Modeshow met foto's en video 'n Complete bril voor 'n complete prijs. 'n Complete bril voor 'n complete prijs. K^ile l^c 'n Complete bril voor 'n complete prijs. Schoolfoto uit de oude doos 't Tref na tien jaar 'een begrip' "Middelburg Folklorestad" 1984 krijgt extra feestelijk karakter VERFIJNING EN UITBOUW MOGELIJK Volleybalclub 't Zand in nieuw tenue VOORJAARSSHOW BIJL&P 99,50 79,50 DE VLISSINGER Woensdag 4 april 1984 rïhcle brillen Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. Kleurwedstrijd voor de jeugd rinck brillen OR Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. Tonnie de Queljoe Afscheid voorlichter Surinaams eten Muzikaal Chinese taalcursus Ontspannend werken Betaal niet mee Computerclub Natuur contra hanen Vrijwilligers Veldnamen Gymnastiekuitvoering Culturele Raad Meer bezoekers Opbouwwerk Enquete rinck brillen* Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. Ken heel seizoen lang modeshow. De nieuwste snufjes op modege bied dagelijks te bezichtigen. Dat is sinds kort mogelijk geworden met gebruikmaking van de tech niek en een samenwerkingsver band tussen een viertal bedrijven. Door middel van een uitgebreide fotoreportage en videobeelden wordt in de vier samenwerkende zaken deze unieke modeshow van dames- en herenmode in de breedste zin van hel Woord ge toond. P.én van de deelnemende zaken is Foto Verschuren in Middelburg. Dit fotobedrijf heeft een fotore portage gemaakt van de door Bruidshuis Fiësta. eveneens aan de Lange Delft in de Zeeuwse hoofdstad gevestigd, getoonde mode. Het bruidshuis maakte zelf een videoreportage van het ge heel. Verder werken mee het mo- dellenburo L'Allure en Hairstylist Frans Tanimel. beide uil Vlissin- gen. In alle vier de zaken worden da gelijks de beelden en foto's van de nieuwste mode getoond en voorts kunnen de bezoekers van brade rieën en folkloristische evene menten die het aanstaande sei zoen worden gehouden, deze unieke modepresentatie tegemoet zien. een kijkje tijdens de opnamedag. "Middelburg Folklorestad" is ook dit jaar de naam waaronder van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 juni de braderie in de Zeeuwse hoofdstad wordt gehouden. Het was in 1983 voor het eerst dat met het thema folklore werd gewerkt. Gezien het feit dat deelnemers en bezoekers het geheel als bijzonder positief hebben ervaren heeft de Stichting Middelburgse Braderie- belangen besloten voorlopig op de ingeslagen weg voort te gaan. Bovendien biedt het gekozen the ma nog vele mogelijkheden voor verfijning en uitbouw. De braderie 1984 krijgt een extra feestelijk karakter, omdat het voor het tien de achtereenvolgende jaar is dat in Middelburg dit publiektrekkende evenement plaatsvindt. De braderiecommissie, waarin al le winkelstraten zijn vertegen woordigd. wil van Middelburg Folklorestad meer maken dan al leen een plaatselijk en regionaal gebeuren. Men is van mening dat de vorig jaar gekozen opzet alles in zich heeft om een trekpleister van (inter)nationaai formaat te worden. Zeker is nu al dat de drie braderiedagen in juni aan de no dige voorwaarden hiervoor zullen voldoen. In de voorbereidende fase. die nu aan de gang is. werd reeds duidelijk dat op diverse grootse en belangwekkende on derdelen kan worden gerekend. De verwachtingen voor "Middel burg Folklorestad" 1984 zijn dan ook hoog gespannen. Vanzelfsprekend maken de deel nemers met hun kramen en ande re attributen een zeer belangrijk deel uit van de komende "jubi- leum"-braderie. leder jaar weer zorgen deze standhouders door hun grote aantal en kwaliteit voor een onontbeerlijk element in het geheel. Compleet met meekleu- rende glazen.* Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen— leven lang schriftelijke garantie een etui. 50 MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 007 Op het derde en laatste volleybal toernooi van de Middelburgse Be- drijfsvolleybal Vereniging (MBV). zaterdag 31 maart in sporthal De Kruitmolen in Middelburg gehou den. presenteerden de volleyhal- teams van 't Zand zich in een nieuw tenue. Sponsor Harrie Ver- kaik Sportprijzen aan de Vlas- markt in Middelburg stak alle vier de teams van 't Zand in het nieuw. Op dc foto het eerste damesteam en het eerste herenteam samen met sponsor Harrie Verkaik. links, en de voorzitter van de Zandse volleyballers Ad van Hoepen, rechts. Het eerste herenteam van T Zand bestaat uit: Rob Verhage. Kees de Kam. Jaap Gelok. Nico van Ta- tenhoven. Ad Clarisse en Wim Maas. In het eerste team bij de dames spelen Wil van Hoepen. Marjan de Kam. Herma Rooden- burg. Marina v.d. Boogaart. Ina Schaap en Bep Kramer. De heren van 't Zand 1 werden voor de tweede achtereenvolgen de maal winnaar van het toernooi. In de MB V-competitie spelen de Zand-heren un de eerste en vierde klas en de dames in de eerste en tweede klas. voor kinderen. Ook zijn er de monstraties van Elastolith steen- strips en Wijzonol en Ralston Louwerse dc Priester b.v. houdt op zaterdag 7 april een voorjaars show in het Kijk-huis en Pak-huis in Middelburg. In het Kijk-Huis zal ATAG een bak- en braadparty houden met de allernieuwste Infra-Turbo oven. met een zeven cm. dikke isolatie en de moderne infra-tech- nieken. Deze oven is maar liefst 58 procent zuiniger dan de norm. In het Pak-Huis, de dhz afd.. is er een colleklie tuingereedschap Elastolith strips zijn sinds kort in de handel. Het is een nieuwe strip die gemakkelijk te buigen is. De strips zijn geschikt voor binnen en buiten. Wijzonol en Ralston demonstre ren met. tuinbeits. Deze beits is te verdunnen met water. Voor de kinderen is er een kleur wedstrijd van Wijzonol. Kleur platen zijn gratis af te halen vanaf 5 april in het Pak-Huis. Een dag vol demonstraties, show en koopjes bij Louwerse de Priester b.v.. Het adres Waldam- meweg 2. (industrieterrein Arnes- tein) te Middelburg. Bij deze prijs zijn glazen* inbegrepen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen— leven lang schriftelijke garantie een etui. MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 005 De bekende popmuzikant Tonnie de Queljoe uit Oost-Souburg overleed in september '83. Vrien den en collega's van Tonnie wer ken nu belangeloos mee aan een benefietconcert ten bate van de nabestaanden van Tonnie. Dit concert wordt zaterdag 7 april ge houden in de Brabanthallen in Den Bosch. Vanuit Middelburg en Oost-Souburg vertrekt een bus naar de Brabantse hoofdstad. Tij dens het concert treden op: André Hazes, de Daniël Sahuleka Band. de Jan Akkerman Band. Massada. Delrose. Fox the Fox, Brainbox en Impulse. Presentator is Alfred Lagarde. De bus vertrekt zaterdag om 15.30 uur in de Rijnstraat in Middelburgen om 15.45 uur in de Prins Hendrikstraat in Oost-Sou burg. Opgave voor de busreis bij Nona Ririhena. Volkerakstraat 16 in Middelburg, telefoon 01180- 16108. Arend de Jonge, is eervol ontslag verleend als hoofd van het ge meentelijk bureau Voorlichting in Middelburg. Per 1 mei is hij be noemd bij de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland in Mid delburg waar hij belast wordt met de publiciteit en verdere activitei ten op het gebied van de voor lichting en pr. De Jonge heeft zes jaar