informatiepagina van de gemeente vlissingen 11 Q V Speelstad/kleuter dorp dit jaar in teken ruimtevaart! 't Kost niks en u krijgt er veel voor terug! Zeeschepen en havens.... W** Vrijwillige onderwijs krachten gevraagd Eerste Zeeuwse doedelzakband kan trommelaars gebruiken I Nationale herdenking I Informatie hoeken I Wat ligt ter inzage I Om mee te nemen DE VLISSINGER Woensdag 2 mei 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. g£(j0/O Space stad Kleuterdorp Medewerkers welkom! I Koopavond Medewerkers bijeenkomst Tenslotte Is het nummer van uw huis zichtbaar? Commissies vergaderen I Collecte Oost-Souburg Vlaggen Horeca Wie? Even bijpraten met wethouder Bruinooge Bestemmingsplannen 1984 Recreatie-zwembad Vissershaven en Arsenaal Zomeractiviteiten IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Al dan niet geprikkeld door het zomerse weertje van de afgelopen weken zijn of worden er volop vakantieplannen gemaakt. De reisdoelen zullen zeer uiteenlopen, van de Costa Brava tot de Costa del Nol.... Vlissingse kinderen hebben echter geluk. Want voor hen is er als niet te versmaden reisdoel ook: Speelstad en kleuterdorp! Of, beter gezegd: 'Space-stad' en 'Heelallië'. Het kinderfestijn wordt dit jaar gehouden van maandag 23 april tot en met woensdag 1 augustus. De plaats? Natuur lijk het aloude 'Speelstadter- rein' aan de Lange Leenweg. De kinderen zijn er dagelijks welkom van 09.00- tot 16.00 uur. Vervoer hoeft geen pro bleem te zijn. De 'Speelstadex- pres' zorgt namelijk weer voor gratis busvervoer. Het thema 'Space-stad' bete kent dat de kinderen niet in landen of wijken gaan wonen, maar op planeten. Daarbij krij gen ze te maken met ruimte schepen en UFO's èn zal er heel wat te beleven zijn op de bovenaardse planeten, dat staat nu al vast! Naast dit apelgebeuren zijn er natuurlijk de dagelijks terugke rende activiteiten, zoals huttenbouw, -boerderij, fietscrossbaan, -zeephel- ling, excursies, -handenarbeid, pottenbakken, -kookboek, leeshoek, -stokbroodbak- ken, radio en noem maar op!!!! Voor de kosten hoeft men het niet te laten. Deze vakantie in 'Space-stad' kost namelijk maar 1,50 per dag. Bovendien is er gezinsreductie bij deelna me van meerdere kinderen uit één gezin. Ook het kleuterdorp doet mee met het thema en heeft het dorp 'Heelallië' genoemd. De kleu ters gaan met het spel dus ook 'de lucht' in. Dagelijkse activi teiten voor de kleuters zijn: -huttenbouw, -handenarbeid, -spel, -zwembad (bij mooi weer), -stokbroodbakken, broodjes maken - en misschien ook nog wel een 'keer een ex cursie. De werkgroep 'Speelstad' is Het zonnetje is er aangenaam en gratis. Netzomin hoeft u er toegangsgeld te betalen. Aan tijd gebonden bent u er trouwens ook niet: begintijdstip en duur mag u zelf bepalen. Wat u er voor terug krijgt? Een brok pure gezondheid! Daarom: jong en oud, op naar de trimbaan in het recreatiege bied Westduin. De fervente trimmers hoeft er niet meer op gewezen te worden waar'ie be gint: naast het parkeerterrein bij de Skandia-sauna. Over een lengte van zo'n achthonderd meter bieden fraaie toestellen u de gelegenheid te doen zeer uiteenlopende oefeningen te doen. De eerste zijn, om er wat in te komen, vrij licht. Daarna worden ze steeds wat zwaar der. Ze variëren van touwslin- geren tot armzwaaien, hoog springen en hordenlopen. Kor tom: een heel arsenaal spieren kan in aktie komen. Bij iedere oefening staat een bord van de Nederlandse Sport Federatie. Daarop staat met een tekening aangegeven hoe men deze oe fening goed en veilig kan doen. Want niet iedereen heeft na tuurlijk dezelfde conditie. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Want op de borden staan ook twee stippen, een groene en een rode. Naast de groene staat hoeveel oefeningen beginners het beste maximaal kunnen doen. Bij de rode stip staat hoever gevorderden mogen gaan. Misschien twijfelt u nog enigs zins of u het, wat uw gezond heid betreft, wel aankunt. Neem dan geen risico en win eerst advies in bij uw huisarts. (foto: Cor Schuilwerve). Omdat vrijdag de nationale herdenking wordt gehouden, is er in Vlissingen geen koop avond. In plaats daarvan mo gen de winkels deze week donderdag (morgen, 3 mei) geopend zijn. Eigenlijk hoeft het Vlissingers niet verteld te worden: de zee, de vele verschillende schepen, de luchten erboven....het schouw spel is steeds anders. Velen raken er dan ook niet op uitgekeken. Dat is nu, dat was vroeger ook zo. Toen had men echter nog niet zoals nu fotocamera's, om in delen van seconden, de vergezich ten vast te leggen. 't Was toen teken- en schildergerei waarmee ze werden vereeu wigd, letterlijk. De bezoeker van het Stedelijk Museum aan het Bellamypark kan het met eigen ogen zien. In het museum wordt namelijk werk van Schütz (van hem is meteen na 'Speelstad 1983' weer van start gegaan. Er is al heel wat voorbereidend werk verricht. Maar medewerkers zijn nog steeds welkom. Voor hen geldt wel dat Speelstad drie weken duurt, namelijk vanaf maandag 16 juli (voorberei- dingsweek op het terrein) tot en met vrijdag 2 augustus, want het opruimen hoort er ook bij. Medewerkers voor Speel stad/kleuterdorp zijn welkom vanaf zestien jaar. Diploma's worden echt niet gevraagd, wel plezier hebben in het werken met kinderen. Belangstelling? Meld je dan aan bij Lies Luikenaar in het club- en buurthuis 'Scheldebuurt', Glacis- straat 9 7 (telefoon 12302). Op vrijdag 18 mei wordt er in bovengenoemd buurthuis een medewerkersbijeenkomst ge houden, die om 20.00 uur be gint. Als je aan 'Speelstad/k- leuterdorp' meewerkt wordt je dringend gevraagd te komen. Op deze avond zal de nodige informatie worden gegeven en de coördinatoren van de ver schillende onderdelen worden voorgesteld. Ook nu zijn mensen welkom die hout willen sjouwen en mate rialen willen ophalen. Boven dien zit kleuterdorp dringend verlegen om medewerkers die mee willen denken over de or ganisatie en het spelgebeuren van 'Heelallië'. Enne: iedere dinsdagavond wordt er in 'De Piek' (Hellebar- dierstraat) een werkavond ge houden vanaf 19.00 uur. Daar worden bijvoorbeeld de mu ziektent gerepareerd, attribu ten gemaakt en materialen op geknapt. 't Hoeft eigenlijk geen betoog: ook daar zullen mede werkers met open armen wor den ontvangen! Het is vaak een heel karwei: de verbouw, restauratie of reno vatie van uw woning of bijvoor beeld winkel. Een van de din getjes die daardoor nog wel eens over het hoofd wordt ge zien is de aanduiding van huis nummers. Dat kan soms erg lastig zijn voor de postbode of bezoekers, maar ook voor uzelf. De bezor ging van belangrijke brieven of pakjes kan behoorlijk worden vertraagd. Bovendien: volgens artikel 318 van de gemeente lijke bouwverordening bent u zelfs verplicht uw huis van een 'doeltreffende' aanduiding te voorzien. Daarom de raad: zorg dat uw woning duidelijk van een huis nummer is voorzien en houdt het zichtbaar, bijvoorbeeld door de klimop bij te snoeien. Volgende week woensdag ver gadert de vaste commissie van advies en bijstand voor ver keer. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het politiebureau en begint om 19.30 uur. Bovendien komt op dinsdag 8 mei in Bachten Komme het al gemeen bestuur van de Jeugd- en Recreatieraad bijeen, aan vang 19.30 uur. Twee dagen daarna, donderdag 10 mei, is het de beurt aan het algemeen bestuur van de Culturele Raad. Ook deze vergadering wordt gehouden in Bachten Komme (Badhuisstraat 104) maar be gint om 20.00 uur. De stukken van alledrie de ver gaderingen liggen ter inzage in de vijf gemeentelijke informa- tiehoeken. Waar die zijn onder gebracht staat in een artikel el ders op deze pagina. tot en met 17 juni een expositie gehouden, met als titel "19de eeuwse gezichten rond Vlissin gen". Het is een tentoonstelling met zes schilderijen van J.F. Schutz, acht aquarellen van L.G. Haccou en zeven tekenin gen van J.G. Grieve jr. De wer ken