BBO-directeur: over twee jaar weer een beurs in Vlissingen uit 02 liet zakenliart Dit klavertroef- montuur kost a Korte /ta|C Schoolfoto uit de oude doos Surfcracks bezoeken Roha in Kamperland 'Belangrijk is dat de verkoop in harmonie met de klant gebeurt' Woensdag 9 mei 1984 DE VLISSINGER EERSTE ZEELANDBEURS TROK 29.000 BEZOEKERS nthck bntllen MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 'GOED WONEN'ALTENA IN VLISSINGEN persoonlijk advies schriftelijke garantie Rinck-kwaliteit quick service rthek brillen MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Julia Esquivel Bazar Kernwapens Video weekeinde Computerclub Looncontrole Delta historisch Migraine Prestatieloop Jeugd- en sportdag Omroep Zeeland Wantij V redesgebedsdienst Spaanse conversatie Dromen Zomerkampen Rammekenshoek Videofilms Werklozenkrant Schildersbuurt Noord Bingo Accordeonvereniging H and werkverkoop Playbackshow Bijna 29.000 bezoekers telde de vorige week op het Miro-terrein in Vlissingen gehouden Zeeland- Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: «deskundig advies Rinck kwaliteit «Quick service vakkundige aanpassing van 79,- voor Met zelfkleurende glazen. beurs. Organisator Martien De- lissen had op 35.000 gerekend. Niettemin kwalificeerde hij deze beurs als een 'geweldig succes'. Het overgrote deel van de 160 deelnemende standhouders op de- beurs deelde die mening. Volgens de opgetogen Delissen (zaterdag na afloop) is een beurs in Vlissin gen zeker een herhaling waard. Ondanks wat problemen. Volgens directeur Delissen van de BBO (Bureau Beurzen Organisa tie) konden de problemen echter meteen worden opgelost. Zo bleek vooral tijdens de eerste dagen het Miroparkeerterrein te klein. "Ik wilde uiteraard voorkomen dat we de Miro in de wielen zouden rij den", aldus Delissen. "Bedrijfs leider van Kuik van de Miro heeft ons hier uiterst gastvrij ontvangen. We hebben er voor gezorgd dat mensen uit Eindhoven, waar mijn kantoor is gevestigd, de zaak hier kwamen regelen. Ook zijn er bor den gekomen om de beursbezoe kers met hun auto ergens te laten parkeren". Delissen zegt over en kele dagen samen met de Miro- bedrijfsleiding de zaak te evalue ren en te kijken waar knelpunten voor de toekomst kunnen worden voorkomen. "Dit en geen ander terrein in Vlissingen is geschikt voor een beurs". Een doorn in het oog van Martien Delissen is dat er slechts weinig Vlissingse ondernemers - in ver houding - een plaats huurden op deze eerste Zeelandbeurs. Hij re kent voor dat de 25 Vlissingers een schril contrast vormen met de on geveer vijftig uit Middelburg. "Ik denk dat vooral de plaats on sympathiek leek voor de Vlissin gers", meent hij. "Ik heb de Vlis singse middenstand trouwens ooit voorgesteld om tijdens een bij eenkomst van hun vereniging te komen praten. Men vond dat niet nodig. Ik heb echter het gevoel, dat er talrijke middenstanders spijt hebben en voor een volgende keer wél inschrijven. Vooral de eerste dagen bezochten veel Zeeuwen de immense tenten op het Miroterrein. Donderdag al kon de 25.000ste bezoeker worden gehuldigd. De laatste twee dagen - de beurs duurde van maandag 30 april tot en met zaterdag 5 mei - kwamen 4.000 bezoekers. Delis- fotografie en de video te hebben gemist ("Die hadden hier goud geld kunnen verdienen"). "Op basis van hel succes nu reken ik er op dat ik voor een volgende beurs tachtig procent van de standhou ders hier terug kan verwacht. Zo'n eerste beurs is altijd een gok. Maar wat ik van de standhouders hoorde, was niets dan lof. Op grond daarvan durf ik hier over