AUTO abc Rode Kruis Wegenkaart LEO VAN LIERE GOEDHART AjIo hendriks y 1 - DAIHATSU GARAGE DE JAGER DAIHATSU SAAB W.J. S0NKE B.V. BOVAG HYUNDAI PONY BIEDT TE KOOP M. de DREU Co. b.v TISSINK BANDEN bm Autoverhuur '78 '77 '82 '81 82 38.500 km. blauw metallic Va 14.195,- LADAIS: autobedrijf JUMBO 5 WSSSm Autobedrijf Wondergem en Melse EEN SLEE VAN'N AUTO VOOR 9.999,- DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 maart 1984 "JUISTE BANDENSPANNING NOG BELANGRIJKER DAN PROFIEL" Cursus veilig caravan rijden AUSTIN ROVER TOONT VIERWIEL- AANGEDREVEN RALLEY-METRO met BOVAG garantie Opel Rekord rood 2-drs. met schuifdak en gas19801 Datsun Sunny, rood1980 Toyota Celica ST Coupé1980 Ford 1600 4-drs. autom1980 Honda Accord 3-drs1978 Honda Civic Luxe 3-drs19801 Ford Escort 1.3 L1978 Ford 1600 L Combi nov1980 Mini 1100 Special19781 Renault 4 F6 Bestel m. ruiten1981 Opel Kadett Coupé de Luxe 48.000 km1978 Opel Kadett 4-drs. nw.model1980 Citroen CX GTi1977 Automobielberir. 'Delta' GEBRUIKTE WAGENS Autobedrijf M. de DREU en Co BV Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01180-12972 voor personenwagens en bedrijfswagens 01180-27680 Kanaalweg 10-12 Middelburg AUTOBEDRIJF BIEDT TE KOOP AAN: Kleverskerkseweg 9a, Middelburg Tel. 01180-36248, b.g.g. 27029 ANWB GEKEURD 'fin OPEL ASCONA 19 N '7Q FORD TAUNUS 16 L 370 Mitsubishi o galant gl talbot horizon 13 ls inruil mogelijk financiering 1 00% garantie '81 '80 '81 SAAB 99 Turbo 11 model 1 980 SAAB 99 GL 2 drs1982 SAAB 99 GL 4 drs 1982 SAAB 99 GL 2 drs1980 SAAB 99 GL 2 drs1978 SAAB 900 GLS Sedan p G 1981 SAAB 900 Turbo 3 drs1980 SAAB 900 GLS 5 drs. schuifdak 1979 SAAB 900 GLS 5 drs schuifdak 1978 RENAULT 4 GTL aut....aug. 1 983 RENAULT 9 TL1982 RANGE ROVER v. 81980 TOYOTA TERCEL 1.3 Coupé 1979 PEUGEOT 304 Break1978 SAAB 96 v. 41972 RINGBAAN WEST 24 - GOES Tel. 01100-31110 b.g.g. 01104-319 Vert.: R. Ketelaar 01100-20873 MOOI EN NIET STUK TE KRIJGEN 3JAARGARA antraiHwmaii PONY 1200 L ECONOMIC n'®ulv mini Van autobedrijf Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01 1 80-1 2972 subaru hyundai dealer S BOVAG GARAGE ALEXANDER SWSJI AUTOSCHADE CASTEL voor alle autoschade m. AUTOSCHADE CASTEL W=J AUTOSCHADE CASTEL Motorcraft 1 Autobedrijf Joosse TISSINK BANDEN BV "'n CARAVANWACHT Te koop gevraagd: Autobedrijf Saab - Seat-dealer voor Walcheren tel. 01184-15220 Saab 900 4 drs. GLS1981 Saab 99 EMS1979 Saab 900 4 drs. GLS1 981 Saab 900 3 drs Turbo1 981 Saab 900 LPG 1982 Citroën GS special 1980 6750. Fiat Ritmo 65 CL1982 12500. Fiat 127 1978 4.500. Fiat Ritmo 75 CL1 980 9500.- Fiat Ritmo diesel1 980 9000. Opel Kadett1979 7.950. Opel Ascona 1.91980 11500.