zijn deels in bruikleen van Zeeuwse instellingen, maar grotendeels eigen bezit dat nog nooit eerder getoond is ge weest. Al de werken hebben de zee, schepen of Vlissingse ha vengezichten als onderwerp. De aquarellen van Haccou da teren uit het begin van de ne gentiende eeuw, terwijl het bovenstaand schilderij) en Grieve kunnen in het begin van de tweede helft van de vorige eeuw worden geplaatst. In de werken van de laatste twee kunstenaars is de opkomst van de stoomschepen dan ook dui delijk zichtbaar. Het museum en de expositie zijn toegankelijk van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en 13.30 uur en zaterdags van 13.00- tot en met 1 7.00 uur. De entreeprijs bedraagt f 1.00 voor volwassenen en voor kinderen f 0.50. De Eerste Zeeuwse Doedel zakband is nu reeds enkele weken druk in de weer met bandleden die er eer in stellen de doedelzak "onder de knie te krijgen". Onlangs kon de hand worden gelegd op een vrijwel complete trommel-uitrusting. En aangezien de band nog slechts mager is bedeeld met trommelaars, worden nu geïn teresseerden opgeroepen zich aan te melden als trommelaar bij deze nieuwe band. Leden uit heel Zeeland hebben zich als lid -muzikant aange meld. Van Zierikzee tot Vlissin gen weten mensen nu dat ze op z'n minst twee jaar intensief zullen moeten studeren voordat de band zich op straat aan het publiek zal kunnen presente ren. Als ook u zich aangetrokken voelt tot deze tot de verbeelding sprekende muziek, dan kunt u zich voor de eerste informatie wenden tot het buro van de ge meentelijke Jeugd- en Recrea tieraad Vlissingen, die de band in de oprichtingsfase onder steunt. De Jeugd- en Recrea tieraad is gevestigd in Bachten Komme, Badhuisstraat 104, 4381 LV VLISSINGEN, tel.: 01184-16874 (funktionaris Jan Jacobs). WIE TROMMELT ER MEE? Komende vrijdag, worden in heel Nederland de burgers en mili tairen herdacht die sinds 10 mei 1940 in het belang van het Ko ninkrijk 'der Nederlanden zijn gevallen, waar ook ter wereld. Bovendien is de nationale herdenking gewijd aan hen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. In Vlissingen gebeurt dat bij het monument op de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan. Belangstellenden, zowel jong als oud, worden verzocht om 's avonds tien voor acht aanwezig te zijn bij de aula van de be graafplaats. Om 20.00 uur wordt het trompetsignaal voor twee minuten stilte gegeven. Hierop volgen kransleggingen bij het monument, onder ande ren door burgemeester en wet houders. Daarna wordt een omgang langs graven van ge vallenen gemaakt. Op 4 mei is van 19.45- tot 20.30 uur ook de begraafplaats van Oost-Souburg toegankelijk. Hier wordt echter geen plech tigheid gehouden. De vlag mag u vrijdag uithan gen (halfstok) tussen 18.00 uur en zonsondergang. Dat is om 21.09 uur. Aan de exploitatie van horeca bedrijven zal vrijdag tussen zes- en negen uur 's avonds elk ver makelijkheidsaspect ontbre ken. Buitenverlichting moet dan zijn gedoofd. Bovendien mag er geen andere muziek ten gehore worden gebracht dan die van de officiële radioprogramma's. (foto: Cor Schuilwerve). Sinds het begin van het lopende schooljaar is het huiswerkklas- senproject Vlissingen officieel van start gegaan. Doel hiervan is kinderen uit de culturele minderheidsgroepen die in de zesde klas lagere school en de brugklassen van het voortgezet onderwijs zitten, te helpen met het maken van huiswerk en hen enige andere 'schoolse' vaardigheden bij te brengen. Momenteel zijn er een tiental baanloze onderwijskrachten hierin actief. Het project is officieel goedgekeurd door de regionale toetsingscommissie voor vrijwilligersprojecten èn burgemeester en wethouders. Zp- doende kunnen de medewerkers werken met behoud van hun uitkering. Als er volgende week bij u wordt aangebeld is de kans groot dat er een collectant(e) van het Nederlandse Astma Fonds voor de deur staat. Dit fonds heeft namelijk toestem ming gekregen van