informatiepagina van de gemeente vlissingen II 0 U Inspraak zorgt voor aanpassen bouwplannen Naar welke lagere beroepsopleiding? I Doe mee aan de foto wedstrijd 'Strand, Water en Wind' I ICollecte GLAS HET INZAMELEN WAARD. nJ HUP IN DE GLASBAK! DE VLISSINGER Woensdag 4 april 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. Mozartlaan, De Beaufortstraat, Westerzicht, Kievietsprenk en Lekstraat Mozartlaan De Beaufortstraat Westerzicht Na het lager onderwijs Lager beroepsonderwijs Kievietsprenk Lekstraat Meer weten? Commissies vergadering Aanslag ver ontreinigings heffing Meedoen? Reglement Selectie Informatie hoeken even bijpraten met wethouder Wisse rioleringswerken klei woningbouw IN DEK BLAUW GERUITEN KIEL De vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening behandelt dinsdag 10 april a.s. om 19.30 uur in het openbaar in het stadhuis de plannen voor de bouw van koopwo ningen op de locaties Mozartlaan, De Beaufortstraat, Westerzicht, Kievietsprenk en Lekstraat. Deze bouwplannen zijn in de afgelo pen weken door burgemeester en wethouders voorgelegd aan de omwonenden van deze toekomstige bouwplaatsen. Aan de hand van de naar aanleiding hiervan ontvangen inspraakreacties heb ben b w de verschillende plannen nu bijgesteld, in die zin dat deze nu meer tegemoetkomen aan de wensen van de meeste omwonenden. B&w zullen de commissie voor elke locatie 2 ver kavelingsmodellen tonen: één model zoals oorspronkelijk de be doeling was en één, naar aanleiding van de inspraakreacties, aangepast model. In alle gevallen stellen b en w de commissie voor te kiezen voor het model met de minste woningen. in het aan de commissie voor te leggen ontwerp-raadsvoorstel stellen b&w de gemeenteraad tevens voor om alle locaties een zogenaamd voorberei- dingsbesluit te nemen om zo het woningbouwprogramma voor 1984 te kunnen realiseren. Een voorbereidlngsbesluit wil zeggen dat de gemeenteraad verklaart dat een wijziging van het geldende bestemmings plan zal worden voorbereid. Het oorspronkelijke model dat b&w voor de locatie Mozartlaan aan de omwonenden hebben voorgelegd voorzag in de bouw van 3 vrijstaande bungalows en 6 geschakelde patio-bunga lows. De omwonenden hebben daartegen als bezwaren dat dit aantal woningen te groot is, niet in de wijk past en bovendien de 10 meter brede groenstrook aan de Mozartlaan aantast. B&w zijn het daarmee eens en stellen daarom nu een model met 5 bungalows voor waarbij de groenstrook gehandhaafd kan blijven. Voor deze bouwlocatie hebben b&w op 12 maart een verkave lingsmodel met 14 woningen aan de omwonenden voorge legd. De omwonenden hebben kritiek op de gemeente betref fende de sloop van een schooltje dat op deze plaats stond en willen de bestaande groenvoorzieningen uitbreiden met de grond waarop de school heeft gestaan. Alhoewel b&w uit stedebouwkundig oogpunt een aantal van 14 woningen het beste vinden, willen zij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bezwaren van de omwonen den door de commissie even eens een model met 8 wonin gen voor te leggen. "Gehoord de inspraakreacties moet de bouw van 14 woningen maat schappelijk niet uitvoerbaar worden geacht, aldus b&w. Het aan de betrokken bewoners van Westerzicht voorgelegde model voor de bouw van 9 wo ningen op de plaats van de voormalige noodwinkel stuit eveneens op bezwaren bij de omwonenden.' De bezwaren hebben hier vooral betrekking op de hoogte van de woningen en het bebouwing van een ge deelte van een groenvoorzie- De ouders van leerlingen in de zesde klas van de lagere school staan deze maanden voor de vaak niet eenvoudige vraag: "welke onderwijsvorm kies ik voor en met mijn kind?". Meestal wijst het advies van het schoolhoofd en een uitslag van een test wel in een bepaalde richting. Ook het blad 'Kies' van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, kan u bij de keuze, die u met uw kind moet maken, helpen. 