Archief van Veere Nieuwe catalogus Zeeuwse bibliotheek De Faam en DeVlissinger worden gelezen Op heel Walcheren GROTE PARTIJ IN STOF EN 5 MODERNE KLEUREN LEER, NU MET RECHTSTREEKS VAN FABRIEK, LEVERING UIT VOORRAAD, WACHT NIETTE LANG 0P 0P OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE MEUBELEN ZUIDVLIETSTRAAT 124 'MDGO dat zit zo...' Woensdag 7 maart 1984 DE FAAM - DE VLISS1NGER COMMISSIES Welzijn Bestuurszaken Ruimtelijke Ordening I N liKltOKP Gedeputeerde staten stellen voor een bedrag van een half miljoen uit te trekken voor de aanschaf van een nieuw 'cata logus-systeem' voor de Zeeuwse bibliotheek. Automatisering Een firma buitenlandse On-line Nieuwe mogelijk heden ABDIJ IEUWS Gedeputeerde staten willen een bedrag van ƒ80.000,— be schikbaar stellen om de archieven van de "heren en vrouwen van Veere" te inventariseren en toe gankelijk te maken. Provinciale staten van Zeeland zullen in hun vergadering van 6 april over dit voorstel beslissen. In een brief aan gs hebben b. en w. van Veere de aandacht geves tigd op het belang van hun archief in het algemeen en dat van de heren en vrouwen van Veere in het bijzonder. Het archief van de heren en vrouwen moet echter nog geordend en beschreven worden om het écht waardevol te maken. Hiermee is nogal wat geld en inspanning gemoeid, vandaar dat de gemeente een beroep heeft gedaan op de provincie. De provinciale archiefinspecteur heeft bevestigd dat het om een waardevol archief gaat en heeft ook een aantal voorwaarden ge noemd waaronder een eventueel subsidie zou moeten worden ge geven. Positief was ook het advies van de Zeeuwse Culturele Raad. Die schreef o.a. dat "de invloed van de Van Borssele's in Zeeland en ook daarbuiten zeer groot is ge weest. Ontsluiting van het archief kan een schat aan informatie ge ven". (Met "ontsluiting" wordt bedoeld het beschrijven van de papieren die in het archief aan wezig zijn en deze gegevens over- De statencommissie voor Welzijn vergadert maandag 12 maart, 14.00 uur. Op de agenda staan o.a. een bijdrage voor de on-line catalogus van de Zeeuwse Biblio theek (zie hoofdartikel), subsidie in de kosten van het ordenen en beschrijven van de archieven van de heren en vrouwen van Veere en een overzicht van subsidies in restauratie- en onderhoudskosten van monumenten over 1 983. De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 16 maart om half tien 's morgens. Evenals in de commissie Welzijn wordt er gesproken over een bij drage voor de on-line catalogus, een overzicht van subsidies in de restauratie- en onderhoudskosten van monumenten- en over een subsidie voor de archieven van de heren en vrouwen van Veere. An dere agendapunten zijn: aangaan rekening-courant-overeenkomst met het Koninklijk Zeeuwsch Ge- zichtelijk bijeenbrengen, zodat de archiefstukken door belangstel lenden kunnen worden geraad pleegd). Gs willen subsidie verlenen onder de voorwaarde dat de gemeente Veere een specialist zal aantrek ken die verstand heeft van mid deleeuwse geschiedenis, middel eeuws Latijn en oud Frans, terwijl de werkzaamheden niet meer dan twee jaar in beslag mogen ne men. Ook zal Veere voor meerde re dagen per week weer een ar chivaris in dienst moeten nemen voor het beheer van het gehele oud-archief. Tenslotte zal de gemeente moeten zorgen voor een archiefbewaar plaats, die voldoet aan de daar voor geldende normen nootschap der Wetenschappen in Middelburg; inzamelingsactie restanten (landbouw-)bestrij- dingsmiddelen 1983, ondersteu ning in kosten van depotvorming van klein chemisch afval; extra- onderhoud aan provinciale wegen in 1 984 en grondverwerving voor de verbetering van de weg West- kapelle-Domburg (S16). Tenslotte spreekt de commissie zich uit over een bijdrage uit het fonds voor toeristische promotie voor een Veerse Meer-folder en enkele bijdragen uit het fonds bij zondere voorzieningen voor de rioolconstructiewerken in Bors- sele, de verplaatsing van het transportbedrijf Rademaker in Haamstede en voor een leerling bouwplaats voor het herstel van een steiger van het recreatieschap Het Veerse Meer. Ook op vrijdag 16 maart, maar om drie uur 's middags vergadert de statencommissie voor Ruimte lijke Ordening. Zij bespreekt de reactie van de minister van Volks huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne