informatiepagina van de gemeente vlissingen Huurverhoging: hoeveel mag? Kwijtschelding onroerend goed belasting soms mogelijk I r I B&W willen "de Schelde" als exploitant Vissershaven li O 1/ Éénrichtingsverkeer Schildersbuurt-noord TA Vrijwilligers èn projecten gezocht I Wat ligt ter inzage? Bel eens een raadslid DE VLISSINGER Woensdag 16 mei 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. Nog even en vele huurders van woningen krijgen post van hun huisbaas. De inhoud zal in de meeste gevallen niet moeilijk te raden zijn: huurverhoging. Ingangsdatum: 1 juli a.s. De wettelijke huurverhoging is voor dit jaar vast gesteld op drie procent. Dit percentage geldt voor woningen, die al een redelijke huur hebben. Ook voor woningen die na 1 juli 1979 zijn gereed gekomen of ingrijpend zijn verbeterd en de huur door de minister is vast gesteld geldt de drie procent. Drie procent Zes procent/harmonisatie Eén of nul procent Ander percentage Bezwaar maken I Commissies vergaderen Huurcommissie Informatiehoeken De projecten zijn: Brieven aan gemeenteraad Bestemmingsplannen Bouwaanvragen I» Vergadering Schoolraad Hoe? Schorpioen D ok Overname Even bijpraten met burgemeester Westerhout Brandweer actief Scholing en materieel Sterkte Politiekorps IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL 4^, Van der Helst laan Meindert Hohbemalaan Hendrick Vroomlaan Simon De Vlieger laan Willem van de Velde- laan Herrnler; Spijher Jan van de Capelle- laan laan Iris laan Woningen met een te lage huur kunnen dit jaar een extra huur verhoging kragen van drie pro cent, waardoor de maximale huurverhoging maximaal zes procent mag zijn. Dit heet har monisatie. Bij het vaststellen van de huurwaarde van de wo ning is de kwaliteit van uw wo ning bepalend. Die kwaliteit wordt in punten weergegeven. Wanneer u het puntental van uw woning nog niet weet, kunt u dit zelf ongeveer nagaan met de puntentelling, zoals die is aan gegeven in de folder 'Huuraan- passingen in 1984'. Deze folder kunt u krijgen bij het Stafbureau Voorlichting en inspraak in het stadhuis (kamer 34) en in de gemeentelijke informatiehoe- ken in de hal van het stadhuis, de bibliotheek in de Spuistraat en in de wijkcentra Open Hof, Middenhof en Aldegonde. Welk percentage de huurverhoging ook bedraagt, deze wordt altijd berekend over de huurprijs die u op 30 juni 1984 moet betalen. Een huurverhoging mag echter ook op een later tijdstip ingaan. Ook dan wordt de verhoging berekend over de huur die u in de voorafgaande maand moest betalen. Overigens mag de huur in het algemeen maar één keer per twaalf maanden wor den gewijzigd. Bij woningver betering mag het echter ook binnen die periode. Een verplichte huurverhoging van drie procent geldt, als uw woning a. met rijkssubsidie is gebouwd en is gereedgekomen in de periode van 1 juli 1978 tot 1 juli 1983; b. met rijkssubsidie ingrijpend is verbeterd (gere noveerd) in de periode 1 juli 1979 tot 1 juli 1983. De nieuwe huurprijs moet dan wel door de minister zijn vastgesteld. Tegen een verplichte huurverhoging kan echter bij de verhuurder geen bezwaar worden ge maakt. Wanneer uw woning niet onder de verplichte huurverhoging valt, is een huurverhoging van drie procent van toepassing als de huur van uw woning op een redelijk peil is. Of dat zo is wordt vastgesteld aan de hand van de kwaliteit in punten en de bij elke puntenklasse behorende mini maal redelijke huurprijs. Let u er daarbij wel op dat u in de fol der onder de tabel bij de kolom 'Overig Nederland' kijkt! Als de huur van uw woning nog niet op een redelijk peil is (an ders gezegd: als de huur te laag is voor wat de woning biedt) is dit jaar een huurverhoging mo gelijk van maximaal zes pro cent. Wanneer de eigenaar de huur meer dan drie procent omhoog doet is hij verplicht het aantal punten van uw woning te vermelden. U kunt dan zelf controleren of uw