- Opel Kadett Coupe1979 9000. Renault 1 4 TL 1982 12.250- Renault 4 GTL 1980 7750 - Renault 5 TL 1981 9.900 - Datsun Cherry 1981 10750 - Mini 850 1979 5500 - Ford Taunus Ghia 1980 9900 - Renault 30 TS LPG 1977 2500 - Rover 2600 LPG 1979 9.900 - Zastava 1 1 00 S 1982 6 500 - Volvo 244 DL zeer mooi 1977 7.250 - AUTO-AKTUEEL In navolging van Rode Kruis-akties in andere landen, waaronder België en Zwitser land. worden in de loop van maart, huis-aan-huis ruim 4.2 miljoen wegenkaarten van Nederland verspreid. Naast een exacte weergave van het huidige wegennet in Nederland, zullen allerlei zaken die met de verkeersveiligheid te maken hebben, op de kaart staan vermeld. Hoewel de voorlichting hierover natuurlijk belangrijk is voor de ontvanger van de kaart, zit er voor het Rode Kruis ook nog een zeer positieve financiële kant aan de aktie. Aan de ontvangers van de kaart wordt n.l. een vrijblijvende bijdrage gevraagd. Ervaringen in de andere landen hebben geleerd, dat het publiek dit verzoek steeds ruimschoots heeft gehonoreerd. Zo hield het Belgische Rode Kruis meer dan 3.5 miljoen gulden aan de aktie over. Het Nederlandse Rode Kruis hoopt, dat de aktic net zo'n sukses zal worden als elders. Het spreekt vanzelf, dat het Rode Kruis altijd geld nodig heeft. Op vele plaatsen staat de wereld in brand, heerst er hongersnood en worden volkeren geplaagd door epidemieën, aldus de hulporganisatie. Het Rode Kruis helpt waar het kan. Vandaar dat deze aktie zo belangrijk is voor het Rode Kruis en diegenen die afhankelijk zijn van zijn hulp. "De automobilist kan zien of de profilering van zijn banden in orde is, maar veel belangrijker is nog of de bandenspanning juist is. In verband met de verkeers veiligheid is het van het grootste belang bij de ver- keerseducatie daaraan aan dacht te besteden". Dit schrijft ir. J.G. Kuiper- bak, directeur van de Rijks dienst voor het Wegverkeer, in 'Kunststof en Rubber'. In het maart-nummer van dit blad, waarvan het Kunst stoffen en Rubberinstituut TNO de redactie verzorgt, wordt met betrekking tot autobanden in acht artike len een overzicht gegeven van produktie, weggedrag, wetgeving, veiligheid en verkeerslawaai. In 1983 werden 460.000 personenauto's, 28.000 bes telwagens, 6300 vrachtau to's, 741 autobussem en 325 brandweer- en reinigings auto's verkocht. In totaal reden er in 1983 meer dan 5 miljoen Nederlandse mo torvoertuigen op vier of meer wielen over onze we gen. Dit betekent dat meer dan 20 miljoen banden een^ rol spelen in het verkeer. Ook economisch gezien zijn autobanden voor ons land belangrijk. In 1982 werd voor een bedrag van 500 miljoen aan nieuwe banden geïmporteerd en voor 450 miljoen geëxporteerd. In aantallen uitgedrukt waren dat 5,5 resp. 4,7 miljoen stuks. Het Wegenverkeersregle ment geeft heel weinig richtlijnen voor autoban den, alleen een aantal om schrijvingen. Wel zijn er Rijkskeuringsvoorschriften, waarin nadere eisen worden gesteld waaraan banden moeten voldoen en heeft het Ministerie van Justitie richtlijnen uitgegeven voor het beoordelen van de technische staat van banden (loopvlak en profieldiepte). Hoewel de twee genoemde regelingen zeer belangrijk zijn voor de veiligheid op de weg, spelen ze niet in op nieuwe ontwikkelingen. Bovendien bestaat er tussen het Ministerie van Justitie en de ANWB verschil van mening over profieldiepte. Het Ministerie neemt ge noegen met 1 mm, de ANWB adviseert 2 mm en liever nog 4 mm als mini male profieldiepte. De afgelopen