Kaasgigant te Goes: een reus in kazen mt Q7 het zakeahart OPEN HUIS DER BOEDE 'Onbekend maakt onbemind' Schoolfoto uit de oude doos Ouderwetse service bij eigentijdse middenstander Ke i te De Kado Shop in nieuw jasje Nieuwe zaak in Kolv er niershof presenteert 380 kaassoorten Woensdag 14 maart 1984 DE VLISSINGER Tevredenheid bij rijschoolhouders over ja /nee systeem DUBBEL FEEST BIJ FLEUR 2000 Gezondheid Fossielenbeurs Jongerendag Wandeltocht VVD en ruilverkaveling Vogelbeurs Uitkeringsgerechtigden Waarschuwing Natuurmonumenten Volleybaltoernooien Streekschool Swami Foudraine RAM-benefiet Toeristische route Vogelruilbeurs Boos Informatie Opbouwcommissie Arm en rijk Uit in Vlissingen Snelheidsbeperking De Kado Shop, de winkel voor aparte en leuke geschenken van Floortje Dingemanse aan de Pas poortstraat 9 in Oost-Souburg, heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. In enkele maanden tijd is het gehele interieur veranderd. Nieuw is onder meer de etalage en de 'doorkijk' tot achterin de win kel, waardoor een groot deel van de artikelen vanaf de straat is te zien. Ook het verkoopprogramma is uitgebreid met een hoek voor aparte en modieuze dameskle ding. Voorheen verkocht Floortje Dingemanse ook servizen, maar die zijn verdwenen. Alleen het boerenbonte aardewerk is nog gebleven. Het overige is 'verhuisd' naar de zaak van haar man André, een eindje verder in dezelfde straat, een winkel in huishoude lijke artikelen en witgoed. De nieuwe Kado Shop is ook ruim gesorteerd in sieraden, letterbak spulletjes, posters, rieten meube len en een grote sortering ca deauartikelen. Bij Floortje Din gemanse zijn altijd de nieuwste snufjes te zien, want zij bezoekt eenmaal per maand de beurs in Utrecht en blijft daardoor 'bij' met alle noviteiten. De nieuwe etalage wordt nu het visitekaartje van de zaak. Een maal per veertien dagen krijgt dit deel van de zaak een ander aan zien. Door Floortje zelf verzorgd. Het echtpaar woont samen met hun twee kinderen boven de Ka do Shop. Floortje staat zelf in de winkel en weet het moederschap en haar zakelijke beslommeringen goed te combineren. Een kijkje shop in Oost-Souburg (foto John Siwabessy Vorige week woensdag was het dubbel feest bij bloemenhuis 'Fleur 2000' aan de Langeviele 61 in Middelburg. Toen werd niet al leen de vernieuwde en uitgebreide winkel heropend, maar het echt paar Benjo en Jacqueline den Boer werd tevens verblijd met een zoon. Terwijl Benjo tijdens een bijzon- De ingelegde tegel van Ad A rnoudse in bloemenhuis Fleur in Middelburg. (Foto John Siwabessi) In het winkelcentrum De Wijngaard aan de Kolveniershof te Goes is vanaf morgen, donderdag 16 maart, een nieuwe zaak geopend. Het gaat om de "Kaasgigant" een speciaalzaak die uniek is voor onze regio. Men verkoopt er ongeveer 300 verschillende buitenlandse kazen en niet min der dan een 80-tal Hollandse, waarbij het accent vooral ligt op kwaliteit. Het gaat om "Klassekaas". Achter "Kaasgigant" staat een eigen importorganisatie met een grote kennis van de binnenlandse en Europese markt van kaas. De nieuwe vestiging in Goes beschikt over een oppervlakte van zo'n 100 vierkante meter en voor een delicatessenzaak is dat bijzonder royaal van opzet te noemen. Door de veelheid aan kwaliteitsprodukten zal men er niette min gezellig kunnen winkelen en de scherpe prijzen zullen daarbij zeker een handje helpen. Naast een grote verscheidenheid aan kazen, pre senteert deze Goese nieuwkomeling een eveneens uniek assortiment Franse speciaalbroden. Het gaat om half afgebakken stokbroden, croissants, pistolets en noem maar op. welke in eigen bedrijf