verhuurder het juiste aantal punten heeft opgevoerd. Een huurverhoging blijft be perkt tot één procent als de huur voor de kwaliteit van uw woning 'aan de hoge kant is'. De huur blijft gelijk als - het huis met rijkssubsidie is gebouwd en op of na 1 juli 1983 is gereed gekomen; - met rijkssubsidie ingrijpend is verbeterd en die verbetering op of na 1 juli 1983 is gereedgeko men. Een huurverhoging is niet redelijk als de huur voor de kwaliteit van de woning te hoog is. Ook dit valt echter met be hulp van de folder na te gaan. Een verhuurder mag in begin sel elke huurverhoging afspre ken. Hierbij moet hij echter wel bedenken, dat bij een geschil hierover de huurcommissie meestal uitgaat van de percen tages die hierboven genoemd zijn. Tegen een verhoging van de huur kunt u alleen om (een van de) drie redenen bezwaar ma ken: 1. als het percentage volgens de tabellen in de folder te hoog is; 2. als men het niet eens is met het door de huurder aangege ven puntental en volgens u daardoor een lager percentage is toegestaan; Vorige week hebben burgemeester en wethouders besloten tot het instellen van éénrichtingverkeer in enkele straten in de Schil dersbuurt-noord. In de vereenvoudigde plattegrond hierboven geven de pijlen de rijrichting aan. Met uitzondering van de Mein dert Hobbemalaan krijgen dus alle woonerven tussen de Van der Helstlaan en de Hercules Segherslaan éénrichtingverkeer. B W hebben hiertoe besloten omdat de meerderheid van de bewoners dit graag wil, "hoewel dit in strijd is met de opzet van een woon erf", aldus b&w. De komende week zal bij u een envelop in de bekende blauwe kleur van de rijksbelastingdienst worden bezorgd. Inhoud: het aanslagbiljet voor de gemeentelijke onroerend goedbelasting 1984. 3. de woning ernstige gebreken of achterstallig onderhoud ver toont. Dit moet dan wel eerder aan de verhuurder zijn gemeld; Uw bezwaarschrift moet u bin nen zes weken vanaf de voor gestelde datum van de huur verhoging bij de verhuurder in dienen. Daarvoor moet u een speciaal formulier gebruiken. Dat is verkrijgbaar bij de huur commissie (Singelstraat 15, Goes, tel. nr. (01100) 11891of bij de gemeente (Stafbureau voorlichting en inspraak, kamer 034 in het stadhuis). Als u bezwaar wilt maken tegen het voorstel van de verhuurder doet u er goed aan eerst con tact met hem op te nemen. Daarna kunt u zich wenden tot de huurcommissie, die in deze geschillen bemiddelend op treedt. Tot slot, voor alle dui delijkheid: een laag inkomen is geen reden om bezwaar te ma ken. Vandaag, woensdag, vergade ren onderstaande vaste com missies van advies en bijstand. Zo komen alle bijeen in het stadhuis. De vergaderstukken liggen, zoals gebruikelijk, ter inzage in de vijf gemeentelijke informatiehoeken (zie het laat ste deel van dit bericht). Het gaat om de commissies voor: - financiën, aanvang 17.00 uur; - personeelszaken, aanvang 17.00 uur; - financiën, welzijn en open bare werken (gecombi neerd), aanvang 19.30 uur over de Vissershaven (zie hoofdartikel). De commissies voor sociale aangelegenheden, die vorige week hier ook voor woensdag stond aangekondigd, gaat niet door. De stukken voor deze bijeen komsten kunt u vinden in de vijf gemeentelijke informatiehoe ken. Die zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: Bent u werkeloos en zou u graag eens wat meer omhan den willen hebben? Dan is het zonder meer de moeite waard eens bij de Vrijwilligers-vacatu- rebank binnen te lopen. Deze is te vinden in welzijnscentrum 'Bachten Komme', Badhuis straat 104. De medewerkers helpen u graag verder. Dat kan zijn binnen één van de hieronder genoemde projec ten, maar ook in een project dat door u zelf wordt aangedragen. Heeft u een idee daarvoor? Blijf er dan niet langer mee rondlo pen en stap naar de Vrijwilli- gers-vacaturebank. Het spreekuur is op donderdag middag van twee tot vier uur en vrijdagmorgen van