uri/kv* Ouders in opstand tegen JAC en Jeugd en Gezin Zangersmanifest in Middelburg FOTO VERSCHOORE Wat doet Raas tij dens Ronde Mii dden Zeeland? Wiel erga la van h< oog niveau vanaf Miroterrein 1 1 1 1 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □eVLissinger Educatief boekje Junior Kamer voor Miniatuur Walcheren Interessant programma Werkgroep Natuureductie r IÉ 76 AMATEURSOLISTEN OP SOLOFESTIVAL IN GOES BIJEENKOMST IN MIDDELBURG Kwetsbaar Amateurs De route Afwachtingsprogramma RAAKT U HAAR KWIJT? 20% VOORDEEL TER KENNISMAKING Coördinatie J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg 1 M GO CO N Woensdag 16 mei 1984 i GER ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-1 5144, privé. w. melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Miniatuur Walcheren is weer een attractie rijker. Begin vorige week ontving het bestuur het eerste ex emplaar van het 'puzzeltocht- boekje'. De Junior Kamer Wal cheren nam het initiatief voor dit boekje. Het leidt de bezoekers op een speelse wijze voor de ma quettes. Directeur Henk Baur- doux van deze miniatuur-attractie zei al eerder in deze krant, dat dit spel voor enorm veel plezier kan zorgen bij kinderfeestjes. De puzzel is ook bedoeld voor scholen die Miniatuur bezoeken. Over elke dorp of stad worden vragen gesteld. Ook zijn er we tenswaardigheden in opgenomen. Dc antwoorden staan op de laatste bladzijde, dit boekje aangeboden ter gelegenheid van zijn derde lustrum. Hij noemt Miniatuur Walcheren een 'unieke attractie' die behouden moet worden. Om een steentje bij te dragen werden 2500 exemplaren belangeloos aangeboden. Het gericht bezig zijn met het bekijken van de mi niatuur-gebouwen kan borg staan voor enkele leerzame en afwisse lende uurtjes voor de jeugd, aldus de Junior Kamer, Walcherse la gere scholen kregen de boekjes toegezonden. "Scholen die be sluiten tot een jaarlijks bezoek aan deze unieke maquette, behoeven dus niet steeds tot aankoop over te gaan. Ze kunnen jaarlijks deze leerzame excursie maken", argu menteert de Junior Kamer. DEZE WEEK IN Onze autopagina goed gevuld met plaatselijk nieuws; Lxiuisse b.v. 80 jaar gratis veiligheidsin spectie. Gemeente en provincie geven als vanouds uit gebreide informatie. Jozelien; drie dames in het zakenhart. Zaterdag 19 mei wordt het Nationaal Songfestival in Goes ingezet met een dag voor amateurs in de kleinkunst. Plaats van handeling is De Prins van Oranje, waar tussen tien uur 's morgens en elf uur 's avonds vrijwel continu ama teurs in actie zullen zijn. In vier verschillende zalen van de Goese schouwburg zullen to taal 76 amateur-solisten op treden. Overdag worden de verrichtingen beoordeeld door een jury en in het avondpro gramma zullen 12 geselecteer de solisten optreden. Het op treden is overdag trouwens gratis voor het publiek toe gankelijk en de entree voor het avondprogramma is vijf gul den. Een week later, zaterdag 26 mei, wordt het Solofestival voortgezet met een doorlo pend optreden van een 30-tal meer en minder bekende be roepsartiesten elf 's avonds doorlopend op. Wat het solo- festival voor amateurs van aanstaande zaterdag betreft, daaronder bevinden er zich een 30-tal uit Zeeland. De overige solisten komen uit het hele land. Vanuit Walcheren nemen aan het Solofestival in Goes deel: W. Brouwer uit Middelburg met poëzie, M. Ezinga uit Middelburg met zang en pia no (opera), Maria-Rodica Gehrmann uit Vlissingen met zang-populair, Anne Hoef man uit Middelburg met zang-gitaar (populair), Frank