I 'nSvedexkastisin elk vertrekop z'n gemak. ?rodücf 3 REDENEN OM HUIDTE KIEZEN: DEJAGER-TOLHOEK DePrijsverbazende Gezinsdrogist P.Ga-Surf en Tennis te Goes: na de brand snel herrezen ROLLUIKEN EN ZONWERINGEN Sunshine Zonweringen AD VER TEREN NATUURBROOD VAN 2 GRANEN TARWE EN ROGGE BAKKERIJ DOMINICUS-STEKETEE informatie O DE FAAM - DE VL1SSINGER Zaterdag 10 maart open huis na de wederopbouw Rolgordijnen. ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE de)/ussingep| O, u weet niet waar? Bel voor inf. 01187-1355 Slaapkamer, woonkamer, kinderkamer of keuken:'n Svedex kast staat overal! 't Is niet voor niets de kast die bij u past. Kom maar kijken, u bent van harte welkom! DE JAGER-TOLHOEK B.V. STORMACHTIGE ONTWIKKELING IN BLOEMBOLLEN TEELT Nieuwe Bosch-Hamer Verkrijgbaar bij: KNOFLOOK GROEIT OOK IN NEDERLAND Zig zag Watten, pak 100 gram Andrélon Haarversteviger, 6 soorten, m per flakon 100 ml JRr* Gillette Gil Mesjes, pak 5 stuks Atrix Handcreme, doos 200 ml Fenjal Douche Creme, 3 tubes a 150 ml Prokudent Tabletten, koker 28 stuks Kotex Brevia Inlegkruisjes, pak 30 stuks Desert Flower Handcreme, tube 150 ml Almiron A.B., blik 900 gram Middelburg, Lange Delft 13, f Goes, Kolveniershof 34, (naast A.H.) Woensdag 7 maart 1984 P.Ga-Surf en Tennis aan de Wijngaardstraat te Goes heeft de laatste twee maanden noodged wongen een ingrijpende verbou wing ondergaan. Medio december brandde de sportzaal geheel af. Alleen twee wanden en de woning bleven over. Er is intussen der mate hard gewerkt aan de wede ropbouw, dat zaterdag 10 maart met feestelijk vertoon de nieuwe zaak kan worden geopend. P.Ga- Surf en Tennis heeft gelijktijdig een ommezwaai gemaakt en heeft een collectie in huis waarbij het accent duidelijk ligt op kwaliteit en service. Dat geldt zowel voor de Surf- als Tennisartikelen, ter wijl men daarnaast een flinke col lectie sportmode heeft te presen teren.' Uiteraard is als gevolg van de grote brand de hele collectie ver nieuwd. "'t Enige positieve", al dus eigenaar Peter Ganseman. wanneer hij terugziet op die brand, waarbij de hele voorraad in vlammen opging. Overige heeft men het Surf- en Tennis- centrum van P. Ga. ook eniger mate uitgebreid en de winkelop pervlakte bedraagt thans circa 125 vierkante meter. P.Ga heeft geconstateerd dat er de laatste jaren een ware w ildgroei in de surfhandel is ontstaan en daarbij is naar het oordeel van Peter Ganseman de serviceverle ning in het algemeen nogal eens verwaarloosd. Vandaar dat men met de opening van de nieuwe zaak heeft gekozen voor de betere merken, surfboards waarvan de onderdelen naleverbaar zijn, die gerepareerd kunnen worden en waarbij men de klant niet in de kou hoeft te laten staan. Bekende merknamen als Tiga. Browning. Vinta en niet te vergeten Aquata spreken in dat verband duidelijke taal. Wat de surfplanken van Aquata betreft, daarvan zullen er bij de opening van P.Ga op 10 maart in Goes enkele modellen te zien zijn die daarna pas worden gepresenteerd op de Hiswa. Aluminium zonneschermen Breedte Uitval Prijs 200 100 300 - 300 100 365 - 350 100 410- Fnige prijzen incl. b.t.w. Breedte Hoogte Prijs 100 160 76 - 200 160 145- 280 160 232 - Gratis opmeten en thuisbezorgen en goede service. 