'Kies' kunt u krijgen bij het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis, de vijf gemeentelijke informatie-hoeken èn het bureau basisonderwijs van de gemeentesecretarie. Voor de Vlissingse ouders wordt hieronder nog eens wat informatie op een rijtje gezet. Het gaat daarbij om het plaatselijk lager beroepsonderwijs (L.B.O.) Volgende week kunt u op deze pagina informatie verwachten over het plaatselijk algemeen voortgezet onderwijs (A.V.O.). Deze informatie komt in de plaats van de 'Onderwijskrant', die tot en met 1983 jaarlijks door de gemeente werd uitgegeven. eniging Maritiem Instituut de Ruyter), Adriaen Coortelaan 3, 4383 SR Vlissingen, tel: 66669. De leerlingen worden voorbe reid op een functie aan boord van de zeevissersvaartuigen. Het betreft een lagere beroep sopleiding voor Stuurman- Werktuigkundige (SW VI). In het eerste leerjaar ontvangt men algemeen vormend onder wijs. In het tweede vindt een aanzet plaats naar het be roepsgerichte onderwijs. Het derde is het eerste beroepsge richte leerjaar, het vierde is hef examenjaar. Het diploma geeft recht op toelating tot de mid delbare bpleiding tot Stuur man-Werktuigkundige (SW V). M.D.G.O. M.H.N.O. L.E.A.O. LH.NO LT.O. 3e 4e 3e 4e 3e 4o leerjaar leerjaar leerjaar 2e leerjaar le leerjaar -Kt bo^J' Gemeentelijke meenschap beroepsonderwijs burgh'. scholenge- 'Swanen- Alle leerlingen die naar 'Swa- nenburgh' gaan, komen in een gezamenlijke brugklas. Ze vol gen ook dezelfde lessen. Die lessen zijn vooral algemeen vormend en beroepsoriënte rend. In het tweede leerjaar wordt een aantal beroepsoriën terende vakken aan het lessen pakket toegevoegd. Dat ge beurt om de keuze van de va krichting die aan het einde van de tweede klas moet plaatsvin den beter, gemakkelijk en meer verantwoord te kunnen doen. Die eerste twee jaren worden de 'onderbouw' genoemd. Aan het einde van de tweede klas moet de leerling(e), in overleg met zijn of haar ouders, de do centen en de schooldekaan een keuze maken uit één van de vakrichtingen die hij/zij in de 'bovenbouw' wil gaan volgen. Deze eveneens uit twee leerja ren bestaande bovenbouw kent drie vormen van het l.b.o.: Afdeling lager economisch en ad ministratief onderwijs (I. e. a. o.). Bij het L.e.a.o. bereidt men leerlingen voor op een functie in het bedrijfsleven, in de dienstverlenende sectoren en op een voortgezette studie (bij voorbeeld m.e.a.o. of voortge zet hoger beroepsonderwijs). Afdeling lager huishoud- en nij verheidsonderwijs Il.h.n.o Binnen deze afdelingen kan men drie richtingen onder scheiden. Dat zijn: A. verzorgende beroepen, vooral gericht op gezondheids- kunde en huishoudkunde; B. textielverwerkende beroe pen, waarin naast de zoge naamde naaldvakken ook ver kooppraktijk en handelskennis aandacht krijgen; C. zogenaamde vrije afstudeer richting, waarbij het lessenpak ket wat meer is afgestemd op verdere studie aan middelbare opleidingen, bijvoorbeeld het middelbaar, dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs (m.d.g.o.). Afdeling lager technisch onder wijs (I. t. o.) Deze telt vijf afdelingen, waar de leerlingen voor bepaalde vakgebieden de fundamentele vaardigheden worden bijge bracht: a. het vakgebied bouwtechniek biedt een basisopleiding voor timmeren, bouwtimmeren, met selen en dergelijke; b. de mechanische techniek vraagt aandacht voor draaien, frezen, bankwerken, construc- tie-bankwerken, pijpbewerken en kunststofbewerken; c. de motorvoertuigentechniek geeft een basisopleiding voor autotechniek, schade herstel len enzovoorts; d. het vakgebied electrotech- niek brengt de basisvaardighe den bijjjit de sterkstroomtech niek, de zwakstroomtechniek en de electronica; e. in de procestechniek ont vangst men een basisopleiding voor bedieningsvakman (m/v) in de proces-industrie, voor meet- en regeltechniek, ver warmingstechniek en derge lijke. 