Initiatiefnemers: 'er zijn ook meerdere schoenwinkels' Grandioos vliegerspektakel i in Vlissingen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN deVLissinger CHRISTENEN VAN ALLE GEZINDTEN BIJEEN IN SCHOUWBURG MIDDELBURG VERSCHOORE VARA BUNDELT ZEEUWSE PROGRESSIEVE KRACHTEN Lf% I- if? C Mogelijkheid kwijtschelding van Verontreinigingsheffing Grootste ter wereld Uniek Donateurs RAAKTU HAAR KWIJT? KONINGSHUISBORDEN J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Woensdag 4 april 1984 KISSINGER oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé, w, melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Het Woonlastenkomitee Vlissin gen heeft ontdekt dat kwijtschel ding mogelijk is van de Verontrei nigingsheffing 1984. Ook is een gespreide betaling toe te passen, na goedkeuring van het Water schap Walcheren. Het Vlissingse comité constateerde dat er in de bijsluiter bij de aanlsag op geen enkele wijze melding is gemaakt van deze mogelijkheden. Niettemin - zo zegt voorzitter Pé ter Dieven bach van het woonlas tencomité - is er onmiddellijk een uitstekend contact geweest met- dijkgraaf Lantsheer. Deze kwam de Vlissingers tegemoet in veie wensen. Zo heeft het Waterschap meegewerkt aan de totstandko- nnng van een brief, waarin de mogelijkheden tot (gedeeltelijke) kwijtschelding en gespreide beta ling uit de doeken wordt gedaan. Peter Dieveribach en de zijnen kwamen op hei idee om de moge lijkheden te onderzoeken na di verse telefoontjes. De mensen slaakten min of meer een nood kreet over deze aanslag. "In Vlis singen alleen al zijn er meer dan 2500 echte minima. We schatten dat er onder hen ongeveer 1000 in aanmerking komen voor de las tenverlichting via de verontreini gingsheffing. Tot op heden heb ben die mensen allemaal met hangen en wurgen betaald". Om voor kwijtschelding in aan merking te komen is het overigens niet noodzakelijk om tot de 'mi nima' te worden gerekend. Ook mensen met (te) hoog opgelopen schulden kunnen een beroep op het Waterschap doen. leder ver zoek wordt echter apart behan deld. En dat is een doorn in het oog van het Vlissingse Woonlas tenkomitee. "We zullen er voor pleiten dat de verontreinigings heffing in de toekomst niet meer omhoog gaat en dat er richtlijnen komen voor kwijtschelding of ge spreide betaling', oppert Dieven- bach. Formulieren voor de aanvraag tol (gedeeltelijke) kwijtschelding zijn verkrijgbaar bij het Waterschap Walcheren. Groenmarkt 10 in Middelburg of de stichting Op bouwwerk. Badhuisstraat 104 in DEZE WEEK IN Gemeente en provincie ge ven weer uitvoerig infor matie op hun voorlieh- ting'spagina's. Een uiterst uitgebreide weekkalender in de vorm van film en podiumnieuws, waarbij Jan Smeekers weer een interessant kinderboek belicht. De autopagina met een nieuwe -middenklasser EEN NIEUW KUNSTHUIS In de Schouwburg te Middelburg vindt op vri jdag 6 april wel een heel bijzondere ontmoeting plaats. Op init stief van de zanggroep The Servants uit Middelburg treffen zich christenen van alle gezindten in dit gebouw. Er is zang van The Servants zelf. Janus Mondeel brengt er diverse liederen en er zijn enkele getuigenissen te beluiste ren van mensen met verschillende achtergronden. In de foyer kunnen de bezoekers kennis maken met diverse organisaties, die hun in formatie hebben gebundeld in kra men. Deze christelijke manifesta tie heeft als thema 'één in denaam van Jezus' en begint om acht uur. Woordvoerder Raph Creemers van The Servants zegt tot dit ini tiatief gekomen te zijn om te on derstrepen datgene wat Christe nen bindt en niet wat hen ver deelt. namelijk het fundament: de ene Jezus Christus. "We leggen als Christenen