2 Jr. garantie - snelle levering. Elke maat leverbaar. Bel. ol vraag gratis documentatie aan bij: A. Butijnweg 7. Rilland Bath. tel. 01135-1263 Achterhoven 20, Goes. Tel 01100 28214 Ook 's avonds en zaterdag's b.g.g. 02990 20609. Een 2 granenbrood welke u geproefd moet hebben want gezonde voeding bestaat nog! Alle voedingsstoffen zijn bewaard door V\ de korrels niet te malen maar te "pletten Wie dit proeft, proeft dat hij gezond eet. Ook bij u verkrijgbaar! Funktioneei mooi en mooi funktioneel. Korte Noordstraat l, Middelburg. Telefoon 01180-33050. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 8-17 uur. Geen koopavond. Bloembollen zijn in ons land niet inheems. Waarschijn lijk zijn het de kruisvaarders geweest, die de eerste bloembollen naar ons land hebben meegebracht. Aan vankelijk trof men bloem bollen alleen aan in kloos tertuinen. bij wetenschaps mensen en bij enkele rijke liefhebbers. In de Gouden Eeuw ontstond een uitge breide teelt en vooral handel in tulpen. In het begin was de bloem bollenteelt rond Haarlem geconcentreerd, later ont stonden in de bestaande tuinbouwgebieden ten noorden en ten zuiden van Haarlem eveneens teeltge- bieden. De geestgrond achter de duinen bleek bij uitstek geschikt te zijn voor bloembollenteelt. De streek tussen Wassenaar en het Noordzeekanaal (de Bol lenstreek) en Kennemer- land - samen "de Zuid" ge noemd - zijn de oudste pro- duktiegebieden. In de jaren twintig werd de teelt uitge breid tot West-Friesland en "de Noord" (de kop van Noord-Holland, Texel en Wieringen). Na 1945 kwa men de IJsselmeerpolders erbij en de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Ten slotte. na 1950. werd een deel van de noordwesthoek van Noord-Brabant ook bollengebied met vooral de teelt van gladiolen. Topdrukte ln het voorjaar, zomers en in het najaar is het op zijn drukst in de bloembollen teelt. in het voorjaar moe ten alle bollen op ziekten worden nagelopen en de bloemen worden gekopt. Zomers is het oogsttijd en in het najaar moeten de bollen worden geplant. De top drukte valt in de zomer maanden. van half juni tot begin augustus. Dan moet er met man en macht wor den gerooid. Het bloembollenvak heeft de afgelopen vijftien jaar een stormachtige ontwikke ling doorgemaakt. De ar beidskosten stegen heet sterk. Daar stond echter geen evenredige stijging van de opbrengstprijzen tegenover. De kwekers zochten de oplossing van dit probleem in betere teelt methoden. schaalvergro ting. maar vooral ook in mechanisering. De oude bollenschuren van twee verdiepingen met hun door nauwe paden omsloten stellingen werden afgebro ken en moderne gebouwen kwamen ervoor in de plaats. Ook hier kwamen machi nes. Ze zijn tot één grote verwerkingslijn samenge voegd. 1/ ^Nienwe^ Produktenl J] Op de vakbeurs Karwei heeft Bosch de nieuwe Bosch-hamer type PBM 20- RLE geïntroduceerd. Deze machine heeft een voor de Doe-het-Zelver nieuwe techniek: het electro-pneu- matische hamermechanis- Bij dit mechanisme wordt een hamer in een cylinder heen en weer bewogen en deze "hamerslag" wordt di- rekt op de boor overge bracht waardoor een grote re slagkracht wordt bereikt, ln keihard beton boort deze machine in de zelfde tijd enige malen dieper dan een gewone zware klopboorma chine. Voor deze machine is een speciale serie boren ver krijgbaar: de SDS plus bo ren. Deze boren hebben in vergelijking met de normale steenboor een veel langere levensduur, aldus Bosch. Als extra toebehoren kan een stof-afzuig-set geleverd worden. Deze kan op een normale huishoud-stofzui- ger worden aangesloten en j maakt hel boren volledig stofvri stofvrij. De machine kan zowel rechts als links horen. Ook het in- en uit draaien van schroeven is mogelijk. 