PRCVINCIE; ZEELAND (BSft&'op PRCVINCIE JÊmÊL ZEELAND DUIMELOT (Exclusief Zitcomfort* mm s vergunningen total IN liKltOKl» _L. vergunning van Bon koel- en vriesbedrijf Subsidie internaats- werk Retauratie veersteiger Nu in huis: Taken provinciale werkers Woensdag 4 april 1984 Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor enkele be sluiten te nemen ter vereenvoudiging van de planning op wel- zijnsgebied. Verwachtingen met ingelost Meer ruimte (OM Ml SS IKS Welzijn Bestuurszaken Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Hoofdlijnen provinciale griffie Maartense tapijten en Maartense meubelen Maartense tapijten en nieuwe en gebruikte meubelen provinciale griffie leuke jacks, tuinbroeken en bermuda 's de afgebeelde klassieke 2-zitsbank biedt u het ideale zitcomfort de losse zitkussens liggen op een onderbak met de ouderwetse interieurvering. voor de bekleding kozen wij een soepel rundleder van nappakwaliteit, dat met de hand wordt uitgepoetst en daardoor z'n prachtig antieke patine krijgt. bekleding naar keus en leverbaar in 2-, 2xh- en 3-zitsbank er bijpassende fauteuil, gestoffeerd met bijvoorbeeld een schitterende linnen cretonne, kost deze 2-zitsbank ^20 bij ons geexposeerd met bijpassende schemerlampen in dezelfde bekleding als de bank. een klassieker die tijdloos is, 'n klasse apart. groot in klassiek pot heeft ruim 200 verschillende 2-zitsbankjes, modern, klassiek, rustiek en in rotan, goedkoop, prijzig en zeer duur. zondags gesloten, tel. 01155-2010 DE VLISSINGER ABDIJ Gedeputeerde staten willen de Zeeuwse vormingsinternaten voor de jaren 1 984 en 1 985 ex perimenteel subsidiëren. Een hiertoe strekkend voorstel zal worden behandeld in de verga dering van provinciale staten van 11 mei a.s. Het subsidie betreft een bedrag van 80.000,— voor één ar beidsplaats, vermeerderd met een bedrag van 10.000,— aan bij komende kosten Het gaat om drie vormingsinternaten: Hede- nesse, Het Zilveren Schor en het Van Eeghenhuis, die elk afzon derlijk voor het subsidie in aan merking komen. De staten wordt verder gevraagd de experimentele subsidierege ling voor de vormingsinternaten vast te stellen. Op grond hiervan kan elk internaat nog eens 40.000,— per jaar krijgen voor het uitvoeren van activiteiten. Hiervan wordt 15.000,— uit gekeerd als werkbudget. Het res terende bedrag van 25.000,— is in beginsel beschikbaar voor provinciale activiteiten, maar er moet wel speciaal om worden ge vraagd door degenen die iets op touw willen zetten. "Het Zilveren Schor" Uit het voorstel van gs en de bij gevoegde subsidieregeling blijkt dat het provinciaal bestuur de in ternaten wel wil blijven subsidië ren (er werd tot nu toe ongeveer ƒ380.000,— per jaar uitbe taald), maar dat men ze meer wil inschakelen voor provinciale acti viteiten. Het meest kenmerkende van het vormingswerk in internaatsver- band zijn de meerdaagse cursus sen die in groepsverband worden gegeven. Zo n cursus kan direcht zijn gericht op de deelnemers, maar het kan ook zijn dat de deel nemers naar een internaat komen om iets te leren dat ze zelf weer aan anderen doorgeven. Dit laat ste wordt ook wel "deskundig heidsbevordering" of "kadervor ming" genoemd. Binnenkort kan er worden begonnen met het opknappen van de oude veersteiger in Veere. In totaal gaat het om een karwei van bijna een ton, De provincie stelt ruim 35.000.— beschikbaar uit het fonds "bijzon dere voorzieningen. Kortgeleden verklaarden zowel de statencommis sie voor bestuurszaken als die voor economische zaken zich akkoord. Er kunnen vier werkloze jongeren worden geplaatst. De ministeries van sociale zaken en werkgelegenheid en van landbouw en visserij en de gemeente Veerde dragen ook hun steentje bij. Reeds eerder konden de steigers in Kortgene en Wolphaartsdijk worden gerestaureerd. Tot de taken van de provinciale werkers kunnen behoren het op touw zetten en uitvoeren van kadervormende activiteiten, zo wel binnen als buiten het inter naat. Het werk kan gericht zijn op sociaal cultureel werk, waartoe ook behoren peuter- speelzaalwerk, telefonische hulpdienst, club- en buurthuis werk, werkiozenprojecten etc. Er wordt vanuit gegaan dat er nauw zal worden samenge werkt met het Zeeuws steun punt volwasseneneducatie en de regionale educatieve centra (REC's). Verder wordt gedacht aan vor mingscursussen gericht op het werk in oudercommissies, me dezeggenschapsraden in het onderwijs, spreken in het open baar etc. Een van de voorwaarden van de provincie is dat de drie "provin ciale werkers" nauw samen werken. Er komt ook een bege leidingscommissie voor de planning van de activiteiten en om in de gaten ;e houden hoe de zaak zich ontwikkelt. m De Arob-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 10 april, 10.30 uur, zitting ter be handeling van het bezwaarschrift van de heer D.C.M. van Puyvelde uit De Klinge in België. De heer van Puyvelde is het niet eens met de verklaringen van geen bezwaar die gs hebben gegeven aan het gemeentebestuur van Hulst om de bouw van een berging in Clin- ge mogelijk te maken. De