te Goes worden afgebakken en zodoende dagelijks vers voor de klant klaarlig gen. Daarnaast houdt Kaasgigant zich bezig met een ruim assortiment noten en zuidvruchten. der druk bezochte receptie handjes stond te geven lag zijn vrouw in het ziekenhuis. Zij was eerder op de dag bevallen van hun eerste kind Rutger. Dus kregen de bezoekers van de heropende bloemenwinkel niet alleen de gebruikelijke drank jes en hapjes, maar ook beschuiten met muisjes. Vanaf januari is bloemist Benjo Den Boer. (die nu zo'n negen jaar in de Langeviele zaken doet) be zig met de verbouwing van zijn zaak. De laatste drie weken moest ook de verkoop staken. In die tijd is de verkoopruimte meer dan verdubbeld en uitge breid tot 110 vierkante meter. De nieuwe ruimte wordt voor het grootste gedeelte in beslag geno men door een nieuwe plantenkas, waar een groot aantal planten voor het uitzoeken staat. En ver der is het bestaande assortiment drastisch vergroot. Er zijn bij voorbeeld dagelijks ongeveer 50 soorten snijbloemen voorradig, en ook voor aardewerkprodukten en cadeau-artikelen is Fleur 2000 een goed adres. De verbouwing was nodig omdat de bloemenzaak let terlijk uit zijn jas was gegroeid. Opvallend zijn de met koper in gelegde vloertegels met ornament en de naam 'Fleur 2000' waarvan er drie zijn neergelegd. De tegels zijn als vrijetijdsbesteding ge maakt door Ad Aarnoutse, een vriend van het echtpaar Den Boer. De Delta Combinatie Walcheren, een collectief van de vier Middel burgse rijscholen Actief, H. Don ders, De Wilde en Rinie Vaane, is uiterst tevreden met het resultaat van een nieuw C BR computersys teem dat sinds 1 januari dienst doet bij het geven van theorieles sen. Met 49 kandidaten reisden de rij schoolhouders vorige week maandag per touringcar naar het CBR gebouw in Goes om daar voor het eerst sinds de ingebruik name van de zogenaamde ja/nee computer theorie-examen af te leggen. De rijschoolhouders had den gezamenlijk besloten zo'n kostbaar computersysteem aan te schaffen. Volgens rij-instructeur Rinie Vaane is het resultaat van het werken met de computer verbluf fend. Vaane: "Van de 49 kandi daten is er eentje gezakt. Dat be tekent een slagingspercentage van 98 procent. Voordat de computer in gebruik werd genomen bedroeg het slagingspercentage maar zes tig procent. Daaruit blijkt dus dat de theoriebeheersing door het werken met dit systeem zeker wordt verhoogd". Dinsdag 20 maart om 19.30 uur begint er weer een nieuwe cursus theorielessen voor rijvaardigheid in het Deltacollege in Middel burg. Ook dan wordt gewerkt met het CBR ja/nee systeem. Mensen die bij een andere rijschool lessen dan de bovengenoemde vier kun nen ook een cursus volgens dit systeem bij Delta Combinatie volgen. De Delta Combinatie Walcheren: Nooyer (Foto John Siwabessey). Donders, De Wilde, Vaane en De Je kan Rob Nijsen, de 35-jarige eigenaar van de fruitspeciaalzaak L. van der Hiele aan de Langeviele in Middelburg, niet verwijten dat hij achterloopt en ouderwets is. Recentelijk heeft hij zelfs zijn zaak nog helemaal in het nieuw gesto ken. Het gehele interieur is ver vangen waardoor er meer ruimte is gekomen voor een efficiëntere be drijfsvoering. Nee, wat dat betreft is de jonge ondernemer goed bij de tijd. Alleen zijn service is ouder wets. Waar vind je tegenwoordig nog 'los' te verkrijgen drop, toffees of bonbons? Bijna nergens meer. Alleen bij Rob Nijsen in de Lan geviele is nog een grote sortering van deze los te verkrijgen lekker nijen voorradig. Daar is het nog mogelijk om een half pond drop te bestellen en daarbij de gewenste soorten aan te wijzen die dan door de