allemaal de bijbel een beetje anders uit", verwoordt Creemers. "Maar we gebruiken hem wel allemaal. Al dat andere, waardoor we een andere inter pretatie aan ons geloof geven en lid zijn van een aparte kerk. is in feite bijzaak". Volgens Raph Creemers nam The Servants het initiatief voor dit treffen omdat zij zich telkens over de verdeeldheid verwonderde. "Wc treden op voor verschillende kerken en ook in bejaardentehui zen en ziekenhuizen komen we regelmatig. Of je nu bij Babtisten of in de Pinkstergemeente komt. het blijken allemaal lieve Christe nen te zijn". The Servants bestaat uit zeven personen: vijf zangers, een ge luidsman en een bespeler van de synthesizer. Deze groep treedt in De Schouwburg ongeveer twintig minuten op. De getuigenissen zijn te beluisteren van een katholieke mevrouw en iemand vertelt over hoe hij middels het geloof verlost werd van zijn psychische proble men. De ex-popster Wil Gelissen vertelt evenzeer hoe hij tot zijn- geloof is gekomen en daardoor zijn huwelijk in stand wist te hou den. Verder komen er twee pre kers. dominee L. Vreugdenhil uit Aagtekerke en de evangelist Joop Adelmund uit Rotterdam. Zij spreken beiden tien minuten. Ook is er nog tijd ingeruimd voor sa menzang. waarvoor de organise rende zangformatie een selectie deed uit de zangboeken van de verschillende kerken. In de foyer toont de wereldwijde Zending uit Middelburg iets over haar werk en kan informatie ver kregen worden van de Bijbel- school uit Zeist. Ook is er een uit gebreide boekentafel en is er een kraam met israel-producten naast de Heli Mission, de organisatie die met helicopters de binnenlan den van de ontwikkelingslanden tracht te bereiken. Verder is de bekende internationale organisa tie Tear Fund aanwezig. De kosten voor dit hele gebeuren betaalt The Servants zelf. Niette min wordt er op vrijdagavond nog een collecte gehouden. The Ser vants. zo zegt Raph Creemers, treden in principe gratis op in de verschillende instellingen ("We dragen een boodschap uit"), "maar als mensen naar de kosten vragen geven we ons banknum mer. ledereen stort dan wat hij kwijt kan". The Servants Breestraat 73, De Sterrenwacht. Het alternatieve kunstcircuit lijkt te zijn doodgebloed. Grootser van opzet en niet echt vergelijkbaar met voorgaande initiatieven, maar wel een initiatief buiten het officiële circuit om wordt "Dam 43". Ruim een jaar geleden begonnen de beeldend kunstenaars William Verstraeten en Frits van Til uit Middelburg met plannen maken. De opzet is een nieuwe ruimte die naast de bestaande lokaties (Vleeshal. Zeeuws Kunstenaars Centrum) de hedendaagse kunst in al haar facetten toont. Die opzet lijkt aardig geslaagd gezien de twee tentoonstellingen van kunstenaars van internationaal formaat die vanaf 25 mei als eerste exposeren: Jan Dibbets en Marcel Broodthaers. Het pand Dam 43 dat de ge meente Middelburg gratis be schikbaar stelt en wind- en water dicht liet maken is bij uitstek ge-, schikt voor dit initiatief. Verstrae ten: "We hebben bewust voor dit pand gekozen gezien de specifieke architectuur en de prachtige licht val: noorderlicht dat juist voor kunstenaars zo gunstig is". De expositieruimte beslaat voor lopig alleen de benedenverdie ping die bestaat uit een aantal ruimten achter elkaar met een ge zamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De Actie Zomerzegels stel de vorige week 7.495 gulden be schikbaar voor het opknappen van die benedenverdieping. De Frits van Til en William Verstraeten (Foto Ruben O reel) JUIe ktktnde merteii vo«mili| Eatdt service door eigen lechnische dienst •¥ni| ome speciile prijzen initiatiefnemers zijn zelf druk in de weer met