negen tot twaalf uur. Bellen kan men van maandag tot en met vrijdag (tij dens kantooruren) naar 19397. In de hieronder genoemde ge toetste en goedgekeurde pro jecten kunnen uitkeringsge rechtigden aan de slag. Hun uitkering loopt dan geen ge vaar. Zij hoeven bovendien geen persoonlijke toestemming te vragen. Dat wil zeggen/als zij een uitkering krijgen via de Ge meentelijke Sociale Dienst. Ontvangt men een uitkering via de bedrijfsvereniging of het G.A.K., dan moet er wel per soonlijke toestemming worden verkregen. Bij burgemeester en wethouders zijn enkele aanvragen binnen gekomen voor een hinderwetvergunning. De stukken die hierover gaan liggen ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie. Men kan bij deze afdeling terecht op maan dag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De stukken liggen eveneens buiten de kantooruren ter inzage op woensdagen van 17.15- tot 20.15 uur in de hal van het stadhuis (informatiehoek 'onder de trap'). 1. Vogelopvang Walcheren, die nog steeds plaats heeft voor een aantal vrijwilligers. 2. Strandenproject. Dit project gaat van start zodra er zich vol doende vrijwilligers gemeld hebben, die mee willen helpen de stranden van winterrommel te ontdoen. 3. Ramschip 'De Schorpioen' Hier heeft men nog steeds mensen nodig die enige vaar digheid bezitten in het hanteren van de hamer, lasinstrumenten, schilderkwast en dergelijke. 4. Schillenproject en Herge- bruikwinkel. Enthousiaste knutselaars zijn van harte wel kom bij dit project in Oost-Sou burg. 5. Redactie Binnenstadsbulle tin. De medewerkers van dit periodiek zoeken iemand die mee wil helpen dit blad samen te stellen en die op pad wil gaan om kopij te vergaren. 6. Bibliotheek Oost-Souburg Wie wil hier aan de slag als vrij williger om administratief werk te doen, boeken te labelen en met een mikro-fiche katalogus en computerterminal te wer ken? De duur van dit project is één jaar. 7. V.V.V. Vlissingen. Gevraagd wordt een vrijwilliger die in de maanden juli, augustus en sep tember rondleidingen wil ver zorgen met Engels-, Frans- en Duitssprekenden. 8. Stichting Welzijn voor Oude ren. Deze stichting zoekt zeker tien vrijwilligers die het be staande vrijwilligerskorps willen aanvullen. 9. Wijkvereniging Bossenburg Voor sportieve recreatie in de maanden tot en met september vraagt deze vereniging tien tot vijftien vrijwilligers voor circa zes uur per week. 10. Technische Bibliotheek. De bibliotheek kan nog mensen gebruiken voor het project 'droogvriezen van boeken en tijdschriften'. 11. Wijkvereniging Papegaai enburg. Welke twee handige mensen willen de achterzijde van de woningen aan de Kana- riesprenk van huisnummers voorzien? Tenslotte: ook wanneer u als vrijwilliger in het club- en buurthuiswerk aan de slag wil, kunt u daarvoor terecht bij de Vrijwilligers-Vacaturebank. Er zijn aanvragen ingediend door 1. Aldi Bouw Best B.V. te Cu- lemborg voor een opslag en verkoopruimte voor levensmid delen op het perceel Vlissings- estraat 1 te Oost-Souburg. 2. de heer G.J. Niemantsver- driet voor een frituurwagen op het pleingedeelte Walenburg. De stukken voor deze twee aanvragen liggen ter inzage tot en met 18 mei 1984. Schrifte lijke bezwaren kunnen tot en met deze datum worden inge diend bij het college van bur gemeester en wethouders. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (kamer 147) en in/de in formatiehoeken ligt tot 19 mei ter inzage: -het ontwerp van het bestem mingsplan Paauwenburg III, gedeelte 'De Lange Pacht'. Dit ontwerp-plan regelt de bestem ming en het gebruik van de gronden aan de Boksweg, die momenteel in gebruik zijn als camping. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning kan bovendien worden in gezien een bouwaanvraag. Die is van J. van de Bosse voor de bouw van een bergruimte aan het Van Nispenplein 20. Voor dat b. en w. een bouwvergun ning verlenen liggen de bouw en situatietekeningen met in gang van morgen (17 mei) tot en met 30 mei voor een ieder ter inzage. Gedurende deze ter mijn kunnen belanghebbenden hun eventuele bezwaren hier tegen indienen bij b. en w. Er komen in de loop van een maand heel wat brieven voor de gemeenteraad binnen. Nu ver gadert de gemeenteraad ge woonlijk de laatste vrijdag van de maand. De meeste fracties komen de maandag of dinsdag daarvoor bijeen. Sommige brieven komen echter zo laat binnen dat b. en w. die niet meer op de agenda kunnen zetten, die de week daarvoor op vrijdag wordt samengesteld en door de fracties wordt bespro ken. Dat betekent dat brieven die daarna binnen komen pas woensdag voor de raad op de aanvuilingsagenda kunnen worden geplaatst. De fracties kunnen die brieven dan niet meer goed bespreken. Daarom: stuur u brieven tijdig (zo'n twee weken voor de raadsvergade ring) op. De behandeling ervan komt het alleen maar ten goe de. Voor de vergadering van 25 mei zouden, op het moment dat u dit leest, de brieven dus nu al op de post moeten zijn! Ja waarom zou u niet eens een gemeenteraadslid opbellen als er iets in uw buurt of wijk aan de hand is? De leden van de raad zijn immers door u gekozen en zitten er ook voor uw belang. Daarom: zijn er problemen in uw buurt of wijk, aarzel dan niet daarover een of meerdere raadsleden daarover in te lichten. Zij hebben immers de mogelijkheid om een bepaald probleem namens u eventueel in de gemeente-raadsvergadering aan de, orde te stellen. U vindt hun namen, adressen en telefoonnummers in de fol der "Het gemeentebestuur van Vlissingen", verkrijgbaar bij het Stafbureau voorlichting en in spraak in het stadhuis of in een van de gemeentelijke informa tiehoeken. In die folder staat onder meer: de taak en samenstelling van de gemeenteraad; de taak en samenstelling van de vaste commissies van advies en bijstand; de samenstelling van en taakverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders. het stadhuis, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, geopend 's maandags van 13.30- tol 20.00 uur, overige werkda gen van 10.00- tot 22.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehele dag gesloten; wijkcentrum Middenhof, aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30- tot 11.00 uur em tot en met donderdag bovendien nog van 19.30- tot 21.00 uur. wijkcentrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg 59, geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386, geopend tijdens activiteiten in het centrum; Nu is in het onder bepaalde omstandigheden mogelijk kwijtschelding hiervan aan te vragen. Daarvoor moet u echter bij de directeur van de rijksbe lastingen in Breda zijn (voor adres: zie hieronder). Dus be slist niet bij de gemeente. Voor de directeur van de rijksbelas tingen speelt, bij het vaststellen of iemand kwijtschelding kan krijgen, ook het inkomen een bepaalde rol. Hij let daarbij niet alleen op (vaste) inkomsten als salaris, pensioen, uitkeringen, bijverdiensten, alimentatie en zovoorts. Uit deze -niet-volledi- ge opsomming blijkt al dat ze ker niet gesteld kan worden dat iedereen die een minimumin komen heeft kwijtschelding zou krijgen van de onroerend goedbelasting. In principe zou den mogelijk in aanmerking kunnen komen: - gehuwden of samenwonen den die minder dan 1320,— per maand overhouden; - alleenstaanden die minder dan 860,— per maand overhouden; schelding in wil dienen kan daartoe een verzoekschrift op sturen naar de directeur van de rijksbelastingen, (Postbus 90101,4800 RA BREDA. Na ontvangst van uw verzoek schrift wordt u een vragenfor mulier toegestuurd. Daarop moeten uw inkomen en bijzon dere kosten worden ingevuld. Dit formulier moet dan worden teruggezonden, waarna uw verzoek in behandeling wordt genomen. De directeur beslist uiteindelijk of u wel of niet moet betalen. onvolledige gezinnen minder