I Ruitersportvereniging Scheldestad probeert nieuwe '1 iak' „1 Er was 1 >eh oef te a iai i eei ld Ier geli jke accommodatie" VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN TBZ vraagj vrijwilligers voor vriesdroogproject GIRO 66370 □E^llSSINGER WILKENS Vredesaktiegroep roept op: 'Boycot defensiebelasting' MANNENBEVRIJDING IN KUIPERSPOORTTHEATER Disco-act tnv. Ifckkt A DeSHOMME5- VEH HAASr homme8 Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Keus CASSETTES STERK IN PRIJS VERLAAGD Verhoging dijk in Westkapelle r DEZE WEEK IN Woensdag 14 maart 1984 oplage 22.700 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Zoals de meeste krantenlezers zich nog zullen herinneren overkwam de Tech nische Bibliotheek Zeeland aan de Edisonweg in Vlissingen in november vorig jaar een ramp. Tijdens een vrese lijke storm werd het dak van het maga zijn weggeslagen waardoor de regen vrij spel had en alle 60.000 boeken en tijdschriften (waaronder zeer waarde vol materiaal) doorweekt raakten. Om te voorkomen dat de boeken door een fatale schimmelinfectie zouden worden aangetast werd al het materiaal opge slagen in een koelcel zodat er rustig naar een oplossing gezocht kon wor den. Die oplossing is inmiddels gevonden. Er is speciale apparatuur aangeschaft om de hoeken en tijdschriften te vriesdrogen. Door de verregaande be zuinigingen in de bibliotheek-sector is het voor de TBZ echter onmogelijk om vaste krachten dit project -dat zeker een jaar in beslag zal nemen- te laten uitvoeren. De toetsingscommissie van de Vrijwil ligers Vakaturebank Vlissingen heeft inmiddels een aanvraag gehonoreerd om het karwei als vrijwilhgersproject aan te nemen. Het plan voldoet aan de eisen omdat het geen blijvend alter natief werk betreft dat ook betaald gedaan kan worden. En het project wordt in groepsverband uitgevoerd waardoor hei geen bedrijfsmatig ka rakter heeft. Mensen die interesse hebben in het behoud van deze drukwerken met een historische waarde kunnen zich mel den bij de Vrijwilligers Vakaturebank Vlissingen of bij de TBZ, 01184-65010. ize juiste nanuenspan- ning en hoe te hande len. Onder meer dat onderwerp wordt be licht op de autopagina. In de gemeente- en pro vincierubriek geven de voorlichters weer een schat aan informatie. In de rubriek Korte In formatie houden we de lezers op de hoogte, van interessante en actuele gebeurtenissen op Wal cheren. Nieuwtjes uit de zaken wereld VUSSINGSE IN BEELD 'Fame, glitter en glamour' zijn sprookjes dag per week stage. Omdat ik toeh ook nog op andere manieren er varing wil opdoen heb ik besloten om over dit trimester anderhalf jaar te doen zodat de lessen wat worden uitgesmeerd". Peggv kwam aan het 'baantje' als paperclip nadat zij op een aan plakbiljet 'dolgedraaide disco-act' aangekondigd zag met daarbij de vermelding Mr. Gel and the pa perclips. Mr. Gel bleek bij navraag Jan Kisjes uit Zwolle te zijn. Kisjes maakt al vier jaar muziek en heeft ambities om professioneel te wor den. De musicus bleek toevallig op zoek te zijn naar nieuwe pa perclips omdat de ouden niet vol deden. "Toen ben ik met nog een ander meisje met hem gaan op treden als een soort achtergrond koortje. Maar we zingen niet al leen. Juist visueel zijn we heel be langrijk. En dan niet alleen als twee mooie meiden - dat preten deer ik ook niet te zijn - maar bij voorbeeld het ene moment gek leed in een sexy glitterjurkje en het volgende in een streepjespya- ma met grote sloffen. Mooie mei den op de achtergrond vind ik trouwens een achterhaalde zaak....". Wat mr. Gel and the paperclips brengen is disco-muziek. Kisjes De ruitersportvereniging 'De Scheldestad' in Vlissingen kijkt gespannen uit naar zaterdag 17 maart. Dan wordt in de nieuwe binnenmanege van deze Vlissingse ruitersportclub voor het eerst een groot springconcours voor paar den gehouden. Combinaties uit heel Zeeland komen dan naar 'De Scheldestad' om de nieuwe 'bak' uit te proberen tijdens een officiële wedstrijd, met een klassiek par koers in de morgenuren en een progressief gedeelte tijdens het middagprogramma. De nieuwe binnenaccommodatie van 'De Scheldestad' is de grootste en modernste van Zeeland. De 'bak' is voorzien van een vloer van leerschaafsel, een hoogwaardig produkt waarop ook de Duitse topruiters