twee jaar weer terug te komen. Het succes van deze beurs gaat trouwens als een golf door het land. En mijn stelling is steeds: het Martien Delissen (directeur BBO): Fotografie en video hadden hier 'goudgeld' kunnen verdienen (Foto Ruben Oreel). sen denkt dat er 'concurrentie' is geweest die laatste dagen van de viering van de nationale bevrij dingsdag in Middelburg en een soort braderie in Goes. "Maar het gehaalde aantal reken ik als een succes. Ik ben tevreden als ik mijn personeel kan betalen, en dat kan ik nu". De BBO-directeur hoopt trou wens dat op de volgende beurs meer branches vertegenwoordigd zullen zijn. Hij zegt ondermeerde succes van de organisator is het succes van de deelnemers". Voor de volgende keer zal Delis sen en de zijnen Zeeuwse midden standsorganisaties een collectieve stand aanbieden van enkele tien tallen meters (naar keuze) groot. Dan kunnen - aldus Delissen - winkelstraten zich hier naast el kaar presenteren, "en ben ik ook nog bereid een lager tarief te te kenen". ^^ModelMUI De originele pilotenbril met etui en garantiebewijs van 168 - voor I L-L~ Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in liet oog. Op het programma staat verder de zogenaamde "Master Match '84" bij Muiderzand op 16 mei, een spectaculaire wedstrijd tussen de drie surfgrootmeesters en een aantal door middel van kwalifi- katiewedstrijden geselekteerde amateurs. Op dinsdag 15 mei zal Mistral dealer Roha Watersport vereerd worden met een bezoek van drie van de beste surfers van de wereld: World Cup "83-winnaar Robbv Naish en Pete Cabrinha uit Ame rika en Karl Messmer uit Zwitser land. Het drietal zal foto's met handte keningen uitdelen, waarna er voor het publiek gelegenheid zal zijn vragen te stellen. Het bezoek is gepland van 10 uur tot 11 uur en maakt deel uit van een uitgebrei de toernee door Nederland van de drie surfcracks. Dit toernee wordt gezamenlijk georganiseerd door Mistral Windsurfing. Gaastra Sails, Smir noff Vodka, Surf Safe en Sony, Robby Naish Pete Carinha Karl Messmer Op 17 mei tenslotte verzorgen ze in Bergen aan Zee een spranke lende demonstratie brandingsur- fen. Gezien de indrukwekkende op mars van de surfsport in Neder land en de grote reputatie van de drie Mistral-cracks verwachten de organisatoren een zeer grote pu blieke belangstelling voor de di verse aktiviteiten. Meubels koop je voor je leven, zo zei men vroeger. En als opoe dan trots het kabinetje overdroeg aan dochtertje of zoon, straalde enige melancholie van het gerimpelde gezicht. Het meubelstuk zou, zo het spreken kon, een aantrekkelijk levensverhaal kunnen vertel len,mijmerde de grootouder. "Vij fendertig procent van de Neder landse bevolking geeft om goed meubilair", weet Jacobus Altena (52) uit Vlissingen. Hij en zijn vrouw Bep Altena-Westrik hebben sins 1 april 1960 een meubelzaak aan de Scheldestraat. Sinds enige jaren steunen beide zoons van 28 en 30 jaar het echtpaar in de zaak mét het predikaat 'Goed Wonen'. Altena onderscheidt zich van zijn collega's door het 'pure' dat in de toonzaal staat: hedendaagse meu bels, eigentijds en tijdloos. Na een uitvoerig gesprek tijdens de Zeelandbeurs vorige week op het Miroterrein in Vlissingen is de constatering dat de heer en me vrouw Altena gerekend kunnen worden tot de idealisten in hun vak volkomen op haar plaats. Hun opmerkingen "je moet er zo waakzaam voor zijn dat je het commerciële aspekt niet uit het oog verliest", en "ik praat me soms de longen uit mijn lijf voor de besteding van een verantwoord interieur", rechtvaardigen die conclusie. Niettemin: hij is een zakenman. Zijn vrouw steunt en vult aan. Ze zijn volkomen op elkaar inge- .speeld. Hun zaak groeide in de loop der jaren van 60 naar 800 m2. "Belangrijk is in ons vak", zegt Bep Altena, "dat je tevreden klanten hebt. We besteden dan ook enorm veel tijd aan het advi seren van onze klanten. We gaan ook regelmatig naar beurzen. Staat er veel van een bepaald product, dan negeren we dat. We proberen in onze zaak exclusieve meubels te verkopen. Exclusief zijn, betekent overigens niet per definitie duur zijn". Zakelijk, exclusief en niet duur? Jacobus Altena weer: "Ik geef al tijd het advies: als je koopt, koop dan goed. En als de mensen on voldoende geld hebben om een compleet ameublement te kopen, adviseer ik hen om dan maar het ene na het andere aan te schaffen. Houd bijvoorbeeld de oude stoe len en neem eerst een nieuwe bank. Het andere komt wel. Bovendien hoeft het meubelstuk niet met gouden spijkers vastge maakt te zijn. Als het.maar goede spijkers zijn". Een goed interieur is volgens Bep en Jacobus Altena enorm belang rijk. "Een groot stuk van het leven speelt zich in huis af. Ik schroom het dan ook niet om bij mensen thuis te gaan kijken of bijvoor beeld een nieuwe stoel in het be staande interieur past. Uiteraard hebben wij niet alle wijsheid in pacht. Als een klant een andere mening heeft, respecteren we die. Belangrijk is dat de verkoop in harmonie gaat". De heer Altena begon in 1943 in de meubelbranche. De eerste kennismaking geschiedde in Zwolle. Na de diensttijd (in 1952) kreeg hij een baan bij De Schelde. Hij tekende daar scheepsintericu- ren. Tegelijkertijd zat hij in de examencommissie meubilerings- bedrijf. Ondanks zijn meer dan veertigjarige ervaring is hij nog laaiend enthousiast. "Ik ben er dag en nacht mee be^ig". geeft hij toe. "Ook deze beurs, waar we nu zitten. Op de eerste uitnodiging reageerde ik al, met het oog op een uitgekiende plaats. En zie maar, we zitten hier vlak bij de ingang op een plek waar iedereen ons ziet. In dit werk mag je niet stilstaan. Dan verval je in de grijze middelmaat". 'Een pronte stoel'. Deze Walcherse boerin probeerde een van de uiterst fraaie en moderne stoelen vorige week op de smaakvol ingerichte stand van de firma Altena op de Zeelandbeurs. Links en rechts Bep en Jacobus Altena (Foto Ruben Oreel). Voordelig win- kelen begint bij KLAVERTROEF. Honderden scherp geprijsde kwaliteitsmonturen voor: 45 - 75- 95,- 125-.Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: ziekenfondsleverancier 016 Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. De theologe Julia Esquivel uit Guatemala is donderdag 10 mei de gast van het Zeeuwse Comité Dwaze Moeders. Mevrouw Esquivel luistert een voorlichtings- en informatieavond op, die vanaf half acht wordt ge houden in gebouw De Schakel aan de Bachten Steene in Mid delburg. De theologe staat bekend om haar kernachtige uitspraken over de misstanden in Latijns- Amerika en de manier waarop het westen die in de hand werkt. De zendingscommissies en de commissies werelddiakonaat van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in Vlissin gen houden donderdag 10 tot en met zaterdag 12 mei een bazar in wijkcentrum Open Hof in Pau wenburg in Vlissingen. De op brengst gaat naar gebieden waar grote honger heerst. De ope ningstijden zijn 14.00 tot 17.00 en 19.00 tot 22.00 uur (donderdag en vrijdag) en 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur (zaterdag). Het banknummer is 34.93.326.505 Rabobank Vlissingen ten name van Werelddiakonaat Zending. Inlichtingen: 