Joppe uit Middelburg met goochelen, Robert Knippers uit Oost-Souburg met zang (populair). Ad Meeuwsen uit Middelburg met zang-piano (eigen werk), G. van Noort uit Middelburg met zang-el. or gel, P. de Rijke uit Vlissingen met zang. piano en gitaar. S. Vereist uit Middelburg met poppentheater, A. Weesie uit Middelburg met zang, piano J. Willemsen uit Middelburg, met performance (sound and vision) en G. de Wolff uit Vlissingen met flamenco-gi taar. Inzet van het amateurfestival is De Gouden Gans. De Mid delburgse beeldhouwster Elsa Westland creeërde dit beeld. Verder is er een publieksprijs in de vorm van de Vergulde Ganz.epoot, eveneens van Westland. Ook de pers mag haar mening geven in de vorm van een persprijs. De beloonde artiesten krijgen daarvoor de Ganzeveer. BEVORDEREN VAN WERELDVREDE Aikido: "Elegance tegen brute kracht' De afdeling Zeeland van het JOAC houdt op vrijdag 18 mei een informatie-avond (aanvang 20 uur) over zijn werk. Tijdens deze bij eenkomst zullen vooral de grieven tegenover het JAC en Jeugd en Gezin worden gedeponeerd. In het JOAC (Jongeren en oude ren adviescentrum) hebben zich voornamelijk ouders georgani seerd van wie een kind ooit is weggelopen. In vrijwel de meeste gevallen zijn die ouders uiterst ontevreden over de opvang van ^tet JAC (jongeren adviescen- trum) en het Jeugd en Gezin. Sinds kort is er ook in Zeeland een afdeling. Het kantoor van het JOAC bevindt zich aan het Mo lenwater 75 in Middelburg, waar mevrouw K. Meeusen-Groening spreekuren houdt. Ook de bijeen komst vrijdag aanstaande vindt plaats in dat pand. Volgens me vrouw Meeusen zal ook een kin derrechter aanwezig zijn. "Die is het voor 95 procent met ons eens", aldus mevrouw Meeuwsen. Anke Smit van de SOR (Stichting onderzoek rechtsplegingen in fa miliezaken) zal tijdens de bijeen komst een inleiding houden over hulpverlening aan ouders en jon geren. Het JOAC is een onderdeel van de SOR. 's Middags tussen 14 en 17 uur kunnen kinderen die ooit van huis zijn weggelopen terecht bij het JOAC aan het Molenwater tussen 14 en 17 uur. "Hun ervaringen kan ik weer 's avonds gebruiken", aldus mevrouw Meeusen de op richtster van deze Zeeuwse afde ling. De eerste indruk is fout. Aikido is a. geen sport en b. helemaal geen vechtsport. "Je moet open staan voor spirituele dingen. Er zit een diepere filosofie achter". Wil Jacobs spreekt die woorden wat moeizaam en traag uit. De leek tegenover hem fronst de wenkbrauwen als 'meester' Jacobs zegt: "Met Aikido, wat een soort mengsel is van alle Japanse vechtsporten en yoga, is de wereldvrede te bereiken". Een half uur later demonstreert Jacobs hoe de Aikido-beoefenaar tegenstanders met sierlijke bewegingen tegen de grond kan smakken. Ad Hanneman bezocht Jacobs in Breda in zijn Aikido-school. Op vrijdag 18 mei demonstreert Jacobs en zijn Bredase vrienden Aikido in Middelburg. Plaats van handeling: de sportzaal van de Griffioenmavo aan de Henri Dunantlaan, aanvang 21.15 uur. De bedoeling is om ook in Zeeland een Aikido-school van de grond te krijgen. Wil Jacobs is een uiterst vriende lijk man. Hij beseft dat de infor matie over Aikido niet zo een voudig is te geven. Woorden die veelal passen in wat heet het 'zachte sector-bargoens' zijn ech ter onvermijdelijk. Toegegeven, hij praat niet over alledaagse voor de hand liggende zaken. "De beoefenaar is op zoek naar het middelpunt in zijn lichaam. Hij of zij probeert een eenheid te creeë- ren tussen lichaam en geest. Om het te kunnen leren heb je een positieve