verkoop ster in een zak worden geschept. En datzelfde geldt voor choco laatjes, toffees en bonbons. "Ik heb niets verpakt. Ik ondervind dagelijks dat de consument dat waardeert en daarom blijft het zo", verzekert de snoep- en fruit- specialist. Nijsen heeft nog mee 'ouderwets' ideeën. Zo heeft hij ook een ge heim telefoonnummer. Om niet steeds gestoord te worden als hij met een klant bezig is. Hij vindt het niet passen dat een klant, die de moeite neemt om naar zijn winkel te komen, moet wachten omdat hij de telefoon aan moet nemen van bijvoorbeeld een me vrouw die even informeren wil hoeveel de bananen die dag kos ten. Nee, als ze me moeten heb ben, komen ze maar naar de zaak", stelt hij resoluut. Rob Nijsen zit al vanaf zijn zes tiende jaar in de zaak. Eerst in loondienst bij zijn vader, de laat ste zes jaar als medefirmant en sinds begin dit jaar als eigenaar. Zijn vader overleed plotseling op 30 december vorig jaar. "We had- den samen al de plannen gemaakt voor de verbouwing, want er was lange tijd niets aan gedaan, maar hij heeft het helaas niet meer mo gen beleven", aldus Rob Nijsen. De zaak bestaat al zestig jaar. Grootvader L. van der Hiele be gon in 1924 een snoep- en fruit- zaak in de Gravenstraat in Mid delburg. In 1940 werd dit pand door het oorlogsgeweld in de as gelegd. De zaak verhuisde naar de Langeviele 44. schuin tegenover huidige winkelpand. "Maar omdat die kant op de zon ligt. en dat kunnen we met onze chocola- deprodukten zeker niet gebrui ken, verhuisden we in 1961 naar de andere kant", vertelt fruitspe- cialist Nijsen. De naam Van der Hiele bleef gehandhaafd, ook toen vader Nijsen de zaak van zijn schoonvader overnam. Sinds twee jaar wordt er bij fruit- specialist Van der Hiele ook wijn verkocht. Een nieuwe afdeling die eigenlijk als hobby is begonnen, maar inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig assortiment van zo'n vijfenzeventig soorten. Rob en zijn vrouw Carla worden in de winkel bijgestaan door een ver koopster en ook moeder Nijsen springt nog regelmatig bij als dat nodig is. Rob Nijsen is ruim /es jaar secre taris geweest van de winkeliersve reniging Langeviele-Geere en omstreken. Samen met voorzitter Hans Visser heeft hij een belang rijke bijdrage geleverd aan de realisering van de Langeviele tot winkelerf. Momenteel is de fruit- specialist nog lid van de evene mentencommissie en de braderie commissie in zijn woonplaats. De drukste tijd in de fruitzaak zijn de zomermaanden en vooral in de 'aardbeientijd' is er weinig ruimte om eens even een praatje te ma ken met de klanten. Nijsen vindt dat echter zeer belangrijk. "Door het persoonlijke contact blijf je op de hoogte van de wensen van de consument en daar speel ik als het enigszins mogelijk is graag op in". Hoewel de zaaic recentelijk een nieuw interieur heeft gekregen dat is bedoeld om snel en efficiënt te kunnen werken, is Rob Nijsen vooral in de wintermaanden graag tot een praatje met zijn klanten te verleiden. Vooral in kleinere bedrijven wordt dikwijls minder aandacht besteed aan de veiligheid. De af delingen Middelburg, Oost-Sou burg en Vlissingen van de Indus triebond FNV hebben daarom een informatie-avond georgani seerd over 'Veiligheid en Ge zondheid'. De informatie-avond begint morgenavond (donderdag) om acht uur in Het Anker aan de Vlissingse Bonedijkestraat. Er zijn films te zien, er kan worden ge praat over veiligheidsrisico's en er kunnen klachten over bedrijfssi tuaties worden ingediend. Ruim honderd exposanten doen zondag 18 maart mee met de jaarlijkse fossielen- en mineralen- beurs van de vereniging Nautilus in de