trainen. Het rijopper- vlak heeft de officiële wedstrijd- maat van 25 bij 50 meter. De hal waarin de vloer is 'gelegd' heeft een afmeting van 27 bij 60 meter. De resterende ruimte wordt ge bruikt om er onder meer een kan tine te bouwen. De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. De nieuwe accommodatie van de ruitersportvereniging is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door zelfwerkzaamheid van de leden. Een aannemer bouwde het casco maar het 'inwendige' ver zorgden de leden. ..Er was gewoon behoefte aan een dergelijke acco- modatie". stelt Ruud Morssink, een 42-jarige zakenman, die sinds drie jaar voorzitter is van 'De Scheldestad'. Onder zijn leiding kwam de bouw tot stand. Hij wist een aantal leden te inspireren om daadwerkelijk mee te werken aan de tot standkoming van de nieuwe binnenmanege. waarmee de vere nigingsactiviteiten nu het gehele jaar door kunnen gaan. Inmiddels heeft de Vlissingse rui tersportvereniging niet alleen een aantal nieuwe activiteiten ont plooit. maar ook het ledental is sinds de nieuwe binnenmanege nog steeds officieus in gebruik is, sterk toegenomen. In korte tijd groeide het aantal leden van ne gentig tot honderdzestig. De leef tijd van de leden varieert van ze ven tot zeventig jaar. 'De Schel destad'. aangesloten bij de Ko ninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen. is een 'combinatievereniging'; een groep recreatieve ruiters en een deel landelijke ruiters (wedstrij drijders) met eigen paarden. Voor het recreatieve deel heeft 'De Scheldestad' acht paarden tot zijn beschikking. De leden worden opgeleid voor het ruiterbewijs. Met het behalen van dit papiertje is een paar jaar gemoeid. ..Maar dan kun je ook een paard huren en naar buiten trekken", vertelt voorzitter Morssink. ..De kwaliteit van onze recreatie rijders is hoog. Er wordt serieus lesgegeven. Wij zijn geen com merciële instelling. De club-eer is erg belangrijk", zegt De Schel- destadvoorzitter. die zelf overi gens geen paard rijdt. Door zijn kinderen kwam hij met de ruiter sport in aanraking. Zelf is Ruud Morssink Hockey-scheidsrechter. een activiteit die nog regelmatig wordt bedreven. Sinds de nieuwe binnenbak in ge bruik is worden er mennerscur sussen gegeven. Huisvrouwen rij den er wekelijks, ringrijders hou den er oefeningen en er worden wedstrijden gehouden. „Er wordt getracht om de hal zo optimaal mogelijk te benutten. Om de kos ten te dekken wordt de hal ook 'uitgeleend' aan zusterverenigin gen en groepen, tijdens de uren dat wij de bak niet zelf nodig hebben", licht voorzitter Mors sink toe. „Je moet tenslotte zake lijk blijven". De nieuwe accommodatie, gesi tueerd aan de Gerbrandystraat 180 bij de hofstede van de heer Vos, moet nog officieel worden geopend. Wanneer dat gebeurt is nog niet zeker. Het ligt in de be doeling om in mei van dit jaar de 'bak' officieel te openen, maar hoe een en ander in zijn werk zal gaan wordt nog bekeken. Eerst moet het resultaat worden afgewacht van het springconcours van aan staande zaterdag. Overigens staat er vóór de opening nog een groots evenement op stapel. Zaterdag 14 april wordt er bij 'De Scheldestad' nog een springcon cours gehouden, maar dan voor pony's. Genoeg activiteiten dus om de nieuwe bak voldoende op zijn kwaliteiten te kunnen beoor delen alvorens 'echt' te worden geopend. 66BF V^AT IAV HAKT U ND INGEEFT laat zich echter ook van een an dere kant horen, als hij balades ten gehore brengt. Over ongeveer een maand komt er een singel uit met twee A- kanten waarop Kisjes (en zijn pa perclips) met beide reportoires te horen is. Het plaatje is tot stand gekomen door het werk van alle maal amateurs behalve de piano partijen die Louis van Dijk voor zijn rekening heeft genomen. Voor Peggy was het wel een goeie ervaring om bij de Frank Boeyengroep op te treden. "Het is goed om het showwereldje zo eens op een afstand vanachter de cou- lise te bekijken. Ik ben zelf veel te verlegen om echt in het voetlicht te treden. Het is eerst wel eng om alleen maar bekende mensen om je heen te hebben, maar ik heb dat snel gerelativeerd. Jonge mensen zien alleen de glitter en de gla mour als je de overdreven en vaak hysterische reacties van die jonge-, meiden ziet bij optredens van Frank Boeyen en bijvoorbeeld Doe Maar. Het is jammer dat ze niet in de gaten hebben wat daar allemaal achter zit aan enerve rende zaken als reizen en altijd uren wachten tot je hel toneel op kunt". Peggy heeft wel het gevoel dal ze nu voor een moeilijke keus wordt gesteld. "Toen ik als paperclip begon heb ik gezegd dat het maar voor een halfjaar was. We hebben nu al vrij vaak opgetreden en hebben al aanbiedingen voor op tredens gehad van Ramses Shaffy, de Frank Boeyengroep (om als vast voorprogramma op te treden) en Sonja Barend. Met het singeltje erbij gaat het allemaal wel erg snel. Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel echt wil blijven doen. Het lijkt me afschuwelijk om vier jaar pa perclip te zijn en dan weer op een dood punt te eindigen". De school blijft erg belangrijk. Peggy: "Volgend jaar gaan we met school een stuk van Bertold Brecht instuderen. Dat wordt een project van een halfjaar of nog langer. Misschien gaan we er zelfs het land mee in. Mocht het sin geltje een succes worden en de aanbiedingen serieus doorgaan dan zal ik een duidelijke keuze moeten maken tussen mijn oplei ding en de paperclipact. Dat zal moeilijk worden want ik ben no gal wispelturig. Zo wilde ik vorige week plotseling schaapherder worden. Ik denk dat ik pas op mijn vijfendertigste alles heb geïnventariseerd en weet wat ik echt wil". Janna van Veen "Topk wa lite it Vraag ons vrijblijvend om nadere inlichtingen "De cassette-specialist" SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 1.3221 j Scherpe prijzen. JUitgebreide voorlichting. ning. De Vredesaktiegroep wijst erop, dat het gescheiden betalen van de energiereke ning elders in Nederland al op veel plaatsen gebeurt. In het algemeen stelt de Vre desaktiegroep zich ten doel geweldloze directe acties tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten in Woens- drecht te stimuleren. Bij de keuze van de actiemiddelen wil de gioep profiteren van het feit. dat de overheid af hankelijk is van de gebruike lijke samenwerking met dc burgers. Als deze samenwer king wegvalt, moet de over heid wel overstag gaan. hopen de leden van de Vredesaktie groep. Er is gekozen voor maatregelen die de overheid in haar eigen portemonnee voelt omdat de regering zich niets blijkt aan te trekken van- demonstrates. De Vredesak tiegroep is te bereiken via het Aksiehuis aan de Simpelhuis- straat 5 in Middelburg, tele foon 01180-38208. De Vredesaktiegroep, een nieuwe groepering op Wal cheren, roept op tot het boy cotten) van de 'defensiebelas ting'. De groep ergert zich aan de voorgenomen plaatsing van kruisraketten op de basis Woensdrecht en wil hiertegen in verzet komen. De Vrede saktiegroep gaat er van uit, dat het rijk de plaatsing van kruisraketten betaalt uit de algemene middelen. Die alge mene middelen worden onder andere gevoed door de op brengst van de htw op de ener gierekeningen van de burgers. Nu de overheid onlangs heeft besloten om de btw op gasprij- zen te verhogen, vloeit er meer geld naar de pot van de alge mene middelen. Dit wil de Vredesaktiegroep tegengaan. Als eerste activiteit wordt steun gevraagd om in het kader van de actie 'Betaal niet mee' een symbolisch bedrag van f 5.72 apart te betalen van de maandelijkse energiereke- De nieuwe binnenmanege ruitersportvereniging Scheldestad in Vlissingen. )Foto Ruben Oreel) K. Binnen afzienbare tijd begint het Waterschap Walcheren met de verhoging van de Westkapelse Zeedijk. De dijk moet op Deltahoogte worden gebracht. Dit betekent dat de kruin van de dijk wordt ver hoogd van acht tot elf meter boven N.A.P. Het meest in het oog springende gevolg van de verhoging zal de sloop zijn van dertig woningen aan de Dijk- straat in Westkapelle. Verhoging van de Westkapel se Zeedijk heeft tot gevolg, dat de voet van dc dijk landinwa arts met 25 meter moet wor den verbreed. De huizen aan de Dijkstraat worden door het Waterschap aangekocht en gesloopt. Ook het parkeerter rein aan het einde van de Zuidstraat zal onder de ver zwaarde dijk vallen, maar zal achter Het Kasteel van Bata via opnieuw worden aange- legd. De provinciale weg van Westkapelle naar Domburg blijft over de kruin van de dijk lopen, maar de oprit wordt door de nieuwe hoogte van de dijk wat steiler. Voor de fiet sers wordt een aparte