie in het hu ren van auto's constateert Leo van Liere. eigenaar van het gelijknamige verhuur bedrijf (en reparatie van auto's) in Middelburg nabij het NS-station. Van de punten waarop een huurder let, vormen de tarieven het belangrijkste aspect, zegt Van Liere: "Logischerwijs variëren de tarieven afhan kelijk van de grootte van de auto en de verhuurtermijn. Als aigemene stelregel geldt, dat het huren van een auto gebeurt tegen een dagprijs. Factoren, die dit dagtarief mede bepalen zijn het soort auto, waarbij merk en type een rol spelen plus de kilometerprijs voor elke gereden kilometer. Ook kan men huren tegen een vast "all-in" tarief, inclusief de verreden kilometers, men spreekt dan van een ongeli miteerd kilometrage, dan wel met een vastgesteld aantal kilometers per dag. "Voor het huren van een auto per week of langer gelden speciale, uiteraard voordeliger tarieven. Hier bij kan een all-risk verzeke ringspremie zijn inbegre pen. Doch dit hoeft niet al tijd het geval te zijn. Mini mumverzekering volgens het BOVAG-standaardcon- tract autoverhuur is altijd WA Casco (All-Risk). Er zijn verhuurbedrijven, die de verzekeringspremie af zonderlijk per dag in reke ning brengen. Voorts dient de huurder vCfl waarborg som te storten, waarvan het bedrag afhangt van het type auto dat men huurt". Overigens - zo stelt de Mid delburger vast kan men in Nederland tegen gunstigere voorwaarden een auto hu ren dan in de ons omrin gende landen. Bovendien kan vrijwel altijd maatwerk worden geleverd. "Voor el ke omstandigheid is er een auto te verhuren", aldus Leo van Liere. Er is verder nog een cate gorie regelmatige huurders voor wie het bezit van een eigen auto niet loont. Het zijn de mensen die om wel ke reden dan ook privé geen auto hebben en zakelijk op onregelmatige tijden over eigen vervoer moeten be schikken. Heel populair zijn volgens Van Liere de kleine bestel wagens, die mensen zo af en toe om de meest uiteenlo pende redenen nodig heb ben. Een verhuizing, ver voer van spulletjes die el ders op de kop zijn getikt. Sterk in opkomst is trou wens ook het huren van kampeerauto's, soms als proef op de som voordat ie mand zelf tot aankoop overgaat. Van Liere constateert met enige spijt dat er in de ver huurbedrijven ook nogal eens wat beunhazen actief zijn, al valt dit in Zeeland nogal mee. Hij adviseert dan ook aan mensen die een auto huren geen enkel risico te nemen en uitsluitend te huren bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Bovag. De leden van die organisa tie hebben een standaard formulier ter beschikking (het contract) dat is goed gekeurd door de Consu mentenbond en de ANWB. Zowel de huurder als de verhuurder weten waar ze aan toe zijn. Alles is duide lijk omschreven. "Ze bieden zekerheid en garantie. Daar kan geen enkele beunhaas tegenop", aldus Van Liere. Vooral bij geschillen staat de huurder in sterkere schoenen. Bij geschillen kan de huurder (maar ook de verhuurder) terecht bij de Bovag-bemiddelingsbureau en de Geschillencommissie Autoverhuurbedrijf. Het bureau zal altijd trachten een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Heeft dat geen resultaat, dan treedt de geschillencommissie op. Deze commissie doet dan een voor alle partijen bin dende uitspraak. De Bovag staat borg voor de uitvoe ring van dit bindende ad vies tot een bedrag van 2.000,- Van Liere heeft trouwens voor toekomstige huurders nog een aardige tip. "Ja heel belangrijk is een goede controle van de auto voor men wegrijdt: is de tank vol, zijn er geen grote beschadigingen te zien, is de bandenspanning in orde, zijn er en reservewiel, krik en radio aan boord?" De bandenspecialist kan van het profiel van de band afle zen wanneer er met de auto mechanisch iets niet in orde is. Het bandenprofiel geeft de oorzaak van slijtage dui delijk aan. Zo kan de bandenspecialist bijvoorbeeld aan het slijta- gepatroon zien of de rem- delen versleten zijn. Ook kan hij zien wanneer de schokdempers niet meer naar behoren functioneren. En zo weet hij ook wanneer de