burge meester en wethouders voor het houden van een huis-aan- huis-collecte in de week van 7 tot en met 12 mei. Bovendien mag zij op zaterdag 12 mei een straatcollecte houden. Op dit moment draaien er drie groepen: - een groep algemeen voortge zet onderwijs in een ruimte van de rijksscholengemeenschap "Scheldemond". - een groep lager beroepson derwijs in een ruimte van de scholengemeenschap "Swa- nenburgh"; - een groep lager onderwijs, eveneens in een ruimte van de 'Swanenburgh'. Voor het schooljaar 1984/1985 wordt gedacht aan uitbreiding van het project. Hiervoor is echter ook uitbreiding van het aantal vrijwilligers nodig Mensen die belangstelling heb ben voor dit project en zich als vrijwillig medewerker willen op geven kunnen dit doen bij: - De Vrijwilligersvacaturebank, Badhuisstraat 104, tel. 19397. - de heer C.W.A. Betram, coör dinator onderwijs culturele minderheden, per adres Ver lengde Bonedijkestraat 275, tel. 13973 of - de heer W.M.C. van Baaien, secretaris van de begeleidings commissie van het project, per adres Stadhuis, Stadhuisplein 2, tel. 15100, toestel 334. Verwacht wordt wel dat de vrij willige medewerker in het bezit is van een onderwijsbevoegd heid. Ook studenten van de pedagogische academies die dit jaar hopen af te studeren kunnen zich uiteraard voor het project opgeven. De gemeente beheert vijf infor- matiehoeken. Daar kunt u niet alleen stukken voor raads- en commissievergaderingen aan treffen, maar ook vele folders over uiteenlopende onderwer pen, de culturele agenda en dergelijke. De informatiehoeken zijn naast die in het stadhuis, onderge bracht in de volgende gebou wen: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat,, geopend 's maandags van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00- tot 12.30 uur, don derdag de gehele dag gesloten; - wijkcentrum Middenhof, aan de Kanaalstraat in Oost-Sou- Bij burgemeester en wethou ders zijn enkele aanvragen binnengekomen voor een hin derwetvergunning. De stukken die hierover gaan liggen ter in zage op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecre tarie. Men kan bij deze afdeling terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De stukken liggen eveneens bui ten de kantooruren ter inzage op woensdagen van 17.15- tot 20.15 uur in de hal van het stadhuis (informatiehoek 'on der de trap'. Er zijn aanvragen ingediend door 1. Aldi Bouw Best B V. te Cu- lemborg voor een opslag en verkoopruimye voor levens middelen op het perceel Vlissingsestraat 1 te Oost- Souburg. 2. de heer G.J. Niemantsver- driet voor een frituurwagen op het pleingedeelte Walen burg. De tijd is weer aangebroken dat er weer 'de markt' wordt opge gaan voor vakantiebaantjes. Net als bij een vaste baan heb ben de werkgever en de vakan tiewerker hun plichten en rech ten. Welke dat zoal zijn is te le zen in de folder 'Wat iedere va kantiewerker moet weten'. De ze uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge legenheid ligt klaar in de vijf gemeentelijke informatiehoe ken (zie daarvoor het bericht elders op deze pagina). Voor beide partijen kan het de moeite van het halen en lezen zeker waard zijn! burg, geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30- tot 11.00 uur en tot en met don derdag bovendien nog van 19.30- tot 21.00 uur. Tijdens de paasvakantie is het centrum gesloten. - wijkcentrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg 59, geo pend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. wijkcentrum Alge-gonde, Westerzicht 386, geopend tij dens de activiteiten in het cen trum; De gemeentelijke informatiehoek in wijkcentrum "Middenhof", die al heel wat Souburgers een ritje naar het stadhuis heeft bespaardI (Foto Cor Schuilwerve De stukken voor deze twee aanvragen liggen bij de afde ling algemene zaken ter inzage tot en met 18 mei 1984. Schrif telijke bezwaren kunnen tot en met deze datum worden inge diend bij het college van bur gemeester en wethouders. Als er (telefonisch) om wordt ge vraagd kunnen tot en met 11 mei ook mondeling bezwaren worden ingebracht. