Dienstboden J. Verboom Wie niet adverteert wnrdt vergeten Hlllll houdt Groeneveld voor og II ZEELAND IN DE PEN FOTOVERSCHUREN LEGT BIJZONDERE MOMENTEN V00RUVAST FotoVerschuren Woensdag 14 maart 1984 DE VLISSINGER Dezer dagen verschijnt een discussienota van gedeputeerde staten, waarin het provinciale sportbeleid voor de komende jaren uit de doeken wordt gedaan. (OM M ISSI i:s Aanmoedigings prijs Vrijwilligers Sport servicecentrum Gehandicapten sport Subsidies Reacties I X HEHOEP Nota en informatieblad ▼Vm V W7TY V TT VVT'fTVT'f BIEFLAPJES 11 Cn MAGERE STOOFLAPJES BIEFSTUK c nc KARBONADE„Hawai r .65 PROCUREURLAPJES JAGER RAGOUT UIT EIGEN KEUKEN: NIEUWE HAUSMACHER SLAGERSHAM 0 cn SNIJWORST 0 cn DAGELIJKS VERS NASI EN BAMI 3.25 GEKOOKTE WORST pond2.75 STROGANOFF BROODJES Scheldestraat 71, Vlissingen Alu-Schuifladders. 289.- Interal Ladders B.V. Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, St. Jacobstraat 14. ook maandagmiddag geopend. ABDIJ IEUWS Scripties worden in deze rubriek zelden besproken. Wanneer dit toch gebeurt is de belangrijkheid van de proeve van bekwaamheid de oorzaak. Dezer dagen ver scheen van de hand van Marlies Jongejan haar doctoraalscriptie maatschappijgeschiedenis. De schrijfster heeft haar studie ge daan aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam met als hoofdvak geschiedenis van agrarisch-ver- stedelijkte samenlevingen. On derwerp van de scriptie: "Weel- deboden en werkboden; huisper soneel in Goes in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw" Mevrouw Jongejan heeft een on derwerp gekozen op een terrein dat nog volkomen braak ligt. Zij moest de inleiding gebruiken om duidelijk te maken dat de term dienstbode een gevarieerde bete kenis had. Dienstbode was in de 1 8e eeuw en begin 1 9e eeuw evenzeer de ambachtsknecht, de huisknecht a|s de dienstmeid. Mannelijke be dienden werden knecht of plecht statiger dienaar genoemd, de vrouwelijke dienstboden heetten meid, dienstmaagd of ook wel jongcwijf. Dienstboden waren mannelijke en vrouwelijke perso neelsleden in vaste dienst en werkzaam ten behoeve van het bedrijf of van het huishouden. De werkgevers heetten heren, mees ters of vrouwen. Heren was vooral de titel van werkgevers uit de re gentenstand, die uitgebreide huishoudingen hadden met als statussymbool talrijke dienstbo den, "weeldeboden" dus, en een of meer lakeien. Meesters be hoorden tot de middenstand. De middenstanders hadden een meid voor huishoudelijke taken om de andere gezinsleden in staat te stellen zich volledig aan het bedrijf te wijden. "De keuze voor het stadje Goes is vooral ingegeven door praktische overwegingen. De benodigde bronnen zijn in het recent geïn ventariseerde stadsarchief com pleet aanwezig. Goes had in de 18e eeuw minder dan 4000 in woners. Deze geringe omvang maakt dat het bronnenmateriaal een redelijk overzichtelijk geheel vormt, aldus de schrijfster. In hoofdstuk twee worden de bron nen besproken, in drie de econo mie van Goes en Zuid-Beveland en in vier de heren, meesters en vrouwen. Het vijfde hoofdstuk behandelt de meiden en knech ten. Te Goes was het personeel in 1 642 al voor het overgrote deel vrouwelijk: 31 knechten op 100 meiden. In 1813 was te Goes de huishoudelijke dienstensector het monopolie van de vrouwen; op honderd meiden waren er maar 3 knechten. Na 1 750 kwam in Goes het mid denklassemodel in opmars, dat wil zeggen de huishoudingen met één dienstbode, waarin we een graadmeter voor de democratise ring mogen zien. Met meer dan een dienstbode is er sprake van een "aristocratisch model" waar bij een groot deel van de dienst boden "weeldeboden" zijn. In de Franse tijd worden huisknechten volgens de wetgeving als infe rieure mannen beschouwd, met andere woorden de baan was onaantrekkelijk. Een van de conclusies van me vrouw Jongejan is dat de relatieve democratisering, dat wil zeggen dat de middenklasse een belang rijke werkgever wordt, de ar beidsverhoudingen wezenlijk beïnvloedt. Dit heeft het Goese onderzoek aangetoond. De schrijfster beheerst het onder werp, maakt een goed gebruik van de bronnen en het geheel is in een goed bestek verwerkt. Maandag 19 maart, 13.15 uur, vergadert de statencommissie voor economische zaken, in het kantoor van het Havenschap Ter- neuzen, Noorwegenweg 1 in Ter- neuzen. Besproken worden o.a. een voor stel voor gs voor de beantwoor ding van brieven van de woonlas- tencomité's Vlissingen