79,- 69,- MODE 59,- 'AYa ANNEMAREL M& S* maakt mode betaalbaar r VOOR QRILL F0T0- STRIP- VER- HAAL Mbosland *mode HET MEESTE VLEES EN VLEESWAREN VOOR HET MINSTE GELD MAGERE RUNDER LAPPEN VERSE W0RST0F SAUCIJZEN ONS DAGVOUHUttL L UW VOORDEELDAG A 750 10- DE VLISSINGER Woensdag 9 mei 1984 VLEESWAREN VERS VAN HET MES mKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEÊÊi OF BARBECUE A00 990 690 NU2^10 MAGERE VARKENS LAPPEN GEHAKT H.O.H. 550 VERSE RUNDER BIEFSTUK In zestien jaar veroverde surfsport de wereld Electronische kookwekker by» Kruipruimte onder woning probleemgebied Geraniummarkten 1984 over het nieuwe foto seizoen Overal gekeken en geslaagd bij M&S Modische regen mantel in polyester/ katoen met aktuele kraag. Diverse kleuren. Mt 38/18 Regenmantel in polyester/ ka toen met schou der- accent. Vele aktuele kleuren. Mt38/50 /ti' V Ruime kollektie capes vanaf M&S Poplin regen mantel in diverse aktuele kleuren. Mt40/54 115? parijser BOTERHAMWORST TOO gram KOMKOMMER-SALADE 180 200 gram i MALSE BORSTLAPPEN VLEES- KRABBETJES gemarineerde STOKJES SATÉ t stuks m gemarineerde KARBONADE kilo wb gemarineerde SPEKLAPJES kilo wa kilo van 8.98 voor 6.98 Dinsdag 15 mei I varkensvleesdag Woensdag 16 mei gehaktdag Donderdag 17 mei 1 biefstukdag KILO KILO 500 GRAM j VLISSINGEN: In de Aldimarirt - Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur. allerlei De surfsport is precies 16 jaar oud. Op 21 mei 1967 probeerde de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Jim Drake voor het eerst een nieuwe vinding uit: een plank met een provisorisch tuig. Komende zomer ondergaat surfen zijn vuurdoop als Olympische sport in Los Angeles. Nederlandse surf plankontwikkelaars en sur fers hebben daar een be langrijke bijdrage toe gele verd. Het legioen surfers is in ons land al uitgegroeid tot 500.000 liefhebbers ter wijl er afgelopen jaren al meer dan 300.000 surfplan ken in ons land de kassa passeerden. Nog nooit is het met een sport zo snel gegaan. Een van de belangrijkste oorza ken naast het sportieve ge noegen van surfen is de re latief lage aanschafprijs van 99 minuten geeft de nieuwe electronische Krups kook- wekker op een digitale schaal aan. Daarmee is dat apparaat tevens prima ge schikt voor andere plaatsen dan in de keuken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het gebruik bij examens, toet sen of oefeningen die aan een bepaalde tijd zijn ge bonden. Maar ook aan fit ness centra of bij bepaalde therapieën. Het gebruik van de zoge naamde Timetronic is zeer eenvoudig. Met behulp van een drietal knoppen kan het aftellen gestart en onder broken worden of het alarm worden afgezet. Het in wit uitgevoerde ap paraat is zodanig van afme tingen, dat het probleem loos in de zak of in een tasje kan worden meegenomen. De Timetronic kan dank zij een magneetje gemakkelijk aan metaal worden beves tigd, maar kan ook worden opgehangen. een surfuitrusting. Want een complete surfoutfit kan worden gekocht voor nog geen 20Ö0,-. Dat wil natuurlijk niet zeg gen dat het om een aanschaf van niks gaat. Wie een surfplank wil aanschaffen zal zich terdege moeten oriënteren om een aanschaf te doen die aan alle wensen en verwachtingen voldoet. Want de plank met het provisorische tuig, waarmee het allemaal begon, heeft inmiddels plaats gemaakt voor talloze typen surfplan ken. Voor de beginner, voor de gevorderde en voor de wedstrijdsurfer. De nieuwe Welke-gids Surfplanken geeft daar een goed overzicht van. Alle ty pes worden onder de loep genomen. Vanaf welke plank voor welke surfer, tot en met het kleinste datail waarop elke plank op zich kan worden beoordeeld. Deze nieuwe Welke-gids is weer een volledige koop gids geworden, met naast alle informatie over het kiezen van de surfplank die het beste bij de wensen en het budget past, ook alles over surfpakken en manie ren om de surfplank naar de favoriete surfstek te vervoe ren. Op de auto of bijvoor beeld achter de fiets. Ty peoverzichten met prijzen en verkoopadressen ont breken niet, evenals infor matie over surfscholen, on derhoud en verzekeren. Kortom, deze nieuwe Wel ke-gids Surfplanken en toe behoren is niet alleen voor de beginnende surfer een handige koopgids, ook de gevorderde surfsporters vinden er alle informatie over hun sportuitrusting. De nieuwe Welke-gids Surfplanken is bij de meeste tijdschriftenwinkels te koop. Prijs 4,95. Pittig zomers. Speciaal voor de vrije tijd koos AnneMarèl een effen pantalon met een veelkleurige blouse. De blouse heeft een zeer aktuele 'rainbow stripe' en is verkrijgbaar in de