01184 - 14744. Crescendo De brassband Crescendo uit Oostkapelle concerteert dinsdag 15 mei vanaf 20.00 uur in de her vormde kerk in Oostkapelle. Het is de generale repetitie voor het KNF-concours. In het kader van de Vredesactie week die van 6 tot en met 12 mei wordt gehouden als protest tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten, houdt het Vredes- platform Walcheren woensdag 9 mei een forumdiscussie in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. De wapenindustrie, de toename van de geweldsspiraal en de rol van de ontwikkelingslanden zijn de the ma's, die onder leiding van FNV districtsbestuurder Tjeu Strous worden bediscussieerd. De fo rumleden zijn Zeeuwse politici van CDA, PvdA. D'66. PPR/EVP en PSP/CPN. Aanvang 20.00 uur. Postnatale depressie Het VJV in Vlissingen begint met een praat- en zelfhulpgroep voor vrouwen die lijden onder een postnatale depressie. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Vrouwen in Postnatale Depressie. Inlichtingen en opgave bij Joke Pais: 01184-17819 (alleen 's mor gens De groep begint woensdag 16 mei om 20.00 uur in het Vlis singse VJ V-gebouw, Verkuyl Quakkelaarstraat 95. Dankzij financiële steun van de provincie houdt 't Beest in Goes van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei een videoweekeinde. Doel is zoveel mogelijk verschillende aspecten van video naar voren te brengen. Zo zullen er optredens, kunstvideo's, videofilms te zien zijn. Ook staat een life-optreden op het programma. De enkele maanden geleden op gerichte club van Commodore computer enthousiasten in Zee land heeft het honderste lid inge schreven. De club, die een afde ling van een landelijke organisatie op dit gebied is geworden, komt zaterdag 12 mei bijeen in de MTS in Vlissingen. Daar wordt vanaf half twaalf een demonstratie met 'superbase' gehouden, geschikt voor Commodore en IBM-64. Veere wordt Rotterdam Jan Mosmans uit Veere heeft be sloten om het traditionele Schaapscheerdersfeest niet meer in Veere te laten plaatsvinden. In plaats daarvan trekt hij naar Rot terdam. Daar wordt het festijn gehouden in het voetbalstadion van Excelsior. Dit gebeurt op za terdag 23 en zondag 24 juni. Een 'meningsverschil' met het ge meentebestuur van Veere -zoals Mosmans het uitdrukt- heeft hem tot deze stap gebracht. Mosmans zoekt nog beoefenaren van oude ambachten. Opgave 01181-808 of 416. Jongeren die werkzaam zijn bij een bakker of een slager kunnen via de Jongerenbeweging van de FNV te weten komen of hun baas hen wel genoeg salaris uitbetaalt. Jongeren kunnen hiervoor FNV- districtsmedewerkster Yvonne Becks bellen: 01100-23303. De burgemeester van Veere, me vrouw G.W. van Montfrans- Hartman, opent vrijdag 18 mei de tentoonstelling 'De Delta in His torisch Perspectief. De expositie, die te zien is in de Grote Kerk van Veere, is de zomertentoonstelling van de Stichting Delta Cultureel. De officiële openingsbehandeling is om vier uur voorzien. De afdeling Zeeland van de Ne derlandse Vereniging van Migrai- nepatiënten komt maandag 14 mei bijeen in de Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. De praat- en contactavond gaat om half acht van start. Terre des Hommes en Zeeland sport hebben een prestatieloop georganiseerd, waarvan de op brengst is bedoeld voor een tehuis voor poliopatiëntjes in Bolivia. Camping Dishoek is vrijdag 11 mei de plaats waar deelnemers vanaf 18.00 uur kunnen inschrij ven voor een loop over 4 of 8 ki lometer. De starttijden zijn 19.00 en 19.15 uur. De Turkse Werknemersvereni ging Middelburg heeft een jeugd- cn