wielen gebalanceerd moeten worden en wanneer de auto moet worden uitge lijnd om de oorzaak van slijtage tengevolge van fou tieve sporing of verkeerde wiel Tand weg te nemen. Ook een veel voorkomende oorzaak van bandenslijtage is onjuiste spanning in de band. Dit kan zijn zowel te hoge als te lage spanning. En ook hier geeft de slijtage van het profiel alle infor matie. Het profiel van de band in formeert de bandenspecia list over wat er precies aan de hand is. De door de VA- CO erkende bandenspecia list beschikt over de des kundigheid om met behulp van de meest moderne ap paratuur de gesignaleerde gebreken weg te nemen. Tempo - een taboe? (door pr. afdeling Pon) Ook vandaag de dag nog drukken jongens hun neu zen plat tegen de ruiten van sportwagens, om te zien tot hoever de snelheidsmeter reikt. Maar de tijden waarin onbekommerd met pk-gege- vens en topsnelheden ge jongleerd werd, zijn voorbij. Men is nu eerder geneigd grote vermogens en hoge snelheden als iets verkeerds te beschouwen. Velen willen er helemaal niet meer over spreken; de eens zo trotse waarden zijn hard op weg een taboe te worden. Dit zou echter een onver diend lot zijn voor de sim pele gegevens, die voor de aanduiding van het type en de aard van een auto nu eenmaal onmisbaar zijn. We hebben hier met speci ficaties te doen, waarbij het motorvermogen de basis vormt voor de rijprestaties in het bijzonder voor de ac celeratie en de snelheid. Dat men tegenwoordig de met emoties geladen paar- dekrachten pleegt aan te geven met nuchtere kilo watts, heeft tot een verza kelijking van de situatie bijgedragen. 221 kW in plaats van 300 pk is altijd nog een indrukwekkend getal, maar de symboliek is heel wat minder. Wat men met 221 kW kan beginnen is geheel afhankelijk van het gewicht van de auto. Een achttien tons vrachtwagen combinatie heeft dit ver mogen hard nodig om het verkeer op hellingen niet door een slakkentempo op te houden. Een sportwagen, die vol be laden nog geen 1,8 ton weegt, is daarentegen met 221 kW ongetwijfeld royaal gemotoriseerd. De Porsche Turbo bijvoorbeeld komt met dit vermogen tot een topsnelheid van 260 km per uur en trekt in minder dan zes seconden op van stil stand tot 100 km per uur. Worden alleen al hieruit bedenkelijke aspecten zichtbaar? Zeer zeker ve reist een dergelijke krachtig gemotoriseerde auto bij zond tr veel verantwoorde lijkheidsgevoel van de be stuurder, maar onheil kan men ook met veel minder vermogen aanrichten. Ver- antwoordelijkheisgevoel is altijd noodzakelijk, maar dit is een menselijke en geen technische compo nent. Alleen al het verschil tussen een vrachtwagen en een sportwagen toont aan, dat technische gegevens nooit op zichzelf maar altijd in verhouding tot andere waarden moeten worden beschouwd: het vermogen moet worden vergeleken met het gewicht en de rij- en luchtweerstand. Auto's zoals de Porsche Turbo be kleden een toppositie en dat is hun fascinerende aspect: automobielbouwers kon den hierin bewijzen waar toe ze in staat zijn. Een der gelijke auto is namelijk niet alleen een toonbeeld van vermogen, maar brengt dit ook over op de weg. H ij is sportief, veilig en wend baar, kortom: een showstuk voor zijn constructeurs. De hier in hun zuivere vorm aanwezige kwaliteiten gel den echter ook wel voor iedere andere auto. Want het grote vermogen wordt over het algemeen - ook bij de Porsche Turbo - niet be nut, maar blijft als veilige reserve op de achtergrond. Om met een bepaalde snel heid, laten we zeggen 80 km per uur, op een vlakke weg in de file te rijden, heeft iedere normale auto onge veer hetzelfde vermogen nodig, dat ongeveer op 20 kW neerkomt. Om op een helling diezelfde snelheid te handhaven is daarentegen meer vermo gen nodig naargelang de helling steiler en het voer tuig zwaarder is. Hetzelfde geldt in het geval van een inhaalmanoeuvre, waarbij flink moet worden geacce lereerd om deze in korte tijd veilig uit te voeren. Vindt dit inhalen plaats op een helling, dan moet nog meer vermogensreserve worden gemobiliseerd. Hier