m fa M ft Om er wen uit te zijn.,. ^enu mini en maxi Uitnodiging - discülITES DiscOTRGNIC n SPORTMASSAGE Adverteren doet verkopen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 4 april 1984 Regionale koordagen Brabant en Zeeland met 38 deelnemers WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN APOTHEEK; Galerei "De Wijnstok" in het teken van het ei. maandag 9 april >GÏ? ÜER ynicinc 11 w 2 Jlrilln Discjockeys opgelet! Binnenkort in Goes SPORTMASSAGE Piet Hardenberg DEyUSSINGER LA AT R\/\ £hnen &ZTsa°°kensoester naar£;"e3PPe/tyes Zondag geopend 12.00-20.00 uur Donderdag tol en met woensdag COME BACK TO THE FIVE AND DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN is van Robert Altman met in de hoofdrollen Sandy Dennis, Cher en Karen 'Black. De reunie van de leden van de Jimmy Deam-fancluh ontwik keld zich tot een emotionele ge schiedenis als de vrouwen elkaar de waarheid vertellen. De Piek Vlissingen, donderdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. In UNE CHAMBRE EN VILLE gaat de ongelukkig getrouwde Edith naakt onder een bontjas de straat op om de liefde te bedrijven met de eerste de beste die haar tegenkomrt. Dit loopt uit op een dramatische gebeurtenis. Film huis Middelburg, vrijdag 20.30 uur. Kaarten aan de zaal. BLUESBROTIIERS. Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt ontslagen komt zijn broer Elwood hem ophalen. Samen gaan zij naar het weeshuis waar zij zijn opgevoed en krijgen van 'de pingouin' te horen dat het wees huis dreigt te bezwijken onder de enorme 1 belastingschuld. De Blucsbrothers besluiten om hun oude orkest weer op te zetten... Filmhuis Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Kaarten aan de zaal. LA MORT DE MARIO RICCI is de nieuwste film van Claude Go- retta. Filmhuis Middelburg, don derdag 20.30 uur. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. De Piek Vlis singen, maandag 21 uur. Kaarten aan de zalen. EEN GRAVIN VAN BEGEERTE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur Trading Places In TRADING PLACES verwisse len een arme neger uit de slop penwijken en een jonge onderdi- rekteur hun plaatsen voor de weddenschap van een stel vrien den. Vervelend voor de vrienden wordt het als de twee er achter komen, wat voor een spelletje met hen wordt gespeeld. Alhambra II Vlissingen. donderdag en vrijdag 20 uur. zaterdag en zondag 19 uur. CALIGULA II gaal over de derde keizer van de Romeinen. Hij heeft de totale macht en beschuldigt de christen van zijn misdaden. Het meisje Miriam probeert Caligula gek te maken met drugs. Hij ver moordt haar. maar bezweert daardoor zijn eigen dood. Alhambra li Vlissingen, zaterdag en zondag 21.30 uur. maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. THE DAY AFTER beschrijft de strijd om het overleven in een door een atoom-oorlog verwoest Amerika. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag 20 uur,-zater dag en zondag 19 en 21.30 uur. Ciske de Rat CISKE DE RAT vermoordt zijn moeder om eindelijk gelukkig te kunnen zijn. Danny de Munck in de rol van Ciske. Alhambra I Vlis singen, donderdag vrijdag, maan dag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. De Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Neder land houdt op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april regionale koordagen voor Noord-Brabant en Zeeland. Schouwburg De Kring in Roosendaal zal deze drie dagen het trefpunt zijn voor de zangers uit die provincies. Ook enkele Belgische koren hebben zich tus sen de 38 deelnemers gemeld. De Zeeuwen zullen zaterdag op treden. Om 11 uur opent de Stichting Zeeuwse Koorschool uit Goes het vokale gebeuren. Tegen drie uur is het de beurt aan de Vlissingse Oratoriumvereniging en het Smalstads Mannenkoor uit Sint Maartensdijk zingt om negen uur "s avonds. De Nederlandse bond tekent jaarlijks voor diverse evenemen ten. waaronder deze regionale koordagen. Hoewel er geen spra ke is van een