instelling nodig", zijn woorden die pas na enig inle vingsvermogen duidelijkheid ver schaffen. Later roept hij iemand naar het midden van de mat. Hij strekt zijn armspieren en laat zich optillen. Dat gaat gemakkelijk. Hij sluit vervolgens heel even zijn ogen en ontspant zich. Zelfs met twee krachtig uitziende personen is de lichtgewicht Jacobs met ontspan de armen geen milimeter van de Wil Jacobs (links) neutraliseert sierlijk de krachten van de tegenstander. Leerlingen (achtergrond) zijn helemaal in hel wit. Wie een dan behaalde, mag een zwarte ruimzittende broekrok aan. Jacobs wil A ikido in Zeeland introduceren. grond te krijgen. Het gezelschap ingewijder lacht. "Er is niets mysterieus aan", glimlacht de 29-jarige fysiotherapeut Jacobs met de groep mee. "Je bent pas kwetsbaar als je je verzet...". 'Typerend voor Aikido", zo ver volgt Jacobs, "is dat de kracht van Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel 01184-14081 /01 100-16159 De Zeeuwse zangersbond Zang Veredelt houdt op zaterdag 19 mei het Zangersmanifest 1984. Het gebeuren vindt plaats in de Con cert- en Gehoorzaal aan de Sin gelstraat in Middelburg en begint om 13 uur. Tijdens deze manifes tatie zal ook de onlangs in Vlis singen geïntroduceerde nieuwste vorm van zingen voor Zeeland worden gepresenteerd: barbers- hopsinging. De groep uit Vlissin gen zal deze vrolijke zangvorm brengen tijdens het manifest. Het geheel is tegen acht uur afgelopen. In totaal nemen 24 koren en so listen deel aan het manifest, ver deeld over vier afdelingen: 3e, 2e, le en superieur. Ook uit België treden koren en solisten op. De jury let onder meer op zuiverheid, ritme, uitspraak, klankgedeelte, nuancering, samenzang en opvat ting. In elke afdeling kunnen de deelnemers een eerste, tweede of derde prijs krijgen. Jan Raas bij de huldiging vorig jaar als winnaar van de Ronde van M idden Zeeland (Foto Ruben Oreel). Vorig jaar behaalde Jan Raas dan eindeli jk zijn eerste overwinning in de Ronde van Midden-Zeeland. Of hij dit jaar weer zal vlammen tij dens de op één na grootste prof- koers in Nederland, is het grote vraagteken boven de wielercara- vaan. Zaterdagavond 19 mei weten zijn fans nieer. De manier waarop de Zeeuw deze seiniklassieker vol brengt zal antwoord geven op de vraag of hij aan de betiteling 'klassiekerkoning' dit jaar nog enigszins kleur kan geven. Raas, die dit voorjaar tijdens de Ita liaanse klassieker Milaan - San Remo in een ravijn stortte, is er in ieder geval niet de man voor om onnodig' te experimenteren met zijn lichaam. Ruim 140 profs zullen zaterdag starten tijdens de 25ste editie van de Ronde van Midden Zeeland. Hoewel de organisatie wat pro blemen had met het aantrekken van gerenormmeerde buitenland se - met name Franse - profs, is er desondanks veel spanning te ver wachten. Vooral de sportieve ri valiteit tussen de Kwantum-ploeg (van Raas en Priem) en Panasonic (van Peter Post) zal ongetwijfeld op het scherp van de snede wor den uitgevochten. Of zoals voor zitter Piet Louwerse van het orga nisatiecomité het samenvatte: "Als Post raast hoopt ik dat Raas postvat'. En het decor - dc winde rige wegen van Midden-Zeeland (Walcheren en De Bevelanden) - zal ongetwijfeld veel vernuft en kracht vergen om de renners op het tandvlees in Goes te laten ar riveren. Voor een verrassing kun nen onder andere de Zeeuwen Heddy Nieuwdorp en Jos Schip per zorgen. Aan de start zaterdag om half twaalf op het Miroterrein in Vlis singen verschijnen zeker veertien ploegen. De