'Swanenburgh algemeen' Het vierde leerjaar van al de hiervoor genoemde opleidin gen van alle afdelingen sluit men af met een eindexamen. Voor zover de mogelijkheden daarvoor binnen het vak aan wezig zijn, kan examen worden afgelegd op A-, B- of C-niveau. Hieraan zal naar verwachting met ingang van het nieuwe cursusjaar een zogenaamd D- niveau worden toegevoegd. De examens op C- en D-niveau zijn in het algemeen landelijke exa mens, A- en B-niveau worden in regionaal niveau vastgesteld. Leerlingen, die in het bezit zijn van een diploma met een aantal vakken op C- en of D-niveau kunnen worden toegelaten tot een middelbare beroepsoplei ding. Het aanmelden van leerlingen voor 'Swanenburg' kan ge schieden via het hoofd van de lagere school of rechtstreeks bij de scholengemeenschap, Zaaihoekweg 1 te Vlissingen, tel: 68051. Zeeuwse School voor de Zee visvaart (onderdeel van de Ver- Delta College, Merwede- straat 1, 4335 XR Middel burg, tel: 01180-23951. Aan deze scholengemeen schap is lager midden- standsonderwijs verbon den. Dat is een opleiding voor het ondernemerschap en zelfstandige functies in de handel, inclusief het middenstandsdiploma. Ook hier kan men na het behalen van het diploma middelbaar beroepsonderwijs gaan vol gen. Lagere Land- en Tuin bouwschool, Biezelingse- weg 10, 4421 PM Kapelle, tel: 01102-1812. Deze ook wel 'Groene School' genoemde vorm van l.b.o., geeft een alge mene opleiding voor alles wat met de natuur te maken heeft. De brugperiode duurt twee jaar. Daarna kan men een keuze maken tussen de richting, aanleg- en onder houd van tuinen, akker bouw, bloementeelt of dier- houderij. Na het behalen van het diploma kan men eventueel nog opleidingen op het gebied van land- en tuinbouw volgen. ning aan de noordkant van het rijtje woningen. Als gevolg hiervan stellen b en w nu de commissie voor een model met 7 woningen te kiezen waarbij de bestaande groenvoorziening gehandhaafd kan blijven. Wanneer u dit leest moet met de omwonenden van de bouwlo caties aan de Kievietsprenk nog een bespreking plaatsvinden over de hier te bouwen koop woningen. Het resultaat van deze bespreking zal zo mogelijk echter nog wel worden ver werkt in het ontwerp-raads voorstel zoals dat zal worden besproken door de commissie ruimtelijke ordening op dinsdag 10 april a.s. om 19.30 uur in het stadhuis. Het model dat b&w aanvankelijk voorstonden voor bebouwing van het thans braakliggende terrein aan de Lekstraat voor zag in de bouw van 6 twee-on- der-één-kap-woningen en 5 eengezinswoningen. De omwo nenden hebben inmiddels een ander model voorgesteld met 7 woningen. B&w kunnen zich hierin vinden en stellen de commissie daarom voor het enigszins aangepaste "bewo nersmodel" te kiezen, bestaan de uit uitsluitend twee-onder één kap-woningen. Dit model maakt het behoud van de be staande 20 parkeerplaatsen mogelijk en voorziet in zo wei nig mogelijk blinde muren ge richt naar de bestaande wonin gen. Over deze locatie moet echter nog wel overleg plaats vinden met de provincie Zee land over de geluidsproblema- tiek. Mocht het "bewonersmo del" daardoor nog wijzigen, dan zal opnieuw overleg plaatsvinden met de omwonen den. Wilt u meer details weten of het ontwerp-raadsvoorstel met de verschillende modellen inzien dan kunt u daarvoor terecht bij de afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis (eerste verdie ping, telefoon 15100, toestel 316). Verder bent u natuurlijk van harte welkom bij de behan deling van de bouwplannen tij dens de vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke or dening (waarin raadsleden zit ting hebben) op dinsdag 10 april a.s. om 19.30 uur in de kantine van het stadhuis. U kunt er, met gebruikmaking van het spreekrecht, uw zegje doen! Zo het nog niet gebeurd is, kunt u deze week nog een collec- tant(e) van het Komitee Zuide lijk Afrika aan de deur ver wachten. Het K.Z.A. heeft na melijk toestemming van burge meester en wethouders voor een huis-aan-huis-collecte 2 tot en met 7 april. De