informatiepagina van de gemeente vlissingen \t €3 II Koopwoningen Westerzicht, Kievitsprenk en Lekstraat Beeldhouwer Chr. Leroy in 'Bellamy 19' I Spreekrecht voor publiek bij commissies I I Nieuwe bomen voor de Kasteelstraat Individuele huursubsidie Kunstuitleen dinsdag open I Informatiegids 1984 DE VLISSINGER Woensdag 14 maart 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. Volgende week inspraakavonden Burgemeester en wethouders willen mogelijkheden scheppen om op ver schillende plaatsen (lokaties) in de gemeente koopwoningen te laten bou wen. Zij hebben daarbij vijf terreinen op het oog: de Mozartlaan, De Beau- fortstraat (beiden in Paauwenburg), de Lekstraat in Oost-Souburg, Wester- zicht en de Kievietsprenk (Papegaaienburg). Herinrichting Van de Velde- en Van de Capellelaan Commissies vergaderen Uitvoering woonerfplan "V.Q.-West" Hoe? Rondvraag! Aankondiging kijk op vlissingen 1984 Even bijpraten met burgemeester Westerhout rode draad politie nonchalance oplettend zijn 5^rv IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL De plaats in de wijk Westerzicht, waar vroeger de noodwinkel heeft gestaan. B en w. zouden op deze plaats graag koopwoningen zien verrijzen, (foto Cor Schuilwerve). nog een dergelijke bebouwing op het terrein zal komen. De in spraak-avond voor de lokatie Lekstraat wordt maandag 19 maart a.s. gehouden in de openbare lagere school 'De Grote Belt', Koopmansvoetpad 73. De aanvang is om 19.30 uur. Over de eerste twee lokaties werd afgelopen maandag een inspraakavond gehouden. Vol gende week kunnen de omwo nenden van de overige drie lo katies mondeling hun reactie op de plannen geven. Zij wer den daarvoor reeds begin deze week per brief uitgenodigd. Ook andere belanghebbenden zijn betreffende avonden, die onder voorzitterschap van de wethouder van ondermeer openbare werken A. Hoefkens staan, uiteraard welkom. Ver derop in dit artikel staat waar en wanneer. Schriftelijk reage ren is voor de omwonenden van alle vijf de lokaties nog mogelijk tot uiterlijk 26 maart. Alle reacties en de definitieve ontwerpen zullen worden be sproken in de openbare verga dering van de vaste commissies van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening. Die wordt gehouden op dinsdag 10 april a.s. (aanvang 19.30 uur) in het stadhuis. WESTERZICHT In de wijk Westerzicht willen b. en w. de bouw van kooopwo- ningen mogelijk maken op het terrein waar vroeger de nood- winkel stond (foto). Dit terrein is altijd voor bebouwing bestemd geweest. Woningbouw is er momenteel echter niet toege staan. Wel is bebouwing moge- In de gemeentelijke galerie 'Bellamy 19' is nog tot en met 7 april a.s. een expositie te zien van de Vlaamse beeldende kunstenaar Christian Leroy. Hij toont er beeldhouwwerken in brons, terra cotta en tekeningen. Daarbij is er in verschillende opzichten sprake van een primeur. Het wordt namelijk de eerste soloten toonstelling van Leroy in Nederland, waar 24 beelden te zien zullen zijn en 13 tekeningen. Verder staan er in het pand aan het Bellamypark beelden, waaronder de groep 'Mijnwerkers', die nog nooit eerder zijn geëxposeerd. Christian Leroy, geboren in 1931is afkomstig uit Charleroi. Momenteel is hij als professor verbonden aan de Hogere Staatsschool voor Plastische en viduele kunsten te Mons. Voorts is hij lid van de groep 'Art Cru' en 'Polyptyque'. Hij woont en werkt in België en Ita lië. Leroy ontving diverse prij zen en onderscheidingen. Werk van hem is in bezit van Belgi- Begin deze maand is men gestart met de herinrichting van de Willem van de Velde- en de Jan van Capellelaan. Met deze werk zaamheden zijn respectievelijk belast de Zeeuwse Asfalt Onder neming (Z.A.O.) en de gemeentelijke straatwerkersploeg. Men verwacht de werkzaamhe- den in de Jan van de Capelle laan half april voltooid te heb ben. Voor de Willem van de Veldelaan wordt gerekend op half mei. Men is daarbij echter afhankelijk van de weersom standigheden. Bij slecht weer, bijvoorbeeld vorst, kunnen de werkzaamheden dus wat langer duren. In beide lanen wordt er gewerkt van de Van der Helst- laan in de richting van de Her cules Segherslaan, dus van noord naar