Rijksnormaalschool aan de Ledeganckstraat in Gent (B). Tij dens deze beurs worden ook de zeldzame fossielen uit de buurt van Donkmeer geëxposeerd. Be langstellenden kunnen tussen tien en zes uur een kijkje komen ne men. Alle jongeren die werkzaam zijn in de voedingssector kunnen op 16 april deelnemen aan de jongeren dag van de Jongerenbeweging FNV en de FNV-Voedingsbond. Op deze jongerendag presenteren de organiserende instellingen zich en kan worden gepraat over aller lei situaties uit het werk, zoals werkweigeren, CAO, ontslag en dergelijke. De FNV kan voor de deelnemers vrij vragen bij de werkgevers. Aanmelden is moge lijk via 01100-23303. Amicitia in Aagtekerke is start- en finishplaats van de wandeltochten die Sportvereniging Aagtekerke zaterdag 17 maart op het pro gramma heeft staan. De afstanden naar keuze zijn 5, 10, 15 en 25 kilometer. Het startbureau opent zijn deuren om half één. De start tijden zijn 13.30(25 km), 13.30(15 km) en 14.00 uur (overige afstan den). De VVD-afdeling Valkenisse houdt op dinsdag 20 maart de voorjaarsvergadering in Hotel Walcheren in Koudekerke, aan vang 19.30 v Voorzitter C. Bie- rens van de ring Walche ren en lid van de ruilverkave lingscommissie. houdt vanaf half negen een inleiding over het hoe en waarom van de ruilverkaveling op Walcheren. Er kunnen vragen worden gesteld. Zaterdagmorgen 17 maart houdt de vereniging Vogelliefhebbers uit Vlissingen de maandelijkse vogel ruil- en verkoop beurs. Het doel van een dergelijke beurs is het door de liefhebbers gekweekte overschot aan vogels weer aan andere kwekers en liefhebbers te verkopen. Op deze beurs, die al enige bekendheid heeft in heel Zeeland, zullen verschillende op kopers aanwezig zijn, die een gro te collectie vogels te koop aan bieden en ook opkopen. Verder wordt desgewenst informatie ver strekt. De beurs wordt gehouden in het pand aan de Gerbrandy- straat 46 te Vlissingen en is van 9.30-12 uur. Cees Schelling van de FNV luis tert met een toespraak over sociale zekerheid een protestbijeenkomst van de FNV op. De afdeling Vlis singen van de NWAO-werkgroep van de FNV heeft voor deze bij- eenkomst Het Anker aan de Bo nedijkestraat afgehuurd. De pro testmanifestatie begint vanmid dag (woensdag) om twee uur. Het protest richt zich tegen de kortin gen op de uitkeringen, die deze regering wil doorvoeren. 'Waarschuwing' staat met grote letters op een papier, dat de ge meente Westkapeile huis aan huis heeft verspreid. Aanleiding hier toe zijn de recente vondsten van zeer explosief materiaal uit de oorlog. Met klem roept het ge meentebestuur jong en oud op. om toch vooral niet zelf op de dijk en langs de kustlijn naar deze projectielen te zoeken. De gevol gen kunnen rampzalig zijn. Drs. J. Beijersbergen laat dinsdag 20 maart dia's zien van de Greve- lingen. Dat gebeurt tijdens de jaarvergadering van Natuurmo numenten, die 's avonds om acht uur begint in de Prins van Oranje in Goes. De natuurlijke en re creatieve ontwikkelingen die zich in de zoute Grevelingen na de af damming van het Brouwersha- vense Gal in '71 hebben voorge daan. staan hierbij centraal. J. Beijersbergen is bioloog bij Pro vinciale Waterstaat in Middel burg. Tevens komt een bestuurs verkiezing aan de orde. De Middelburgse Bedrijfsvolley- bal Vereniging (MBV) houdt op drie achtereenvolgende zaterda gen de jaarlijkse volleybaltoer nooien. Aan dit sportieve treffen doen ruim honderd teams uit heel Zeeland mee. Het eerste toernooi is zaterdag 17 maart. De drie toernooien, die voor het publiek vrij toegankelijk zijn. worden ges peeld in sporthal De Kruitmolen in Middelburg. De wedstrijden