informatiepagina van de gemeente vlissingen tl u V Woningbouw in Hudsonstraat Vlissingse klussen dienst van start Voorstel tot bouw 8 koopwoningen in De Beaufortstraat IGeen honden meer op de stranden! r Iw at ligt ter inzage ZO BAAS ZO BEESTJE HOGE NOOD... HOND IN DE GOOT Gezamenlijke commissie -vergadering over de Vissershaven Inspraak wijzigt plan bejaardenwoningen aan Noordbeekseweg DE VLISSINGER \zin/ Woensdag 9 mei 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. Bejaarden(huur)woningen en premiekoopwoningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen willen dat nog dit jaar begon nen wordt met de bouw van woningen op het braakliggend terrein aan de Hudsonstraat in Oost-Souburg. Het gaat om 26 bejaardenwoningen van de Woningstichting Walcheren en 21 eengezins-premiekoopwoningen van de firma Stienstra BV Vraag naar woningen Voorbereidingsbesluit Telefoonnummer 1 9397 De Beaufortstraat Commissies vergaderen Informatiehoeken Buitenbad zwembad weer open Aanleg van parkeervakken in Emmastraat Collectes Renveldjes. Bestemmingsplannen Even bijpraten met wethouder Wisse Inspraakavond over minderheden- nota Twee rijstroken Veerplein en omgeving Natuur je buur IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL B W leggen deze plannen voor in een ontwerp-raads- voorstel aan de vaste commis sie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening. Deze commissie zal het voorstel in het openbaar behandelen op dinsdag 15 mei om 17.00 uur in het stadhuis. Na het advies van de commissie ingewonnen te hebben zullen b w het voor stel voorleggen aan de ge meenteraad in de vergadering van vrijdag 25 mei om 14.00 uur in het stadhuis. De aanduiding "bejaardenwo ningen" is niet helemaal volle dig omdat deze woningen na tuurlijk ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld jongere alleen staanden en tweepersoons huishoudens. Omdat in Oost- Sovburg vraag is naar dit soort kleine woningen èn naar pre mie-koopwoningen menen b &w met het plan hierop in te spelen. B w vinden het plan ook "maatschappelijk uitvoer baar" omdat het merendeel van de omwonenden zich tijdens een inspraakavond in februari j.l. kon verenigen met het plan. Als gevolg van de inspraak zijn echter wel enkele detailaan passingen aangebracht ten op zichte van het oorspronkelijke plan. In het voorstel stellen B W de raad voor een zogenaamd voorbereidingsbesluit te ne men. Dat is een procedure waarbij verklaard wordt dat een wijziging van het bestemmings- De plaats van de woningen op het terrein aan de Hudsonstraat: in het midden, gearceerd, de 26 kleinere woningen in 2 bouwlagen verspreid over 4 blokkende overige blokken zijn de 21 premie-koopwoningen. plan in voorbereiding is, nodig om het bouwplan te kunnen uitvoeren. Dit biedt de moge lijkheid daarop vooruitlopend een bouwvergunning te verle nen. B W doen dit om nog dit jaar met de bouw van de woningen te kunnen beginnen. Het bouw plan is namelijk opgenomen in het woningbouwprogramma voor dit jaar. Even voorstellen: Roel Bazuin, Wim Pieterse, Paula Wagenaar en Els Alexander. Oftewel: het klussenteam. Een veelzijdig team. Of het nu om het repareren van een lekkende kraan, het behangen van een wand, verhuizen, het tijdelijk verzorgen van huisdieren of babysitten gaat, het kwartet draait er de handen niet voor om. Het is echter niet zo dat een ieder een beroep op deze vrijwilligers kan doen. Alleen de zogenaamde échte minima komen in aanmerking voor hun hulp. De klussendienst, die dankzij het Koningin Julianafonds over een bestelauto met een heel gereedschapsarsenaal be schikt, is vorige week vrijdag officieel van start gegaan. Het is een gemeentelijk vrijwilliger- sproject. Als zodanig is het ook beoordeeld en akkoord bevon den door de regionale toet singscommissie. Voorop staat dat de werkzaamheden niet concurrentievervalsend mogen werken ten opzichte van com merciële bedrijven en andere instellingen. Mede om dat te 'bewaken' is er voor de klus sendienst een speciale bege leidingscommissie gevormd. Daarin hebben onder anderen afgevaardigden van de volgen de instellingen zitting: - Unie van vrijwilligers; - stichting gezinsverzorging Vlissingen; - stichting Welzijn voor Oude ren; - de gemeentelijke coördina tor werkloosheidsprojecten. Het