en Mid delburg en het structuurschema zeehavens. Verder spreekt de commissie zich uit over bijdragen voor een propagandafolder over het Veerse Meer en voor een leer lingbouwplaats (herstel steiger Veerse Meer). De statencommissie voor water staat en verkeer vergadert maan dag 19 maart half twee 's mid dags. De te bespreken statenvoorstellen zijn: beschikbaarstelling krediet voor een organisatieonderzoek bij de PSD, grondverwerving voor de verbetering van de weg Westka- pelle-Domburg (S 16) en extra onderhoud provinciale wegen 1 984. Voorts is er een notitie over het opstellen van een provinciaal verkeers- en vervoersplan en wordt het rapport "De kwaliteit van het openbaar vervoer in Zee land" besproken. Ook op 1 9 maart, maar om 1 5.00 uur vergaderen gezamenlijk de af delingen voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie van de pro vinciale onderwijsraad. Deze vergadering is gewijd aan de doelstelling, werkwijze en plan ning van de Open Universiteit in het algemeen en het studiecen trum Middelburg in het bijzonder. Vrijdag 23 maart, 14.00 uur, ver gadert de statencommissie voor milieuhygiëne. Op de agenda staan o.a. probleemstukken klein chemisch afval, extra krediet voor inzameling landbouwbestrij- dingsmiddelen en een rapport van het rijksinstituut voor zuive ring van afvalwater over de uit spoeling van verontreinigde slak ken die in de waterbouw zijn ge bruikt. Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissies economische za ken, waterstaat en verkeer en mi lieuhygiëne hebben spreekrecht voor het publiek. Verder vergade ren alle commissies (met uitzon dering van die van economische zaken) in het provinciehuis, Siht Pieterstraat 42 in Middelburg. Provinciaal sportbeleid ganda vervalt echter. Daar staat tegenover dat de sportbonden nu hun subsidie praktisch naar eigen inzicht mogen besteden en dat de besparing (geraamd op 28.000 door de provincie voor andere sportdoeleinden wordt gebruikt, - bijvoorbeeld de algemene opleidingen. Met als voorbeeld de aanmoedi gingsprijs voor jong Zeeuws talent op het terrein van kunst en cul tuur, willen gedeputeerde staten een aanmoedigingsprijs voor jong Zeeuws talent op het gebied van de (amateursport instellen. De jaarlijkse kosten hieraan verbon den worden geschat op ƒ5.000.- Belangrijke onderwerpen in de "Discussienota provinciaal sport beleid" zijn het sportservicecen trum, de gehandicaptensport, de subsidiëring van de sportorgani saties en de Zeeuwse sportprijs. "Uit de geformuleerde doelstel lingen en uitgangspunten kan worden afgeleid dat de provincie het vooral als haar taak ziet een ondersteunende functie te vervul len. Dit betekent dat de nadruk vaak wordt gelegd op zaken als vorming en leidinggeving, moge lijkheden tot sportbeoefening door kansarme groepen, het tot stand brengen van overleg, het aanbieden van bepaalde facilitei ten (sportservicecentrum) en het stimuleren van activiteiten op ge meentelijk niveau. Daadwerkelijk uitvoerende activi teiten wil de provincie slechts ontwikkelen op enkele terreinen, bijvoorbeeld als het gaat om za ken die alleen levensvatbaar zijn als de provincie zich ervoor inzet (bijvoorbeeld omdat het plaatse lijk draagvlak te klein is). Gedeputeerde staten (én de Zeeuwse sportraad, die hiertoe heeft geadviseerd) zijn voorstan der van een provinciaal sportser vicecentrum. In dit centrum wor den bijvoorbeeld opleidingen on dergebracht, het werk voor de sportieve recreatie en vergader ruimten voor de sport. Ook kan de Zeeuwse sportraad er worden ge huisvest. Gs zijn van mening dat getracht moet worden het centrum in een bestaand gebouw onder te bren gen (de sportraad was voor nieuwbouw) en dat er wellicht ook andere organisaties op sociaal- cultureel gebied kunnen worden geplaatst. De provincie wil een beleid voeren om de moeilijkheden die gehan dicapte sportbeoefenaren onder vinden te verminderen of weg te nemen. De sportraad heeft een aantal wenselijkheden geformu leerd, o.a.: meer voorlichting; in schakeling georganiseerde sport voor organisatie activiteiten; de verenigingen meer openstellen voor gehandicapten; goed ver voer en goede bereikbaarheid van accommodaties en opleidingen voor begeleiding van gehandi capten. Gedeputeerde staten willen een speciale consulent voor de ge handicaptensport benoemen, on der te brengen bij de Zeeuwse sportraad. Het plan is om in het vervolg aan de Zeeuwse sportorganisaties