Dixy Daddies met zangeres Schoolfoto uit de oude doos Planten in Midden-Zeeland Jeugdraad zoekt vrijwilligers Wie adverteert Inspraak recreatie en toerisme Waterstaat en verkeer Economische Zaken Emancipatie Ruimtelijke ordening Stads- en dorpsvernieuwing MIDDELBURG SWIIMGT TIJDENS 7e JAZZFESTIVAL DE FAAM - DE VLISSINUER IX BKHOEP Woensdag 16 mei 1984 Gedeputeerde staten van Zeeland hebben provinciale staten laten weten geen voorstellen te zullen doen die kunnen leiden tot de realisering van een Zeeuwse regionale omroep. COM MISSIES Financiering Meerderheids standpunt Minderheidsstand punt Programma ABDIJ De Provinciale planologische dienst heeft een bijzonder aardig rapport uitgebracht over de wilde planten van Walcheren, Noord- en Zuid- Beveland. Het ra rgschikt de soorten van be groeiingen, waarbij wordt inge gaan op de verspreiding van de verschillende planten, de omstan digheden waaronder ze voorko men en de mate van zeldzaam heid. Hierbij worden ook vergelijkingen gemaakt met de landelijke situa tie. Er worden bijzonderheden gegeven over schorren en slikken, graslanden, duinbegroeiingen, struwelen, heggen en bossen. Veel soorten zijn weergegeven op verspreidingskaartjes, waaruit bv. blijkt dat er nogal wat verschillen tussen de drie onderzochte gebie den zijn. Zo komt de agrimonie (een langwerpig 'trosje'' van gele bloempjes) op Walcheren bijna niet voor, terwijl het in Zuid-Be veland een heel gewone plant is. Walcheren daarentegen munt uit door zijn zeldzame klaversoorten. Al deze gegevens zijn samenge voegd tot een vegetatiecomplex- enkaarten, waarop de versprei ding van de verschillende soorten van begroeiingen te zien is. De PPD heeft het onderzoek ge daan met het oog op het samen stellen van streekplannen en voor de advisering over plannen die door de provincie moeten worden goedgekeurd. Het rapport kan ook dienstdoen voor het beheer van (natuur)gebieden, het ont werpen van bestemmingsplan nen, ruilverkavelingen, wegen plannen etc. Het is verkrijgbaar bij de Provin ciale planologische dienst. Groenmarkt 13 (postbus 153, 4330 AD Middelburg telefoon 01180-31911 en bij diverse Zeeuwse boekhandels voor een prijs van 1 5, De tweede kamer uit gedeputeer de staten houdt dinsdag 22 mei tweemaal zitting: om 10.40 en 11.40 uur. Op de rol staan be roepschriften die voortvloeien uit de algemene bijstandswet. Bij standsaanvragers uit de gemeen ten Tholen en Middelburg hebben de beroepen ingediend tegen de beslissing van hun gemeentebe stuur. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 22 mei twee hoorzittingen. De eerste begint om 1 1.00 uur. Het gaat om een bezwaarschrift van de heer H.W. van 't Westeinde uit Goes. B. en w. van Goes hebben een wijziging aangebracht in het bestemmingsplan Noordhoek 1 Gs hebben hieraan hun goedkeu ring verleend. Daartegen maakt de heer van 't Westeinde be zwaar. De tweede hoorzitting is om 1 1.20 uur. Het gaat om een bezwaar van de WV in Retran- chement. Deze heeft, zonder ont heffing van de landschapsveror dening Zeeland, een bord ge plaatst langs de weg van België naar Retranchement dicht bij de Belgische grens. Gs hebben de WV aangeschreven het bord te verwijderen. Zoals altijd zijn alle zittingen openbaar en worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42 in Middelburg. NIEUWS Maandag 21 mei, 13.30 uur ver gadert de statencommissie voor waterstaat en verkeer. Op de agenda staan drie staten- voorstellen: aanleg van een fiet spad langs de weg Kraai-Terhole; een bijdrage ineens aan het wa terschap Noord- en Zuid-Beveland voor de voormalige veerhaven te Hoedekenskerke en onttrekking aan het openbaar verkeer van de weg Rijkebuurt in de gemeente Borsele. Voorts staat ter discussie een notitie over de reductierege ling van inwoners van Schou- wen-Duiveland op de tarieven van de Zeelandbrug. De statencommissie voor econo mische zaken vergadert