Gewestelijke raad voor Zee land van het Landbouwschap heeft bezwaar aangetekend tegen soortgelijke verklaringen van gs voor de bouw van 18 woningen en 6 garages aan het Middelgat in Arnemuiden. De Arob-commissie hoort de ge westelijke raad op 10 april, 11.00 uur. De derde commissie uit gedepu teerde staten behandelt 10 april, 11.30 uur, een beroepschrift van de heer J.J. Paap uit Goes tegen de beslissing van b en w van Goes over reiskosten voor schoolbe zoek. Alle zittingen zijn in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg; bovendien zijn zij openbaar. mam IEÜWS Provinciale welzijnsplanning Gs bieden de definitieve versie aan van de "nota-Maris", die vorig jaar juni als discussiestuk verscheen en die nu is gecom pleteerd met inspraakresulta ten en een standpunt van gs zelf. Gs schrijven dat na enkele jaren ervaring met de provinciale wel zijnsplanning is gebleken dat de aanvankelijke verwachtingen niet zijn ingelost. Maar weinigen voelden zich bij de welzijnsplanning betrokken, zo dat er van buitenaf ook maar wei nig invloed op het hele "plan- ningsgebeuren" werd uitgeoe fend. De belangrijkste oorzaak hiervan werd gezocht in de ingewikkelde werkwijze, ondoorzichtige proce dures etc. Toen is een commissie aan het werk gegaan onder lei ding van gedeputeerde mw. E. Maris-Koster (de "commissie- Maris") om te bekijken of de zaak vereenvoudigd kon worden. Ook had de commissie tot opdracht duidelijkheid te brengen in de verdeling van taken tussen de provinciale griffie, het provinciaal opbouworgaan, de verschillende adviesraden en instellingen die zg. steunfuncties vervullen Wat dit laatste betreft vinden gs - na kennisneming van de in spraak - dat de nadruk voor wat betreft de onderlinge afstem ming van taken moet komen te liggen bij de statencommissie voor welzijn. Deze commissie krijgt dus een min of meer cen trale plaats in het nieuwe ge heel. Nu de Kaderwet specifiek wel zijn - die als de grote "boosdoe ner" achter allerlei ingewikkel de procedures kan worden be schouwd - niet zal worden inge voerd, onstaat er - aldus gs - meer ruimte om een eigen, op Zeeland toegesneden beleid tot ontwikkeling te brengen. Het welzijnsbeleid moet worden beschouwd als een van de pijlers van het totale provinciale beleid. De "kwaliteit" van het leven in Zeeland wordt, naast de econo mische omstandigheden, voor een belangrijk deel bepaald door het niveau van de welzijnsvoor zieningen. Hieronder vallen bij voorbeeld het onderwijs, kunst en cultuur, bejaardenzorg, volksge zondheid, jeugdwerk, en maat schappelijke dienstverlening. Wil Zeeland aantrekkelijk blijven dan moet ervoor gezorgd worden dat deze voorzieningen er in voldoen de mate zijn en dat ze op peil blij ven. Gs zijn van mening dat er op dit moment gesproken kan worden van een redelijke situatie: de af gelopen jaren is de welzijnssector uitgebreid en er zijn gebouwen en middelen beschikbaar gekomen. Het gevaar is echter aanwezig dat zaken die met zorg zijn opge bouwd en alom waardering on dervinden, onder druk komen te staan, nu de economie verslech tert. Gs zijn het daarom eens met de wens van provinciale staten De statencommissie welzijn ver gadert maandag 9 april, 13.15 uur. Besproken worden de struc tuur van de provinciale welzijns planning, een aantal nota's over volwasseneneducatie, een subsi dieregeling voor vormingswerk in internaatsverband en het rapport Jongeren en alcohol over de stu diedag met dit onderwerp Vrijdag 1 3 april, 9.30 uur, verga dert de statencommissie voor bestuurszaken. Op de agenda staan voorstellen over het maatschappelijk active- ringswerk, de overdracht van ei gendom en beheer van wegge deelten in Westenschouwen en Vlissingen en een krediet voor het maken van kleurenkaarten voor het provinciale waterkwaliteits plan. Ook de nota's over de vol wasseneneducatie komen ter sprake en de structuur in de pro vinciale welzijnsplanning. Drie uur 's middags - ook op 13 april - vergadert de statencom missie voor de ruimtelijke orde ning. De commissie spreekt zich uit over de korte-termijn-uitwer- king van de nota bewoningspa- troon 1 983 en de intrekking van de subsidie aan de stichting Ne derlandse kampeerraad. Er is ver der aangeboden een rapport over de piekopvang van recreanten. De drie commissievergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek; zij worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42, Middelburg. Dinsdag 10 april, 19.30 uur, vergadert in Terminus, Frans den Hollanderlaan, Goes, de commis sie basis- en gezondheidszorg van de provinciale raad voor de volks gezondheid. Discussiepunten zijn de nota "Jeugd-tandverzorging nu en in de toekomst" en de nota eerste-lijnszorg van het ministerie van wvc. Ook deze vergadering begint met spreekrecht voor het publiek. dat zo snel mogelijk de uitgangs punten voor een provinciaal wel zijnsbeleid moeten worden vast gelegd. Gs stellen een provinciale hoofd lijnennota welzijnsbeleid voor de jaren 1985-1988 in het vooruit zicht. Deze nota zal nog dit jaar aan provinciale staten worden aangeboden. De