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (kamer 147) en in de infor matiehoeken ligt tot 19 mei ter inzage: - het ontwerp van het be stemmingsplan Paauwen- burg III, gedeelte 'De Lange Pacht'. Dit ontwerp-plan re gelt de bestemming en het gebruik van de gronden aan de Boksweg, die momenteel in gebruik zijn als camping. Deze maand en in de maand juni zal de gemeenteraad belangrijke voorstellen van het college van burgemeester en wethouders te behandelen krijgen. In mei een voorstel over de inrichting van de Vissershaven en in juni een voor stel tot verwerving van het daar aan gelegen Arsenaal. Een andere voor Vlissingen belangrijke zaak is de uitbreiding van het zwembad aan het Baskensburgplein waar toe de raad in maart j. I. besloot. Over deze plannen kunt u meer te weten komen in de gemeentelijke stand op de Zeelandbeurs die nog t/m zaterdag 5 mei a s. wordt gehouden in de tent op het par keerterrein naast de Miro. Eén van de dingen in de stand waar u zich een goed beeld van kunt vormen is de uitbreiding van het zwembad omdat de raad daarover al een be slissing heeft genomen. Het is namelijk de bedoeling nog voor de zomervakantie met dit werk te beginnen zodat het nieuwe bad in september 1985 open kan. Ik denk dat het een prachtig bad voor zowel de Vlissingers als de toeris ten zal worden. Bij het bestaande binnen- en buitenbad worden na melijk een overdekt wedstrijdbad van 15x25 meter en een overdekt verwarmd recreatiebad bijge bouwd Als je wilt kun je er met het hele gezin een hele dag door brengen, ook bij minder mooi weer Het bad krijgt namelijk golfslag, een waterval, een bor- relbank. een waterglijbaan, sproeiers, branding, een bin- nen"strand", een zwemmerster ras en -bar en een restorette. Al hoewel het totaal een investering van f5,8 miljoen vergt zal de toegangsprijs lager dan waar ook in Zeeland zijn voor zoveel zwem- plezier: f 3,50 per volwassenen en f3,— per kind. Op de beurs kunt u ook een indruk krijgen van de ideeën die het col lege van b&w heeft met betrek king tot de Vissershaven en de toekomstige bestemming van het Arsenaal.. Ik zeg met nadruk "ideeën van het college" omdat wij de plannen daarvoor natuurlijk nog aan de gemeenteraad moeten voorleggen, die daarover zal moe ten beslissen. Deze maand zal de raad namelijk moeten kiezen voor een inrichtingsplan voor de haven. Dat zal een keuze zijn met of zon der ligplaats voor "De Schor pioen". Hierover kunt u dus nog niets op de beurs zien. Wat u wel kunt zien is een maquette van het Arsenaal met daarin het gedachte theater. Ik vind zo 'n theater - een juistere aanduiding is eigenlijk multifunctionele ruimte - naast een opgeknapte en met jachten ingerichte haven belangrijk voor Vlissingen. Belangrijk voor de (culturele) opbloei van de binnen stad zowel voor bewoner als toe rist In de gemeentelijke stand op de beurs wordt ook al een tipje van de s/uier opgelicht van de zomeracti viteiten die op 16 juni met de feestelijke 'ingebruikneming van de nieuwe boulevards van start zullen gaan Al deze activi teiten zullen in het kader staan van "Vlissingen maritiem". Ik noem u slechts het straatfestival met een grote vliegerwedstrijd dat zal plaatsvinden in enkele grote ten ten waarvan er één zal staan op het onbebouwde stuk van de boulevards tussen Boulevard Bankert en Boulevard Evertsen Natuurlijk zijn we er niet mee door deze activiteiten van gemeente en particulieren gezamenlijk gebun deld in 1984 te laten plaatsvin den. Ik vind dat dat je zoiets elk jaar gezamenlijk en onder één noemer moet doen ("Vlissingen maritiem") om Vlissingen te pro moten bij de toeristen Dat daarbij tegelijkertijd de eigen bevolking kan meegenieten van deze activi teiten vind ik bovendien van een niet te onderschatten waarde.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5