informatiepagina van de gemeente vlissingen Ult^loldl UIL I msmrnrn, I wethouder Hoefkens Bijzonder transport informatiepagina van de gemeente Diefstal uit scholen wordt moeilijker Iln het nieuw Plan Palingstraat, Hendrikstraat, Koudenhoek, Onderstraat en F lessen straat niofctol I lit I Even bijpraten met EE Hl 1 31 IH) I 7:^ Inspraakavond bouw woningen Mozartlaan en De Beaufortstraat DE VLISSINGER Woensdag 7 maart 1984 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-15100, toestel 333, 335 en 337. DE VLISSINGER redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-' Het is voortaan heel wat minder aantrekkelijk uit Vlissingse scholen kost baar materiaal te stelen. Simpelweg omdat bij alle scholen de duurdere spullen overduidelijk en vrijwel onuitwisbaar gemerkt zijn. Dat geit voor scholen van kleuter- tot en met voortgezet onderwijs, of ze nu openbaar, neutraal of christelijk zijn. IWelzijns programma Uitvoering eind meibegin juni as. "n v T~ I A c$è v-i IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Foto: het toekomstige terrein van de nieuwe protestants-christelijke school aan de Roerstraat, (foto Cor Schuilwerve). Volgende week vinden in Oost-Souburg enkele niet-alledaagse transporten plaats. Om "even" een nieuwe protestants-christe lijke school aan de Roerstraat "te maken" zullen namelijk enkele bestaande schoollokalen in Oost-Souburg letterlijk worden op gepakt en verplaatst. IN DEN BLAUV Een medewerker van de Servi- cedienst Basisonderwijs heeft namelijk op al deze scholen met een electrisch merkstempel op al het kostbaar materiaal de woorden 'SCHOLEN VLISSIN GEN' aangebracht. Dat is ge beurd met letters van 2,5 cm. hoog, vrij opvallend dus. Uit wissen van het kenmerk is, zonder duidelijk zichtbare schade, erg moeilijk. Inbrekers kunnen voortaan de apparaten best meenemen, verkopen wordt echter heel wat moei lijker. Iemand aan wie een ap paraat met dit 'brandmerk' te koop krijgt aangeboden wordt er immers door gewaarschuwd: dit apparaat kan gestolen zijn. Hij of zij loopt dan het risico la ter een aanklacht wegens he ling aan zijn of haar broek te krijgen. Want de ontkenning 'hoe moest ik dat nu weten' gaat dan natuurlijk niet meer op. Bij geval van twijfel kan er uiteraard altijd een telefoontje met de politie worden ge pleegd. Nu is het mogelijk dat een school gewaarmerkte spul len tweedehands verkoopt. In zo'n geval moeten de (garan- tie)papieren erbij geleverd wor den. Hoe het effect van de aange brachte merktekens zal zijn is nog een open vraag. Burge meester en wethouders hopen echter dat kan worden voorko men dat het aantal inbraken niet meer zal toenemen. En, wie weet, zelfs af zal nemen, waar mee misschien dit jaar veel minder uitgegeven hoeft te worden aan herstel van schade aan openbare gebouwen (foto Cor Schuilwerve) balkjes, gecombineerd met een 'liggend' streepje een belang rijk (functioneel) element. Ze zorgen namelijk voor een dui delijk onderscheid van diverse onderwerpen. Op het briefpa pier bijvoorbeeld als het gaat om feitelijke gegevens als het eigen adres, datum en onder werp; op deze pagina om de verschillende artikelen en be richten 'af te bakenen'. Zo zullen dinsdag 13 en woensdag 14 maart de lokalen van kleuterschool "Klein Schoonenburg" worden ver plaatst van de Dintelstraat naar de Roerstraat. Alhoewel elk lo kaal daarbij in twee gedeelten zal worden vervoerd, zal daar voor toch de volle breedte van delen van de Hontestraat en de Roerstraat nodig zijn. Maandag 12 en donderdag 15 maart zul len de lokalen van kleuter school "Piggelmee" op het ter- Voorheen hadden de verschil lende diensten nogal uiteenlo pend briefpapier. Daarin is nu duidelijk meer eenheid geko men. Of u nu een brief krijgt van bijvoorbeeld de Gemeentelijke Sociale Dienst, het museum of de Dienst Gemeentewerken, ze zijn allemaal wat betreft op maak (natuurlijk niet de inhoud) gelijk, op één ding na. Dat is dat in het briefhoofd boven de woorden 'gemeente Vlissingen' rein aan de Roerstraat worden verplaatst naar een andere plaats op datzelfde terrein. De ze lokalen moeten namelijk ook onderdeel van de nieuwe school gaan vormen. Bij het oppakken en even verderop weer neerzetten van deze loka len zal vanuit de Roerstraat van een zware kraan gebruik wor den gemaakt. Vorige week zijn alle omwonenden