zuid. Beide lanen worden deel voor deel onder handen genomen. Dat betekent dat gedurende de werkzaam heden geen doorgaand verkeer mogelijk is. Wel zullen die straatdelen, die reeds afge werkt zijn of waar nog aan moet worden begonnen berijdbaar blijven. Ook zal daar kunnen worden geparkeerd. Wel moet er dan rekening mee worden gehouden dat de voortgang van de werkzaamheden niet belem merd wordt. De woningen zul len in ieder geval altijd te voet bereikbaar blijven. De Stichting Architektenwin- kel Walcheren geeft elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur gratis adviezen in de Openbare Bibliotheek. Spuiplein, Vlissingen Elke particulier of groep men sen die i.v.m. bouwen en wo nen vragen heeft over bouw technieken financieën, subsi dies. premies, verbetering of dergelijke kan bij ons terecht. Moeten wij naast die advie zen werkzaamheden verrich ten dan wordt dat tegen een van tevoren overeengeko men bedrag verzorgd lijk ten behoeve van openbare en bijzondere doeleinden, zoals scholen en bankgebouwen. Omdat het niet de verwachting is dat dit soort bebouwing op het terrein zal komen, willen b. en w. hier op beperkte schaal woningen bouwen, en daartoe het bestemmingsplan wijzigen. De inspraakavond wordt ge houden op dinsdag 20 maart in de openbare lagere school 'De Startbaan', Westerzicht 64. De aanvang is 19.30 uur. Het schetsontwerp voor de lokatie kan worden bekeken in wijk centrum 'Aldegonde' en bij de afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis. KIEVIETSPRENK Eveneens op dinsdag 20 maart en eveneens in 'De Startbaan' wordt de inspraakavond voor de lokatie Kievietsprenk ge houden. Deze bijeenkomst be gint echter om 20.30 uur. Het gaat hier om drie, dicht bij el kaar gelegen percelen. Volgens het huidige bestemmingsplan zijn hier vrijstaande woningen toegestaan, met een bouw hoogte van gedeeltelijk drie- en gedeeltelijk zes meter. Gezien het feit dat de vraag daar naar ontbreekt wil het college nu twee-onder-één-kap of rijtjes woningen mogelijk maken. Tij dens de inspraakavond zal het ontwerp van een type woning die daar mogelijk kan komen worden getoond. LEKSTRAAT Ook voor het terrein waar tot deze week de kleuterschool 'Klein Schoonenburg' te vinden is (mogelijk reeds: was) denkt het college aan woningbouw. In feite gaat hier hetzelfde op als voor de lokatie Westerzicht. Volgens het huidige bestem mingsplan is slechts bebou wing voor openbare en bijzon dere doeleinden mogelijk (een school bijvoorbeeld). Ook hier verwachten burgemeester en wethouders echter niet dat er Wist u, dat ook het publiek z'n zegje mag doen tijdens vergade ringen van de vaste commissies van Advies en Bijstand? Wanneer u geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van de gemeente kan dat een reden te meer zijn om de vergaderingen van de commissies eens te bezoeken. Ook al, omdat deze commissies een belangrijke rol spelen in het besturen van de gemeente. Een commissie bestaat uit een aan- De komende week vergaderen de meeste vaste commissies van advies en bijstand, alle maal in het openbaar. Daar naast kennen ze ook spreek recht voor het publiek. In een artikel elders op deze pagina wordt daar wat dieper op inge gaan. Tenzij anders staat ver meld worden alle vergaderin gen gehouden in het stadhuis. De commissies die vergaderen zijn die voor: - financiën op woensdag 21 maart, aanvang 17.00 uur; - onderwijszaken op dinsdag 20 maart, aanvang 19.30 uur in de Zeeuwse Dag-Avond Scholengemeenschap, Mar- coniweg 5); - openbare werken en volks huisvesting op maandag 19 maart, aanvang 19.30 uur; - verkeer op woensdag 14 maart (vandaag), aanvang 19.30 uur in het politiebu reau (Molenstraat 1); - welzijn op maandag 19 maart, aanvang 17.00 uur. sche musea en staat én te vin den in talrijke privé-collecties. In de werken van Leroy vormen man, vrouw en kind een telkens terugkerende groep. Ze tonen dat hij de mens als figuur on derzoekt, zeker in verband met anderen. Bijzondere aandacht wijdt de Belg ook aan houding en gebaren én aan de expressie die onder meer deze met zich meebrengen. Over enkele weken zullen in het westelijk deel van de Kasteel straat nieuwe