tien jaar heb ben de autofabrikanten het autoconcept sterk veran derd. Vermindering van de luchtweerstand, lager ge wicht, minder onderhoud, lagere produktiekosten, ho ger rendement van de mo tor en grotere veiligheid spelen in het nieuwe con cept een belangrijke rol. De rol van de autoband mag hierbij niet onderschat wor den. Verbeteringen en op lossingen op het terrein van veiligheid, levensduur, ver mindering van weerstand, terugdringen van verkeer slawaai èn lagere peoduk- tiekosten staan in direct verband met ontwikkelin gen in bandenconstructie en -fabricage. In het gebruik van banden hebben opmerkelijke ver schuivingen plaatsgevon den. De diagonaalband is verdropgen door de ra- diaalband, de binnenband- loze band wordt op grote schaal gebruikt en het for maat is veranderd. Nieuwe wapeningsmaterialen wor den getest en mogelijk ver schijnen binnenkort de eer ste polyurethaanbanden op de markt. Banden bepalen is als geen ander onderdeel van de auto de wegligging en het stuurkarakter.'De vraag is in hoeverre bandenfabri kanten in staat zullen zijn te voldoen aan de toekomstige wensen op het gebied van levensduur, rolweerstand, weggedrag, grotere veilig heid en vermindering van verkeerslawaai. De band van de toekomst zal te ma ken krijgen met een steeds grotere verkeersdichtheid en een daardoor grotere belasting van het wegdek. De band is -samen met het wegdek- van belang voor het rijgedrag: comfort en veiligheid. Van invloed hierop zijn: bandenspan ning, kwaliteit van het weg dek, wielbreedte, profiel diepte. Onderzoek aan de TH te Delft heeft aange toond dat de band in hoge mate het weggedrag tijdens het rijden bepaalt. Doch ook de staat van het weg dek, de weersomstandighe den, de slijtage en de span ning beïnvloeden het weg gedrag en dus de veiligheid. Uit de statistieken is nau welijks op te maken hoeveel ongelukken op de weg ve roorzaakt worden door een banddefect. Deskundigen stellen nu dat door het toe nemen van weggedeelten met mankementen de kriti sche combinatie band/weg dek vaker zal voorkomen. Deze combinatie kan oor zaak zijn van een toene mend aantal ongevallen met ernstige afloop. De conbinatie band/wegdek speelt ook bij lawaaibestrij ding een belangrijke rol. De meest doeltreffende la waaibestrijding beneden snelheden van 70 km per uur is beperking van het geluid van de motor, de in- en uitlaat, de overbrenging en het koelsysteem. Boven 70 km per uur speelt het bandengeruis de grootste rol. Een geluidsarme band zou een oplossing beteke nen, maar tot nu toe is men er niet in geslaagd die te ontwikkelen. Meer moge lijkheden biedt het aanleg gen van een geluidsarm wegdek, waarbij gebruik wordt gemaakt van poro- elastisch asfalt, een mate riaal dat behalve een spe ciaal soort steenslag tevens rubberscrap bevat. Afhan kelijk van de samenstelling van het verkeer zou een ge luidsreductie kunnen wor den verkregen van 3,5-4 decibel. De afdeling Middelburg van Veilig Verkeer Nederland houdt dit jaar weer een cur sus in veilig rijden met een caravan. Tijdens twee theo rie-avonden op maandag 