□e*VLissinger 'Dolle donderdag' ontlast in Middelburg Ceremoniemeesters: sandwichborden en straatartiesten VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN ZEVENDE LUSTRUM SOROPTIMISTEN NEGEN WALCHERSE MOLENS OPEN TIJDENS NA TIONALE MOLEN DA G H S" - Lt c 3 «mii Muzikaal treffen Zeeland en België Landelijke Fietsdag Nogal laat Reclame voor Goes Evenementen Verspreid Geraniummarkten 1984 Bewoners "dwongen Liever duurder Onderhoudbaar KWALITEITS GESCHENKEN voor MOEDER in alle prijsklassen Geen politiek Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Geld voor verlaten vrouwen Woensdag 9 mei 1984 oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgaver provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aaylissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320, redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54, Op zaterdag 12 mei vindt in Mid delburg een 'muzikale ontmoeting' plaats tussen harmonie-orkesten uit de Belgische provincies Oost en West-Vlaanderen en de provin cie Zeeland. Het programma begint om 10.45 uur met enkele marsen door het stadscentrum door de Belgische harmonien De Christene Wer klieden uit Waarschoot De Plicht uit Menen en de Vlissingse Delta band. Vanaf 11 uur wordt op het Abdij plein een taptoe opgevoerd door De Christene Werklieden en de Delta-band die elk een eigen show geven. Ook spelen deze korpsen met De Plicht samen enkele nummers onder leiding van de Zeeuwse dirigent A.L. van Wal lenburg. Vanaf 14.30 uur wordt er een concert gegeven. Medewerkende zijn De Plicht. De Christene Wer klieden en een voor deze gelegen heid samengesteld Zeeuws Bond- sorkest. Dit orkest bestaat uit le den van Zeeuwse muziekvereni gingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federa tie van muziekgezelschappen (KNF). J.J. Koops dirigeert dit concert. Hij is dirigent van de Koninklijke Nederlandse Mari nierskapel. Sluitstuk is een geza menlijk optreden van het Zeeuws Bondsorkest en de twee Belgische gastkorpsen. De muzikale ontmoeting is geor ganiseerd in het kader van de cul turele uitwisseling tussen de beide Belgische provincies en de pro vincie Zeeland. Van 1981 dateert een 'intentieverklaring' die de uitwisselingsgedachte moet on dersteunen. Er hebben in Oost- en West-Vlaanderen al culturele manifestaties plaatsgevonden. Dit jaar was Zeeland aan de beurt. Het bijwonen van de optredens is gratis; bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Koorkerk. DEZE WEEK IN °Nu ook veiligheid voor de aller-allerkleinsten in de auto. Lees op de autopagi na over "de allernieuwste babvsitjes. "De Zeeiandbeurs (de eer ste) was een geweldig suc ces. Organisator Martien Delissen vertelt er alles over op de zakenpagina. Ook Jacobus Altena en zijn vrouw op die pagina over wat hen bezielt om supermoderme meubels te verkopen. 'Exclusief hoeft niet duur te zijn'. OPKNAPBEURT239 VLISSINGSE HUIZEN Directeur Basco: 'Nieuwbouw duurder' Zowel met de fiets als met de auto kunnen lief hebbers op zaterdag 12 mei aan een Walcherse puzzeloptocht deelnemen in het kader van de Na tionale Molendag. De tocht is 30 kilometer lang en voert langs negen van negentien nog op Walche ren aanwezige molens. Startplaatsen zijn bij de molens Buiten Verwachting in Nieuw en Sint Joosland, de Oranjemolen in Vlissingen en de Le lie in Koudekcrke. Vanaf tien uur 's morgens kan worden gestart op die plaatsen. In geheel Zeeland zullen om en nabij de dertig molens die dag De onlangs gerestaureerde molen Buiten Verwach ting in Nieuw- en Sint Joosland zaterdag één van de startplaatsen op Walcheren. draaiende en malende zijn te bezichtigen. Dat is bijna