die dag (21 mei) om 16.00 uur. Bespro ken worden o.a. de jaarstukken van de SEOZ (Stichting Economi sche Ontwikkeling Zeeland), de herschikking en herkapitalisatie van het aandelenbezit van de NV. PZEM en het provinciaal sociaal- economisch beleidsplan. Verder staan op de agenda een voorstel tot beschikking over het fonds toeristische promotie in verband met een verzoek van Zeeuwse gastvrije campings in Middelburg en evenals in de commissie wel zijn spreekt men over de reduc tieregeling op tarieven van de Zeelandbrug. Op dinsdag 22 maart, 19.00 uur in het provin ciehuis komt de emancipatiecom missie bijeen. Het belangrijkste agendapunt is de werkgelegen heid voor vrouwen. De statencommissie voor ruimte lijke ordening vergadert vrijdag 25 mei, 14.00 uur. Opdeagenda staat de nota's stads- en dorps vernieuwing en streekplanwerk procedures (statenvoorstel), het provinciaal beleidsplan recreatie en toerisme en subsidie in de aankoop van de Baarzandse Kreek. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Ze worden gehouden in het provinciehuis. Sint Pieter straat 42 in Middelburg. Zeeuwse omroep: nee of ja? Deze mededeling van gedeputeer de staten berust op het standpunt van de meerderheid, gevormd door de gedeputeerden drs. R.C.E. Barbé, mevrouw E. Maris-Koster en de heren J.B. Ventevogel en J.D. de Voogd. Een minderheid van het college, bestaande uit de voorzitter, dr. C. Boertien en de gedeputeerden mr. J.P. Boers ma en W. Don is voorstander van de komst van een Zeeuwse omroep. De "geschiedenis" van Omroep Zeeland is een lange. Al bijna twintig jaar zijn er pogingen on dernomen tot een dergelijke voorziening te komen. De finan ciering vormde (en vormt) steeds het struikelblok. Op dit moment is dc situatie zo dat regionale om roep betaald moet worden uit een opslag op de omroepbijdrage van de inwoners van de betreffende streek. Maximaal is deze bijdrage 10,— per jaar. De nieuwe re geling zal voor het hele land gel den. Het is niet toegestaan via re gionale omroep reclame te ma ken. In gebieden waar de heffing van een tientje niet voldoende is zal het rijk de rest van het geld bijpassen. In deze regeling schuilt de onbil lijkheid dat in dichtbevolkte ge bieden volstaan kan worden met een opslag die per jaar enkele guldens lager ligt. Zoals het er nu naar uitziet zal in zes van de elf provincies 10, moeten worden betaald (alsmede in de Usselmeerpolders). Regio nale omroep zal in Zeeland per jaar ongeveer ƒ3,5 miljoen kosten. De heffing van een tientje op de luis terbijdragen zal 1,1 miljoen op brengen. De meerderheid van gedeputeer de staten vindt het onder de ge geven omstandigheden niet ver: antwoord de Zeeuwse bevolking met een lastenverzwaring van ƒ10,— per jaar te confronteren. Weliswaar zal dit bedrag voor een deel van de bevolking geen noemswaardige financiële gevol gen hebben, voor een ander deel van de bevolking betekent het wederom een extra uitgave in een' tijd dat het toch al moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij is de meerderheid er niet bij voorbaat van overtuigd dat het bedrag van tien gulden voorlopig het maximum zal zijn. Ook wijst men op de veelheid van informa tie waarover de Zeeuwse bevol king kan beschikken (dagbladen, nieuwsbladen, informatie van de kant van de gemeenten etc.). Verder voegt de meerderheid hierbij een aantal twijfels over de belangstelling onder de Zeeuwse bevolking voor een Zeeuwse re gionale omroep. Men heeft niet kunnen constateren dat er sprake zou zijn van een "algemene wens". De minderheid van gs heeft ook terdege oog voor de lastenver zwaring voor de Zeeuwse burger, maar meent - alles afwegende - dat de regionale omroep dit waard is, wijzend op waardeerbare voor delen zoals actuele informatie aan inwoners, weggebruikers, vakan tiegangers, het wekken van be langstelling voor culturele, spor tieve en andere evenementen, het