afstand die de brood-rijders moeten afleggen bedraagt 220 kilometer. Tegen kwart voor vijf wordt de meute in Goes aan de Fruitlaan verwacht. Daar wordt vanaf 10.15 uur een afwachtingsprogramma aan de wielerliefhebbers voorgeschoteld met dames, liefhebbers en een wedstrijd achter dernies. Overi gens gaat er aan de profwedstrijd een Midden-Zeeland-ronde voor af voor amateurs ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de wielervereniging Theo Mid delkamp. De amateurs starten om half tien eveneens op het Miro terrein in Vlissingen. Zij hebben dan 145 kilometer voor de boeg. Voor het grootste deel dienen zij dezelfde parkoers als de profs af te leggen. 'Voor Kwadendamme slaan zij echter af naar Goes. Uit heel Nederland komen amateur- ploegen naar Zeeland. Voor het internationale tintje zorgen een Belgischge ploeg en een Australi sche selectie. De plaatsen die de amateurs en profs op Walcheren doorkruisen zijn: (na Vlissingen) Dishoek, Valkenisse. Zou(elande. Westka- pelle. Domburg, Oostkapelle, Se- rooskerke, St. Laurens, Middel burg (omstreeks 10.30 amateurs en twee uur later de profs), Veere en Vrouwenpolder. Rond elf respectievelijk één uur rijden de wielrenners in Kamper land en daarna door Wissenkerke, Geersdijk. Kortgene. Wolp- 'haartsdijk, Arnemuiden. Nieuw dorp. Lewedorp, Heinkenszand. (ravitaillering profs rond twee uur), 's Heerenhoek, Ovezande, Oudelande. Baarland. Kwaden damme (amateurs via Nisse rich ting Goese Fruitlaan waar tegen één uur de finish wordt verwacht). De profs komen vervolgen in 's Gravenpolder. Kruiningen (14.20 uur), Waarde. Gawege Krab- bendijke, Oostdijk, Yerseke, Ka- pelle, Wemeldinge, Kattendijke. Goes, 's Gravenpolder, Nisse en weer in Goes De organisatie be rekende dat de finish van de profs omstreeks kwart voor vijf kan zijn. Vanaf kwart voor elf zaterdag ochtend wórdt er een aantrekke lijk afwachtingsprogramma afge werkt in Goes rond de Fruitlaan. Hoogtepunt daarbij is ongetwij feld het derny-spektakel met on der andere cracks als Danny Clark. Rene Pijjien. Martin Venix. Stan Tourne. Gert Frank en Rene Kos. Samen met bekende gang makers als Noppie Koch, Bruno Walraven en Joop Zijlaart, zullen zij als vanouds voor een werve lende show zorgen. De wielren ners en de derny's starten om kwart voor twee. De wedstrijden zijn tegen vier ur afgelopen. Ver der zijn ook liefhebbers (van kwart voor elf tot twintig voor twaalf) en dames (van tien voor twaalf tot kwart voor één) ruim schoots aanwezig om in Goes een waarachtig wielergala te verzor gen. Talrijke sponsors hebben het weer mogelijk gemaakt dat in Zeeland een wielerronde als deze mogelijk is. Met de Miro als hoofdsponsor, tracht het organisatiecomité in de toekomst nog meer inhoud te ge ven aan dit spektakel, dat dit jaar voor de vijfde keer het predikaat 'internationale ronde'«mag dra gen. Gezond Tiaar groeit alleen op een ge zonde hoofdhütd. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag NIEUW de tegenstander (en dat tussen aanhalingstekens) in natuurlijke banen wordt geleid: en daarna wordt geneutraliseerd in een eindpositie of worp". Hij demon streert andermaal. Twee 'tegen standers' komen op een agressieve manier met uitgestoken armen op hem af. Elegant stapt hij in hun richting en in een flits kwakt hij ze op de grond. "Ik heb", zo volgt de uitleg, "de kracht tegen mij in ba nen geleid, door in de richting van de schijnbaar agressieve tegen stander mee te gaan. Er volgt dan een harmonieus geheel. We gaan samen in dezelfde