kleuraccenten geel en blauw. r~/^\ De katoenen pantalon is zeer modern en slank afkledend gesneden. De tailleband en zakken geven deze pantalon het accent van deze tijd mee. J| De prijs is echt zomers Bierkaaistraat 30, HULST. Noordstraat 84-86. TERNEUZEN Lange Zelke 26. VLISSINGEN. Kade 2. SLUIS. De in ons land alom gebrui kelijke kruipruimte onder woningen is sinds jaar en dag een probleemgebied, dat nogal eens wordt onder schat. Dit is de strekking van het thema in het april nummer van 'Blauwdruk', een kwartaaltijdschrift voor de energiebewuste bouwwe reld, dat de Gasunie uit geeft. De redactie staaft haar beweringen met eigen bevindingen en berekenin gen. Soms overmatig vochtig, soms schommelend tegen een kritisch vochtgehalte aan, kan de kruipruimte niet zelden een broedplaats zijn voor insecten en een gunstig oord voor schim mels, die een gevaar voor de gezondheid van de bewo ners op kunnen leveren. In het blad staat verder, dat onder bepaalde condities ook rotting van houten vloeren optreedt. Het ener gieverlies door het onsta biele klimaat dat in heel wat kruipruimten bestaat, leidt ruw geschat bij één miljoen huizen met 'verdachte' kruipruimten tot een jaar lijks energieverlies van 50 miljoen m3 aardgas (goed om 20.000 woningen van een gemiddeld energiever bruik te te voorzien). Blauwdruk signaleert te vens, dat isolatievoorzie ningen bij kruipruimten waar slechte condities be staan, extra vochtproble- men kunnen oproepen. Daaraan ontlenen dan ei genaars en huurders het ar gument energiebesparende maatregelen maar achter wege te laten. Isolatie is echter niet de 'schuldige' van het optredende onge mak, maar veeleer de on bevredigende situatie onder de vloeren. Blauwdruk meent, dat een antwoord van de bouwwe reld niet lang meer op zich mag laten wachten. Het blad suggereert als oplos sing meer aandacht voor en een betere constructie van de kruipruimte bij woning bouw en hel toepassen van dampdicht materiaal, opdat vochttoetreding vanuit de kruipruimte naar de woon vertrekken een halt wordt toegeroepen en tevens energiebesparende maatre gelen zonder bezwaar kun nen worden genomen. Wie nu met fotograferen begint doet er dus goed aan langs te gaan bij de fotovakman.'t Is verstandig ook de batterijen te laten testen. Of om een vers filmpje in de camera te doen. Er zijn nieuwe films voor nóg briljan tere kleuren en ook films waarmee u zelfs bij kaars licht geslaagde opnamen kunt maken. En er is nog meer nieuws op het gebied van hulpmiddelen die u kunnen helpen dit fotoseizoen van alles wat u ziet en beleeft zichtbare herinneringen te bewaren in de vorm van veel geslaagde foto's. In tal van plaatsen in ons land zal in de maand mei weer een geraniummarkt worden georganiseerd. Vooral op 19 mei zullen ze, samen met andere eenjarige planten, volop aan de man gebracht worden. Op de geraniummarkten kan het publiek voorlich ting krijgen over de beplan ting van balkonbakken en hoe men extra lang plezier kan hebben van eenjarige planten. Wie wil weten wanneer er in de buurt een geranium- markt wordt gehouden.kan bellen naar de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (tel: 070-51.45.51waar nadere informatie over de gera niummarkten die door de afdelingen van het KMTP worden georganiseerd kan worden verkregen. /g Ga er nu met de camera op uit! Dat is het advies dat u dit voorjaar wordt gegeven door uw fotohandelaar. En het blijft niet alleen bij dat advies, want in veel fotozaken ligt bovendien een aardig geschenk klaar in de vorm van een kleurige fotogids met de toepasselijke titel „Er op uit met de camera". In dat boekje met veel foto's in zwart/wit en in kleur worden goede tips gegeven voor wie onderweg graag mooie foto's wil maken. U ontvangt dat boekje gratis bij aanschaf van een beschei den bedrag aan foto-artikelen. De foto's die hierbij zijn afgebeeld zijn ook te vinden in dat boekje; ze laten zien dat o.a. aandacht wordt be steed aan het fotograferen van mensen, dieren en landschappen. Maar er is dit voorjaar méér te beleven voor mensen die dit fotoseizoen vroeg willen beginnen. Het vrou wenblad „Margriet" start samen met de Stichting Amateurfotografie dit vooijaar een nationale foto wedstrijd „Er op uit met uw camera". Daarin wordt u aangespoord om tijdens een dagje of weekend uit op zoek te gaan naar mooie plekjes om die met de came ra vast te leggen. Er zijn met deze wedstrijd fraaie prij zen te winnen; uw fotohandelaar heeft een folder met alle spelregels. L A DIE S F A S H IO N |1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 24