luisterplezier dat wordt verschaft aan degenen die aan huis zijn ge bonden etc. Verder wijst de min derheid erop dat financiering van regionale omroep uit de algemene omroepmiddelen (zoals altijd van Zeeuwse zijde bepleit) eveneens zou hebben geleid tot een verho ging van de omroepbijdrage, ze- Naar verwachting zal op 1 januari 1985 de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing in werking treden. Deze wet geeft de provincies enkele nieuwe taken: het goedkeuren van leefmilieuverordeningen en stads- en dorpsvernieuwingsplannen; het verstrekken van geld uit het provinciaal stads- en dorpsvernieuwingsfonds en verslaglegging van wat er op het gebied van stads- en dorpsvernieuwing is gebeurd. (Het toekennen van geld betreft 24 gemeenten. Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen, Terneuzen en Zierikzee ontvangen rechtstreeks geld van het rijk). In een nota zijn gs nader ingegaan op deze taken. Voor de verdeling van het geld uit het provinciale fonds over de gemeenten zijn twee moge lijkheden genoemd: toewijzing in volgorde van belangrijkheid of het toepassen van een vastverdeelsleutel. De voorkeur van gs gaat uit naar de eerste mogelijkheid In oktober zullen provinciale staten de nota vaststellen. Voor het zover is kan een ieder - tot 1 juni a.s. - reageren. De nota is tegen een bedrag van 1 5,— verkrijgbaar bij de Provinciale planologische dienst, telefoon 01180 31246. De Zeeuwse jeugdraad heeft en kele vakatures en vraagt daarom vrijwilligers die lid van de raad willen worden. De voorkeur gaat uit naar mensen die jonger dan 30 Op maandag 28 mei a.s. wordt in Haamstede een inspraak/infor matieavond gehouden over het provinciaal beleidsplan voor re creatie en toerisme. Daarna kan in groepen over het plan worden ge discussieerd De bijeenkomst is in het dorps huis De Schutse, Julianastraat 22 en begint om 19.30 uur. Het staat een ieder vrij deze bijeen komst te bezoeken. ker met 5,— per jaar. Wat dq belangstelling voor regionale om roep betreft kan worden gesteld dat de luisterdichtheid bij be staande regionale omroepen niet ongunstig is. Volgens cijfers van de NOS neemt die belangstelling nog steeds toe en overtreft zij in sommige regio's die van de pop ulairste nationale zender Hilver sum III. De mededeling van gedeputeerde staten wordt op vrijdag 15 juni a.s. behandeld in provinciale sta ten, die de uiteindelijke beslissing zullen nemen over de vraag of er wel of geen Zeeuwse omroep zal komen. jaar zijn en enige bestuurlijke en organisatorische ervaring hebben. Het is niet nodig dat leden van de raad namens bepaalde organisa ties zitting hebben: men is lid op "persoonlijke titel", zoals dat heet. De jeugdraad telt 15 leden. Er is informatie beschikbaar over het werk. De doelstellingen van de jeugdraad kunnen als volgt wor den omschreven: het opkomen voor de belan gen van jeugd en jongeren in het algemeen en voor jeugdi gen die extra aandacht nodig hebben, zoals "randgroepjon geren", kinderen van buiten landers, werkloze jongeren en uitvallers uit het onderwijs; het ondersteunen van activi teiten en initiatieven ter ver betering van de maatschappe lijke positie van de genoemde groepen. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen (liefst voor 6 juni) met Jan Hundscheid, secretaris, of Piet de Witte, assistent-secr. van de jeugdraad, Dam 31 (postbus 407 4330 AK) Middelburg, tele foon 01180-33024. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 En zo garandeert het bestuur van de Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland (JASZ) dat het zevende oude stijl jazz festival weer een fantastisch feest zal worden Drie dagen lang (24, 25 en 26 mei) spe len weer talrijke bekende en min der bekende orkesten in de bin nenstad van Middelburg, in diverse uitspanningen en in de Concert- en Gehoorzaal. De organisatie - zo verwoordt voorzitter Hans Hame- Donderdag 20 tot 24 uur De Mug - Lighthouse Quartet, Het Koper Galjoen - Scheldt Ri ver Jass Compagnie, De Klos - Keesjes, De Tamboer - Work shop,. Vrijdag van 21 uur tot 1.30 uur Concert- en Gehoorzaal Middel burg - Ghost Note, Andors Jazz band en Max Collie (Engeland.) Zaterdag 11 tot 13 uur Podiumconcerten Lange Delft Segeerslraat - Scheldt River Jass Compagnie, Pottenmarkt - Dixy Daddies. Zaterdag 13 tot 17 uur Podiumconcerten Lange Delft/Segeerstraat New Orleans Music Comfagnie, Burgprome nade - Final City Six, Lange Delft - Mark River Jazz Band. Potten markt - Romanisj, Markt - Memphis Queen Jazzband. Zaterdag 13 tot 18 uur Looporkesten door dc binnenstad Intercity Brassband, Lamorette en Cultivated Swab Jazzband. Zaterdag 14 tot 18 uur Caféconcerten De Mug - Swing- chroon. De Tamboer-Flos, Het Koper Galjoen - Salt Lake Jazz Band. Zaterdag 21 uur tot in de kleine uurtjes. Concert- en Gehoorzaal: New Orleans Wildcats, Maryland Jazzband (Duitsland) en Rethro (België). link - heeft ook dit jaar weer moeizaam de centjes bij elkaar gekregen. "Je weet van te voren wat provincie en gemeente geven. Wat het bedrijfsleven geeft weet je nooit in deze moeilijke tijden". Hoeveel mensen dit festival extra naar de Zeeuwse hoofdstad lokt, is volgens Hans Hamelink en Ri- neke Mondeel-Boone (publiciteit) moeilijk te zeggen. Wel staat vast dat het er jaarlijks een enorme drukte is. Speciaal het burenge beuren krijgt daarbij aandacht. De liefhebbers bezoeken de con certen in cafees en de concertzaal. In de loop van die zeven jaar is de kwaliteit van het festival enorm vooruit gegaan. Het eerste jaar viel het oude stijl festival samen met de braderie. Gezien het suc ces bleek er plaats in Middelburg voor een apart festival. Vorig jaar werd het jazzgebeuren uitgebreid met een derde dag, waar uitslui tend Zeeuwse groepen musiceer den. Hamelink: "De Zeeuwse formaties zijn zo goed, dat ze in het grote programma gedurende de drie dagen zijn opgenomen. Primeur tijdens het festival is trouwens dat de Zeeuwse Dixy Daddies optreden met hun nieu we zangeres. Jacqueline Geldhoff uit Bergen op Zoom". Het traditionele jazzfestival be staat uit drie verschillende onder delen: een binnengebeuren in de Concert en Gehoorzaal op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei. buitencon certen op zaterdag met zowel looporkesten die door de stad trekken als podiumconcerten op Joop Ajal (tenorsax) van de uitste kende Belgische groep Rethro de Lange Delft/Segeerstraat. Pot tenmarkt. Burgpromenade, Lange Delft en Markt en de bekende caféconcerten in De Mug, de Klos, de Tamboer en Het Koper Galjoen op donderdagavond en zaterdagmiddag. Dixy Daddies, hier nog zonder zangeres De Maryland jazzband uit Duitsland, al bijna 25 jaar uitstekende jazz muziek met AAP, NOOT, MIES Deze week klas vijf van de gere formeerde lagere school aan de Kasteelstraat in Vlissingen, anno 1924. Inzender is A J. van der Lin den. die woont aan de Koudorp straat 10a in Westkapelle. Deheer Van der Linden herinnert zich nog de volgende namen. Bovenste rij: Dries van Dammc, Jan Sinke, Fey, Wim Roelofs, Ti- nus de Loof. Tweede rij: Jozef v.d. Griek f. Kees Suurmond. Jan de Rijke, Albert v.d. Linden, Aric de Waal, Boclhouwer van Wouwe. Derde rij: Dine Huser. Marie dc Loof, mej. van Belzen. Vierde rij: Marie Steenaard, Ma rie l.agaay. mej. Verhulst. Annie Mahieu. Betsie Versluys. Maatje de Rijke. Under: Roelof Visser, Onderw ijzer is de heer A. Schouten. bus5017,4330 KA in Middelburg. Ook deze foto is weer te bestellen De foto kost 7.50. Betaald kan bij dc redactie van dit blad. Post- worden met geld of een cheque. Betaalt u met geld. dan svp de Ruben Orecl (géén adres). SVP bij brief aantekenen. De cheque de betaling dit knipsel bijsluiten graag op naam van onze fotograaf (wordt terug gezonden';.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17