bomen worden geplant. Er zal daarbij worden ge streefd naar het herstel van de zogenaamde 'laan'beplanting, zoals die voorheen aanwezig was. Daarbij is gekozen voor een slanke, zuilvormige eik. De nog bestaande bomen in de straat zullen worden gehand haafd. In een aantal gevallen zullen ze echter te zijner tijd worden vervangen door een andere boom. Dat kan het geval zijn wanneer de huidige bomen in een slechte gezondheidstoe stand komen door bijvoorbeeld ouderdom, bacterievuur of stormschade. De nieuw te planten bomen komen niet overal op de opengevallen plaatsen terug. Verschillende komen op een nieuwe, betere standplaats in verband met de ligging van kabels en leidingen in de grond. Bij het bepalen van de plaats van de nieuwe bomen is zoveel mogelijk rekening ge houden met de noodzakelijke lichtinval voor de ramen. Bovendien blijft de overlast naar de huizen toe tot een mi nimum beperkt door de geko zen slanke boomvorm. Ook worden de bomen zo dicht mo gelijk bij de rijbaan geplant. De nu nog aanwezige boomstron ken zullen worden verwijderd. Daarbij zal de verharding rond de plantgaten worden hersteld. Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door mede werkers van de afdeling be plantingen van de gemeente. Op 1 juli begint het nieuwe tijdvak voor de individuele huursubsidie, die doorloopt tot 1 juli volgend jaar. Bij de aanvraag voor dit nieuwe tijdvak moet u uiteraard een kopie van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/ver mogensbelasting of het T- biljet doen. Vergeet dus niet dat kopie te maken voordat u het belastingbiljet (mees tal voor 1 april) 'op de bus' doet! Voorgaande jaren kon u zich - als u geen kopie achter gehouden had - daarom vragen bij de In specteur der Directe Belas tingen te Middelburg. Met ingang van het komende huursubsidie-tijdvak kunt u echter alleen in uitzonde ringsgevallen nog een be roep doen op zijn mede werking doen! Voorkom daarom problemen. Lever bij de aanvraag om indivi duele huursubsidie een ko pie van het aangiftebiljet in komstenbelasting/vermo gensbelasting of T-biljet in. Heeft u over dit onderwerp nog vragen, dan kunt u con tact opnemen met de mede werker huursubsidie in het stadhuis. Hij is er te vinden achter een van de loketten in het kassierskantoor op de be gane grond. Z'n telefoonnum mer is 15100, toestel 323. Deze week is in het westelijk deel van de Verkuijl Quakke- laarstraat ("V.Q.-west") een begin gemaakt met de uitvoe ring van het woonerfplan zoals dat in overleg met de bewoners tot stand is gekomen. Gelijktij dig zullen nagenoeg alle huis- rioolaansluitingen in de straat worden vernieuwd. Bovendien is inmiridpls nestart mpt het vernieuwen van de waterlei dingbuizen in de straat. De werkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen. Ge durende die tijd zal dit westelijk deel van de Verkuijl Quakke- laarstraat voor doorgaand ver keer zijn afgesloten. Het werk zal echter in gedeelten worden uitgevoerd zodat de bewoners altijd, hetzij vanuit de Schelde- straat, hetzij vanuit de Hobein- straat, hun woning kunnen be reiken. Alle bewoners zijn daar over vorige week per brief door de gemeente geïnformeerd. Door het stormgeweld moesten vorig jaar verschillende bomen in' de Kasteelstraat het ontgelden. Hun 'opvolgers'zullen de komende weken echter al worden geplant, zij het misschien niet exact op dezelfde plaats, (foto Cor Schuilwerve) tal raadsleden en niet-raadsle- den (soms bijgestaan door ad viseurs). Zo'n commissie houdt zich vaak bezig met een deel gebied, bijvoorbeeld financiën, onderwijs of Ruimtelijke Orde ning. Zij adviseren burgemees ter en wethouders, bijvoorbeeld over ontwerpvoorstellen voor die naar de gemeenteraad gaan. Vroeger was het in zekere zin voor het publiek ook mogelijk om tijdens commissievergade ringen iets te zeggen. Alleen moest de voorzitter daarvoor de vergaderingschorsen. Dat hoeft nu niet meer. Voordat de commissie begint aan de bespreking van een agendapunt, moet de voor zitster het publiek vragen of men over dat onderwerp iets wil zeggen. Indien nodig bepaalt hij dan de volgorde van de sprekers. Eventueel kan hij (of zij) een maximale spreektijd