2 en maandag 9 april van 20 tot 22 uur probeert VVN caravan-bezitters of mensen die er één willen aanschaf fen alle kennis en inzicht te geven die nodig is voor het rijden met- een caravan achter de auto. VVN wordt in lessen bij gestaan door een politie agent, een douanier en ie mand die inzicht heeft in de technische aspecten van het caravan rijden. Zaterdag 14 april wordt in Oostkapelle datgene in de praktijk gebracht dat tij dens de theorielessen is ge leerd. Dan is er ook gele genheid om de combinatie te laten keuren door een* team van de Rijkspolitie. Voor verdere informatie en opgave voor de cursus: 01180-15540 of 12960. De Austin Rover groep heeft op de internationale tentoonstelling in Genève één van de beide prototy pen getoond van de vier- wielaangedreven zescilin der Metro rally-auto met middenmotor. De twee ral lywagens zullen binnen en kele weken gaan deelnemen aan Engelse rallies waar het toegestaan is niet-gehomo- logeerde auto's te laten meerijden. Op die manier wordt de nodige praktijker varing opgedaan welke noodzakelijk is om in een later stadium tot beperkte serieproduktie te komen. De MG Metro 6R4 (6 staat voor zes cilinders, R Rally en 4 voor vierwielaandrij- ving) met permanente aan drijving op alle vier de wie len heeft een 2 Zi liter alu minium motor in V-vorm en een vijfversnellingsbak. De motor is afgeleid van de achtcilinder krachtbron die voorkomt in de Rover 3500 en werd gemonteerd achter" de voorstoelen. In de ko mende tijd zal deze motor worden uitgetest, voordat Austin Rover de 200 6R4's bouwt die vereist zijn voor homologatie in Groep B voor de internationale ral lies. Engeland's snelste rallyrij der. Tony Pond, zal de MG Metro 6R4 rijden, daarin bijgestaan door de jonge Belgische coureur Mare Duez. Ontwerp en ontwik keling van de rally-metro's zijn geschied in samenwer king tussen de autosportaf deling van Austin Rover in Canley (Oxford) en Wil liams Grand Prix Enginee ring. Met opzet werd een turbolader vermeden om dat daardoor een vertraging in de werking van de smoorklep ontstaat, wat ongewenst is bij rallyrijden op rulle en gladde opper vlakken. De V6 twaalfklepper motor levert tussen 180 en 195 kW. Als de 6R4 in serieproduk tie zal gaan, wordt een ge heel, andere aluminium V6 motor toegepast die tot 240 kW vermogen zal leveren. Deze motor is ontworpen en ontwikkeld door Austin Rover ingenieurs. De 6R4 Metro rallywagen komt 20 jaar nadat de befaamde Mini Cooper S de Monte Carlo rally voor de eerste maal won en ook daarna voor vele rallysuccessen zorgde. INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK. Ons bedrijf is ook zaterdag tot 18.00 uur geopend. Lambrechtstraat 19 TeJ. 01180-13029 en 25467 - Middelburg FORD MERCURY GHIA COUPÉ zeer mooi en goed. Op gas 1978 CITROËN GSA 43.000 km. zeer mooi 1981 9.850.- SUBARU 1600 DL 50.000 km. 4 drs. 1979 4.950.- HYUNDAI PONY 1400 GLS 28.000 km. 4 drs. 1982 9.500.- PEUGEOT 304 GLD DIESEL 72.000 km. met schuifdak 1978 6.850.- HONDA CIVIC 1200 43.000 km. 4 drs. 1979 6.850.- VAUXHALL CHEVETTE 3 drs. 1976 1.850.