basis van deze nota wordt ver schaft door verschillende deelno- ta's. Hiervan is er inmiddels een aantal verschenen, b.v. museum beleid, volwasseneneducatie en sportbeleid) en zullen er nog ver schillende het daglicht zien. De hoofdlijnennota en de ver schillende deelnota's zullen in de toekomst steeds een geldigheids duur van vier jaar hebben (gelijk aan éen zittingsperiode van pro vinciale staten). De financiële "vertaling" van het welzijnsbeleid vindt plaats in jaar lijkse deelprogramma's gericht op de provinciale begroting. Voordat de afzonderlijke deelno ta's (en de hoofdlijnennota zelf) door gedeputeerde staten aan provinciale staten worden aange boden, kunnen organisaties en individuele belangstellenden rea geren. Provinciale staten bespreken de structuurnota provinciale wel zijnsplanning in hun vergade ring van 11 mei a.s. Zij dienen dan o.a. te beslissen dat de Stuurgroep coördinatie welzijnsplanning en de be zwaarschriftencommissies wor den opgeheven en dat de plan procedure-verordening wel zijnsplanning wordt ingetrok ken. H Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Total Raffinaderij Nederland N.V. te Vlissingen heeft bij hen op 2 september 1983 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreini ging en de Wet geluidhinder ingediend voor het uitbreiden en wijzigen van de inrich ting met 'een hydrocracker-project en de daarmee samenhangende noodzakelijke aanpassingen van de bestaande raffinaderij. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Luxemburgweg te Borsele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nos. 278, 313, 314, 326, 329, 332, 342, 347, 371, 374, 377, 382, 384/16, 384/26 en 386. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, van luchtverontreiniging en van ge luidhinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunningen en overige stukken lig gen voor een ieder ter inzage van 5 april 1984 tot en met 4 mei 1984 op de volgende plaatsen en tijden: - in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stenge plein 1Heinkenszand van 17-20 uur; - bij Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Vrijlandstraat 33, Middelburg (kamer 262), op werkdagen van 9-12 en van 13-16 uur; - op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Tevens is op 2 september 1983 op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren vergunning gevraagd aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voor het uitbrei den en wijzigen van de inrichting met een hydrocracker-project en de daarmee sa- menhangede noodzakelijke aanpassingen van de bestaande raffinaderij. Voor deze aanvraag en dit besluit is dezelfde procedure als hierboven omschreven toegepast. Beroep Vanaf 5 april 1984 tot en met 4 mei 1984 kan tegen voornoemde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moeten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. De vergunningen worden op 5 mei 1984 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden ge richt aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 4 april 1984. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Plein 1940 17-23 Middelburg. Tel. 01180-26874 Ritthemsestr. 9 Oost-Souburg geopend donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag Woninginr. Maartense Kort* Noordstraat 53-57. Middelburg. teL 01180-12646 j i 's Maandags zijn onze zaken gesloten. •gordijnen 'dekens Donderdag kokend. bedden donsdekken Wij ruilen Uw gebruikte meubelen in tegen de hoogste prijzen. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag B.G. van Bon, Koel- en vriesbedrijf te Vlissingen heeft bij hen op 4 januari 1984 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uibreiden van de koel- en vriesopslag op een perceel aan de Denemarkenweg 20 te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, no. 682 en gemeente Borsele, sec tie H, no. 13. Vergunning Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde vergunning te verlenen, onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 5 april tot en met 4 mei 1984 op de volgende plaatsen en tijden; in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek. Stengeplein 1 Heinkenszand van 17-20 uur; in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffje, St. Pieterstraat 42, Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 5 april tot en met 4 mei 1984 kan tegen de voornoemde vergunning beroep wor den ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomsitg artikel 20, 2122 2e lid of 28, 1e lid onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde arti kelen bezwaren in te brengen. De vergunning wordt op 5 mei 1984 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schor sing dan wel tot het trefen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moeten worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 4 april 1984. sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180-31011 *Uft tllet «o«' o.a. Jean Ie Bourget maten t/ m 1 04 Burgpromenade 25, Middelburg, tel. 01180-34252 V»Vé g pot

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17