3 KEUKENS VAN HMD Keukens met ideeën Nostalgische charme ALNO keukens tonen ideeën-rijkdom. Moderne De trend gaat heden steeds meer naar de keuken als keukentechniek zorgt ervoor, dat U onder ideale leefruimte. De woonkeuken. In het omvangrijke ALNO omstandigheden in Uw keuken kan werken. Bezoekt programma vindt U vele keuzemogelijkheden. Van een U onze keukenshowroom eens om U uitgebreid te laten ALNO keuken weet U zeker dat U zich erin thuis zult informeren. voelen. Keuken naar maat ALNO-aanbouwkeukens worden exact aan wanden en hoeken aangepast. Centimeter-nauwkeurig maatwerk en zorgvuldige montage door onze geschoolde specia listen garanderen het optimale. Een uitvoerig pérsoonlijk advies geven wij gaarne. ALNO keukens zijn doordachte keukens met uitgekiende pluspunten. Meubelmakers zorgen voor de ambachtelijke ALNO keuken kwaliteit ALNO keukens' met 5 jaar Fabrieks-GARANTIE Goes, Houtkade 7, tel. 01 100-21250 Geopend: ma-vr 8.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur Middelburg, Korte Noordstraat 1, tel. 01 180-33050 Geopend: ma-vr 8.00-1 7.00 uur Wie denkt er niet een tikje weemoedig terug aan zon. zee en lekker pittige ge rechten uit Spanje, Italië en Frankrijk bij het zien van zo'n gevlochten bos kno flook in de groentenwinkel? In de afgelopen jaren gingen steeds meer Nederlanders naar het buitenland om za ken te doen of oin van een welverdiende vakantie te genieten. Deze reislustigen hebben het gebruik van knoflook zeer leren waarde ren, ook al was het even wennen aan de doordrin gende geur. De vestiging van vele buitenlanders in ons land heeft er ook toe bijge dragen dat de vraag naar knoflook steeds groter werd. Knoflook wordt vatiuit Frankrijk. Spanje en Italië geïmporteerd om aan de vraag naar dit produkt te kunnen voldoen. Dat bete kende in 1982 ruim 1100 ton verse knoflook en 300 ton knoflookpoeder. Enkele jaren geleden begon de Stichting Nederlandse Uienfederatie (SNUiF) te Middelharnis met het on derzoek naar de mogelijk heden om knoflook in ons land te telen. Voor kno- flookteelt van eigen bodem werd vanzelfsprekend ge zocht naar geschikte rassen die tegen het Nederlandse klimaat bestand zijn. Hierin is men geslaagd, maar de knoflookteelt op grote schaal moet nog op gang komen. Een Nijmeegse ak kerbouwer, met een biolo- gisch-dynamisch bedrijf, teelt al knoflook. Overigens met goede resultaten, maar wellicht had hij de mooie zomer van 1983 mee. Eigenschappen Aan Knoflook worden en kele goede eigenschappen toegeschreven. Het is vol gens geneeskundigen bloedzuiverend en goed voor de spijsvertering. Knoflook heeft één slechte eigenschap volgens dege nen die er niet van houden: de liefhebbers verspreiden een penetrante geur als knoflook aan hun maaltijd is toegevoegd.' Er is echter een goed middel voor kno- flooketers om een ander niet lastig te vallen en dat is het eten van een ruime hoeveelheid verse peterse lie. Het leed is dan voor het grootste deel geleden. Ook het kauwen op een koffie boon is een probaat mid deltje. ETOSINAKTE Etos prijst verbazend laag. 14Ö

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 16