competitie of con cours, beoordeelt een deskundige jury met opbouwende kritiek het optreden. De zang- en oratorium vereniging meent dat zodoende een leerzaam element is gebracht in de regionale koordagen, zonder dat er sprake is van elkaar de loef afsteken. Omdat er op cultureel gebied veel overeenstemming be staat tussen Noord-België en de provincies Brabant en Zeeland, zijn ook Belgische verenigingen toegelaten tot dit driedaagse evenement. Op vrijdag 13 april beginnen de koordagen om half acht 's avonds en op zaterdag en zondag om elf uur. Het laatste koor treedt tel kens om tien voor tien 's avonds op. Ui Middelburg: za. tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De'Krammer 14. 14664. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: J. de La Hayze, Seisdam 22, 28574. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: E. Kant, Sabalaan 3. 71017. Zo. tot 24 uur: D.C. Bom. Badhuisstraat 81. 12233. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak: W.N. Ostermann. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-zuid: za. tot 24 uur: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1. Arnemuiden, 01182-1308. Zo. tot 24 uur: O.B.M. Fritschy, Dr. van der Moerstraat 15, Arnemui den, 01182-1308. Visites aanvra gen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le. .Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: A. Kousema- ker. Torenstraat 46. Serooskerke. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, KINDERBOEKEN (door Jan Smeek ens) Met HOERA WE WORDEN RIJK. MIJN BROERTJE KRIJGT EEN KRANTENWIJK is er dan eindelijk een kinderboek dat zich afspeelt in een bijstands- gezin. En al doet de verantwoor ding voorin (Alle financiële sores in dit boek berust op de werke lijkheid! Laat de rijken de crisis betalen') anders vermoeden, het is nog een vrolijk boek ook. In min of meer los van elkaar staande hoofdstukken vertelt M. Mus die op de achterpagina van Vrij Ne derland de column 'Notities van een Bijstandsmoeder" schrijft, hoe een moeder en haar twee op groeiende zoons met verve het hoofd boven water houden. On danks alle beslommeringen en kleine ongemakken laten ze zich niet in de hoek drukken. Omdat er betere tijden in aantocht zijn, blijven zé ook de zonnige kant van het leven zien. Immers, de oudste krijgt een baantje als krantenbe zorger en moeder schrijft liedjes waarmee ze, daar rekent ze vast op. eens een grote klap zal maken. Haar liedjes komen inderdaad op de plaat, maar veel zoden zet het niet aan de dijk. Haar verdiensten moet ze terugbetalen aan de So ciale Dienst De schrijfster is er in geslaagd een Biggckerke en Koudekerke: B. Vaandrager, Weststraat 7. Dom burg, 01188-1271. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14. Biggekerke. 01185-2190. Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen. Markt 69. 12134. Vlissingen: Singel, Singel 9, 12730. TANDARTSEN; H. Boot, Roozenburglaan 14, Middelburg. 01180-15306. Spreekuur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur DIERENARTSEN Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le, Oude Domburgseweg 33A-tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur Th. J. Driehuis-van Haselen, SEX OP HET PLATTELAND is porno. Grand Theater Goes, vrij dag 23 uur. LA TRAVIATA is een film van Franco Zeffirelli. Grand Theater Goes, maandag, dinsdag en woensdag 20.00 uur. PINK PANTHER FESTIVAL is de matinee-voorstelling in Al hambra II Vlissingen, zondag 14 uur. In de karatefilm SUN DRAGON wreekt zich de jonge neger Tom samen met zijn Chinese vriend Sung Shao op de moordenaren van zijn ouders. Alhambra II Vlis singen, vrijdag 23 uur. Oom Ferdinand en vier kinderen willen een mooie adellijke dame uit vroegere eeuwen behoeven voor het heden in OOM FERDI NAND EN DE TOVERDRANK. Spannende achtervolgingen en een ouderwetse taartsmijtscène in een banketfabriek vormen koste lijke hoogtepunten van deze ma tinee-voorstelling. Grand