i I i wmuvoo/i TIENDUIZENDEN OUDEREN BETALEN TE VEEL INKOMSTENBELASTING Kwijtschelding is mogelijk Dr. B.M. van Rij en de v loek van de westerse maatschappij t Luisteren naar Zeeuws Nieuws 'HET VEROUDERINGSPROCES ZIT IN IEDER VAN ONS' 5W0 Huursubsidie DE VLISSINGER DE VLISSINGER V Voorbeeldbrief aktiviteiten Cellen Leesbril Voeding Rust Zinvol SWO - EVENEMENTEN DIASERIE DELTAWERKEN INFORMATIEPAGINA VOOR OUDEREN \ERSCIIIJ\T 2 MAANDELIJKS BEHALVE DE VAKANTIEPERIODE ^DO^. *SlS) if lit f IN VHM C/Ï/» Qj l-"x "MI 'ÖP^ WOENSDAG 4 JAN. 1984 REDACTIE: BADHUISSTRAAT 101 1381 LV VLISSINGEN TEL. 01181-16110 Naar schatting vele tienduizenden bejaarden kunnen in aanmerking ko men voor kwijtscheiding van hun in komstenbelasting. In het kader van de Doe meer met je geld actie belicht Koopkracht deze maand het pro bleem van een hele grote groep be jaarden: de inkomstenbelasting die zij moeten betalen over hun pen sioentje. Ongelooflijk maar waar is dat veel bejaarden zonder aanvullend pensioen op dit moment beter uit zijn dan bejaarden met een pensioen. Dit is te voorkomen door op het goede moment de juiste brief te stu ren aan de direkteur der rijksbelas tingen. Heel veel gehuwde bejaarden komen in aanmerking voor kwijtscheiding van de inkomstenbelasting. Kwijt-, scheiding is mogelijk indien de AOW-uitkering en de pensioenuit kering ieder door een verschillende instantie worden uitgekeerd. Als AOW en pensioen gelijktijdig door één instantie worden uitbetaald is er geen sprake meer van een mo gelijke kwijtscheiding. De bejaarde hoeft dan namelijk geen inkomen- stenbelasting meer te betalen. Bijna een half miljoen bejaarden ontvangen hun geld echter van twee of meer instanties. Zij moeten in komstenbelasting betalen. Een hele boel van deze mensen hoeft echter niet te betalen. Mits het inkomen niet te hoog is. kunnen zij namelijk met succes om kwijtschelding vragen. Hier zijn dezelfde richtlijnen van toepassing die gelden voor kwijt schelding van de Onroerendgoedbe- lasting. Iedereen kan voor zichzelf uitreke nen of er sprake kan zijn van kwijt schelding. Inkomen per maand AOW-uitkering aanv. pensioen vakantietoeslag totaal netto huur ziekenfondspremie bedrag Een gehuwde bejaarde komt in aan merking voor kwijtschelding van in komstenbelasting over het pensioen als het bedrag dat uit deze rekensom te voorschijn komt lager is dan 1.320,— Voor ongehuwden is dit bedrag 860,— per maand. Een voorbeeld: Een gehuwd bejaard echtpaar be taalt ƒ230.— huur per maand. Zij krijgen een bruto pensioen van 125,— per maand, het vakantie- Aan de direkteur der rijksbelastingen t.a.v. de ontvanger adres (zie aanslagbiljet) datum. Geachte heer, mevrouw. Hierbij verzoek ik kwijtschelding van de inkom stenbelasting die ik over mijn pensioen moet be talen. Het gaat hier om aanslag nummer jaarIk vraag uitstel van betaling zolang er geen uitspraak is gedaan over dit verzoek. Hoogachtend, naam adres vens die u dan doorgeeft beslist men of u wel of niet moet betalen. In komstenbelasting die u reeds heeft betaald, kunt u niet terugvorderen. Alleen als u nog niet heeft betaald heeft het zin kwijtschelding aan te vragen. Mocht u de inkomstenbelasting over 1982 nog niet hebben betaald dan kunt u wellicht toch nog voor kwijt schelding in aanmerking komen. Naast de huur en ziekenfondspremie kunnen ook enkele extra uitgaven die u moet maken van doorslagge vende betekenis zijn bij een even tuele toewijzing van de kwijtschel ding. Denk daarbij aan grote uitga ven die u moet doen in verband met ziekte. (Dit artikel is een gedeelte van een januari 1984 van Konsumenten Kon- verhaal in het blad Koopkracht, nr. 1, takt). geld bedraagt J 75,- netto. Dit echtpaar zou eigenlijk ƒ225,- in komstenbelasting moeten betalen, maar de rekensom laat zien dat zij kwijtschelding kunnen aanvragen: AOW-uitkering ƒ1.481,43 pensioen 125. vakantiegeld 75,— 1.681.43 Daar gaat af: Huur 230.