dan ƒ1.165, maand overhouden. die per Wie een aanvraag om kwijt- Burgemeester en wethouders willen de exploitatie van de Vissershaven als jachthaven in principe in handen geven van de Vereniging voor watertoerisme "De Schelde". Dit blijkt uit het onderwerp- voorstel aan de gemeenteraad, dat vanavond wordt behandeld in een bijzondere commissieverga dering. In dat stuk gaan b. en w. ook nader in op het eventueel maken van een ligplaats en overname van het ramschip 'De Schorpioen'. Bijzonder, omdat drie vaste commissies van advies en bijstand samen rond de tafel gaan zitten. Dat zijn de commissies voor financiën, voor openbare werken en voor welzijn. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis (raadzaal) en begint om 19.30 uur. In het ontwerp-voorstel gaat het college nader in op de keuze voor de vereniging 'De Schel de' boven de particulier H. Wesselman uit Koudekerke. Beide plannen waren weliswaar acceptabel en liepen.wat kwali teit betreft weinig uiteen. Het plan van 'De Schelde', en dat gaf voor een meerderheid van het college de doorslag, biedt de gebruikers van de jachtha ven echter de goedkoopste lig plaats. Voorstel van b. en w. is dan ook in principe te besluiten de exploitatie van de jachtha ven te laten uitvoeren door deze vereniging, of een daaruit voort te komen stichting. Een min derheid van het college geeft de voorkeur aan het plan van de heer H. Wesselman. Door de Stichting Ramschip Schorpioen is aan de gemeente gevraagd om een ligplaats voor het schip in de Vissershaven. Daarbij werd gesteld dat de kosten van een dergelijke lig plaats niet voor rekening van de stichting kunnen komen en dat het plan is, het schip als mu seumschip, exploitatiegereed, aan de gemeente over te dra gen. Wat de ligplaats betreft, daar zijn drie plannen voor ont wikkeld. Wanneer "De Schor pioen" een ligplaats zou kun nen krijgen in de Vissershaven, dan gaat de voorkeur van het college uit naar een ligplaats naast de bestaande kade. Een probleem dat zich daarbij voordoet, is dat, ter voltooiing van de Deltawerken, er een nieuwe sluis voor de Vissers- havên komt. Die wordt zes me ter breed. Dat betekent dat de 'Schorpioen', er straks wel in kan, maar in later jaren niet meer uit. Toch zal het schip re gelmatig een dokbeurt moeten ondergaan voor onderhoud van de romp. Dat zal dus ter plaatse moeten gebeuren. Daarvoor is het no dig om, zo het schip in de Vis sershaven komt, tevoren een zogenaamde 'bankstelling' te installeren. Die kost zo'n 900.000. Per dokbeurt dient er bovendien een tijdelijke damwand rond het schip te worden gelegd, wat per keer op 600.000 wordt berekend. In hun voorstel spreken b. en w. nog geen oordeel uit over de financiële mogelijkheden tot het daadwerkelijk realiseren van dergelijke voorzieningen. Wanneer voor deze ligplaats variant wordt gekozen blijft het mogelijk het renovatieplan van de haven zelf (dus nog niet de aanleg van de jachthaven) on gewijzigd uit te voeren. Zo doende is er tijd om mogelijk heden na te gaan voor het ver krijgen van subsidies voor een dergelijke ligplaats, én even tuele varianten te bestuderen. Bovendien hoeft daarover dan geen definitieve beslissing te worden genomen onder de tijdsdruk van de uitvoering van de werkzaamheden. Wat betreft de overname van het schip door de gemeente stelt het college voorop, dat een beslissing daarover tot de be voegdheden van de raad be hoort. B. en w. nemen echter zelf het standpunt in dat het niet tot de taak van de gemeente lijke overheid behoort een schip als dit in stand te houden. Daarbij komt dat de gemeente lijke financiën onder sterke druk staan. "De in ons bezit zijnde gegevens over de voor genomen exploitatie van de 'Schorpioen' doen ons in sterke mate betwijfelen of een derge lijke exploitatie mogelijk is, in dien het schip eigendom van de Volgende week woensdag, 23 mei, vergadert in het stadhuis