verfkwast en pla- muurmes om de enigszins ver waarloosde ruimten toonbaar te maken. Op de vraag of het opzetten van weer een expositieruimte in Mid delburg niet concurrerend werkt ten opzichte van de bestaande lo katies antwoorden beiden nega tief. Verstraeten: "Er zijn per slot van rekening ook veel schoen winkels in Middelburg. Iedere tentoonstellingsruimte laat maar een fractie zien van de heden daagse kunst. Dat kan ook niet anders. Daarom kan het alleen maar een aanvulling betekenen wanneer er verschillende ruimten zijn met een verschillende opzet". Van Til vult aan: "Bovendien werken wij vanuit een heel andere optiek dan bijvoorbeeld de Vlees hal en het kunstenaarscentrum. Wij zijn zelf kunstenaar en vanuit dai gegeven worden onze keuzes bepaald. Ons plan kan alleen maar ondersteunend werken en zeker niet concurrerend En wat heel belangrijk is: we willen ont heemden de kans geven iets van zichzelf te laten zién". Grootste ter wereld in Domburg Driehonderdduizend bezoekers kwamen vorige zomer af op het vliegerfeest in Seheveningen. De komende zomer wordt het vlieger festival gehouden in Vlissingen.... Op het - nu nog kale - middenstuk van de Vlissingse Boulevard gaat op zaterdag 5 augustus de grootste vlieger van Europa de lucht in. Maar ook zullen die dag demon straties worden gegeven met stuntvliegers van vaak kolossale omvang. Aan de touwen van deze vliegers kunnen mandjes worden bevestigd, waarmee mensen tot aan de vlieger kunnen worden 'opgelaten'. De Vlissingse Boulevard is die dag verder het toneel voor een de monstratie met treinvliegers. Hierbij wordt een groot aantal vliegers aan elkaar vastgemaakt, zodat ze een 'trein' vormen. Toch is het niet dc bedoeling dat Vlis singers en toeristen alleen kijken naar deze - professionele - "lucht kastelen'. Op het programma van de vijfde augustus staat namelijk ook een wedstrijd voor zelfge bouwde vliegers waaraan ieder een mee kan doen. Het vliegerfestival in Vlissingen is een idee van de Culturele Raad in Vlissingen. Het spektakel vormt een onderdeel van de inmiddels vermaarde serie straatfestivals. Het straatfestival wordt deze zo mer voor de vierde keer gehou den. Over hel programma ervan is nu nog niet al te veel bekend. Pas in mei zal de Vlissingse wethouder Daan Bruinooge alle elementen van het festival tijdens een pers- conferentie uit de doeken doen. Met diens medeweten heeft func tionaris Klaas Overdam van de Culturele Raad het vliegerfeest vast in de openbaarheid gebracht. Dal was nodig met betoog op de openbare vliegerwedstrijd. Deel nemers hebben, zo verwacht Klaas, immers wel wat tijd nodig om hun vlieger te bouwen én om ermee te oefenen. Maar juist hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Overdam hoopt namelijk, dat zo veel mensen deze zomer met hun vliegers op het strand staan te oe fenen. dat Vlissingen er op deze manier een trekpleister van for maat bij krijgt. Deelnemers aan de wedstrijd met zelfgebouwde vliegers moeten zich tot een week vóór het spektakel aanmelden bij de Vlissingse Culturele Raad. Daar kunnen ze ook een uitge breide brochure krijgen met in structies voor het zelf bouwen van een vlieger. De Culturele Raad in Vlissingen kan tijdens kantooru ren worden gebeld op nummer 01184-14928. De grote trein- en stuntvliegers zijn eigendom van het bedrijf Vlieger Op uit Den Haag. dat wordt geleid door de vliegerfanaat Gerard van der Loo. Zijn vliegers zijn inmiddels beroemd in bin nen- en buitenland en Gerard maakt er dan ook .verschillende buitenlandse toernees mee. Zo is Gerard van der Loo op dit mo ment in China, waar hij officieel is verwelkomd door de Chinese re gering. Europa's