kantoor van de klussen dienst is gevestigd in welzijns- centrum Bachten Komme (Badhuisstraat 104). Daar zit men in één ruimte met de ge meentelijke Vrijwilligers-vaca- turebank. Er zal een nauwe sa menwerking tussen de beide vrijwilligersprojecten worden nagestreefd. Vlissingers die een beroep willen doen op de klussendienst kunnen telefo nisch of anderszins contact opnemen. Na overleg over de aard van de klus zal het meest voor de betreffende karwei toe geruste teamlid het komen uit voeren. De kosten voor het laten ver richten van een klus bedragen 5,— voor het eerste uur. Voor leder uur dat de klus daarna nog vergt wordt 2,50 ge vraagd. Burgemeester en wethouders van Vlissingen willen de gemeen teraad deze maand voorstellen in te stemmen met de bouw van 8 premie-koopwoningen in de De Beaufortstraat. Het ontwerp- raadsvoorstel waarin dit staat wordt volgende week dinsdag 15 mei om 17.00 uur behandeld tijdens een openbare vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening in het stadhuis. Het bouwplan voor woningen in de De Beaufortstraat is er een in een reeks van bouwplannen voor kleinere lokaties in be staande wijken die b w aan de omwonenden van die plekken hebben voorgelegd. Het zijn terreinen aan de Mozartlaan, in Westerzicht, aan de Lekstraat, aan de Kievietsprenk en in de De Beaufortstraat. Over de eer ste drie hebben de commissie ruimtelijke ordening en de ge meenteraad, na een inspraa kronde door b w en raadple ging van de insprekers tijdens de commissievergadering, zich reeds in positieve zin uitge sproken. Over het voorstel voor de De Beaufortstraat zal de commissie volgende week haar oordeel moeten geven. Om aan de Kievietsprenk te bouwen zullen b w naar verwachting in juni een voorstel doen. Het voorstel om 8 koopwonin gen aan de De Beaufortstraat te laten bouwen was al eerder aan de orde tijdens de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening op 10 april jl. Het werd daarna echter niet aan de ge meenteraad voorgelegd omdat de commissie adviseerde B w eerst nog te laten bezien of de woningen niet gebouwd zou den kunnen worden op het ter rein aan de Van Raaltestraat. B W hebben dit inmiddels be zien maar handhaven hun voorstel voor de bouw van 8 koopwoningen aan de De Beaufortstraat. Als reden geven zij daarvoor aan dat aan de Van Raaltestraat een pompgemaal staat waarover in het verleden veel klachten over stankover last zijn binnengekomen en dat deze plaats aan de drukke Ger- brandystraat ligt waardoor pro blemen zijn te verwachten met de regels die de wet Geluidhin der stelt bij de bouw van nieuwe woningen. Bovendien is de be stemming van dit terrein nu "openbaar groen" en past een wijziging van deze bestemming niet binnen het beleid van het gemeentebestuur om allereerst op plaatsen met een bouwbe- stemming woningen te bouwen, aldus b&w. Tenslotte zijn b&w van mening dat door de bouw van slechts 8 in plaats van 14 woningen, er stedebouwkundig gezien geen inbreuk wordt gepleegd op de bestaande woonomgeving. Hierdoor wordt namelijk- de huidige bestemming "open baar groen" niet aangetast. Na de commissie zal de ge meenteraad het voorstel be handelen in de vergadering van vrijdag 25 mei a.s. om 14.00 uur in het stadhuis. De komende week vergaderen de meeste vaste commissies van advies en bijstand. Voor zover niet anders staat vermeld komen ze bijeen in het stad huis. De vergaderstukken lig gen, zoals gebruikelijk, ter in zage in de vijf gemeentelijke informatiehoeken (zie het laat ste deel van dit bericht). De commissies die vergaderen zijn die voor: - financiën op woensdag 16 mei, aanvang 17.00 uur; - onderwijs op dinsdag 15 mei, aanvang 19.30 uur; - openbare werken en volks huisvesting op maandag 14 mei, aanvang 19.30 uur; - personeelszaken op woens dag 16 mei, aanvang 17.00 uur; - ruimtelijke ordening op dinsdag 15 mei, aanvang 17.00 uur; - sociale aangelegenheden op woensdag 16 mei, aan vang 19.30 uur; - welzijn op maandag 14 mei, aanvang 17.00 uur; - financiën, welzijn en open bare werken (gecombi neerd) op woensdag 16 mei, aanvang 19.30 uur (zie ook bericht elders op deze pagi na). Voorts komt morgen, donder dag 10 mei, in welzijnscentrum Bachten Komme (Badhuis straat 104) de Culturele Raad bijeen. De aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur. De stukken voor deze bijeen komsten kunt u vinden in de vijf gemeentelijke informatiehoe ken. Die zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: - het stadhuis, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat, geopend 's maandags van 13.30- tot 20.00 uur. Overige werkda gen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehele dag gesloten; - wijkcentrum Middenhof, aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30- tot 11.00 uur en tot en met donderdag bovendien nog van 19.30- tot 21.00 uur. - wijkcentrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg 59, geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. - wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386, geopend tijdens de activiteiten in het centrum; Met ingang van zaterdag 12 mei zal men weer een frisse duik kunnen nemen in het buiten bad van het Sportfondsenbad aan het Baskensburgplein. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00- tot 20.00 uur en op za terdag en zondag van 10.00- tot 17.00 uur. Overigens is het nog tot en met 25 mei mogelijk tegen geredu ceerd tarief gezins-abonne- menten te kopen. (Luchtfoto Slagboom en Peeters). Het heeft reeds eerder op deze pagina gestaan: nog dit jaar wordt de Vissershaven gerenoveerd. Het is de bedoeling deze daarna in gebruik te nemen als jachthaven. Nu is het streven dat de ge meenteraad in haar vergade ring van 25 mei a.s. een beslis sing neemt wie die jachthaven gaat exploiteren. In het voorstel daartoe willen burgemeester en wethouders ook ingaan op de problematiek die verbonden is met het eventueel maken van een ligplaats voor het ramschip "De Schorpioen" in de haven. Drie commissies van advies en bijstand moeten b. en w. hier over adviseren. Dat zijn de commissies voor openbare werken en volkshuisvesting, voor financiën en die voor het welzijn. Omdat het hier echter om een omvangrijke en ingrij pende zaak gaat, bespreken deze commissies dit onderwerp niet apart, maar in een geza menlijke vergadering. Die wordt gehouden volgende week woensdag, 16 mei, in het stad huis. De aanvang is om 19.30 uur. Het streven is de stukken voor de vergadering zo spoedig mogelijk in de vijf gemeentelijke informatiehoeken ter inzage te leggen. (Zie verder het bericht 'Commissies vergaderen Het seizoen is weer aangebroken dat er geen honden meer mogen komen op het Nollestrand en het strand voor Boulevard Evertsen. Het maakt daarbij niet uit of de viervoeters wel of niet aangelijnd zijn. Het loslopen van honden op de stranden is namelijk volgens de Alemene Politieverordening verboden en wel van 1 mei tot 1 oktober. Dat is het seizoen dat er veel door badgasten van het strand gebruik wordt gemaakt. Voor hen is het nu niet bepaald plezierig om tussen of - als de hond z'n hoop heeft 'weggewerkt' - in de uitwerpselen te gaan zitten. 't Is trouwens ook verre van hy giënisch. Netzomin als het uit milieuhygiënisch oogpunt aan te bevelen is de honden hun behoefte in de buurt van de vloedlijn te laten doen. Welis waar wordt het dan wegge spoeld, maar voor zwemmers is het toch allesbehalve 'fris'. Nette baas: nette hond. Maak hem zindelijk.'t Is zo simpel. Vraag de gratis folder. èm Volgende week dinsdag, 15 mei behandelt de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening om 17.00 uur in het stadhuis een plan voor de bouw van bejaardenwoningen aan de Noordbeekseweg. Het plan omvat twee in plaats van drie bouwlagen naar aanleiding van de inspraakreacties van de om wonenden. Enkele maanden geleden zijn alle omwonenden van dit braakliggende terrein aan de Oosterbaan-Noordbeekseweg in de gelegenheid gesteld in spraakreacties in te dienen naar aanleiding van een bouw plan voor 25 bejaardenwonin gen in twee en gedeeltelijk drie lagen van de Stichting Rusthui zen der Gereformeerde ge meenten in Zeeland. Uit de ontvangen reacties bleek dat alle insprekers van mening wa ren dat de derde bouwlaag niet past in het karakter van de be staande wijk. Burgemeester en wethouders hebben daarom in overleg met de stichting die de woningen wil bouwen de derde bouwlaag uit het oorspronke lijke bouwplan geschrapt waar door het bouwplan nu bestaat uit 22 woningen in twee bouw lagen. De stichting