de helft van het Zeeuwse molenbestand. De deelnemende molens zijn herkenbaar aan de blauwe wimpel boven de Nederlandse vlag. "In geheel Nederland staan de molenaars die dag vroeg op om te kijken uit welke hoek de wind waait", voorspelt mevrouw P. van Leijen, van de Vereniging De Zeeuwse Molen. "Daarna wordt heel snel de molen op de wind gekruid (gedraaid red.) om vervolgens bij te weinig wind de zeilen voor de wieken te doen". Tijdens deze Molenpuzzeltocht kunnen de bezoe kers de wetenschap opdoen, dat geen enkele mo len hetzelfde is. Alle molens hebben wel wat bij zonders tussen de wieken en de uiteindelijke ste nen die de economische arbeid moeten verrichten: koren malen tot meel. Ook is het altijd leuk om een molen van binnen of buiten op de foto te zetten. Vopr de puzzel ontvangen de deelnemers een op dracht bij de start, kosten één gulden. In de maanden juni, juli en september draaien de molens op de eerste zaterdag van de maand. Te bezichtigen molens dragen dan eveneens de blauwe wimpel. Parallel aan de Molenpuzzeltocht houdt de ANWB op zaterdag 12 mei een Landelijke Fiets dag in samenwerking met de Tros en de plaatse lijke VVV's. Het is de elfde keer dat de ANWB tekent voor de organisatie van deze jaarlijkse tocht, die steeds veel mensen op de pedalen brengt. Op Walcheren kan gestart worden bij de VVV in Vlissingen (Walstraat 91) en het ANWB- kantoor aan de Lange Geere 26 in Middelburg. In totaal zijn er in Nederland 124 startplaatsen, het geen een record is. De routes zijn tussen de dertig en veertig kilometer. Gestart kan worden tussen negen en één uur. Samenwerking met de Natio nale Molendag (ook fietsroutes) was volgens me vrouw van Leijen niet mogelijk. Er is volgens haar wel getracht een samenwerkingverband tot stand te brengen. De woonlastencomitées schreeu wen zich bijna dagelijks hees: 'Wonen moet goedkoper worden'. Woningbouwverenigingen staan in vele gevallen voor een dilemma. De erfenis uit de jaren 'dat het al lemaal niet opkon' wreekt zich Huizen uit die periode zijn voor hedendaagse begrippen te duur. Nieuwbouw nu biedt ook al geen soulaas. Renovatie blijkt echter het toverwoord, waarmee de wo- ningbouwcoöperaties de mensen een betaalbare woning kunnen blijven aanbieden. De woning bouwvereniging in Middelburg le verde in dit verband al een bijdrage in het zuidelijk deel van de wijken 't Zand en Nieuw Middelburg. De woningbouwvereniging Basco in Vlissingen is nu bezig met de re novatie van 239 huizen tussen de Schuitvaartgracht, Eedestraat en Sottegemstraat, nabij de Bonedij- kestraat. De buurt staat bekend als 'oud goed wonen' en is erg in trek bij vooral de Vlissingers zelf. De Walcherse Bouwunie verbouwt deze in de jaren twintig opgelever de wooneenheden aan de eisen van de morne tijd tot aangepaste wo ningen, naar een idee van archi tectenbureau Jobse uit Middel burg. Directeur A. Raas van de Vlissingse woningbouwvereniging vertelt waarom renovatie in Vlis singen zo belangrijk is. "De druk om goedkoop te bou wen is groot, omdat de huizen verhuurbaar moeten blijven. Du re huizen zijn niet in trek: ze blij ven leeg. En daar heeft niemand wat aan. Nieuw in ons beleid is, dat we de oude woningen zoveel als mogelijk gaan opknappen. Hoewel ik niet onderschrijf dat nieuwbouw per definitie een aan slag op het karakter van een stadsdeel is, zou het jammer zijn geweest om de 'oud goed wonen'- huizen zomaar tegen de grond te gooien. Nieuwbouw is bovendien duurder. "Deze huizen waren vroeger van Het weren van vocht in de huizen met plastic-folie, handwerk dat wel eens tegen zit Straatartiesten van velerlei plui mage en mannen of vrouwen met