bij de gemeente Middelburg gewerkt. Henk Jansen is voorlopig waarnemer tot de opvolging van De Jonge is geregeld. De werkgroep Schep je eigen Werk serveert op zondag 8 april een vegetarische Surinaamse maaltijd. Liefhebbers, kunnen zich tot vrijdagmiddag twee uur aanmelden bij het VJV aan de Verkuyl Quakkelaarstraat in Vlis- Mngen (01180-17819). Verder ser veert deze VJV-werkgroep elke dinsdag en donderdag een vege tarische maaltijd. De Middelburger Nick de Groot mag m eespelen in het Jeugdorkest van de Europese Gemeenschap. Hij bleef over uit een selectie van meer dan 4000 muzikanten. Het orkest bestaat uit 115 begaafde musici tussen 14 en 23 jaar. die uit alle landen van de Europese Ge meenschap komen. Het gezel schap treedt vaak op in alle grote steden in de EG en maakt bin nenkort ook een toernee door China. Nick de Groot speelt con trabas. De vriendschapsvereniging Ne- derland-China wil in Zeeland een cursus Chinees beginnen. De cur sus begint in september en omval 25 lessen van twee uur. Belang stellenden kunnen informatie in winnen bij mevrouw W. Duyn- stee. telefoon 070-272258. 'Deelnemers kunnen leren zich beter te ontspannen, meer zicht te krijgen op zichzelf en op hun re laties en meer vreugde en vitaliteit in hun leven te brengen in plaats van sleur, spanning en nervosi teit'. Het Surati Rajneesh Medi tatiecentrum aan de Brakstraat 9 in Middelburg wil om deze rede nen een workshop houden die het thema 'ontspannend werken' heeft meegekregen. Geïnteres seerden moeten zich vooraf opge ven voor de workshop, die in het weekeinde van 13 tot en met 15 april wordt gehouden. Telefoon: 01180-38198" De energieprijs is onlangs ver hoogd met een verhoogd BTW- bedrag. Deze BTW vloeit naar de algemene middelen van de staat. Van de algemene middelen be taalt het rijk de voorgenomen plaatsing van kruisraketten. Daarom wil de Vredesaktiegroep Walcheren elke laatste woensdag van de maand 5.72 gulden van de energierekening apart gaan beta len bij het hoofdkantoor van de PZEM in Middelburg. Die 5.72 gulden is één cent voor elke kruisraket die in Europa zal wor den geplaatst. Woensdag 28 maart werd de actie voor 't eerst gehou den. PZF.M-topman A. Kanne- kens was blij. dat de actie zo or delijk verliep. Sympathisanten kunnen zich aansluiten via bier man Luitjeits. die bereikbaar is in de Informatiewinkel in Middel burg. telefoon 01180-38208. Nu de computer als middel voor vrijetijdsbesteding een vlucht -neemt, schieten de-computerclubs als paddestoelen uit de grond. Omdat er nog geen vereniging is van de gebruikers van de TI 99/4(A)-computer. willen Ruud Raterink en Erik Mulder uit Vlis- singen zo'n club oprichten. Zij zijn te bereiken via de computerver eniging Texy in oprichting. Post bus 71. 4380 AB in Vlissingen. Ina Brouwer lna Brouwer, fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer, komt vrijdag 6 april naar Middel burg. In de Concert- en Gehoor zaal spreekt ze over actuele zaken. Daartoe horen onder meer de voorgenomen acties tegen de hui dige regering-Lubbers. die kruis raketten wil plaatsen en de uitke ringen wil verlagen. Ook spreekt ze over het beginselprogramma van haar partij, dat onlangs na tumultueuze vergaderingen is aangenomen. De spreekbeurt van Ina Brouwers begint om half acht. Na de pauze kunnen vragen wor den gesteld. De organisatie is in handen van de afdeling Middel burg van de CPN. bereikbaar via 01180-15633. Uitbreiding van de werkgelegen heid binnen het toerisme en de recreatie mag niet ten koste gaan van de natuur en hel landschap. De natuur en het landschap