Theater Goes, zondag 14 uur. geestig boek te schrijven, dat. zonder "zielepieterig" te doen. tussen de regels door duidelijk maakt hoe weinig rooskleurig de situatie is waarin steeds meer mensen komen te verkeren. Op de kaft vermeldt de uitgever dat het boek geschikt is voor kinderen vanaf 10 jaar, maar ook volwas senen zullen zich er kostelijk mee kunnen vermaken. Of alle kinde ren en hun ouders het soms wel wat agressieve en wrange taalge bruik van moeder en haar zoons weten te waarderen, is overigens de vraag. Hoera we worden rijk. mijn broertje krijgt ,een krantenwijk door M. Mus, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. Prijs 12.90. Tijdens de officiële opening van de grote landelijke hengelsport tentoonstelling VISMA AHOY '84 te Rotterdam op 28 maart werd het nieuwe vissenboekje "De Nederlandse Zoetwatervis sen" ten doop gehouden. In deze uitgave van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) wordt een overzicht gege ven vaiT alle 59 vissoorten, die in de Nederlandse binnenwateren kunnen worden aangetroffen. Van al deze vissoorten is een kleurenafbeelding opgenomen. Dit nieuwe boekje op zakformaat komt in grote lijn overeen met het Vlissingen. 01184-66548. Consult na telefonische afspraak, g: (gr )3. Vi van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg. 01184-60860 Het hele weekeinde bereikbaar. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18 uur tot maandag 8 uur: M.vd. Werken. H Dunantstraat 19. Oost-Souburg. 01184-71768. /WIJKVERPLEEG KUNDFGEN; Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: M. Vader, Ha- ringvlietstraat 56, Middelburg 01180-29214. b.g.e. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: L. Overbeeke, Bereklauwerf 14. Arnemuiden. 01182-2901 b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande, en Westkapel- (van donderdag t/m woensdag) De Tilburger JOHN HOEBEN verzorgt een theaterorgelconcert. Zijn repertoire omvat amuse mentsmuziek, evergreens en theaterorgelfacorieten. Concert en Gehoorzaal Middelburg, vrij dag 20 uur. Kaarten: 01180-37234, en aan de zaal. Bijna alle soorten muziek speelt de formatie SUNS OF ARQUA maar reggae is haar voornaamste stijl. Deze Britse band beïnvloed de onder andere groepen als Bow Wow Wow. Thompson Twins en Public Image. De Piek Vlissingen, zaterdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. boekje "Vissoorten in Neder land", dat ruim 10 jaar geleden door de Directie van de Visserijen is uitgegeven. Dit boekje onder vond zowel binnen als buiten de visserijwereld grote belangstel ling, maar is al sedert jaren niet meer verkrijgbaar. Het belangrijkste aspect van het nieuwe boekje wordt gevormd door de natuurgetrouwe foto's van de vissoorten. Daardoor is vaak al een directe herkenning van een vissoort door vergelijking met de foto mogelijk. Op enkele zeer zeldzame of zelfs verdwenen vissoorten na, zijn alle vissoorten levend in aquaria gefotografeerd. Deze foto's - waarop de "harde" onderscheidingskenmerken goed uitkomen - zijn vervaardigd door de Fotodienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij. In de beknopte tekst bij de illus traties worden de kenmerken toe gelicht en wordt vermeld waar de betreffende vissoort in ons land voorkomt en wat zijn belang rijkste voedsel is. Met een kleur code wordt aangegeven of de vis soort valt onder Natuurbescher mingswet of de Visserijwet en of een en zo ja welke, wettelijke mi- nimummaat van toepassing is. Het boekje "De Nederlandse Zoetwatervissen" is bedoeld voor een ieder, die meer wil weten over de herkenning van de ruim 50 vissoorten, die in onze binnenwa teren rondzwemmert. De verkoopprijs bedraagt 2,50. Verkrijgbaar o.m. bij betrokken organisatie en hengelsportwinke liers. Ie: L. de Wolf, Weststraat 17, Koudekerke. 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: L. Vogelaar, Markt 36 Veere. 