sportdag op stapel staan, die zich zaterdag 19 mei afspeelt op sportpark De Voorborch en in de aula van de Christelijke Scholen gemeenschap aan de Elzenlaan in Middelburg. Wethouder G.B. Schoenmakers opent de manifes- tie om kwart voor tien op De Voorborch, waarna daar het vol leybal- en voetbaltoernooi begint. De kinderinstuif met film en pop penkast wordt vanaf tien uur in de school gehouden. Daar begint vanaf 19.00 uur een feestavond met dans. muziek, folkloristische modeshow en dergelijke. De jeugd- en sportdag heeft tol doel meer begrip te kweken tussen verschillende bevolkingsgroepen. De NOS en drie regionale om roepen verlenen medewerking aan de informatie- en discussie bijeenkomst van de Initiatief groep Omroep Zeeland. Zaterdag 12 mei staat de Prins van Oranje in Goes hiervoor open vanaf 10.15 uur. Met deze bijeenkomst wil de initiatiefgroep hameren op het belang van een Zeeuwse regionale omroep. Politici doen de laatste tijd nogal huiverig over de 85 cent, die de Zeeuwen maandelijks voor hun regionale omroep zouden moeten betalen. De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland, de Stichting Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur- en landschaps- en milieubescher ming en de Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben het tweede nummer van hun gezamenlijke blad Wantij uitgebracht. De on derwerpen zijn: 'Yerseke Moer: Op de schop of onder de loep?', 'Goes in de ban van de kringloop', de eendenkooi op Sint-Philips- land, een cultuurpagina en een artikel over de gezamenlijke pro testen van landbouw- en milieu organisaties tegen de 'halve' rookgasontzwaveling bij de om te bouwen centrale bij Borssele. In lichtingen: Postbus 33, 4460 AS Goes, telefoon 01100 - 28259. Da Van Houwelingen-Verdonk uit Grijpskerke gaat voor in de gebedsdienst voor de vrede, (in het kader van de vredesactieweek) die donderdag 10 mei wordt ge houden in de Nederlands-her vormde kerk in Domburg. Na de dienst, die om 20.00 uur begint, is er gelegenheid tot gesprek. Spaanse muziek, Spaanse wijn en Spaanse torilla luisteren in open conversatie-avond op. die de Ver- voor Spaans sprekenden in Zeeland vrijdag 11 mei houdt op het adres Papisland 2 in Mid delburg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Inlichtingen 01180-36162. 'Werken met dromen' is het the ma van een workshop, waarvoor het Surati Rajneesh Meditatie Centrum maandag 14 mei zijn deuren open stelt. Belangstellen den voor de wekelijks terugke rende workshops kunnen zich nog opgeven: 01180 - 38198. Een fietskamp door België met overnachtingen op boerderijen biedt het SKW in Vlissingen jon geren van 13 tot en met 16 jaar aan. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er een tentenkamp in Zeeuwsch-Vlaanderen. Inlich tingen en opgave bij buurthuis Het Wolterhuis, Hogeweg 103-105 in Vlissingen: 01184-14660. De Natuurhistorische Vereniging heeft twee excursies bij het Fort Rammekens in Ritthem op het programma staan. Belangstellen den worden op de woensdagmor gen 9 en 16 mei om 19.00 bij het Fort verwacht. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de Vlissingse VVV. Videofilms zijn zaterdag 12 mei van 13.30 tot 23.00 uur te zien in club- ert buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen. Onder de paraplu van buurthuis De Paraplu in Vlissingen heeft de redactie van de Werklozenkrant in Vlissingen het mei-nummer uitgebracht. Het blad geeft infor matie over een pottenbakkerij, over het zelf maken van bier en wijn, over de opmars van het 'werkloosheidsspook' en over de positie van werklozen in België. Dit laatste gebeurt onder de titel 'Een dopje doen in België'. De overige items: 'Filosoferen in Vlissingen', 'Baanloos balen in Middelburg', de 'Infohoek', een overzicht van de arbeidsmarkt, de agenda voor mei en een sociale kaart. Inlichtingen via De Para plu: 01184-65453. Avondvierdaagse Iedereen kan, individueel of in verenigingsverband, meedoen aan de 24-ste Avondvierdaagse, die wandelsportvereniging De Vrolijke Tippelaars in Vlissingen momenteel organiseert. De Avondvierdaagse staat dit jaar van maandag 21 tot en met don derdag 24 mei op het programma. De afstanden zijn 5, 10 en 15 ki lometer. Startpunt is het clubhuis van Zeeland Sport in Vlissingen. Voorinschrijving voor groepen en inlichtingen bij mevrouw A.C. Meerman: 01184-64753. Volksdansgroep Het Vlissingse Volksdanstheater Vranje neemt deel aan het folklo- refestival, dat van 2 tot en met 9 juli wordt gehouden in het Joega- slavische Ohrid. Dertig dansers, orkestleden en kleedsters reizen begin juli naar Ohrid af. Twee jaar geleden was volksdansgroep Gerdan uit Ohrid te gast in Vlis singen. Het comité Schildersbuurt Noord uit Vlissingen vergadert dinsdag 15 mei in de Jan Ligthartschool in Vlissingen. Centraal staat de ver keerssituatie in de W. van de Vel- delaan en omstreken. De verga dering begint om 20.00 uur. Ouderen kunnen dinsdag 15 mei deelnemen aan het bingospel. dat de Stichting Welzijn voor Oude ren heeft georganiseerd. De cij fertjes worden die dag vanaf half drie afgeroepen in Bachten Poor- te. De accordeonvereniging Accor- deola treedt woensdag 16 mei op in dienstencentrum Bachten Ree- de. Kaarten voor het optreden, dat om half acht begint, zijn ver krijgbaar aan de zaal. Dienstencentrum Bachten Reede biedt donderdag 17 mei onderdak aan een verkoping van handwerk, die om half tien begint en twee uur later is afgelopen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zaterdag 12 mei deelnemen aan de playbackshow in buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogel weg in Vlissingen. Ze moeten zich vooraf opgeven en het bij hun optreden horende plaatje of bandje meenemen. De show be gint om tien uur. Opgave via 01184-65453. AAP, NOOT, MIES Een schitterendefoto van het kin derkoor De Kleine Westkappe- laars, die ons werd toegezonden door de heer Jobse uit Westkapel- le. Helaas noemt de inzender niet het jaar waarin de foto werd ge maakt. Wél weet hij de talrijke namen. Die zijn als volgt: Jan Lous, Jan Herman Lourus Louw, Johannes Minderhoud, Adriaan Roelse. Piet Verhage, Kornelis Minderhoud, Frans Lous, Piet Toutenhoofd, Jacobus Brasser, Willem Roelse, Hendrik Cijsouw, Willem Minderhoud, Gerrit den Hollander, Kees Bras ser, Kor Dieleman. Jacoba Minderhoud, Barbara Hengst, Leintje. Huibregtse, Pie- ternella Jobse, Lourina Louwerse, Lourina Roelse, Centina Heyt, Johanna Minderhoud, Paulina Verhulst, Dourina Huibregtse, Maria Kaland, Maria de Pachter, Pieternella Verhage, Johanna Kaland, Johanna Cijsouw Paulina Minderhoud, Jerina Slabber, Adriana Minderhoud, Marie Thcune, Marie v. Rooyen. Elisa beth Verhulst. Lena v. Koepen. Mientje Kaland, Maatje Roelse, Johanna Minderhoud. Kaatje Heit. Maria Minderhoud, Elisa beth Roelse, Dina Pauwelse, Koinelia Louwerse. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel samen met ƒ7.50 aan ons te zenden. U kunt betalen met geld (dan svp aante kenen) of met een cheque (op naam van onze Fotograaf Ruben Oreel). Het adres van deze krant: Postbus 5017, 4330 KA in Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7