Schuddebeurs ZEELAND ZES TOERISTISCHE FIETSROUTES RIJKER brandpunt in de markt pot axel Subsidie va kantiekamp ONZE GRANDIOZE VERRASSINGSTOCHT LANGS DE BLOEIENDE RHODODENDRONS INDIAAS BOETIQUE ZEELAND IN DE PEN Onderhoud veerhaven Hoe- dekenskerke wie niet adverteert wordt vergeten DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 23 mei 1984 IN HEHOEP Gedeputeerde staten hebben een ontwerp gemaakt voor het tweede woonwagenplan voor Zeeland, dat geldt voor de jaren 1 985-1 990 met een uitloop naar 1 992. Tot 1 5 juli kunnen schriftelijke reacties op dit plan worden gegeven. Aantal standplaatsen Spreiding N- en M-Zeeland. Zeeuwsch-Vlaande ren Uitvoering Reacties ^JB*- K «ft* Handelsonderneming - Offsetdrukkerij - Zetterij Per luxe touringcar 2e Pinksterdag 11 juni OP HEMELVAARTSDAG 31 MEI PIET VAN HEKKEN REISBUREAU 'BREHE-TOURS' heeft u vrijdagavond 1 8 mei op de k.r.o.-t.v. gezien: de getoonde exclusieve worteleiken meubelen zijn nu volop te bezichtigen bij: voor betaalbare modieuze kleding voor jonge vrouwen modeartikelen geschenkartikelen lederwaren ABDIJ NIEUWS Mon Plaisir "Dit gehucht ontleent zijn naam van eene herberg waar men eenen aangenamen tuin een schoon uit- zigt heeft, waarom zij een druk bezocht uitspanningsoord voor de inwoners der nabij gelegen plaat sen en vooral voor die van Zierik- zee is". Het gaat over Schuddebeurs op Schouwen en de omschrijving staat in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (midden vorige eeuw). W.H. Kei- kes heeft deze zin geciteerd in het artikel "Beeld en sfeer van het oude Schuddebeurs, lustoord op Schouwen" (Kroniek van het land van de zeemeermin 1 983). Zoals Walcheren zijn lustoorden vooral heeft gehad in de Mante ling tussen Domburg en Vrou wenpolder, zo heeft Schouwen ze in Schuddebeurs - een uur gaans van Zierikzee. Een lustoord, voor wie? In de achttiende eeuw vooral voor de Zierikzeese regentenfamilies die er een buitenplaats lieten bouwen of bij verwanten logeerden, in een omgeving met weelderige be planting, sterk afstekend tegen het polderschap in de omgeving van de stad. De naam Schudde beurs is niet zo bijzonder als op het eerste gezicht lijkt. Verschei dene polders en nederzettingen dragen deze naam, die alles te maken heeft met "Schud de beurs", een aansporing voor tol gaarders om te betalen of de aan duiding op een herberg of een poldernaam in relatie met de hoge kosten van drooglegging. Niet alleen de elite trok naar Schuddebeurs, ook de "kleine" man maakte graag een uitstapje naar een omgeving met fraaie tui nen en romantische paden, waar jongelieden op vrijersvoeten gin gen en gezinnen uit Zierikzee hun kinderen "uitlieten". Nog in het begin van deze eeuw waren de jaarlijkse kermissen tijdens de pinksterdagen hoogtepunten: "Het was dan overvol in Schud debeurs; standen en rangen vielen tijdens die rumoerige festijnen grotendeels weg..". Mensen van stand waren de families De Jon ge, Van Citters en Schorer, wier voorvaderen aan de buitenplaat sen namen gaven als Mon Plaisir, Heesteriust, Welgelegen, Land- lust, Weelzicht, Buitenzorg en Rustenburg. In de Kroniek is een aantal foto's uit het begin van deze eeuw op genomen. Op een foto staat het gezin Van Citters met drie dienst boden en twee tuinlieden; een andere foto toont een soort huif wagen met vier kinderen die ge reed zijn om naar school te gaan; achterop de wagen staat de kin derjuffrouw. De jongens zijn ge kleed in matrozenpakjes, de meisjes dragen breed gerande zo merhoeden. Kinderen op een an dere foto, in de tuin van Zorgvliet, dragen klompen. Hun kousen en sokken zakken af. Zorg is op hun gezichtjes te lezen. Zij horen zeker niet tot de kring van bewoners van Zorgvliet. Dinsdag 29 mei behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten drie beroepzaken op grond van de algemene bijstandswet. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Goes en Terneuzen (2x). De zaken beginnen om 10.20, 10.40 en 1 1.00 uur. Ook op 29 mei, maar om 1 1.20 uur, behandelt de derde kamer uit gedeputeerde staten een beroep van de heer E. Rovigal. Deze heeft namens mevrouw M T Walraf te Brussel een beroep ingediend tegen het besluit van de Oost- burgse gemeenteraad tot onbe woonbaarverklaring van het pand Smidsweg 1 2 te Zuidzande. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg M Het gewest Zeeland van Humani- tas organiseert half juli twee va kantiekampen op Walcheren. In het kamphuis van staatsbosbe heer in Vee re wordt een kamp in gericht voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar en voor een groep kinderen van 10 tot en met 14 jaar wordt in de buurt van het kamp huis een tentenkamp opgezet. Het gaat bij de kampen vooral om kinderen uit een-oudergezinnen en om kinderen die in de opvoe dingssituatie met die groep ver gelijkbaar zijn. Het is de bedoeling dat per kind een eigen bijdrage van 75,— wordt gevraagd, maar als dit bedrag op onoverko melijke bezwaren stuit, betaalt Humanitas. In hun voorstel aan de staten schrijven gs dat de provincie geen post heeft waaruit activiteiten als kinderkampen kunnen worden gefinancierd. Desondanks vinden gs een provinciale bijdrage op zijn plaats. De staten wordt daarom geadviseerd een eenmalige subsi die te verlenen in het tekort van de twee kampen met een maximum van 1.950,— De beslissing valt 15 juni. Gs delen de staten verder mee dat zij eraan werken een aparte post op de begroting op te nemen, waaruit (vrijwilligers) activiteiten kunnen worden gesubsidieerd. De staten krijgen hierover nog nadere voorstellen met daarbij de uitgangspunten om voor zo n subsidie in aanmerking te komen. Provinciaal woonwagen plan In de eerste plaats is er een tekort aan veertig woonwagenstand plaatsen in Zeeland. Het grootste tekort is in Zeeuwsch-Vlaanderen: 32 standplaatsen; voor Noord- en Midden-Zeeland gaat het om to taal 8 plaatsen. Voor de behoefte aan nieuwe standplaatsen is uitgegaan van de woonwagenbewoners die in de jaren 1 984-1 990 de gemiddelde huwelijksleeftijd bereiken. Voor ongeveer 70 procent van deze mensen is een standpléats nodig. Het percentage kan voor een deel worden verklaard uit het feit, dat ook buiten de eigen kring - met "huisbewoners" - wordt ge trouwd en doorgaans betrekken ook deze jonggehuwden een woonwagen. Voor Noord- en Midden-Zeeland zijn 22 nieuwe standplaatsen nodig en voor Zeeuwsch-Vlaanderen zijn er dat 28. Met de factoren vestiging en ver trek en het overgaan van een wa gen naar een woning en omge keerd hoeft in de planning geen rekening te worden gehouden; de getallen zijn precies in evenwicht en kunnen dus tegen elkaar wor den weggestreept. Door sanering van het centrum aan de Liniedijk in Hulst en ver plaatsing van dat aan De Val bij Zierikzee zijn nog eens 42 plaat sen nodig: 32 voor Hulst en 10 voor Zierikzee Tenslotte wordt in het plan voor uitgelopen op eventuele tekorten na 1990, tot 1992 wordt reke ning gehouden met 4 standplaat sen in Noord- en Midden-Zeeland en 10 in Zeeuwsch-Vlaanderen. Al met al gaat het ontwerp- woonwagenplan uit van 146 standplaatsen die voor 1992 moeten zijn aangelegd. Voor 70 van die plaatsen is de vestigings gemeente al aangegeven in het woonwagenplan voor de jaren 1980-1985; de resterende 76 plaatsen worden verdeeld in 62 voor Zeeuwsch-Vlaanderen en 14 voor Midden- en Noord-Zeeland. De meest ideale situatie wordt bereikt met woonwagencentra met drie tot zeven standplaatsen. Het rijk vindt dat een totaal van 15 standplaatsen het maximale is. De centra moeten aansluiten op woonkernen, opdat de bevol king van die kernen en de centra kan integreren en de woonwa genbewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen in de kernen. Er wordt onderscheid ge maakt tussen woonstandplaat- sen, bedrijfsstandplaatsen en passantenplaatsen. In het ont- werp-plan wordt uitgegaan van woonstandplaatsen. Alleen voor bedrijfsstandplaatsen in de sloop- sector kan een uitzondering wor den gemaakt: het gaat dan om vervanging van bestaande, slecht gelegen of slecht ingerichte standplaatsen. De spreiding voor Noord- en Mid den-Zeeland ziet er in het nieuwe plan zo uit: Amemuiden 3 standplaatsen Borsele 4 standplaatsen Valkenisse 3 standplaatsen Kapelle 4 standplaatsen Bovendien moet, zoals gezegd het Zierikzeese centrum worden ver plaatst. Westerse houwen heeft een standplaats die in de planpe riode moet worden gelegaliseerd. De gemeenten Amemuiden, Bor sele en Valkenisse moeten hun standplaatsen voor 1990 rond hebben; Kapelle heeft de tijd tot 1992. De standplaatsenverdeling over Gs vragen de staten aan het wa terschap Noord- en Zuid-Beveland een bijdrage van 70.000,— te geven voor herstel van de kop van de oostelijke havendam in de voormalige veerhaven van Hoe- dekenskerke. De bemoeienis van de provincie met de haven dateert van april 1933 toen een overeenkomst werd gesloten met de nv Spoor wegmaatschappij Zuid-Beveland om een veerdienst te onderhouden tussen Hoedekenskerke en Ter- neuzen. De provincie mocht daar toe de haven gratis gebruiken; het havenplateau werd in erfpacht verkregen van het toenmalige wa terschap Hoedekenskerke. Tij dens het gebruik als veerhaven (tot eind 1971) onderhield de provincie de koppen van de nolten. Aan het havenschap werden bijdragen gegeven, o.a. voor steeds terugkerend baggerwerk. Ook het havenplateau, de steeng looiing en een stalen damwand werden voor rekening van de pro vincie onderhouden. De overeenkomst met de nv Spoorwegmaatschappij Zuid-Be- Zeeuwsch- Vlaanderen gaat uit van vervanging van 32 plaatsen in Hulst. Op het Hulster terrein staan nu 49 wagens; een deel kan een plaats krijgen op de nieuwe centra in Koewacht en Kloosterzande. De verdere verdeling is als volgt: Oostburg 11 standplaatsen Sluis 4 standplaatsen Hontenisse 4 standplaatsen Terneuzen 6 standplaatsen. Voor Hulst, Oostburg en Sluis geldt dat zij de plannen voor 1990 moeten hebben uitgevoerd; Hon tenisse en Terneuzen zitten in de planning tot 1992. Voor de opvang van het huidige tekort in de regio is gekeken naar de gemeenten die in verhouding minder woonwagenbewoners huisvesting bieden: Sluis, Oost burg, Hontenisse, Terneuzen en Axel. veland (inmiddels opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen) verviel op het moment dat de veerdienst werd gestaakt; de erfpachtsover eenkomst met het waterschap Tot 1 5 juli kan schriftelijk op het ontwerp-plan worden gereageerd. De brieven moeten gezonden worden aan gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het plan is voor vijf gulden te koop bij de afdeling welzijn van de pro vinciale griffie. Sint Pieterstraat 42, Middelburg, tel. 01180-31445 (de heer PA. Boone). Van het plan is een samenvatting gemaakt; die samenvatting is gratis verkrijgbaar bij het bureau voorlichting van de provincie aan hetzelfde adres, tel. 01180 31395. In het ontwerp-woonwagenplan wordt aangegeven dat de uitwer king in vier fasen kan verlopen: lokatiebepaling, planologische procedure, het opstellen van bouw- en inrichtingsplannen en de daarbij behorende vergunnin gen en de werkelijke aanleg. Gs hebben voor alle fasen termijnen gesteld, opdat vertraging wordt voorkomen Andere zaken die in het plan aan de orde komen, zijn het beheer van de woonwagencentra, de werkgelegenheid en het welzijn van de woonwagenbewoners. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Gedeputeerde J.P. Ventevogel geeft op donderdag 24 mei het sein voor de openstelling van zes toe ristische fietsroutes in Zeeland. De vastgestelde routes zijn het re sultaat van een samenwerkings verband tussen de provincie Zee land en de ANWB. Het ministerie van Landbouw en Visserij, de pro vincie en de gemeenten langs de routes namen de kosten voor de bewegwijzering voor hun rekening. De fietsroutes liggen op Schou- wen-Duiveland (twee met een ge zamenlijke lengte van 86 km), Zeeuwsch-Vlaanderen (één van 48 km) en Walcheren (drie, in totaal 115 km). Ventevogel zal de route door het Zwin, nabij Cadzand, of ficieel in gebruik nemen. De fietsroutes op Schouwen-Dui- veland kregen de naam Wester- schouwenroute en Duivelandse Duivelandseroute (54 km) begint Ouwekerk terug naar Zierikzee. één keer aflegt moet 48 kilometer route. De ene loopt door het in Zierikzee en gaat via Brou- De Schansenroute in West- met de pedalen malen. duingebied van Westerschouwen wershaven door het polderland en Zeeuwsch-Vlaanderen kan in naar Burgh-Haamstede en Re- langs het Grevelingenmeer naar twee delen worden gereden van 30 Walcheren nesse en is 34 kilometer lang. De Bruinisse en via Öosterland en en 35 kilometer. Wie de route in Walcheren heeft er nu drie fiets routes bij: de Valkenisseroute, Mantelingroute en Rammekens- route. De Valkenisseroute (34 km) loopt geheel door de kuststrook in het westen van Westkapelle via Val kenisse naar Vlissingen. De fietser keert dan via Koudekerke en Me- liskerke terug naar Westkapelle. Aan de noordkant van Walcheren is de Mantelingenroute uitgestip peld. De route bestrijkt een fraai duingebied en begint in Veere. Via Vrouwenpolder, Oostkapelle en Domburg rijdt men naar Se- rooskerke en dan terug naar Vee- re. De Rammekensroute (48 km) gaat van Vlissingen langs het voormalige Fort Rammekens naar Nieuw en St. Joosland. Via Middelburg en Veere komt men terug in Vlissingen. De drie Walcherse routes zijn on derling verbonden, waardoor de mogelijkheid bestaat langere tochten te maken. De buitenronde bestrijkt 65 kilometer. Ook korte re tochtjes zijn mogelijk. Ken merkend voor de Walcherse uit gestippelde fietstochten is dat het grootste deel over rustige B-wegen voert, die van een dichte begroei ing zijn voorzien. Voor haar: Walstraatpromenade 2 Euromarkt 10 4334 ER - Middelburg - 01180 - 35330 Ontwerpengeen probleem Zettengeen probleem Intekenen geen probleem Kleurgeen probleem Oplage geen probleem Levertijd geen probleem Prijzen geen probleem Problemen geen probleem De naam geen probleem want VOKO is al zo bekend drukken - zetten - copieren - boekvorm - enveloppen - folders - etiketten - huw.- en geb. kaarten - enz. enz. «ooowowooeoeeoooooooecK Een reis met enorm veel natuurschoon, een reis om van te watertanden. Prijs per pers. 65.- In deze prijs is inbegrepen uitstekende koffietafel en uitgebreid diner, en nog iets?? (Middagtocht) Belgische en Brabantse Kempen iets aparts, geweldig mooi, veel natuurschoon. Prijs per persoon 39,50 incl. uitgebreid diner en consumptie. LET OP HET JUISTE ADRES DAN HEEFT U OOK DE JUISTE REIZEN. Het wordt weer erg gezellig. Als reisleider gaat mee van Hoek Korte Delft Reigerstraat 9 Middelburg, tel. 01 180-14720 Voor Vlissingen: Sigarenmagazijn Malgo Hobeinstraat 24, tel. 01184-1 3753 (pot sinds 1907) waar iedereen zomaar binnen mag lopen. WALSTRAAT 5 - TEL. 10414 - VLISSINGEN ter kennismaking: 1AQ/ KORTING tegen inlevering van deze w /O advertentie. Geldig t/m 5 juni '84 (nu Noord- en Zuid-Beveland) verviel per 31 december 1980 Sindsdien is met dit waterschap onderhandeld over het onder houd aan de havendammen. Uit eindelijk gaat het nu om een bij drage ineens van 70 000.— waarbij het waterschap de pro vincie vrijwaart voor verdere aan spraken. Provinciale staten nemen 1 5 juni een beslissing.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13