01181-339. Geen pasen zonder het traditio nele eï. De expositie in galerij "De Wijnstok" geeft een idee van mo gelijke versieringswijzen van dit kippe-product. Een grote en veel zijdige expositie wordt tentoonge steld: waarin het ei centraal staat, te midden van schilderijtes en zij den bloemen. De folkloristische en traditionele achtergronden spelen vaak nog een belangrijke rol in de versieringswijzen. Een zes-tal ontwerpsters en de ei- De SCHELDT RIVER COMPA NY legt zich toe op oude stijl-jazz. Het Koper Galjoen Middelburg, donderdag 20 uur. Toegang gratis. De KONINKLIJKE ORATO RIUMVERENIGING TOT OE FENING EN ONTSPANNING voert de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach uit. Een zestal solisten en de begeleiding door de instrumenten die Bach voorschreef zorgen voor een zo authentiek mogelijk concert. Ge zien het feit dat het orkest waar schijnlijk zal worden opgeheven, is dit misschien de laatste keer dat de Passion door de oratoriumver eniging ten gehore wordt ge bracht. De dirigent is Jo Ivens. Concert- en Gehoorzaal Middel burg. zaterdag 20 uur. Kaarten aan de zaal. Tijdens de INFO MARKT van verscheidene Zeeuwse progressie ve groeperingen die is georgani seerd door de VARA treden 's middags op het Links Collectief Walcheren en Straattoneel Walg. Het avondprogramma nemen de Zeeuwse troubadour Engel Rein- houdt. Disco Dansgroep Silver, cabaretgroep Vrouwen voor Vre de, de Zeeuwse meidengroep Deux Piece en de eveneens Zeeuwse popgroep Ex-Q's voor hun rekening. De Zwaan Oost- Souburg, zaterdag vanaf 14 uur. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL met 'Willie de Clown' in Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. In de Amsterdamse volksbuurt 'De Jordaan' speelt het gelijkna mige musical van NOOY'S VOLKS! HEATER. In de hoofd rollen zijn te zien Maxim Hamel. Hanny Vree en Carry Tefsen. Prins van Oranje Goes, zaterdag 20 uur. Kaarten: 01100-15154 Werken van onder anderen Boro din en Tsjaikovsky staan op het programma van HET BRA BANTS ORKEST tijdens een middagconcert in de Prins van Oranje Goes, zondag 14.30 uur Kaarten: 01100-15154 Miklós Erdelvi HET RADIO KAMERORKEST vertolkt onder andere werken van Boceherini, Haydn en Schubert. Soliste is Marien van Staalen (cello). Het ensemble speelt onder leiding van Miklós Erdelvi. St. Jacobskerk Vlissingen. zaterdag 20.30 uur. Kaarten 01184-14920 In het kader van 'Het Derde Pe daal' brengt Misha Mengelberg (piano) komposities en improvi saties. Kuiperspoorttheater Mid delburg, zondag 16.30 uur. Kaar ten aan de zaal. Paul van Vliet 'Wat Gaan We Doen?' is de nieuwste show van PAUL VAN VLIET. Liedjes en gekke verha len. variërend van diepe stilte tot grote uitbundigheid kenschetsen het programma van de bekende Nederlandse artiest. Prins van Oranje Goes, dinsdag en woens dag 20 uur. Kaarten: 01100-15154. Een vrouw bekent schuld te heb- j ben aan de zelfmoord van haar pleegmoeder en brengt daardoor een machinerie op gang die ver nietigend is voor een deel van de inwoners, van het dorp 'Rosmer- hom'. Het gelijknamige stuk is geschreven door Ibsen en wordt gespeelt door de THEATER •UNIE. Schouwburg Middelburg, zaterdag 20 uur. Kaarten: i 01180-26251 toestel 410. Mooi weer vandaag Vijf mensen die in een psychia- trisce inrichting verblijven vor men het gegeven voor 'Mooi Weer Vandaag' door het toneelgezel schap R'7L Omdat de zieken zich volledig in zich zelf hebben te ruggetrokken hebben zij nauwe lijks. contact met elkaar en zijn verschrikkelijk eenzaam. Het stuk is geschreven door David Storey. Kuiperspoorttheater Middelburg, zaterdag 20 uur. Kaarten: 01180-13913. Vlissingen-stad: A.G. Schelling. 01185-1699. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: B. de Moré, 01184-14019. genaar van de galerei hebben de eieren beschilderd, in uiteenlo pende voorstellingen en technie ken. Allerlei soorten eieren: van kwartel- (de kleinste), kippe-. ganze-, eende-eieren en een struisvogel ei (het grootste). Allen zijn het produkt van verfijnd pre cisiewerk. Beplakt met knipsels, batik-bewerkingen, met stof be werkt of geschilderd. ER zijn eie ren met kleurpotlood getekend of van bladgoud voorzien (ikonen). De verschillende technieken. De batik techniek is heel bepalend voor de decoratieve voorstelling. De batik komt oorspronkelijk uit de Oekraïne. De rode kleur is hier een traditionele kleur. Men treft allerlei verschillende voorstellin gen aan: decoratief, verhalend, de ikonen (zeer gedetailleerd) of eie- Savage Island De Middelburgse hard-rock band SAVAGE ISLAND brengt heavy- metal met uitstapjes naar andere muziekstijlen. Bar Americain, Middelburg, vrijdag 21.30 uur ren met teksten erin verwerkt. De knipsels staan in het teken van het voorjaar. De eieren met stof be werkt hebben een russische achtergrond: geïnspireerd door Faubergé die eieren versierde voor tsaren halverwege de 19e eeuw. Niet alle eieren hebben een Oost-Europese achtergrond. Ook volkskunst, uit Middelburg, staat ten toon. Het ei kan gebruikt worden als het leeggeblazen, schoongemaakt en geschuurd is. Dan gaat een ij- zerdraad door het ei. als hou-vast. De galerei hoopt van deze expo sitie een jaarlijks evenement te maken. "De Wijnstok" in de Bel- lingstraat exposeert van 31-3 tot en met 21-4. De openingstijden: do 14-17 vr. 14-17. za. li-12.30 en 14-17 Gortstraat 48, Middelburg WIL-| LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43. Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEËN EN INSEKTEN; Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis, Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes, aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuwland. Nieuw- en St. Joosland PAULA BRANDS (poppentheater Dolp- hijn). replica's van antieke pop pen. Dagelijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater dagmiddag gesloten. Galerie De Wijstock Middelburg DIVERSE KUNSTENAARS, eieren, ikonen, knipsels. Donder dag en vrijdag 14 tot 17 uur. Za terdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur (tot 24 maart). Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. Dinsdag en donder dag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 16 uur (tot 5 april). Vleeshal Middelburg MAGNUS v. GUDLAUGSSON, 'sketches' Dinsdag to' en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Galerie Montparnasse, Middel burg BERNARD (1IAROY lit ho's en olieverven. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18 uur. Bellamy 19 Vlissingen CHRIS TIAN LEROY beeldhouwwerken tekeningen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 eq 13.30 tot 17 uur, zaterdag 13 tot 17 uur (tot 7 april) hoek Internationale Gemeenschap van Volle Evangelie, Zakenlieden en beroepsmensen afd. Zeeland. Wij heten u welkom op a.s. in de Schouwburg te Middelburg om 1 9.00 uur. Op deze avond zal spreken: K. Veen voorm. popmusicus m.m.v. het Bethelkoor Deze avond vangt aan met een gezamenlijke maaltijd om 1 9.00 uur 20.— per persoon. Indien u niet van de maaltijd gebruik wenst te maken bent u welkom om 20.00 uur, de toegang is dan GRATIS. De Vereniging van Volle Evangelie, Zakenlieden en Beroepsmensen vertegenwoordigt GEEN bepaalde Kerk of geloofsgemeenschap. Opgave voor deelname aan de maaltijd z.sp.m. aan de penningmeester van de vereniging. Tel. 01 WO-13608 (elke avond van 19 00 uur tot 22.00 uur), J. v.d. Meijden 01180-26798 ofJ Beenhakkers 01100-13608. Jezus leeft. CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Inschrijving kursus vanaf heden is er gelegenheid in te schrijven voor "tf de kursus Sportmassage. De kursus wordt gegeven in Vlissingen in het Skandia Complex op zaterdagmorgen. (T") Bij voldoende deelname ook op woensdagavond. De opleiding begint medio augustus. Inlichtingen bij de kursusleider: Zwanenburgseweg 1 1 4384 LW Vlissingen Tel.: 01 184-72500 maximaal bereik tegen minimale kosten in 9dVor 'eserw ïSr*- D irt W/y0 «Éi

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9