beginnen om half negen en 's middags rond half zes worden de finales gespeeld. Het aantal leerlingen aan de Streekschool Zeeland in Middel burg daalde het afgelopen jaar met 8 tot 1492. Dit blijkt uit het jaarverslag over '83 van deze school. In het verslagjaar gingen vier nieuwe opleidingen van start. De school heeft goede hoop de kantine en de ruimte voor het ad ministratief personeel te mogen uitbreiden. Geïnteresseerden in het jaarverslag kunnen contact opnemen met de school aan het Molenwater in Middelburg. De schrijver/psychiater Jan Fou draine heeft zich bij zijn aanslui ting bij de Bhagwanbeweging Swami Deva Amrito genoemd. Al geruime tijd geeft hij lezingen om vooroordelen tegen deze bewe ging uit de weg te ruimen. In het weekeinde van 31 maarten 1 april geeft Amrito een seminar over de Bhagwanbeweging. Déze bijeen komsten worden gehouden in het Surati Rajneesh Meditatie Cen trum aan de Brakstraat in Mid delburg. waar belangstellenden zich via 01180-38198 kunnen op geven. Radio als Middel (RAM), een or ganisatie in Middelburg die ijvert voor lokale omroep, houdt op woensdag 21 maart in disco The Cavern een Benefietconcert. De opbrengst is bestemd om de -overigens illegale - uitzendingen voort te kunnen zetten. Het pro gramma meldt zowel attracties voor de jeugd poppentheater) als popmuziek. RAM is een onaf hankelijke organisatie. Elke maandagavond tussen 21 en 24 uur wordt uitgezonden op de FM 101.6 Mhz. De radio zendt actua liteiten nieuws en muziek uit. Er wordt geen reclame gemaakt. Dat ondermijnt onafhankelijkheid, aldus de organisatie. Het Bene fietconcert begint overigens 's middags om vier uur en is tegen middernacht afgelopen. De werkgroep Industriële Ar cheologie sign de Zeeuwse Cultu rele Raad is van plan een toeristi sche routebeschrijving te maken van Schouwen-Duivelahd. Het bijzondere hieraan is. dat aan dacht wordt besteed aan oudere objecten die vroeger een indus triefunctie hadden. Hieronder vallen onder meer: Gebouwen van oude stoomgemalen, een meestoof. gebouw van een oude bierbrouwerij, een voormalige vlasschuur, een voetbrug, vlasaf- valverbrandingsoven en derge lijke. De werkgroep vraagt nog meer suggesties en anecdotés over dit gebied en zijn gebouwen. Te lefoon 01180-33024. Ruilen en kopen van vogels is mogelijk tijdens de vogelruilbeurs- van vogelvereniging Zanglust in Arnemuiden. die zaterdag 17 maart om één uur begint in de Groenmarkt aan de Van Citters- weg in Arnemuiden. Zanglust geeft verder informatie over deze hobby. Iedere kweker kan vogels ruilen, kopen en verkopen. De beurs duurt tot vier uur. U luistert niet, u discussieert niet. u gaat gewoon uw eigen gang. Dit staat in een boze brief, die het wijkcomité Paauwenburg in Vlis singen heeft gestuurd aan b en w van Vlissingen. Het comité is boos omdat het college de contacten met de bewoners niet goed on derhoudt. Boos is overigens ook het wijkcomité Binnenstad, dat in een brief aan dalzelfde college van b en w zijn ongenoegen uit over het herinrichtingsplan Slijk straat-Bakkersgang en de daarbij gevolgde procedure. Dit comité vraagt gelijktijdig aandacht voor de moedwillige vernielingen die vandalen hebben aangebracht aan de speelvoorzieningen en de groenaankleding op en rond de Grote Markt in Vlissingen. De Opbouwcommissie Oost-Sou burg vergadert maandag 19 maart vanaf half acht in wijkcentrum Middenhof in Oost-Souburg. De commissie heeft hét onder meer over de sportieve recreatie in de wijk. Ook het jaarverslag over '83 zal door de leden worden doorge nomen. 