collectanten moeten in het bezit zijn van een door het ko mitee afgegeven legitimatiebe wijs. Daarop moeten staan: - de datum waarop of de tijdvak waarin de collecte wordt ge houden; - de ouderdom (minimaal zes tien jaar) en het adres van de collectant(e); - en een stempel van de politie. Morgen, donderdag, vergadert in het welzijnscentrum Bachten Komme (Badhuisstraat 104) de Culturele Raad. Tijdens deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, zal onder meer het wel- zijnsplan voor volgend jaar worden besproken. Voorts komt volgende week donderdag (12 april) de vaste commissie van advies en bij stand voor het stedelijk mu seum bijeen. Plaats: het mu seum, Bellamypark 19. Tijd: 19.30 uur. De vorige week op deze pagina voor morgen aangekondigde vergadering van de Jeugd- en Recreatieraad gaat niet door. De afgelopen weken is op vele Vlissingse adressen de aan slag verontreinigingsheffing bezorgd. Nu denken veel mensen dat die door de ge meente verstuurd zijn. Dat is niet zo. De afzender is het Waterschap Walcheren. Met klachten en/of vragen over de heffing moet u dan ook bij het waterschapafde ling financiën, zijn. het adres daarvan is: Groenmarkt 10. 4331 BH Middelburg (schuin tegenover de Lange Jan). Het telefoonnummer is: (01180) 15751. Vlissingse fotoamateurs: In juni is het zover: dan zullen de vernieuwde boulevards officieel worden 'geopend'. In het kader hiervan wordt er gedurende de gehele zomer een groot aantal activiteiten gehouden. Eén daarvan is een landelijke fototentoonstelling, met als thema 'Strand, Water en Wind. Deze wordt van 2 juli tot en met 31 augustus gehouden in de hal en op de eerste verdieping van het stadhuis. De organisatie is In handen van de Culturele Raad Vlissingen en de fotobond B.N.A.F.V. en de fotoclub Flitsparaplu. die de foto's voor de tentoon stelling selecteert, is nog niet precies bekend. Wel dat zij zeer waarschijnlijk zal bestaan uit: - één vertegenwoordiger na mens het B.N.A.F.V.; - twee persfotografen; - de voorzitter van de Culturele Raad Vlissin gen; - een functionaris van de Zeeuwse Culturele Raad; - mo gelijk een lid van het college van burgemeester en wethou ders van Vlissingen. Fotografen die aan de wedstrijd willen meedoen kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij de Culturele Raad Vlissin gen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, tel. 14928. De foto's moeten vóór 31 mei zijn 'Hoogstandjes', zoals die nodig waren om deze foto te nemen, hoeft u ingezonden. echt niet uit te halen om toch mee te kunnen doen aan de fotowedstrijd. Evenmin is het de prijs en de omvang van de camera die de kwaliteit van de foto bepaald: minstens zo belangrijk is diegene die 'm maakt! luchtfoto Slagboom en Peeters). De expositie wordt samenge steld uit foto's die zijn ingezon den voor de fotowedstrijd, met dezelfde naam: 'Strand, Water en Wind'. Hieraan mag wórden meegedaan door alle foto-ama teurs in Nederland, zij het dat ze per persoon niet meer dan vijf foto's mogen insturen. Dat mo gen dan zowel zwart/wit- als kleurenfoto's zijn. Wel moeten ze allemaal worden opgeplakt op karton (beslist niet achter glas) en als minimumformaat 30 bij 40 cm. hebben. De maximu mafmetingen zijn 40 bij 50 cm., evenals bij het minimumformaat inclusief passepartout. De fo to's moeten zo verpakt zijn dat deze verpakking bij retourzen ding nog te gebruiken is. Bij de verpakking duidelijk het retour adres vermelden en retourporto bijsluiten. Uiteraard moet ook de achterkant van de foto's voorzien zijn van de naam, adres van de maker en de titel van de foto. Wie geen retour porto bijsluit krijgt de foto's niet terug, de anderen die de nodige postzegels bijsluiten wél. De organisatoren houden zich het recht voor de ingezonden foto's gratis te publiceren in een ca talogus en publiciteitsmedia! De samenstelling van de jury, In de vijf gemeentelijke infor- matiehoeken zijn vele