grootste vlieger, die Vlieger Op in Vlissingen zal de monstreren. heeft een oppervlakte van 80 vierkante meter. Iets klei ner. maar toch indrukwekkend in grootte, is de Cody-vlieger. Met deze vinding van de Amerikaan Cody, die aan het eind van de vo rige eeuw leefde, kan een persoon in een mand aan het vliegertouw zo'n 300 meter de lucht ingaan. De treinvlieger die in Vlissingen te zien zal zijn. zal minimaal 250 vliegers tellen. Vlieger Op speelt trouwens met de gedachte om nog dit jaar 5000 vliegers aan elkaar te koppelen en op te laten. Als dat lukt. komt het Haagse bedrijfje in bezit van het wereldrecord, waar mee nu nog de Japanners (4128) kunnen pronken. Met behulp van de moderne aë rodynamica is enkele jaren gele den een nieuw type stuntvlieger ontwikkeld. Onderzoek in een windtunnel heeft een 'vliegende vleugel' opgeleverd, waarvan er meerdere een vliegende jacob- Een kolos, zoals die ook in Vlis singen is te zien. sladder vormen. Deze vlieger wordt gestuurd door een piloot, die ermee kan opstijgen om sa men met z'n vliegers halsbreken de toeren uit te halen. De ACE-trein is een stuntvlieger die - met of zonder staart- in alle richtingen, in cirkels en in duik vluchten kan vliegen. Ook deze vlieger zal in Vlissingen te zien zijn. Onder voorbehoud zal ook de I Y\VV! vlieger is eigendom van een zeep fabrikant. Öp 600.000 wikkels van pakjes zeep kondigt deze fabriek de vliegfeesten in Nederland aan. waaronder dat in Vlissingen. Ook Domburg kan zich voorberei den op een vliegerspektakel. Op 12 augustus zal een poging worden gedaan om daar de grootste vlieger ter wereld op te laten. Deze vlieger heeft een oppervlakte van 550 vierkante meter en is zo groot als een flatgebouw van elf verdiepin gen. Het oplaten van deze vlieger, waarmee Vlieger Op het wereldre cord heeft gebroken, vindt plaats in het kader van de viering van het 150 jarig bestaan van Domburg als badplaats. Ontheemden zijn Jan Dibbets en Marcel Broodthaers zeker niet. Het werk van Dibbets dat wordt getoond van mei tot juli is voor het grootste deel in Zeeland gemaakt. Een van de werken bestaat uit een beeltenis van de Koorkerk in Middelburg. Hel 's voor het eerst sinds tien jaar dat werk van deze. één van de weinige Internationaal befaamde Nederlandse kunste naars. buiten de museumwereld om wordt vertoond. De tentoonstelling van de inmid dels overleden Belgische kunste naar Broodthaers is zeer uniek. Het werk van Broodthaers. een van de grootste naoorlogse con- ceptionele Belgische kunstenaars, is stuk voor stuk afkomstig van vrienden van hem. Het is werk dat de kunstenaar in zijn arme perio de weggaf aan vrienden in ruil voor misschien een maaltijd of een fles drank. De tentoonstelling van Broodthaers loopt van juli tot en met augustus. Van Til en Verstraeten zien deze tentoonstellingen als een soort aanloop voor een uitgebreider programma. "Het is de bedoeling om na de zomermaanden meer exposities tegelijk te tonen en bij voorbeeld op de twee bovenver diepingen kunstenaars iets te la ten doen. Hoe dat precies wordt ingevuld staat nog niet vast maar gedacht wordt dan bijvoorbeeld installaties, legt Verstraeten uit. Met het geld van de aktie Zomer zegels kan de benedenverdieping worden opgeknapt maar daarmee is het initiatief financieel niet ge dekt. De Stichting Dam 43 i.o. heeft een subsidieverzoek inge diend. bij de provincie voor een bedrag van 14.000 gulden. Dat is voor dit jaar voldoende om ten toonstellingen te financieren en de vaste lasten te betalen. De sectie Beeldende Kunst van de Zeeuwse Culturele Raad heeft inmiddels zeer positief geadviseerd. "De sec tie staat zeer positief tegenover het