sandwichborden dienen (nog) meer kleur te geven aan het bui- tengebeuren in Middelburg. Daartoe riepen de Ceremonie meesters onlangs op. Het is de bedoeling - aldus ceremonievoor zitter Rien Mondeel - dat een grote verscheidenheid straatar tiesten zich elke tweede zaterdag van de maand op verschillende plekken in winkelstraten van de hoofdstad posteert met hun geld- bakje, hoge hoed of vioolkist, om het winkelende publiek te verma ken. Mondeel deed die uitspraak tij dens de presentatie van het jaar programma 1984, waarin de Ce remoniemeesters een groot aan deel hadden. Hij sprak tegen dat de spontaniteit waarmee de straatgoochelaars, muzikanten of orgeldraaiers zich nu presenteren in de winkelstraten (vooral de Lange Delft) daarmee onder mijnd zou worden. "We hebben inderdaad een vergunning ge vraagd bij het gemeentebestuur om die mensen elke tweede zater dag van de maand officieel hun gang te laten gaan. Op andere da gen beginnen ze zonder vergun ning. Dat wordt oogluikend toe gestaan. Er zijn steeds meer straatmuzikanten die tussen het winkelende publiek voor een ge zellige sfeer zorgen. Sommige winkeliers zijn echter bang dat het uit de hand gaat lopen. Op die tweede zaterdag van de maand kunnen we de artiesten verspreid door de stad laten werken". Voor wat betreft de mensen met sandwichborden trokken de Ce remoniemeesters lering uit initia tieven vanuit Goes. Mondeel licht ironisch: "Een Gocsenaar pres teerde het vorig jaar om tijdens een drukke week hier in Middel burg met sandwichborden recla me voor zijn stad te maken. Dat voorbeeld kunnen wij volgen. Overigeris lijkt het ons een goed idee om mensen op tc roepen om sandwichborden te ontwerpen en Straatmuzikanten zorgen voor een gezellige sfeer in de Middelburgse binnenstad. De Ceremoniemeesters willen deze elke tweede zaterdag van de maand officieel plaats geven in de winkelstraten (Foto Ruben O reel). ermee rond te lopen. De Ceremo niemeesters zouden dan een prijs kunnen uitloven voor het leukste en orgineelste bord. Over de in houd van die prijs moeten we nog in het bestuur praten". Mondeel zegt wel dat mensen met ideen zich alvast kunnen melden. De organisatie Ceremoniemees ters werd opgericht in 1981, omdat er alom onvrede heerste over de organisatiedrift van de VVV in Middelburg. "Na de wederopstan ding van de plaatselijke VVV", zo staat letterlijk in het persbericht van Mondeel en de zijnen, "gaan de Ceremoniemeesters door het leven als evenementencommissie van die VVV". De voorzitter voegt daar nog aan toe, dat het niet uit gesloten is dat de Ceremonie meesters ooit worden opgeslokt door de plaatselijke VVV, maar als evenementencommissie blijven functioneren. "Nu zijn het offi cieel nog twee aparte organisaties, die elkaar op een positieve manier aanvullen waar dat nodig is". Tot en met eind september is er zowat elke zaterdag een gezellige activiteit in de Middelburgse win kelgebieden. Zoals gezegd zijn er elke tweede zaterdag van de maand straatartiesten present. Verder is er op 19 mei een loop orkest en van 24 tot en met 26 mei vindt er in Middelburg het be kende jazzfestival plaats. Helemaal nieuw is de Toeristische Dag. Liefhebbers kunnen op za terdag 2 juni met een gereduceerde toegangskaart zowel het stadhuis, de Nieuwe Kerk als de Lange Jan bezoeken. Vijf zaken in Middel burg serveren die dag bovendien een tweede kopje koffie gratis en de Blue Jeans Big Band speelt vrolijke muziek voor het stadhuis. Op 9 juni verzorgen twee pop penkasten een aantal voorstellin gen in de stad op verschillende plaatsen. Van 14 tot en met 16 juni is er braderie en op 23 juni door kruist de traditionele