de Gemeenschappelijke Schoolraad. De aanvang is om 20.30 uur én openbaar. Be langstellenden zijn dan ook van harte welkom. Op de agenda staan onder meer bespreking van het jaar verslag 1983, het verslag van de commissie Bouwzaken en de stand van zaken bij de Mede zeggenschapsraden en instel ling Gemeenschappelijke Me dezeggenschapsraad. Veiligheid van de burger, hulpver lening aan slachtoffers en hand having van de openbare orde zijn geen onderwerpen waar u wellicht dagelijks bij stilstaat. Toch wil ik in deze rubriek even met u bijpra ten over deze zaken die zo be langrijk zijn voor het functioneren van de Vlissingse samenleving. Op het ogenblik wordt gewerkt aan het opheffen van de Bescher ming Bevolking (BB) en het opzet ten van een nieuwe hulpverle ningsorganisatie. De komende tijd zal dit nader worden uitgewerkt. Alhoewel ook de brandweer met deze reorganisatie te maken heeft, betekent dit niet dat Vlissingen geen zorg meer zou moeten be steden aan het functioneren van de brandweer. Het werk van de brandweer gaat immers dag en nacht door! De Vlissingse brand weer bestrijdt niet alleen branden maar verleent ook hulp bij onge vallen aan slachtoffers, doet alles om brand te voorkomen (preven tie) en verzorgt het ambulance vervoer voor de Stichting Ambu lancevervoer Walcheren. Om dit werk goed te kunnen doen zijn naar mijn menirig drie zaken essentieel: goed materieel goede huisvesting en goed opgeleid per soneel. Dat de Vlissingse brand weer over uitstekend uitgeruste en snelle voertuigen beschikt is mede dankzij goede beslissingen van de gemeenteraad een feit. Ook de huisvesting is onlangs nog verbeterd met het aanbrangen van nieuwe grote buitendeuren waar voor ook alweer de gemeenteraad toestemming verleende en geld beschikbaar stelde. De scholing van brandweerman nen vraagt vooral als het om de hulpverleningstaak gaat, naar mijn mening extra aandacht. Ik denk daarbij vooral aan de moge lijke risico's bij het transport van gevaarlijke stoffen. Maar ook hier geldt: de Vlissingse brandweer lieden zijn met hun opleiding be rekend op deze taak. Bij de hulpverlening waar ik zojuist over sprak is ook altijd de ge meentepolitie betrokken. Met al het andere werk dat de politie moet doen betekent dit een taak verzwaring. Vooral met de steeds stijgende criminaliteit is de politie zwaar belast. Dit alles zou moeten betekenen dat de politie er men sen bij zou kunnen krijgen. Dat is echter helaas niet mogelijk. De sterkte van het Vlissingse politie korps wordt namelijk niet bepaald door het gemeentebestuur maar door de rijksoverheid, in Den Haag. Het Vlissingse korps "zit" nu op de maximale sterkte van 81 man (inclusief de administratie). Die 81 moeten 24 uur per dag het hele jaar door in heel Vlissingen alle politietaken vervullen. Reke ning houdend met normale werk tijden, ziekte en vakantie geeft dit geen grote "armslag". Daarom wordt nu in het korps bezien hoe deze (te) beperkt beschikbare menskracht zo goed mogelijk kan worden gebruikt. De ideeën die hieruit voortkomen zullen in de loop van dit jaar in de gemeente raad worden besproken. Overi gens beschikt de politie, evenals de brandweer dankzij raadsbe-, sluiten, binnenkort over een nieu we meidtafel en een uitgebreid politiebureau. Hierdoor zal de dienstverlening zeker verbeterd kunnen worden. Want om dat laatste gaat het tenslotte. De po litie is er namelijk niet als doel op zichzelf maar als dienstverlenend orgaan ten dienste van alle Vlis singse burgers. gemeente zou zijn. Dit achten wij niet mogelijk. Deze twee factoren zijn voor ons reden een negatief advies aan u uit te brengen over de aanvaarding van dit schip. Uiteraard staat dit punt los van het eventueel hebben van een ligplaats in de Vissershaven", aldus burgemeester en wet houders in hun voorstel. (Foto: Cor Schuilwerve).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5