richting, waar door ik de kracht van de tegen stander neutraliseer". Een 'ge vecht' met stokken geeft trouwens hetzelfde beeld. De grondlegger van Aikido is professor Morihei Ueshiba. Deze geleerde ontwikkelde Aikido in de jaren twintig. Hij bezat in alle Ja panse budosporten de zesde (hoogste) dan. In een zeer diepe meditatie - zo leren de boeken - heeft hij Aikido ontwikkeld. En wie Aikido beheerst of er zich aan waagt, getuigt stellig dat de mensheid met deze combinatie van sport en meditatie de wereld vrede kan bereiken. "Aikido is namelijk veel meer dan op de mat bezig zijn", aldus Jacobs, die trouwens uitsluitend tegen een geringe onkostenvergoeding werkt. "Wanneer we harmonie tussen li chaam en geest bereiken en geen enkele blokkeringen kennen, heeft dat ook gevolgen voor je dagelijkse manier van leven. Spanningen los je op met medita tie. Er is een aantal principes voor handen om de coördinatie tussen lichaam en geest te verbeteren". De Brabantse Aikido-beoefenaars komen vrijdagavond naar Mid delburg op uitnodiging van onder andere Anne Hemelaar, een 22- jarige student fysiotherapie uit Vlissingen. "Voor mij is het ele ment van zelfverdediging niet zo interessant", verweert hij zich. nadat hij eerst Aikido als spori typeerde. "De geestelijke stabili teit zegt mij veel meer. Mijn broei beoefent trouwens al Aikido. En ik wil het zelf ook gaan doen". Tegen de kosten (ongeveer dertig gulden per maand) kijkt hij nietzo op. "Karate is ook duur. En bij Aikido krijg je enorm veel terug. Ervaring van anderen leert mij. dat je veel steviger in de maat schappij komt te staan". Wil Jacobs tenslotte weer: "Aiki do kan door iedereen worden beoefend. Veelal zijn het mensen die eerst een budo-sport deden, maar daar onvoldoende bevredi ging in vonden. Budo betekent na melijk ook 'de zachte weg'. Het is echte te veel een wedstrijdsport geworden". RV1CE KWALITfclT GARANTH LANGE OÉtFT 60 MIDDELBURG V_ünl Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 llobeinstraat 52, Vlissingen De Werkgroep Natuureducatie Middelburg houdt van 19 mei tot en met 16 juni een groot aantal activiteiten in en rond de Zeeuwse hoofdstad. Met de opening van een tentoonstelling op zaterdag 19 mei in de Schakel, wordt het startsein voor de evenementen gegeven. De tentoonstelling is het resultaat.van een afstudeerproject van de werk groep. Deze bestaat uit cursisten en docenten van de opleiding Na tuur- en Milieueducatief werk(st)er. De opening van de tentoonstelling geschiedt door een lid van het Middelburgse college 's morgens om half elf. Na deze for mele handelingen zullen de boek jes Natuurfietsen door Middel burg, Natuurpad Griffioen en Na tuurpad Torenvliedt worden ge presenteerd. Drie dagen (zondag 20 mei. za terdag 26 mei en zondag 3 juni) is er bij het toegangshek van Toor- envliedt een kraam. Bezoekers kunnen vanaf 11 uur daar terecht met vragen over het natuurpad. Kinderen kunnen opdrachten krijgen: alles heeft betrekking op de natuur. Verder heeft de werkgroep Na tuureducatie nog een bomenex- cursie over de bolwerken (21 mei), twee dialezingen over de natuur in de stad (24 mei en 7 juni) een dauwtrapexcursie in Toorenvliedt (31 mei), een avondvogelexcursie over de bolwerken 15 juni en een excursie door de binnenstad waar naar de muurvegetatie wordt ge keken (16 juni). De bekende pop groep Bries treedt op in De Scha kel op zaterdag 2 juni. De muziek van deze formatie is gebaseerd op de natuur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1