Walcheren- rit met old-timers Middelburg en die middag zijn er vier volksdans groepen in de stad, hetgeen wordt omschreven als een mini-volks- dansfeslival. Op zaterdag 30 juni geeft de jeugdbrandweer, die dan twintig jaar bestaat, een demon stratie op het Abdijplein. Op5 juli speelt een Deense band. die te gast is bij Juliana, onder meer op de Markt en op zaterdag 7 juli kunnen liefhebbers deelnemen aan een bierdraagwedstrijd op de Markt. De eerste folkloristische dag is dit jaar op 12 juli. En om de zaterdagen in juli voor Middel burg aantrekkelijk te maken is het bureau Culturele Zaken in Mid delburg nog druk in de weer om iets te verzinnen. Van 3 tot en met 9 augustus is er weer kermis in de Zeeuwse hoofd stad. En de laatste dag van de ker mis gaat vergezeld van een stand werkersconcours. De Stichting Middelburg Theater speelt op za terdag 11 augustus stukjes van Dimitri Frenkel Frank in de vorm van wagenspelen. De ringrijderij voor de koninklijke bekers is dit jaar trouwens niet meer op de laatste kermisdag, maar op don derdag 16 augustus. De drukte in Middelburg, die die dag de bij naam Dolle Donderdag bezorgde, moet daarmee wat worden ver spreid. Een Japanse trommelgroep is op 18 augustus te gast in het centrum overdag en 's avonds in de Schouwburg. De dierenbescher ming verzorgt de zaterdag er na een gehoorzaamheidsdemonstra- lie en een keuring van de huisdie ren. Op 18 september geeft het juniorenkorps Johan Friso een concert en op 15 september gaat een Jan Plezier met een dans- en muziekgroep door de stad. Een kindertheater in de binnenstad besluit op 22 september het zo merse gebeuren in Middelburg. "Het is duidelijk", zo concludeert Ri«n Mondeel tenslotte, "dat niet uitsluitend de Ceremoniemeesters organiseren. Het meeste werk wordt gedaan door anderen. Wij hebben slechts de openstaande za terdagen gevuld. En dat zijn er on geveer tien". ln tal van plaatsen in ons i land zal in de maand mei weer een geraniummarkt worden georganiseerd, i Vooral op 19 mei zullen ze, J samen met andere eenjarige planten, volop aan de man i gebracht worden. Op de geraniummarkten kan het publiek voorlich ting krijgen over de beplan ting van balkonbakken en hoe men extra lang plezier kan hebben van eenjarige planten. Wie wil weten wanneer er in de buurt een geranium- markt wordt gehouden, kan bellen naar de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (tel: 070-51.45.51), waar nadere informatie over de gera niummarkten die door de afdelingen van het KMTP worden georganiseerd kan worden verkregen. Goed Wonen. Zoals bekend is op 1 januari 1979 een samenvoeging gekomen van de drie woning bouwverenigingen in Vlissingen. Per 1 januari van dit jaar is de fusie compleet en bestaat er in Vlissingen één woningbouwver eniging, de Basco. Dat er drie wo ningbouwverenigingen waren, heeft ook tot gevolg gehad, dat we in Vlissingen nogal laat waren met renoveren. We hopen de schade echter in te halen. "De huizen waarover we spreken werden voor de jaren tachtig vooral bewoond door de wat ou dere mensen. Na 1980 kregen ook jongeren er meer trek in. Het wa ren sobere woningen met een lage huurprijs van 107 tot 140 gulden per maand. Toen de eerste plan nen op tafel kwamen voor aanpak van deze wijk, dachten de bewo ners in eerste instantie aan groot onderhoud. Dan namelijk zouden huurprijzen niet verhoogd wor den. Overigens waren het vooral de bewoners zelf, die de woning bouwvereniging tot een actief be leid dwongen. Het compromis dat er uit is gerold levert eigenlijk nauwelijks bezwaaF. Voor een be nedenwoning betaalt de huurder in de toekomst circa 200 gulden en voor een