- Ziekevfonds 142.10 Bedrag ƒ1.309.33 Heel veel bejaarden die in een ver gelijkbare situatie zitten betalen in komstenbelasting terwijl zij dat he lemaal niet hoeven. Het gaat om tienduizenden gehuwde bejaarden. Hoe moeten al deze mensen handelen om de kwijtschel ding binnen te halen? Het belasting-aangifteformulier moet gewoon worden ingevuld en opgestuurd. Als de aanslag komt is het zaak tot actie over te gaan. Dit houdt in dat er een brief moet wor den gestuurd aan de direkteur van de Rijksbelastingen. Als u deze brief stuurt ontvangt u later een formulier dat moet worden ingevuld. Aan de hand van de gege- "ONS ZEELAND" is een gesproken weekblad dat uitgegeven wordt door de Stichting "Ons Zeeland" in sa menwerking met Radio Walcheren (technici en nieuwslezers), het Admi nistratief Dienstencentrum Zeeland (dat het nieuws verzamelt) en de Ne derlandse Blinden Bibliotheek (NBB). De NBB zorgt ervoor dat de krant als cassette bij de abonnees in de bus komt. Het gesproken weekblad wordt voornamelijk gevuld met nieuws uit Zeeland. Begonnen wordt met algemeen Zeeuws nieuws. Daarna specifiek nieuws uit Walcheren, de Bevelan- den, Noord-Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen. Voorts wordt onder andere aandacht geschonken aan sport en rechtsza ken. Besloten wordt met een overzicht van allerlei culturele evenementen in Zeeland. In totaal bevat een cassette 90 minu ten gesproken nieuws. "DE ZEEUWSE BABBELAAR "Twee keer per maand wordt een ex tra cassette toegestuurd. Daarop staat "De Zeeuwse Babbelaar". Die "Zeeuwse Babbelaar" kan worden vergeleken met een gezellige zater- dagbijlage bij de gewone krant. Op een veel lossere manier worden achtergronden van Zeeuwse zaken belicht. Verder in de "babbelaar" typisch Zeeuwse recepten, gesprek ken met Zeeuwen, die in het nieuws zijn geweest, reportages en het op treden van Zeeuwse koren en orkes ten. KOSTEN Omdat met veel vrijwillige krachten wordt gewerkt zijn de kosten van een abonnement erg laag. Voor 15,— per jaar ontvangt men 52 uitgaven van "Ons Zeeland" en 24 edities van "De Zeeuwse Babbelaar". Dr. Van Rij (foto Arnold Parre) Op donderdag 12 januari sprak dr. B.M. van Rij voor de vrijwilligers van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen. Dr. B.M. van Rij is geriater. Geriatrie is de wetenschap die zich bezighoudt met hel verouderingsproces van de mens. Van Rij heeft recht van spreken om dat hij, zoals hij zelf zegt, geen snot neus meer is. Hij is de magische grens van 65 jaar gepasseerd. Van Rij (68), van huis uit longarts, is medisch adviseur geweest van de gemeente Utrecht. In die functie adviseerde hij bij de bouw van verpleegtehuizen en bejaardenoorden. Hij heeft verder aan de wieg gestaan van het gekoör- dineerd bejaardenwerk. Hij is nog steeds voorzitter van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Utrecht. Deze achtergrond en zijn boeiende verteltrant maken hem tot een veel gevraagd gastspreker over onder- Nadere informaties over een abonne ment op 'Ons Zeeland' kunnen ver kregen worden bij: D.F. Huijssen Dorpsstraat 55 4424 CW Wemeldinge Telefoon 01192-1335. werpen die handelen over de ouder