stukken in te zien, bijvoorbeeld raads- en commissiestukken. Ook lig gen er vele folders die, gratis, mogen worden meegenomen. Die informatiehoeken zijn te vinden in: - de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; - wijkcentrum 'Open Hof' aan de Alexander Gogelweg; - wijkcentrum 'Aldegonde' (Westerzicht); - wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat, Oost-Sou burg); - 'Onder de trap' in het stad huis. Het aardige voor een wethouder die de portefeuille openbare wer ken heeft is dat hij over het alge meen vrij snel het gevolg van het plannen maken kan zien. Zodra de raad het krediet heeft verstrekt wordt het werk uitgevoerd: het wordt zichtbaar. Bij de riolering is dat effect mees tal maar tijdelijk aanwezig. Daar zit ons kapitaal in de grond kun je zeggen. Maar vorige week is er toch weer aan een zichtbaar stuk je rioleringswerk begonnen: het graven van de koppel- en door- spoelleiding tussen de Vlissingse en de Meliskerkse Watergang. Het zijn twee brede, naast elkaar gelegen leidingen, die de beide watergangen met elkaar gaan verbinden. De noordelijke leiding noemen we de "koppelleiding". Deze stelt het Waterschap Wal cheren in staat de stand van het oppervlaktewater in het zuidelijk deel van Walcheren te regelen. Die stand is vrij laag in verband met de belangen die de landbouw daarbij heeft. De zuidelijke leiding koppelt ei genlijk ook beide watergangen. We noemen haar echter "door- spoelleiding", omdat ze wordt gebruikt om het in het riolerings systeem aanwezige water door te spoelen, dus in circulatie te hou den. Die doorspoelleiding heeft nóg een nuttig effect. Ze maakt het namelijk mogelijk dat de ge meente Vlissingen nu op haar grondgebied ten westen van het Kanaal door Walcheren zelf de hoogtestand van het oppervlakte water kan bepalen. Dat is belang rijk, omdat we in ons stedelijk ge bied graag een hogere stand wil len dan in de landbouwgebieden. Een te lage stand kan vervelende gevolgen hebben voor bv. de be schoeiingen langs de watergan gen en funderingen van gebou wen. Voor een aantal in Zuidbeek gele gen landbouwgronden moeten we de waterstand echter wat lager houden. Dat zal gebeuren door het plaatsen van een aantal water- windmolentjes. Bij het graven van die twee leidin gen komt nogal wat grond vrij. Voor een belangrijk deel wordt die in de directe omgeving verwerkt door er laaggelegen landbouw grond mee op te hogen. De reste rende 'kluit" van 24.000 kubieke meter wordt "in depot" gezet bij de eerste duinovergang, aan het eind van de Zwanenburgseweg. Ter weerszijden worden daar twee klei-depots gemaakt, beide zo'n 120 meter lang, in breedte varië rend van 22 tot 38 meter en zo'n 3 Vi meter hoog. De klei is ver kocht aan het Waterschap Wal cheren, die ze zal gebruiken bij de daar in de loop van dit jaar of vol gend jaar uit te voeren dijkver zwaring. Dan nog even iets over mijn por tefeuille-onderdeel volkshuisves ting. Zoals bekend heeft de ge meente in het kader van de zoge naamde "terugploegregeling" geld beschikbaar gekregen voor het uitvoeren van een aantal woonhuisrestauraties. Van onze plannen om het oude Gasthuis aan de Hellebardierstraat daarin te betrekken hebben we nu echter moeten afzien. Het object bleek zo gecompliceerd dat het zeer onze ker was dat we het tijdig konden indienen. Onder meer kwam naar voren dat het Gasthuis en de daarnaast .gelegen Jeugdherberg een nogal ingewikkelde samen hang vertonen. Inplaats van het Gasthuis ontwik kelen we nu met een belegger een plan om het zogenaamde Arsenaal (op de hoek van de Paardenstraat en Wijnbergsekade) 15 woon eenheden onder te brengen en te gelijkertijd het pand aan de bui tenkant te restaureren. Het is een beschermd monument, dat mo menteel als pakhuis wordt ge bruikt. Gerestaureerd zal het zeker een aanwinst vormen voor deze toch al flink in de lift zittende buurt!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5