door de ge meente geïnformeerd over het zware transport. de naam van het gemeente-on derdeel wordt genoemd. Al met al hoopt de gemeente door meer eenheid in haar schriftelijke 'uitingen' de een heid en herkenbaarheid 'naar buiten toe' te kunnen verhogen. Met de aantekening dat er de komende tijd nog wat oude voorraden zullen worden opge maakt, zodat u de kans loopt nog wel eens een brief 'oude stijl' te zullen krijgen. Vandaag wil ik enkele punten nader onder uw aandacht brengen vanuit de portefeuille Ruimtelijke Ordening De gemeenteraad heeft vorige week vrijdag een zeer be langrijk besluit genomen op dat beleidsterrein, namelijk door de structuurnota Lammerenburg vast te stellen. In deze nota wordt een visie weergegeven op de ontwik kelingen in het gebied, dat wordt omsloten door de Gerbrandy- straat, Sloeweg, Nieuwe W/s - singseweg en de gemeentegrens Hier zal zich i us sen nu en het jaar 2000 het ruimtelijk groeiproces van Vlissingen concentreren. Toen de gemeenteraad in 19 70 het strucM'urschema La m meren- burg vaststelde, leefden we in de sterke groeiperiode. De verwach ting was dat deze tendens zich zou voortzetten en Nederland in 2000 zo'n 20 miljoen inwoners zou hebben! In die tijd ook speelden de be stuurders van Vlissingen duidelijk in op wat het door de provincie opgestelde streekplan Midden- Zeeland had bepaald, namelijk. Vlissingen moet een kernfunctie vervullen in de huisvesting die nodig is voor de mensen die van elders in het Sloe zouden komen werken. Dit ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen op het platteland. Deze concentratie zou het mogelijk maken het ste delijke voorzieningenpakket, zoals middelbaar en hoger onderwijs te concentreren. En zo is het geko men, een structuurplan Lamme renburg 1970 Een plan dat zorg vuldig is opgesteld. Het toonde echter geen realiteitszin meer toen eind jaren zeventig bleek dat we deze enorme bevolkingsgroei niet meer behoefden te verwachten ön dat we niet in staat zouden zijn de verwachte groei in werkgelegen heid te realiseren Parallel hieraan ontwikkelde zich meer aandacht voor het milieu, het rapport van de 'Club van Romevoorop. Ook Vlissingen heeft de uitdaging aanvaard en de plannen van 19 70 kritisch bezien. De invulling van de beschikbare ruimte, gecombi neerd met de te verwachten na tuurlijke bevolkingsgroei, werden opnieuw bezien. Dit resulteerde in de vrijdag vastgestelde nota. Daarin is vastgesteld dat de wo ningbouw tot het jaar 2000 vol doende ruimte heeft ten zuiden van de Jacoba van Beierenweg. Dat is een zeer belangrijk punt. De groenzöne tussen de twee grote steden wordt uitgebreid. Er blijft dus meer groen in het hart van Walcheren. Ik acht dit van groot belang. Het geeft aan dat we meer evenwicht kunnen brengen in het bestemmen van de gronden bin nen de Vlissingse grenzen. De nu vastgestelde nota is bedoeld om gericht inzichtelijk te maken wat voor de komende jaren nodig is aan ruimte voor nieuw woonge bied en voorzieningen. Maar het geeft ook een antwoord op de vraag .waar nieuwe woningbouw- lokaties en voorzieningen in het gebied Lammerenburg het best te situeren zijn Er wordt dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. zoals wegen. Los daarvan mag worden aangenomen, dat door de concentraties van de bebouwin gen een optimale economische uitvoerbaarheid wordt bevorderd. De eerstkomende stedelijke uit breiding na het zogenaamde "op vullen van gaten", zal dan ook geschieden in Rosenburg Daar naast is besloten in beginsel te starten met planontwikkeling voor het gebied Vrijburg als bedrijven terrein, wat in de noordoostelijke hoek van het plan ligt. Wij denken dat het noodzakelijk is om naast de beschikbare industrieterreinen in het Sloe en rondom de buiten havens een terrein in ontwikkeling te brengen waar de ambachtelijke sfeer, de kleine bedrijven, de ver zorgende bedrijven, een plaats kunnen vinden. In het bestem mingsplan is daarvoor bijna geen plaats meer. Ruimte is er gereser veerd voor wijkparken, volkstui nen, voor sportvelden, voor het onderwijs, voor het nieuwe zie kenhuis en voor ontsluitingswe gen, die het mogelijk maken om de Gerbrandystraat verkeersarmer te maken. Het gehele gebied wordt doorkruist door fietspaden. Ik kan u van harte aanbevelen de nota eens nader te gaan bekijken U kunt, ook