oprit gerealiseerd. De voetgangers kunnen in de toekomst de dijk op zeven plaatsen oversteken. Voor de ijsbaan, die door de plannen eveneens het veld zal moeten ruimen, wordt nog gezocht naar een oplossing. Het badstrand blijft na de dijkverzwaringswerken even- groot als het nu is. De enorme hoeveelheden zand. die voor het karwei nodig zijn (naar schatting 1.420.000 kubieke meter) worden vanuit de Noordzee aangevoerd. Vier jaar geleden vertrok de nu 25-jarige Peggy Brakel uit haar geboorteplaats Vlissingen om in Kampen (Overijsel) een opleiding te volgen aan de academie voor expressie door woord en gebaar. Die opleiding heeft ze nog niet af; ondanks dat rolt er binnen een maand een singeltje van de pers waarop Peggy optreedt als één van de twee paperclips van mr. Gel. Met de groep mr. Gel and the Paperclips trad de Vlissingse bovendien een maand geleden op in het voorprogramma van de Frank Boeyengroep en in het AVRO-radio programma 'Welkom in des Indes'. Peggy Brakel sprak met de Faam/Vlissinger over haar ervaringen en ideeën die ze sinds ze uit Zeeland vertrok heeft opgedaan. Peggy zit nu voor hel derde jaar op de academie in Kampen. Een opleiding aan de toneelschool in Maastricht brak ze na negen maanden af. "Ik heb toen bewust gekozen voor de opleiding in Kampen omdat het spel daar centraal staat. Hei leek me bovendien erg spannend om naar Kampen te gaan. omdat ik dal helemaal niel kende." Volgens Peggy heeft de academie niets van de sfeer van de klein kunstacademie in de VARA-serie Fame. "Bij ons wordt ook gewerkt met muziek- en dansexpressie. maar Fame is daarbij vergeleken een sprookje. Ik ben blij dat het er in het echt niet zo aan toe gaat". De opleiding is wel erg zwaar vindt de Vlissingse. "Het is een hele drukke opleiding. Officieel hebben we 25 uur les per week maar daar houdt het niet mee op. Daarnaast loop ik nog anderhalve Het voorjaarsprogramma van de Stichting Middelburgs theater be gint 24 maart met een voorstelling van het Mannentheater uit Am sterdam. Het Mannentheater is in 1982 opgericht met het doel thea terproducties te maken over man- nenemancipatie en werkloosheid. „Vrouwen willen zich bevrijden van hun onderdrukkers, de man nen. Van wie willen mannen zich eigenlijk bevrijden. Het antwoord op die vraag luidt: van zichzelf'. Met deze theorie onderbouwde dramaturg Robbert van de Weete ring de voorstelliné 'IJle lucht' die 24 september vorig jaar in theater De Engelenbak in Amsterdam in première ging. De voorstellingen van het mannentheater worden gemaakt met amateurs (werkloze mannen) onder professionele be geleiding. In "IJle lucht' beklimmen zes mannen een hoge berg. „Stevig in de schoenen, trots op ei gen kracht en een rugzak vol eer zucht. Zwaar is de tocht en druk kend de bepakking. Onder in de rugzak zit een pakketje van bene den, een angstvallig verborgen, in bluj' verpakte hoeveelheid twijfel. Hoog in de ijle lucht, tegen de steile bergwand aangeplakt, komen de mannen elkaar onontkoombaar tegen. Een blokje om is niet moge lijk. Klimmen is kiezen. Kiezen voor jezelf. Kiezen op elkaar. Kie zen legen elkaar omdat de dood om de berg giert. Wie weifelt valt te pletter. Wie twijfelt is weekhartig. Alleen echte mannen bereiken de top". Is de begeleidende tekst in het programmaboekje van "IJle lucht". Het Mannentheater is zaterdag 24 maart te zien in het Kuiper- spoorttheater in Middelburg. 'IJle lucht' is een voorstelling in vijf taferelen die anderhalf uur duurt. Zaterdag 31 maart speelt theater groep Expressie uit Heerlen het boeiende en aangrijpende stuk 'Een dag uit de dood van ver domde Lowietje' van Peter Ni chols. Een week later, 7 april, bezoekt toneelgroep R'71 uit Rotterdam het Middelburgse Kuiperspoortt- heater. Deze winnaar van het toernooi der lage landen speelt 'Mooi weer vandaag' van David Storey. 'Ik had het me anders voorgesteld' en "Dialoog van een prostituee met een van haar klanten' zijn ee nakters die zaterdag 14 april wor den gespeeld door theatergroep Piek uit Utrecht. Kaarten voor deze voorstellingen kunnen telefonisch worden gere serveerd bij 01180-13913. Peggy Brakel: "Ik ben nogal wispelturig. Zo wilde ik vorige week nog schaapherder worden". (Foto Ruben Oreel).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1