ruimere bovenwoning tussen de 250 en 300 gulden. De gemiddelde renovatiekosten be dragen 60.000 gulden. "Vlissingen heeft een groot aantal minderdraagkrachtigen. Daar door komt er een extra druk op ons beleid te liggen om goedkoop te verhuren. De grootste groep ingeschreven woningzoekenden is dan ook de groep die minder aan huurkosten kan besteden. Daar naast hebben we naar de ge meente de plicht om hun stads vernieuwingsbeleid in te vullen. Die beide gegevens zijn wel eens strijdig met elkaar. Een buurt moet architectonisch goed in el kaar zitten. maar de huur mag niet te hoog zijn. De gemeente Vlis singen zou liever wat duurdere" huizen willen zien. Dan hoeft zij minder subsidie te geven, dan op sociale woningbouw. We zien echter dat nu de erfenis uit de welvaartsstrijd, de duurdere hui zen, niet zo erg meer in trek zijn. "Goedkoper bouwen of renove ren betekent daartegenover dat er wel consessies moeten worden ge daan aan de kwaliteit. Dit levert wel eens ergernis op dat de huizen 'onderhoudbaar' moeten blijven. Neem bijvoorbeeld de schuurtjes. Aanvankelijk was het de bedoe ling deze te vervangen. Er is nu een groot deel dat blijft staan, en waar uitsluitend het dak wat wordt vernieuwd. Niettemin zijn er onderdelen in de renovatie waar geen enkele concessie aan mag worden gedaan. Het pro bleem van het optrekkend vocht was groot in deze huizen. We kappen nu een steenlaag uit de fundering. Een laag folie, een vochtscherm. moet voorkomen dat het zout en het vocht optrek ken. Dat werk moet allemaal met handkracht worden gedaan. Soms zit dat tegen en kost het extra geld. Het belang is echter te groot om Basco-directeur A. Raas SÈflVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel. 01184-14081/01100-16159 waar het problemen oplevert niets te doen. "Een wooniastencomiteé is een goed initiatief. We hebben regel matig contact met het woonias tencomiteé in Vlissingen. om na te gaan wat een coöperatie als de onze er aan kan doen om de woonlasten laag te houden. Maar die woonlastenverhogingen wor den voornamelijk bepaald door de politiek. Wij doen ter plaatse wat we kunnen. Niettemin ben ik er tegen om als woningbouwver eniging politiek te bedrijven en samen met het woonlastencomité met spandoeken op het Binnen hof te gaan demonstreren". Inmiddels hebben de eerste bewo ners hun keurige opgeknapte wo ning (aan de Eedestraat) betrok ken. Het totale renovatieproject duurt nog driejaar. De Sorpotimistenclubs Walche ren en De Bevelanden vieren op zaterdag 12 mei hun zevende lus trum. De jarige clubs vieren die dag onder meer met een bezoek aan de tuin van mevrouw Poley en een concert in de kerk van Nisse, verzorgd door het Zeeuws Koper blazersensemble onder leiding van ^LvanBelzen. Vanwege dit lustrum hoopt de Soroptimistenclub - een club van werkende vrouwen geld bijeen te brengen voor verlaten vrouwen met hun kinderen in Honduras. Een van de Zeeuwse clubleden vertrok naardatZuidamerikaan.se land in 1982 om daar in een sos- dorp als vrijwilligster aan de slag te gaan voor die verlaten moeders. Reeds vier jaar helpt dit dorp - Hogar La Esperanza Dorothy Day - de bewoonsters een zelf standig bestaan op te bouwen. Momenteel zijn er 55 moeders en 220 kinderen opgenomen. Voor twaalf moeders die op de nomi natie staan een eigen huisje te be trekken proberen de clubs Wal cheren en De Bevelanden geld te verzamelen, waarmee huisraad voor de verlaten vrouwen en hurt kroost kan worden gekocht. Wie een bijdrage wil leveren kan geld storten op rekeningnummer 44.48.54.916 van de Soroptimis tenclub bij de Amrobank in Goes.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1