vaststellen en die verdelen on der de sprekers. Pas daarna is het woord aan de commissiele den. Ook bij de rondvraag, aan het eind van iedere vergadering, mogen de belangstellenden hun zegje doen. Die rondvraag bestaat daarom uit twee delen: 1. die voor de commissieleden, waarop ook de toehoorders kunnen reageren; 2. die voor de toehoorders, waarop de com missieleden weer kunnen in spelen. Overigens mag daarbij niemand (behalve de voorzit ter) over een bepaald onder werp meer dan eenmaal iets zeggen. Dit, tenzij de vergade ring haar of hem daarvoor toe stemming geeft. Allemaal leuk en aardig, denkt u misschien, maar hoe weet ik nu wanneer er commissiever gaderingen zijn? De regelmati ge lezers van deze pagina we ten dat de commissievergade ringen hierop worden aange kondigd. Bovendien hangt er in de informatiehoek 'onder de trap' in het stadhuis een lijst met de commissievergaderin gen die die maand worden ge houden. In deze informatiehoek is even eens een mapje te vinden met de stukken, die in de commis sies worden behandeld. Derge lijke mapjes staan bovendien in de vier andere gemeentelijke informatiehoeken. Die zijn weer ondergebracht in de volgende gebouwen: 1. de bibliotheek, Spuistraat 22-24, open op maandag van 13.30- tot 21.00 uur; overige werkdagen behalve donderdag van 10.00- tot 21.00 uur en za terdags van 10.00- tot 12.30 uur. 2. wijkcentrum 'Open Hof', Alexander Gogelweg 59, op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; 3. wijkcentrum Middenhof, Kanaalstraat 64, open van maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur; tot en met donderdag boven dien van 19.30- tot 21.00 uur; 4. wijkcentrum Aldegonde, Wes terzicht 386, open tijdens acti viteiten in het wijkcentrum. Volgende week dinsdag is'ie weer open: de uitleen van kunst werken in gebouw Breehof aan de Breestraat. De regelmatige bezoeker hoeft niets meer te worden verteld over het assortiment. Maar als u er nog nooit geweest bent: er is keus uit enige hon derden werken, uiteenlopend van schilderijen tot plastieken. Ook als u elders op Walcheren woont bent u van harte welkom! De kunstuitleen is iedere eerste én derde dinsdag van de maand open. In maart is dat dus nog één keer: op de 20ste. Volgende maand kunt u er op 3- en 17 april terecht. De openingstijden zijn daarbij steeds: 's middags van twee tot vier uur en 's avonds van zeven- tot negen uur. De door u uitverkoren kunstwerken (gemaakt in het kader van de B.K.R.-regeling) kunnen direct worden mee genomen. Wél moeten dan de verschuldigde bedragen voor abonnement en verzekering tegelijkertijd worden voldaan! Nog vragen? Daarmee kunt u dan tijdens de kantooruren terecht bij de Culturele Raad, telefoonnummer (01184) 14928. (foto Cor Schuilwerve). Vorige week heeft u de gemeentelijke informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1984' ontvangen. Echter, tussen de dag dat de gids naar de drukker ging en de dag dat 'ie bij u in de bus lag ligt zo'n anderhalve maand. Dat is lang genoeg om er voor te zorgen dat enkele gegevens uit de gids inmiddels zijn verouderd. Bovendien zijn er ook al nieuwe opgaven binnen. Hieronder volgen ze alle maal. Mocht u nog onjuistheden in de informatiegids tegenkomen, kunt u ze dan doorgeven aan de samensteller van de gids? Dat is het Stafbureau Voorlichting en inspraak in het stadhuis (bega ne grond, kamer 034, tel. 15100, toestel 335). Hier kunt u ook terecht voor aanvullingen en wijzigingen. Uiteraard is dit ook het adres voor het geval u geen gids ontvangen hebt. De wijzigingen, die in de gids kunnen worden aangebracht zijn: - onder het hoofdstuk Sport is op pagina 99 de nieuwe secre taris van de Vereniging voor Watertoerisme 'Schelde': A.L. Maas, Duunmede 50, 4337 BB Middelburg, tel. (01180) 16883. - onder het hoofdstuk Onder wijs op pagina 77 staat bij het Alfabetiseringsproject een ver keerd telefoonnummer. Het goede is: 62102. De aanvullin gen die kunnen worden geno teerd zijn: - onder het hoofdstuk Maat schappelijk Welzijn op pagina 61: Vrijwilligers Vacaturebank, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, tel. 19397, ope ningstijden: donderdag van 14.00- tot 16.00 uur en vrijdag van 9.