wordende mens in onze samenle ving. Van Rij: "Ouderdom is geen ziekte, het is een normaal gebeuren. De el lende is echter dat jongeren door gaans niet willen begrijpen dat dit gewoon is. Ons cultuurpatroon is daar debet aan. In deze maatschappij is werken tot een hoog goed verhe ven. Als je niet meer werkt, dan ben je een tweede rangs burger. Oud be tekent versleten zijn. Sterker nog: een last. Vanuit deze optiek worden standpunten ingenomen. "Neem een delicaat onderwerp als euthanasie, de zogenaamde zachte dood. Ik ben huiverig als ik de licht voetige manier hoor waarop hierover gesproken wordt. Het is verworden DIENSTENCENTRUM BACKTEN KOMME BADHUISSTRAAT 104 (TEL. 16440) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur kapster (tel. 17063, voor afspraken bellen tussen 11.30 en 12.00 uur; behalve donderdags) spreekuur woensdag van 10.00-11.00 uur. pedicure tel. 61599 DIENSTENCENTRUM BACHTEN REEDE VREDEHOFLAAN 42 (TEL. 12706) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur pedicure woensdag - donderdag - vrijdag wasserette dagelijks van 09.00-16.00 bank donderdag van 11.00-11.30 uur PTT vrijdag van 09.30-11.00 uur puzzeltheek woensdag van 10.00-12.00 uur bibliotheek donderdag 14.00-16.00 uur spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur. DIENSTENCENTRUM BACHTEN POORTE BACHTENPOORTE 47A (TEL. 61582 61280) sociëteit dagelijks van 13.00-17.00 uur wasserette dagelijks van 08.00-16.00 uur pedicure (tel. 13823 voor afspraken woensdag van 13.00- 14.00 uur) spreekuur woensdag van 09.00-10.00 uur. Voorts kan men ip de dienstencentra terecht voor kreatieve vaardigheden, schaken, dammen, kaarten, biljarten, sjoelen, zang. volksdansen, gymnastiek, koersbal. INLICHTINGEN OVER: Tafeltje-Dek-Ie (warme maaltijdvoorziening): tel. 16440. Telefooncirkels (voor dagelijks telefonisch kontakt): tel. 70278 of 65664 (Vlissingen) en 62437 of 64537 (Souburg). Alle aktiviteiten en voorzieningen: dienstencentra. SOCIËTEITEN WIJKCENTRA OPEN HOF Paauwenburg (tel. 65454) ALDEGONDE sociëteit op iedere woensdagmidag van 14.00-17.00 uur Westerzicht (tel. 66318) sociëteit op iedere dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur DE VIJF KLAVERS Ritthem sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur alsmede gymnastiek en volksdansen pedicure: tel. 67930 i 'A Is ik naar een J vakantiehuisje ga, dan neem ik altijd mijn eigen leeslampje mee'. tot een technische ingreep die onzin delijk wordt als het financiële aspect een rol gaat spelen. Euthanasie is en blijft een ingrijpen in een situatie van hogere orde. In ons hele leven zit. zo is mijn overtuiging, een programme ring ingebakken. Waar staat dan die computer? hoor ik u vragen. Die staat bij Onze Lieve Heer boven. Ieder mens is een eenheid, is eenma lig. Wij zijn tot onze dood een zelf standig persoon. "Bejaardenoorden en verpleegtehui zen zie ik dan ook als noodoplossin gen en niet als dé oplossing. Met dit voor ogen kijk ik naar het veroude ringsproces. Van belang is daarbij de vraag: Hoe kan ik me zelfstandig gedragen ten opzichte van de ge meenschap". Hij zet deze vraag kracht bij door zijn bril in zijn lin kerhand rond te zwaaien. "Maar eerst iets over veroudering. Vroeger dachten we dat dit louter kwam door slijtage en stofwisseling. Dat klopt maar er zijn meer oorza ken. Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Deze cellen -dit zijn de klein ste levenseenheden, de eigenlijke bouwsteentjes- kunnen opraken, versleten raken. Dat proces begint reeds bij de geboorte. Er worden voortdurend cellen afgebroken, nieuwe komen er voor in de plaats. Als dit proces tol het oneindige doorgaat, gaat niemand dood. We worden dan allemaal een super-Me- thusalem. In eerste aanleg wisselen de cellen voortdurend. Tot dit op houdt of vermindert. Op een gege ven moment is er meer afbraak dan aanmaak. Ons lichaam is daardoor voortdurend onderhevig aan ver nieuwing en verandering. "Er bestaat een groot verschil in het tempo van lichamelijk en geestelijk verouderen. Een eenvoudig voor beeldje laat dit zien. Als je je spieren. botten en gewrichten optimaal kunt gebruiken dan kom je tot een top prestatie. De huidige kampioenen op de evenwichtsbalk zijn 14, 15 of 16 jaar. Ben je ouder dan tel je in deze lak van sport niet meer mee. Een schaker daarentegen, mits hij op een comfortabele aangepaste stoel zit. kan tot op hoge leeftijd topprestaties leveren. Ons lichaam veroudert eer der dan ons denken. We krijgen ge lukkig een compensatie in wijsheid en ervaring. "Wijsheid en ervaring bewaar je. je slaat het op en gebruikt het. Met onze kennis kun je het li chaam sparen. Dat hebben we voor een gedeelte zelf in de hand. We kunnen ons lichaam schromelijk verwaarlozen door dit over- of onder te belasten. Voor de rest zit het ve rouderingsproces in ons. Het hoort bij ons wezen. Maar we kunnen dit deels ondervangen. Enige voorbeel den: bij het ouder worden, worden onze spieren slapper. We hebben neiging bij het lopen tot een breder gangspoor door slijtage aan het heupgewricht. We lopen met korte pasjes. Gebruik om dit te voorkomen een stok en goed schoeisel. Dit laat ste voorkomt tevens rug- en nek- klachten. "Een ander voorbeeld is ons oog. Ons oog bestaat uit levende cellen. Als die cellen kapot zijn kunnen ze nooit meer vervangen worden. Onze lens is voortdurend aan het werk. Cellen van de lens verslijten, ze ver liezen een stuk elasticiteit. De lens kan bij het ouder worden niet meer zo bol worden. Dat is een nadeel bij het lezen. Een leesbril is dan het ideale hulpmiddel om de krant te le zen. Zorg daarbij altijd voor een goede verlichting! Als ik naar een vakantiehuisje ga dan neem ik altijd mijn eigen leeslamp mee. Evenals mijn wandelstok is de leeslamp mijn trouwe reisgenoot. "Onze hersenen zijn een geval apart. Alle cellen in ons lichaam worden doorgaans vernieuwd. Hersencellen daarentegen worden nooit ver nieuwd. Transplantatie is derhalve niet mogelijk. De hersencellen rege len een heleboel: Ze verzamelen een hele hoop kennis. We leggen dingen vast die belangrijk zijn. We leggen dat vast in het korte geheugen. En daar wrikt de schoen: het korte ge heugen kan ons wel eens in de steek laten. "De vloek van de westerse maat schappij is dat denken en weten een tè grote waarde inneemt. We moeten zo allemachtig veel weten. Als ik iets niet weet dan hoor ik in mijn omge ving zeggen: 'Hij wordt ook oud'. Het is een feit dat je je op latere leeftijd meer moet concentreren om dingen te onthouden. Om mijn ge heugen te steunen, gebruik ik een 'agenda. Daar schrijf ik mijn afspra ken in op. Leer met een agenda om te gaan! Schrijf er ook de adressen en telefoonnummers van kennissen in. Het onderhouden van je sociale kontakten is op oudere leeftijd van groot belang. "Je moet je hersens, dat geldt na tuurlijk voor elke leeftijdsgroep, ge bruiken bij de dagelijkse dingen. Vooral bij zaken als eten. slapen en drinken die dagelijks terugkomen. Zo is het van belang je voeding in de loop der jaren aan te passen. "Denk erom: je kunt géén drie rijst tafels in je