wil nog dit jaar met de bouw starten. Om dit mogelijk te maken stellen b w de commissie en de gemeen teraad voor akkoord te gaan met het nemen van een zoge naamd voorbereidingsbesluit. Dat is een versnelde procedure waarbij verklaard wordt dat een wijziging van het bestemmings plan in voorbereiding is, nodig om het bouwplan te kunnen uitvoeren. Dit biedt de moge lijkheid daarop vooruitlopend een bouwvergunning te verle nen. Alle omwonenden zijn hierover vorige week schriftelijk door de gemeente geïnfor meerd. Deze week is een begin ge maakt met de herinrichting van de Emmastraat. Het herinrich tingsplan omvat vooral par keervakken voor de bewoners en zal worden uitgevoerd door een aannemer onder toezicht van de gemeente. Het plan is ontwikkeld in de projectgroep Gravestraat en enige tijd gele den in ontwerp aan alle bewo ners van de Emmastraat voor gelegd. Het plan zal nu worden uitgevoerd met enkele wijzigin gen naar aanleiding van deze inspraak. Over enkele weken zal de Emmastraat er "als nieuw" uit moeten zien. Er zijn echter nog genoeg an dere plaatsen waar de honden 'los' mogen. Op de glooiing on deraan Boulevard de Ruyter en in de Spuikom bijvoorbeeld of in het Nollebos tussen West duin en het strand. En als het gaat om het poepen van de honden, het parool is en blijft: hond in de goot! Bij burgemeester en wethouders zijn enkele aanvragen binnen gekomen voor een hinderwetvergunning. De stukken die hierover gaan liggen ter inzage op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie. Men kan bij deze afdeling terecht op maan dag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De stukken liggen eveneens buiten de kantooruren ter inzage op woensdagen van 17.15- tot 20.15 uur in de hal van het stadhuis (informatiehoek 'onder de trap'). Er zijn aanvragen ingediend 1. Aldi Bouw Best B.V. te Cu- door lemborg voor een opslag en verkoopruimte voor levensmid delen op het perceel Vlissings- estraat 1 te Oost-Souburg. 2. de heer G.J. Niemantsver- driet voor een frituurwagen op het pleingedeelte Walenburg. 'De stukken voor deze twee aanvragen liggen bij de ter in zage tot en met 18 mei 1984. Schriftelijke bezwaren kunnen tot en met deze datum worden ingediend bij college van bur gemeester en wethouders. Als er (telefonisch) om wordt ge vraagd kunnen tot en met 11 mei ook mondeling bezwaren worden ingebracht. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (kamer 147) en in de infor matiehoeken ligt tot 19 mei ter inzage: - het ontwerp van het bestem mingsplan Paauwenburg III, De Nationale Commissie tegen het alcoholisme en andere ver slavingen heeft van burge meester en wethouders toe stemming gekregen voor een huis-aan-huiscollecte in de week van 14 tot en met 19 mei (volgende week). Bovendien mag men zaterdag de 19de een straatcollecte houden. Zo men er nog geen 'aan de deur' ge had heeft, kan men deze week nog een collectant(e) verwach ten van het Nederlandse Astma Fonds. Dit fonds mag boven dien zaterdag een straatcollec te houden. Mede om misbruik van het hou den van collecte's tegen te gaan hebben b. en w. wel en kele voorwaarden gesteld. Na tuurlijk moeten de bussen goed zijn afgesloten, bijvoorbeeld met een slot of verzegeling. Bovendien moet iedere collec tant^) zo een legitimatiebewijs kunnen laten zien. Daarop moeten staan: -de datum waarop of het tijdvak waarin de collecte wordt ge houden; -adres en ouderdom van de collectant(e); -een stempel van de politie. Men moet overigens minimaal zestien jaar oud zijn voordat men mag gaan collecteren. Volgende week maandag, 14 mei houdt de gemeente om 20.00 uur in "De Zwaan" aan de Kromwegesingel in Oost- Souburg een inspraakavond over de onlangs uitgebrachte ontwerp-minderhedennota. Tij dens deze avond zal de wet houder voor o.a. het gemeen telijke minderhedenbeleid, de heer D.J.P. Bruinooge, aanwe zig zijn. De minderhedennota van bur gemeester en wethouders geti teld "Van buitenstaander tot medeburger" is in ontwerp ver schenen op 16 april j.l. De nota geeft een aantal ideeën van b w om te komen tot verbetering van de positie van o.a. Turken, Marokkanen, Molukkers en Su- rinamers in Vlissingen. Behalve mondeling tijdens de inspraak avond van volgende week kan er ook nog tot 21 mei a.s. schriftelijk