onderhavige initiatief. Zij meent dat er alle reden is om dit jaar een stimuleringssubsidie tot een zo hoog mogelijk bedrag te verlenen opdat het van de grond kan komen. Alleen al de tentoonstellingen van Broodthaers en Dibbets. waarvan het belang ver boven het plaatse lijke vlak uitstijgt, rechtvaardigen de toekenning van het gevraagde bedrag", aldus het advies van de sectie aan de provincie. Verstraeten: "Maar het bedrag van 14.000 gulden is een mini mum. Willen we zo hoog moge lijke kwaliteit in huis halen, dan hebben we zo veel mogelijk geld nodig. We zijn van plan om do nateurs te werven die dit initiatief toejuichen en er ook iets voorover hebben. Dat kunnen donaties zijn uit het bedrijfsleven, maar ook van particulieren". Voorlopig wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van een be stuur voor de Stichting i.o. Van Til. "Dat bestuur moet zo breed mogelijk worden samengesteld uit mensen uit het bedrijfsleven, kunstenaars en anderen mensen die zich hierbij betrokken voe len". Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer"kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag DEPORCEL YNEFLES b-.v. 1 9 cm. 0 325,- Vraag vrijblijvend inlichtingen! SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG Q1I80 1 3221 y Spoedig klaar l el. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen NIEUWENOUK 1S 3MI VLISSINGEN Ibn Viturahavan) Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Vlissingen tel .011 84-14081 Goes tel. 01100-16159 Treinvlieger, in totaal 250 vliegers Flying Dutchman boven het strand van de Scheldestad te be wonderen zijn. Dit is een vliegend zeilschip met een lengte van zeven meter, een hoofdmast van zeven meter en zestien grootzielen. Al leen al het laten opstijgen van de ze vlieger is een regelrechte sen satie. De laatste grote vlieger die z'n opwachting maakt in Vlissingen is een vliegend 'stuk zeep'. Deze Het VARA district Zeeland heeft voor zaterdag 7 april allerlei pro gressieve groeperingen om zich heen verzameld in De Zwaan aan de Kroimvegesingel te Oost-Sou burg. Van 14 tot 17 uur is er een Infomarkt en 's avonds is er mu ziek, dans en cabaret. Het doel van de manifestatie "s middags is te tonen dat de gebun delde Zeeuwse progressieve krachten een daadwerkelijke bij drage kunnen leveren. - zo meld de organisatie - om te komen tot een wereld waar een ieder recht vaardig kan bestaan in een gezond milieu. Behalve de talrijke kramen met informatie treden er ook groepen op. nadat VARA-voorzitter ds. Albert van den Heuvel het ope ningswoord heeft gesproken. Hij gaat onder meer in op de bijdrage die deze socialistische omroep kan leveren aan de totstandkoming van een leefbare wereld. Vervol gens treden op hel Links Kollek- tief Walcheren (14.30 en 16 uur) en het Straattoneel Walg (15.15 en 16.30 uur). Ook zijn er gedurende de gehele middag VARA-pro- grammamakers aanwezig van zo wel radio als tv. Willem Beuse- kom en Letty Kosterman verte genwoordigen de radio en Rinus Spoor en een medewerker van Achter het Nieuws vertegenwoor digen de 'buis'. Studenten van de RPA verzorgen de kinderopvang. Hel avondprogramma begint om acht uur meteen al met een (Zeeuwse) klapper: Engel Rein- houdt. zanger van het Zeeuwse lied. De disco dansgroep Silver (door gedrongen tot de halve fi nale van de fame danswedstrijd) komt om half negen voor het voetlicht, gevolgd door de caba retgroep Vrouwen voor Vrede (20.45 uur). Daarna danst Silver weer en legen half tien is het po dium vrij voor de succesvolle meidenband Deux Piece. Ex-Q's sluit deze progressieve manifesta tie om kwart voor elf. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1