'Arm en rijk' is de titel van een spel. dat de afdeling Souburg van de Vrouwenbond FNV samen met begeleiders van de vak- bondsschool spelen tijdens de jaarvergadering, die vanavond (woensdag 14 maart) om kwart voor acht begint in de school De Grote Belt aan het Koopmans voetpad in Oost-Souburg. Vercjer kunnen de jaarstukken aan de or de komen. De vergadering van de sectie Uit in Vlissingen van de Vlissingse Culturele Raad is verschoven van woensdag li naar woensdag 28 maart. Het al dan nipt instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Flamingoweg in Vlis singen wordt vanavond (woens dag 14 maart) vanaf half acht besproken in de vergadering van de Commissie Verkeer, die in het politiebureau aan de Molenstraat bijeenkomt. De commissie praat dan ook over éénrichtingsverkeer in de W. van de Veldelaan en over de kruising Boulevard Evertsen/ Kenau Hasselaarstraat. Het verpleeghuis Der Boede in Koudekerke gooit zaterdag 31 maart de deuren open voor be langstellenden in de gang van za ken in een verpleeghuis. Onder het motto 'onbekend maakt onbe mind' wordt er een informatieve dag gehouden die vooral is gericht op 'de oudere mens'. Het is de eerste maal in de geschiedenis van dit verpleeghuis van de stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland dat op deze wijze naar buiten wordt getreden. Deelnemers aan de informatieve dag worden tussen 10 en 10.30 uur verwacht in de recreatieruimte De Babbelaar in gebouw De Vlied berg op het terrein van Der Boe- de. Na een welkomstwoord wordt de diaserie 'de realiteit van een verpleeghuis' vertoond. Deze dia serie is gemaakt in en rond Der Boede. Na deze diavertoning kunnen er vragen worden gestéld aan de be wonersraad van Der Boede. Ver volgens wordt er na een warme maaltijd een bezoekje gebracht aan de woonafdeling van De Vliedberg. Het programma wordt besloten met een optreden van de brassband Sint Caecilia en een aantal Zeeuwse artiesten. Belangstellenden voor deze dag kunnen zich aanmelden bij de re ceptie van Der Boede: 01185-1216. AAP, NOOT, MIES Deze foto van leerlingen van de Christelijk school aan de Noord- weg en de openbare aan de Van Citterweg in St. Laurens werd in 1923 genomen ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van H.H. Wilhclmina (1898-1923). De inzender van deze foto is J. Pie- terse uit Middelburg. De leerlin gen op de foto werden overigens aan weerszijden geflankeerd door Burgemeester L. Melse (met het specifieke burgemeesters-bol hoedje op), wethouder M.C. Ma- rinissen en de toenmalige wethou der en later burgemeester J.W. van 't Hoff. Van de leerlingen herinnert de inzender zich nog de volgende namen: op de eerste rij zittend van links naar rechts: Co Abrahamse. David Marinissen, Tines Boog aard, Freek Wisse, Willem Mari- nisse, Jan Christiaanse, Piet Hil- lebrand, Chris Davidse. Freek Milhous, Piet Walraven en Co Wisse. Op de tweede rij: Johan Betijen. Wim Besuijen. Co Pieterse. Arie Willeboordse, Wattel. Arjaen Louws, Piet Hendrikse, Marien Koole en Co Walraven. Op de derde rij: Janna Willemse. Jaantje Fransoo. Janna Abra hamse. Leuntje Marinissen. Kaatje Willemse, Pattenier. Wan nes de Visser. Joost de Bree. Sam Gideonse en Adriaan Francke. Op de vierde rij: Tine Marinissen. De Visser. Catrien Sanderse. Koos Kasse. Suus Wattel. Bram Pieterse, Jan van der Broeke. Bram Wattel. Arjaen Wouterse en Kees Boogaaert. Op de achterste rij: Jan Willemse. Bart Bassie. Arjaan Wattel en. Daan Abrahamse. Ook deze foto is té bestellen door te betalen met een cheque van 7,50 op naam van onze fotograaf Ruben Oreel of met geld dat van de PTT aangetekend moet wor den. Het adres: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9