worden de verschillen duidelijk zichtbaar en komen tot uit drukking in waarden, zoals de acceleratietijd van 0 tot 100 km per uur. Hun prak tische waarde is duidelijk: ze betekenen veiligheid en een geringere belasting van de zenuwen van de be stuurder. En de maximumsnelheid? Is dat toch geen statuswaar- de? In geen geval, want deze geeft ondubbelzinnig op heldering over de kwalitei ten van een auto in het hoogste snelheidsgebied. De topsnelheid is in princi pe niets anders dan de evenwichtstoestand tussen de voortstuwing en de rij- weerstand, waarbij de luchtweerstand de belang rijkste rol speelt. Bij de nieuwe Audi 100 bij voorbeeld is deze waarde - in vergelijking met het vo rige type - gestegen van 188 tot 200 km per uur, zonder wijziging van het motorver mogen van 100 kW (136 pk). Doorslaggevend voor deze verbetering is de ge ringere luchtweerstand van de carrosserie. De hogere eindsnelheid geeft aan, dal bij ieder tempo op de snel weg nu minder vermogen dan tot nu toe wordt vereist en daarmee ook minder brandstof. Dat geldt dus voor 188 km per uur, maar net zo goed voor 120 of 100 km per uur. Bij alle snelheden rijdt de auto 'nu lichter, trekt beter op en is zuiniger. Dit wil natuurlijk niet zeg gen dat een dergelijke ver betering tot meer gejakker of een grotere lichtzinnig heid moet leiden. Het bete kent simpelweg meer ge bruikswaarde en kwaliteit en vormt een bijdrage tot een goede naam van Duitse automobielen in de wereld. A Golont 1600 Gl von toneer 1400 Gl mrt Golont Sigmo Itr. Golont 2300 10 Sopporo 1600 Gl Colt 1400 GIX S-d Colt 1400 GIX .78 '81 „..„..77 ....„..•81 78 „.'82 ...'80 Mercedes 300 0 '80 Citroen GS Austin Allegro. Ford 1600 Gl Peugeot 304 Toyota (orono 7000 oug Peugeot 504 Coupé Automoot Volvo 343 01 Bedford open loodbok Ootsun Stoncon 1600 3 d fiot 127 Super 5-versn Renoult 4 F6 Opel Ascono 2.0 l 4-drs '80 Hondo Civic 5-drs 80 Ooel Ascono 2.0 Diesel 80 \/erri|n Stuartweg 6 Tel 01 100-30768 :uartweg 6 Mercuriusweg 29 30-30768 (t.o Prijsslag) Tel. 01 184-19051 Vertegenwoordiger: Sj. de Feyter, tel. 01 100-14467 Interport I Eénhandsbediening met veiligheidssluiting. Zeer goede zonwering door Triplex glas. Afdichting door middel van siliconenrubber, hierdoor hoogwaardige kwaliteit, ook op langere termijn. De glasplaat is rammeivrij en eenvoudig uitneembaar. Het Interpart I dak is geschikt voor auto's met zachte en harde hemels en snel in te bouwen. van de ree bv autoschadebedrijf kleverskerkseweg 3-5 4338 pa middelburg tel.: 01180-13564 autoncht specialist J Alexander Gogelweg 18, Vlissingen I, Vlissingen Tel. 01184-65262 Voor rep. onderhoud aan alle merken auto's plaat en overzet plaatwerk Oude Veerseweg 22 - Middelburg Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan - schade Tel. 01 180-27261 Voor al uw Ford onderdelen Gildeweg 20 - Vlissingen Autobedrijf Joosse MIDDELBURG VLISSINGEN Kinderdijk 64-66 Gildeweg 7 (bij Miro) Tel. 01180-275021 Tel. 01184-15141 ASJOM AUTOSHOW Citroën 2CV6 3.950.- Opel Rekord Caravan 20N 1980, bruin 9.450.- Renault 4TL 1981. rood 7.450.- 1980, rood gas 7.500.- Renault 18 TS 1979.rood 6.950.- 1980. grijs 8.950— Peugeot 504 LPG 1978, wit 2.500.- VW Golf D 1979. groen 10.950— VW GolfD 1981, grijs 11.450.- Datsun 1000 L 1975.rood 2.500— Honda Civic 1977 2.450- 7.250- Vauxhall Viva 12 1976. oranje 1.250.- Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West, Goes Tel. 01100-11440/14560 Fiat Ritmo 65 L Mitsubishi Sapporo 2000 GSR Ford Taunus 1 600 L 2-drs Peugeot 304 Diesel Honda Civic 4-drs Honda Civic 3-drs Autom Hyundai Pony 1400 GLS 4-drs Hyundai Pony 1 200 DLX 4-drs Toyota Carina 1 600 L Bovag garantie. 1980 1980 1978 1979 1979 1979 1982 1979 1976 Speciale aanbieding: 4-drs. 1983 - 28.000 km. Veel acc., 5 versnellingen, als nieuw. Kleur: blauwmetallic LAMBRECHTSTRAAT 19 MIDDELBURG TEI..: 01180-13029/25467 INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK Ons bedrijf is ook zaterdags tot 18.00 uur geopend.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 16