op de nota worden gereageerd. Al deze reacties zullen in de weken die daarop volgen worden verwerkt - met het commentaar en de conclu sies van b&w naar aanleiding daarvan - in een ontwerp- raadsvoorstel dat zal worden behandeld tijdens een openba re vergadering van de vaste commissie van advies en bij stand voor het welzijn op maandag 18 juni a.s. om 19.30 uur in het stadhuis. Tenslotte zal de gemeenteraad op 29 juni a.s. de nota na behandeling, al of niet gewijzigd, vaststellen. Wie nog een exemplaar van de nota wil hebben kan daarvoor terecht bij het bureau welzijn in het stadhuis. Hier zijn ook sa menvattingen van de nota ver krijgbaar in het Nederlands, Turks, Marokkaans-Arabisch, Joegoslavisch, Spaans en Mal eis. De Karolingenbaan is een onder werp waarover ik graag met u wil bijpraten. Een van de komende weken wordt deze nieuwe weg - die zijn naam dankt aan het feit dat hij langs de historische Karo lingische Burcht loopt - in gebruik genomen. Daarmee komt dan na lange tijd een oplossing voor een - voor Vlissingse begrippen - knel punt in het verkeer: de Paspoort straat. De Karolingenbaan heeft twee rij stroken. De ene is alleen bestemd voor tweerichtingsverkeer van de bussen en loopt van noord naar zuid. Het verkeer op de andere baan is niet doorgaand. Komend vanaf het Oranjeplein moet men er bij de Kanaalstraat af. Dat geldt ook voor het verkeer vanuit de richting ButeuxstraatVlissingse- straat Men kan dan achter alleen maar rechtdoor, de Kanaalstraat in. Links of rechtsaf, dus de Vlis- singsestraat of Paspoortstraat in, is niet mogelijk Dat kan wel a/s' men over de Kanaalstraat, vanuit westelijke richting, komt gereden. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de Paspoortstraat nieuw wordt ingericht Dat ge beurt deze zomer De inrichting zal dan niet langer zijn afgestemd op het autoverkeer, maar op het win kelend publiek. Overigens heeft de gemeente bij de herinrichting gelukkig goede (financiële) mede werking gekregen van het rijk en. niet in de laatste plaats, van de Souburgse middenstand De verkeersstructuur in dit gebied blijft verder onaangetast. Oók het tweerichtingsverkeer in de Ka naalstraat blijft dus. Al met al zal zo een toename van het door gaand verkeer tussen Middelburg en Souburg door dit gebied wor den voorkomen. Met name de Vlissingsestraat zal dat, naar ik hoop, ontlasten! Een andere belangrijke verbete ring voor de weggebruiker is de grootscheepse aanpassing van het Veerplein en de omgeving er van door Rijkswaterstaat. De ge meente is hier nauw bij betrokken. Op het terrein dat tot 1 april veer plein was komt een zeer ruime parkeergelegenheid èn plaats voor taxi's en bussen. Naast het voor malige hotel Zeeland is reeds par keergelegenheid gecreeerd. Vanaf de kruising met de Veerhavenweg zal de middenberm van de Prins Hendrikweg een vriendelijker aan zien krijgen. Niet zichtbaar, maar wel zo belangrijk is dat er onder de Prins Hendrikweg en onder het spoor in de richting van het abat toir nieuwe riolering komt Dit al les is vastgelegd in een drie-par tijenovereenkomst met de N. S. en Rijkswaterstaat Als tegenpresta tie van de gemeente staat daar tegenover dat wij de Prins Hen drikweg en de nieuwe parkeerter reinen in onderhoud krijgen. Als wethouder van onder meer verkeer en openbaar vervoer ben ik met dit alles bijzonder ingenomen. Vlis singen wordt er voor de automo bilist heel wat aantrekkelijker door! Wat ook in mijn portefeuille zit is het milieu. Eén van de belang rijkste aspecten daarvan vind ik het streven bewoners zorgvuldig om te laten gaan met hun woon omgeving Dit jaar levert de werk groep natuur- en milieu-educatie daar een zeer waardevolle bijdrage aan met het project 'Natuur je buur'. Ruim duizend leerlingen uit de hoogste klassen van het lager onderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs ne men deel aan dit project. Doel is de kinderen te leren zien dat ook in de bebouwde omgeving aardige dingen voorkomen, die de moeite waard zijn om te respecteren. Nee, sterker nog: om van te hou den. gedeelte 'De Lange Pacht'. Dit ontwerp-plan regelt de bestem ming en het gebruik van de gronden aan de Boksweg, die momenteel in gebruik zijn als camping.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5