eentje meer op. Onze voeding is nog tè veel afgestemd op veel en zwaar lichamelijk werk. Dat is niet meer nodig. Een goed voor beeld is het boerenbedrijf. In 25 jaar is het boerenbedrijf in drie generaties gemechaniseerd. Maar de mensen bleven hetzelfde voedingspatroon trouw. Zo werd steevast in de Achterhoek, waar ik een tijdlang ge woond heb. de dag begonnen met een stapel spekpannekoeken. Het waren gouden tijden voor de chirur gen die dagwerk hadden aan het verwijderen van galblazen. Wij eten in doorsnee tè veel. tè vet. tè zout en tè zoet. Vet geeft alleen maar ener gie. Vet is in hoge mate hinderlijk. Pas op met zout. Met te veel zout belasten we ons vaatstelsel en onze nieren. Te hoge bloeddruk en legio 'We eten in doorsnee tè veel. tè vet, tè zoet en tè zout 'Stommelingen noem ik J hen, die in één ruk doorrijden naar hun vakantieadres in Zuidfrankrijk i i 'Om mijn geheugen te steunen gebruik ik mijn agenda hartinfarcten zijn daardoor aan de orde van de dag. Te veel zpet over belast de alvleesklier die de insuline regelt. "Belangrijk is ook je rust. Sla géén nachtje meer over of ga niet in hel holst van de nacht naar bed onder het motto: ik haal het wel in. Ons lichaam en onze fitheid zijn er mee gebaat goed uitgerust vroeg op te staan. Belangrijk is dit rythme vast te houden. Veel ouderen hebben last met slapen. Met name met het insla pen. "Als we op bed liggen, komen on verwerkte dingen boven. Probeer eerst je te ontspannen. Het is be langrijk dat eerst de geest leegge maakt wordt. Alle dagelijkse be slommeringen moetje van je afzien te gooien. "De pest van deze westerse maat schappij. hetzij reeds gezegd, is dat we veiknocht zijn aan het denken. De Oosterse wijze van lichamelijke ontspanning, yoga. kan ons helpen. Daarbij ga je je bewust ontspannen. Dat vereist de nodige concentratie. Dat kost veel tijd en oefening, leder een kan dit aanleren. "Rust is belangrijk omdat onze grote reserve langzaam verloren gaat. We moeten op lichamelijk gebied een stapje terug. We hebben een langere herstelperiode nodig. De tolerantie breedte neemt af. Houdt hier reke ning mee. Stommelingen noem ik hen. die In één ruk doorrijden naar hun vakantieadres in Zuidfrankrijk. De ANWB heeft niet voor niets hal verwege de route in Lyon haar steunpunt. "Het zijn praktische zaken maar al pratende hierover dringt zich de vraag op: Wat heb je nodig als mens? Ik geloof dat de mens zich moet kunnen bewegen op zowel geestelijk als lichamelijk gebied. Daarnaast is het een kunstje te ontspannen. Zin vol ontspannen zonder zinvol werk kan niet. De mens leeft tussen die twee polen. De hele zin van het leven bestaat uit de opdracht om zinvol te werken met al zijn lusten en lasten. Dit geeft de mens de mogelijkheid om zich zinvol te ontspannen'. Met zijn bril in zijn linkerhand kijkt Van Rij een tijdlang zwijgend recht voor zich uil In een diaserie wordt de geschiedenis van de deltawerken belicht. Aan dacht wordt besteed aan de bouw van de vier grote afsluitdammen in de zeegaten tussen de Oosterschelde en de Rotterdamse Waterweg. Deze serie wordt op dinsdag 13 maart ver toond in De Vijf Klavers te Ritthem (aanvang 14.00 uur). De toegang sprijs bedraagt 1.50. Door het ministerie van Volkshuis vesting is gemeld, dat voortaan hij de aanvraag voor individuele huursub sidie een kopie van het volledige aangiftebiljet moet worden bijge voegd. Indien U straks aangifte doet van uw inkomen over 1983 laat er dan een fotokopie van maken.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9