-00- tot 12.00 uur. - op pagina 13 achter het raadslid J. Schaap (D'66) diens telefoonnummer: 61587. - onder het hoofdstuk Overige organisaties: op pagina 84 Co mité Vrouwen in de bijstand, mevrouw C. de Bruijn, Adr. Verdoelstraat 6, 4383 SH Vlis singen. - onder het hoofdstuk Sport op pagina 95: Vrouwengymclub Papegaaienburg, Thony Bran dei, Kanariesprenk 425, 4386 DL Vlissingen, tel. 79442. - onder het hoofdstuk Sport op pagina 95: Sportvereniging Vi sueel Gehandicapten Zeeland '83, alg. medewerker: C.A.J. van der Lijcke, Ravensteynplein 48, 4382 GX Vlissingen, tel. 16721. Eén van de komende weken zullen op deze pagina andere nagekomen aanvullingen en wijzigingen wor den 'doorgegeven' De laatste keer dat wij bijpraatten, hebben we het gehad over het vooronderzoek van de gemeente begroting van 1984. Inmiddels is de behandeling van die begroting achter de rug Ongebruikelijk laat ditmaal, want normaal gesproken gebeurt de vaststelling voor 1 ja nuari. De vertraging is opgetreden door de geweldige bezuinigingen die er eerst moesten worden ge vonden. Een paar onderwerpen die bij vrij wel alle raadsfracties als een rode draad door de algemene beschou wingen over de begroting heen Hepen, waren zaken als toene mende baldadigheid, kleine crimi naliteit en straatvervuiling Zaken, die niet typisch Vlissings zijn; ze komen alom in den lande voor. De media besteden er vee! aandacht aan en bij veel mensen is een ge voel ontstaan van onveiligheid èn de opvatting dat "de gemeente - en in het bijzonder de politie - er niets aan doet". Zoals u weet is een burgemeester met name belast met zaken die de politie betreffen. Ik wil er geen misverstand over laten bestaan, dat de l/lissingse politie doet wat zij kan Vooral de zogenaamde kleine criminaliteit, diefstallen, beschadigingen en vernielingen probeert men met man en macht terug te dringen Ik moet er wel gelijk aan toevoegen: met de BE SCHIKBARE man en macht, want het korps is maar klein en de mo gelijkheden zijn daardoor veel be perkter dan we graag zouden wil len. Toch probeert men van alles om zaken als hierboven genoemd te voorkomen. Neem bijvoorbeeld de graveeracties van schoolei- gendommen en fietsen. Nu al blijkt, dat de diefstal daarvan op deze wijze kan worden terugge drongen. Het meer te voet en per fiets sur veilleren vergroot het toezicht op straat. Maar zowel in de sfeer van de preventie als het directe toe zicht is het van belang dat de bur ger beseft dat de politie haar taak niet alleen aan kan. Voor een be langrijk deel is zij aangewezen op de medewerking van de burgers. Het is vervelend, maar door allerlei oorzaken (welvaart?) is men in doorsnee noga! nonchalant ge worden wat betreft het ontzien van de beplanting, het bekladden van muren, bushokjes en derge lijke Al snel ontstaat dan een wat rommelige sfeer, die als het ware uitnodigt tot verdergaande ver nielingen. Ik blijf er bij, dat het vooral een mentaliteitskwestie is. Maar belangrijk is ook de vraag in hoeverre de burger bereid is - zonder nu zelf direct voor politie te spelen - aandacht te schenken aan zijn omgeving En dan met name aan kleine zaken, die toch veel ergernis kunnen geven. Het attent zijn daarop heeft zonder twijfel positieve invloed. Maar we moeten het niet beper ken tot het letten op een ander. Ook zelf moeten we ons bewust zijn van de invloed van ons han delen op de omgeving. Als voor beeld noem ik het verpakken van het huisvuil. Als je de eisen op papier ziet staan, tijken die over dreven. Maar als je om je heen kijkt zie je dat voor een belangrijk deel door onze eigen onoplet tendheid straten en plantsoenen er slechter uitzien. Iedere burger kan zijn steentje bij dragen. Daarvoor moeten we allereerst af van de geleidelijke gegroeide sfeer en mentaliteit van "dat meld ik niet aan de politie, want dat helpt toch niet". Nog maals: het hangt niet alleen van de politie af. Politie èn burgers zullen het samen moeten doen. Pas dan zijn we op de goede weg De weg die leidt naar een veilige en schone ètad Voor een belang rijk deel hebben we dat zelf in de hand

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5