- TOYOTA COROLLA 1200 40.000 km. 2.650.- 3 mnd. garantie. HYunopo eenvoudig uniek -rverhuizingen ik=^=X u4 ^r-^3 personoelsvervoer f3BsS>< '«i vakantie etc. m Opel Ascona 1.9 2-drs1981 Opel Kadett 1.3 S 4-drs1981 Opel Manta S1977 Opel Kadett C1979 Opel Ascona 4-drs1978 Datsun Bluebird 1.8 GL LPG1980 Datsun Sunny Coupé1979 Ford Taunus 1.6 2-drs1977 Ford Escort Automaat1977 Ford Taunus Combi1976 Toyota Starlet1978 Toyota Carina 4-drs. LPG1978 Peugeot 304 S1977 Tovota Corolla Sportswagon1980 VVV Golf L1979 VW Passat Variant1974 Auto's vanaf f 5000,— met Bovaggarantiebewijs OPEL KADETT COUPÉ 67.000 km, rood OPEL KADETT "J" 76.000 km. geel OPEL KADETT 12 N 3 drs. 32.500 km. groen OPEL KADETT SR 3 drs. 39.000 km, oranje OPEL KADETT CARAVAN 12S 'OO MAZDA 323 DX 1300 '82 27.000 km, wit OPEL KADETT 16 S Luxus Oü 5 drs. 14.000 km. bruin 'fiH OPEL ASCONA 16 S ÖU 4 drs. 55.000 km, rood ÖU 45.000 km, bruin 'fi9 OPEL ASCONA BERLINA 16 S 29.000 km, rood 309 OPEL ASCONA 16 DIESEL 0£ 48.000 km, groen metal. JOO OPEL REKORD 23 DIESEL caravan-uitv. goud metal. 309 OPEL REKORD 20 S 4 drs. 65.000 km, blauw metal. 9rjm OPEL COMMODORE 2500 GS/E i 100.000 km. bruin autom. Klein Frankrijk 31 Goes 01 100-1 6210 9JQ AUSTIN MINI SPEC O 50.000 km groen metal. 9-Q CITROËN VISA SUPER I 64.000 km. bruin metallic '7fi FORD ESCORT 13 GL 68.000 km, blauw metal. 370 fiat 127 3 drs. 90.000 km. blauw 77.000 km, wit 55.000 km. bruin metallic renault 4 gtl O A 40.000 km. rt^)d 'OARENAULT 18 TL STAT. ""56.000 km, rood 70.000 km. zilver, L.P.G. toyota carina 16 l 61.000 km. beige L.P.G. toyota corolla 16 liftback 59.000 km. zilver WsjiW.V i Vbj'f'ji MAAAbi H I.1A -MA a i -rn.-i Incl. tectylbehandeling en rijklaar. Autobedrijf M. de Dreu Co. bv, HvunoRi Zusterstraat 34, Middelburg, tel. 01180-12972 I Lada 1200S 1°3^r| waarom zou u meer i betalen voor n k°g&4u£"r8 Showroom Noordmons' Middelburg Servicefiliaal Gildeweg 01 184-1 lonsterweg 4, 01180-36815 I: 33, Vlissingen, 8851 De bestelwagen met het komfort van een personenauto in 2 uitvoeringen leverbaar va 9.744.—e: excl. BTW Alexander Gogelweg 18, Vlissingen Tel. 01184-65262 I Voor rep. onderhoud aan alle merken auto 's plaat en overzet plaatwerk Oude Veerseweg 22 - Middelburg Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan- schade Tel. 01 1 80-27261 C_t'ZurtÉ Voor al uw Ford onderdelen Gildeweg 20 - Vlissingen MIDDELBURG Kinderdijk 64-66 Tel. 01180-27502 VLISSINGEN Gildeweg 7 (bij Miro) Tel. 01184-15141 Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van rubber geveerde assen Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service Keuringen Dr. A.F. Philipsstraat 18. 4462 EW Goes, tel. 01100-15103 specialist MIDDELBURG Kinderdijk 64 01180-27502 VLISSINGEN Gildeweg 7 01184-15141 GOES Ver. Stuartw. 33 01100-15285 Alle typen Peugeot 504 vanaf '78 t/m '81 Polski Fiat 125 P vanaf '79 t/m '81 F.S.O. Polonez 1500 vanaf '79 t/m '81 Industriestraat 8-1 0 Goes, 01100-15415. b.g.g. 14987 Prijs inkl. BTW Af importeur. Seat Fura GL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 19