ƒ1,25 per lid per aangesloten (bij de sportraad) organisatie per jaar aan subsidie te geven. (Met een minimum van 500,en een maximum van 60% van de kosten van de organisatie). Tot zover is deze regeling gelijk aan de be staande. De mogelijkheid voor het verkrijgen van 1 5% subsidie in de kosten van kwaliteitsverbetering van de leiding en betere propa Volgens de Zeeuwse sportraad is de sport binnen het totale wel zijnswerk "een vrijwilligersveld bij uitstek". Voor tal van zaken zijn mensen nodig: administratie, financiën, training, verzorging, spelleiding, materiaalbeheer etc. etc. Uit een onderzoek van de soortraad is gebleken dat er in Zeeland 700 tot 800 mensen bij zouden moeten komen om de za ken beter te laten lopen. De raad heeft gepleit voor het aantrekken van een beperkt aan tal beroepskrachten die onder steunend werk ten behoeve van het "vrijwilligersleger" zouden moeten doen. Gs zijn het hier in principe mee eens, maar zij zien geen mogelijkheid om op dit mo ment de zaak financieel rond te krijgen. Grootste struikelblok is de onze kerheid van een bijdrage uit de Nationale sporttotalisator. De to to- en lottogelden lopen op het oegenblik namelijk flink terug. Ook belangrijk voor het totale sportgebeuren is de mogelijkheid voor het volgen van cursussen. Er valt op dit punt een tekort te con stateren. Gs willen het - reeds be staande- Centrum voor sportop- leidingen in Zeeland 5.000,— meer subsidie per jaar geven. Op de discussienota Provinciaal sportbeleid kan worden gérea- geerd door organisaties en indivi duele personen. Bij de Zeeuwse sportraad aangesloten organisa ties kunnen bij deze raad reage ren, die op 1 7 april a s. vergadert. Overige reacties aan: Gedepu teerde staten van Zeeland, post- Dinsdag 20 maart, 9.30 uur houdt de AROB-commissie uit gedeputeerde staten een hoorzit ting. De heer M.L. Huisman uit Vlissingen maakt bezwaar bij gs tegen het weigeren van een ont heffing van de Landschapsveror dening Zeeland voor het plaatsen van een lichtreclame op het in aanbouw zijnde Budgethotel aan de Galgeweg in Koudekerke. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 20 maart vier beroepszaken op grond van de algemene bijstandswet; te beginnen om 10.00. 10.30, 11.00 en 1 1.30 uur. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Middelburg, Domburg, Westka- pelle en Oostburg. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. bus 6001, 4330 LA Middelburg, t.a.v. 3e afdeling provinciale grif fie. De reacties moeten zijn inge diend voor 25 april a.s. Naar verwachting zal de sportnota worden behandeld in de vergade ring van provinciale staten van 1 5 juni a.s. De provinciale sportnota kan wor den besteld bij: Provinciale Grif fie, 3e afdeling, de heer R.R. Westerhout, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31426 Ook is een samenvattend infor matieblad beschikbaar (evt. voor organisaties in meerdere exem plaren) bij bureau voorlichting, provincie Zeeland (postbus als- boven), telefoon 011 80-31395. 500 gr9.1 0 200 grD.UD 100 gr1 500 gr6.95 Heerlijk bij rijst -f. 100 grI.4U Die moet u eens proeven! 150 grZ.DU 1 50 qrZ.DU 500 gr A AAA A AAA A A AAA AAA AAAAAi^AU^ AlAAAAAiA A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A Wegens beëindiging van Ladderhandel Loh- man, verkopen wij Nu 10 mtr. van Hfl445.- voor hfl. Tevens andere lengtes leverbaar, met DIN- norm, 3 jaar garantie. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Tel.: 01 195/271 of 01106/3112 Een dag om nooit te vergeten. Kan maar éénmaal vastgelegd worden. Stel daar gebeurt iets mee. U moet er niet aan denken! Emoties zijn er al genoeg. Kies dus voor een vertrouw de fotograaf. FotoVerschuren bij voorbeeld. Weet u zeker dat er niets mis gaat. FotoVerschuren voor reportages in verschillende soorten en maten. Al vanaf f 399,- alles inbegrepen. Middelburg l.mgt' DHIi 47 lel. 01 1Kb l2(HkV A GR0ENEVELD HEEFT OOK VOOR U DE BESTE BRIL Aangesloten bij het Lfikh' Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien Wie 'n bril koopt, koopt méér dan een montuur met glazen. Vakmanschap en ervaring bij het slijpen van de glazen, advies bij aanschaf en zorgzame service achteraf zijn minstens zo belangrijk. Kies daarom éérst de goede opticien en dan pas uw bril. En kies de vakman die beseft dat iedereen andere eisen stelt aan een bril. afgebeeld model: s 1080/20

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13