met uw vragen, daar voor altijd terecht op de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stad huis. Overigens begint in de ko mende weken voor enkele terrei nen in dit gebied een inspraakpro cedure. U kunt dan ook als omwonende uw mening over onze gedachten kenbaar maken Maak er ook ge bruik van! Een volgende keer hoop ik u wat te vertellen over de planologie van de industrieterreinen Buitenhaven en Sloe, waarin het spanningsveld tussen werkgelegenheid en milieu een grote rol speelt Op 24 februari jl. is het welzijn- sprogramma 1984 door de ge meenteraad vastgesteld. De gemeente is nu echter al weer bezig met de voorbereiding van het welzijnsprogramma voor volgend jaar. Inmiddels zijn aan die instellingen, organisa ties en verenigingen die dit jaar subsidie ontvingen nieuwe aanvraagformulieren verzon den voor het welzijnsprogram ma 1985. Organisaties, die in 1984 geen subsidie ontvingen, maar voor het jaar 1985 een subsidiever zoek aan de gemeente willen richten, kunnen daarvoor een speciaal aanvraagformulier bij de gemeente krijgen. Dat ligt klaar bij het bureau Welzijn in het stadhuis (eerste verdieping, kamer Telefonisch een for mulier vragen kan ook (nr. 15100, toestel 334 o( 336). De papieren worden dan zo snel mogelijk toegestuurd. Aanvra gen kunnen worden gedaan voor Algemeen Gemeentelijke Subsidie én voor subsidie in het kader van de tijdelijke rijksbij drageregeling emancipatie werk. Belangrijk is er rekening mee te houden dat de subsi dieaanvragen zo spoedig mo gelijk moeten worden gedaan. De subsidieaanvragen moeten namelijk vóór 1 april 1984 in het bezit zijn van de gemeente Vlis singen. Nadere inlichtingen over de welzijnsplanning 1985 kunt u verkrijgen bij het bureau Wel zijn (adres en telefoonnummer; zie hierboven). Wie dit jaar al eens een brief van de gemeente heeft gehad, heeft er al mee kunnen kennismaken: de nieuwe huisstijl van de ge meente Vlissingen. Vandaag is de informatiepagina er voor het eerst mee getooid. Vanaf volgende week zal ook de wekelijkse advertentie in de PZC van woensdag er door gesierd worden. Het meest opvallende in de Jacoba's kruikje (op deze pa- nieuwe huisstijl is het gesty- gina rechtsboven). Daarnaast leerde gemeentewapen: het vormen de dikkere 'staande' Burgemeester en wethouders van Vlissingen willen de bouw van koopwoningen mogelijk maken op stukken grond aan de Mozartlaan en De Beaufort- straat, beide in de wijk Paau- wenburg. B W willen echter —t Li. 54 o> Ei Pol mqst raai CD a> rC i - O Vorige week hebben alle bewo ners van de woningen in Pa lingstraat, Hendrikstraat, Kou denhoek, Onderstraat en Fles- senstraat van de gemeente be richt ontvangen over het in richtingsplan voor deze straten. Hoe deze straten worden inge richt ziet u rondom deze tekst. Het plan is in overleg met de bewoners tot stand gekomen. Het is de bedoeling dat de ge meenteraad in april as. het voor dit plan benodigde krediet ver leent zodat eind mei/begin juni as. met de uitvoering kan wor den begonnen. Tevens zal een groenplan worden uitgevoerd op het binnenterrein achter de Hendrikstraat (het gebied mid den links op de tekening). Wanneer beide plannen zijn uitgevoerd zal dit stuk Vlis singse binnenstad met zijn vele nieuwe woningen weer bijna letterlijk "als nieuw'" zijn. 39 ■V 0 l„ I VL'-■H'lt W- 1£r af 40 Polingstraot 4--, LL 52 5- 56 I 58 60 62 b~ -~6t\; 68 hierover inspraak aan de om wonenden geven en hebben daarom deze week alle bewo ners van de omliggende straten uitgenodigd voor een inspraak avond op maandag 12 maart as. in de Paauwenburgschool aan de Alexander Gogelweg. De omwonenden van het te be bouwen terrein aan de Mozart laan zijn die avond uitgenodigd om 19.30 uur, de omwonenden van het te bebouwen terrein aan de De Beaufortstraat om 20.30 uur. Tijdens de avond zal de wethouder van o.a. Ruimte lijke Ordening, de heer A. Hoefkens, aanwezig zijn. Be halve mondeling tijdens de avond kunnen de omwonenden ook nog tot 26 maart as. schrif telijk reageren. Alle reacties die bij de gemeente binnenkomen en het definitieve ontwerp zul len worden besproken tijdens een openbare vergadering van de vaste commissie van Advies en Bijstand voor de Ruimtelijke Ordening op dinsdag 10 april 1984 om 19.30 uur in het stad huis.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5