in Zeeland zijn immers de belang rijkste elementen van wat een toerist in Zeeland kan worden aangeboden. Aantasting van na tuur en landschap kan misschien op korte termijn lol economische groei leiden. Maar op de lange termijn betekent het een aantas ting van iets wat voor de ontwik keling van toerisme en'recreatie van groot belang is. De ANWB schrijft dit aan gedeputeerde sta ten van Zeeland. De organisatie antwoordt hiermee op het concept provinciaal sociaal-economisch beleidsplan. Zeer benieuwd is de ANWB naar hel provinciaal toe ristisch en recreatief beleidsplan. Dit plan is gisteren (dinsdag) ge presenteerd door Gedeputeerde Ven te vogel. De organisatoren van Kleuter dorp. het vakanliespektakel voor de allerkleinsten dat wordt ge houden in het kader van speelstad in Vlissingen. zijn op zoek naar vrijwilligers. Degenen die mee willen helpen aan dit gebeuren, dat in de zomer zal worden ge houden. wordt verzocht zich op te geven by Lies Luikenaar of André Sloos in het cluphuis Schelde- buurt in Vlissingen 01184-12302. Popvideo's Golden Earring. Vitesse en Nor maal vertonen hun acts op video banden. die vrijdag 6 april kunnen worden bekeken tijdens de pop videoshow van buurthuis De Pa raplu in Vlissingen. De show be gint vrijdag 6 april om acht uur 's avonds. 'Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande' is de titel van een boekje, dat woensdag 11 april wordt gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst voor de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, die 's avonds om half acht begint in het verenigingsge bouw Middendorp in Zoutelande. Tevens vertelt mr. M.A. Verwoert uit Biggekerke iets over de inun datie en het bombardement op Biggekerke in 1944. Drs. A. de Klerk uit Uithoorn gaat in op het Walcherse landschap van vóór 1940. Beide sprekers lichten hun betoog toe met dia's. De christelijke gymnastiekvereni ging DIOS uit Oost-Souburg geeft zaterdag 7 april de jaarlijkse uit voering in de sporthal Baskenburg in Vlissingen. Naast oefeningen aan en op de verschillende turn- loestellen staat ook een demon stratie jazzgymnastiek op het pro gramma, dat om zeven uur begint. Twee subsidieaanvragen, de af bakening van de taken van de coördinator kunstzinnige vor ming. hel concepl-deelwelzijns- plan '85 van de Culturele Raad en een benoeming zijn enkele agen dapunten van de vergadering van de Culturele Raad Vlissingen die donderdag 5 april om acht uur 's avonds wordt geopend in Bachten Kom'me aan de Badhuisstraat 104 in Vlissingen. Het stedelijk museum in Vlissin gen heeft in '83 14.617 bezoekers getrokken. Dat is bijna 2.000 meer dan het jaar ervoor. De museum commissie in Vlissingen vergadert donderdag 12 april in het mu seum. Hierin komt onder meer een inventarisatie van de stede lijke collectie aan bod. De verga dering begint 's avonds om half acht. Het jaarverslag '83 van de stich ting Opbouwwerk Vlissingen is gereed. Donderdag 5 april staat de stichting tijdens haar vergadering, die om acht uur begint, stil bij hel werkstuk. De bijeenkomst wordt gehouden in welzij nscentrum Bachten Kommeaan de Badhuis straat 104 in Vlissingen. Dc uitslag van de enquete onder houd. die het huurderscomité Sinke Komejan-Zeeënbuurt in Oost-Souburg heeft laten uitvoe ren, wordt dinsdag 10 april he kend gemaakt tijdens een verga dering van het comité. Wijkcen trum Middenhof in Oost-Souburg is de vergaderplaats: 19.30 uur het begin tijdstip. Bij deze prijs zijn glazen* inbegrepen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen— leven lang schriftelijke garantie een etui. MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.:01180-13792. I 004 AAP, NOOT, MIES In 1932 oogde de eerste klas van de openbare lagere school in West- kapelle als op deze foto. De char mante onderwijzeres. Maatje de Vos, had er vermoedelijk een bloemrijke japon voor aangetrok ken. De inzendster van deze foto is mevrouw Minderhoud, Noordweg 4 in Oostkapelle. Zij noemt aan ons de volgende namen. Bovenste rij v.i.n.r.: Willem Min derhoud. Kornelis Simonse. Wil leboord Toutenhoofd, Izaiik Ver- straale. Jan Dekker. Adriaan Ga- briëlse. Jan de Kam. Jan Hengst. Jakobus Lous. Tweede rij: Mientje Verhulst, Jo hanna Minderhoud. Maria Lie- vense Jd. Kornelia Minderhoud. Mientje Minderhoud. Sentina Lievense, Leuntje Dekker. Pietje Gabriëlse. Zittend: Apolonia van Rooijen K.D.. Maria Minderhoud W.D.. Apolonia van Rooijen K.P.D.. Mientje Roelse. Willemina Hen- drikse. Elizabeth Minderhoud. Abigaël Simonse. Ook deze foto kunt u weer bestel- met cheques of met geld. Betaalt u graag op naam van onze fotograaf rug. Het adres: De Faam-De len bij de redactie van dit blad. De met geld dan verplicht de PTT u Ruben Oreel. Dit knipsel svp Vlissinger. Postbus 5017.4330 KA foto kost ƒ7.50. U kunt betalen de brief aan te tekenen. Cheques meezenden U krijgt het weer te- in Middelburg. Monsieur Pelotte, vandaag in 't Tref wisselden vlot van eigenaar. Tijdens de openingsdag konden de kinderen een ritje maken op een babyolifantje en ook een dro medaris was bij het jarige Tref aanwezig. Tot en met 9 juni zijn er in en om het Trefcenter feestelijke evene menten te zien en te horen. Van daag. woensdag 4 april, treedt Monsieur Pelotte met een creatie ve balonnenshow op. Dc balon- nenspecialist is te zien tussen hall drie en half vier. Morgen, don derdag 4 april is er tussen zeven uur en halfnegen 's avonds een optreden van een Egerliindcr or kest. Tot deze conclusie kwam be drijfsleider M. van Duin in zijn feestrede voor de heropening door mevrouw Woltcrs. echtgenote van Middelburgs burgemeester drs. P.A. Wolters. Mevrouw Wolters had tien jaar geleden ook de ope ningshandeling voor het Trefcen ter "verricht. Burgemeester Wol ters kon nu /elf- tien jaar geleden moest hij doorziekte verstek laten gaan - de gelukwensen van het gemeentebestuur overbrengen, en hij wees hierbij op het verstandige besluit van het Trefcenter om als eerste grote supermarkt zich in een binnenstad te vestigen. Nadat mevrouw Wolters de door gang voor het publiek had vrijge maakt - er stonden toen al enige honderden mensen te wachten - volgde er een ware stormloop op de bij de ingang opgestelde gast vrouwen. die daarna geen enkele moeite hadden om van de gratis dozen bonbons af te komen, die er voor de eerste honderd klanten Ondermeer burgemeester Wolters en bedrijjsleider Meinden van Duin bij beschikbaar waren. de heropening van het jarige warenhuis. Ook de gratis pentekeningen ver- Schallende trompetten, feestelijk getooide verkoopsters, feestredes en talrijke attracties luidden vori ge week woensdag de viering van het 10-jarig bestaan van het Tref center in Middelburg in. In de voorbije tien jaar - die als een aanloopperiode voor deze super store golden - heeft Het Trefcen ter in Middelburg en wijde omge ving een goede naam weten op te bouwen. "We kunnen gerust stel len dat 't Tref (want zo wordt de supermarkt door het publiek kort weg aangeduid) in die tien jaar 'een begrip' is geworden voor ge zellig winkelen in een ruim gesor teerde superstore tegen nog altijd de laagste prijzen".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7