op het streek plan Midden-Zeeland, de nota "kamperen buiten de kampeer terreinen" en de regeringsbeslis sing over het structuurschema zeehavens. Voorts staat op de agenda een notitie hoe gewerkt gaat worden aan een nieuw streekplan voor de hele provincie en een voorstel om circa vijftig gebieden buiten een ruilverkaveling onder te brengen in de relatienota. Alle vergaderingen zijn openbaar (met spreekrecht publiek) en wor den gehouden in het Provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. De tweede kamer uit gedeputeer de staten houdt dinsdag 1 3 maart zesmaal zitting. Op de rol staan beroepsschriften die voortvloeien uit de algemene bijstandswet. Bijstandsaanvragers uit diverse Zeeuwse gemeenten hebben de beroepen ingediend tegen beslis singen van hun gemeentebe stuur. De zittingen zijn om 9.30, 10.00, 10 30. 11.00, 11 30 en 1 1.45 uur. Zij zijn zoals gewoon lijk openbaar en worden gehou den in het Provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. De catalogus is de belangrijkste sleutel om een bibliotheek voor de lezer toegankelijk te maken. Bibliotheken stelden in eerste in stantie een catalogus samen met behulp van een kaartsysteem. Om goed te kunnen zoeken waren er zelfs meerdere kaartsystemen no dig: op naam van schrijvers; van titels; onderwerpen of trefwoor den. Dat gold ook voor de Provin ciale bibliotheek en de Middel burgse openbare bibliotheek, die nu samen de Zeeuwse bibliotheek vormen. (Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe huisvesting aan de Kousteense- dijk in Middelburg). Het kaarten bakken-systeem kostte veel tijd en moeite en bovendien was het moeilijk te hanteren, zowel voor het publiek als het personeel. Bijna tien jaar geleden begon de Provinciale bibliotheek al aan een vorm van automatisering. Vanaf 1977 werd een computer ge bruikt die zorgde voor het bijwer ken van de catalogus. De catalo gus werd in zijn geheel op een computerband gezet en deze "onzichtbare gegevens" werden omgezet op microfilms. Met be hulp van speciale apparaten kun nen deze microfilms worden ge raadpleegd. Eenmaal in de week worden de films vernieuwd met de laatste aanwinsten. Op zichzelf betekende dit een grote verbete ring. hoewel er toch nog vrij veel werk moet worden gedaan om el ke week nieuwe films beschikbaar te hebben. Ook is het telkenmale vervaardigen van films een dure zaak, ook al omdat de films steeds langer worden. Bovendien is de leesapparatuur door het veelvul dige gebruik aan vervanging toe. Zo kan de apparatuur eventueel worden gebruikt voor het onder wijs, waar de informatica een steeds belangrijker rol gaat spelen in de totale opleiding. Ook sluit de automatisering nauw aan bij de komst van de Open Universiteit, waarvan het studie centrum zal worden onderge bracht in de Zeeuwse bibliotheek. Literatuuronderzoek zal in de toe komst ook kunnen worden ve reenvoudigd èn uitgebreid, bij voorbeeld door "koppeling" van de computer aan andere compu ters in binnen- en buitenland. Te denken valt ook aan gebruik making van de apparatuur door anderen, bv. het rijksarchief. Overwogen wordt ook aansluitin gen tot stand te brengen met een aantal openbare bibliotheken. Van de brochure 'MDGO dat zit zo' - een uitgave van de Zeeuwse Provinciale Onderwijsraad - is een herdruk verschenen. Het boekje geeft informatie over het Midael- baar Dienstverlenings- en Ge- zondheidsonderwijs, een nieuwe vorm van beroepsonderwijs die in augustus a s. wordt ingevoerd. Inmiddels zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Integendeel, nationaal en internationaal is er apparatuur ontwikkeld die nog sneller en efficiënter de "sleutel functie" tot de bibliotheek ver vult. Ook voor de Zeeuwse bibliotheek wordt nu geadviseerd te komen tot een zg. on-line catalogus. Eenvoudig voorgesteld komt het erop neer dat er ergens in het ge bouw een centrale computer staat, die het hele scala van boektitels, auteursnamen, onder werpen etc. in zijn geheugen heeft en die deze gegevens desgevraagd gegroepeerd kan aanbieden. Dat aanbieden gaat via beeldscher men, die - naar nu wordt veron dersteld - op ongeveer acht plaat sen in de nieuwe bibliotheek zijn te raadplegen. De bezoeker van de bibliotheek kan deze schermen zelf bedienen (eventueel is assistentie aanwe zig). Het gewenste boek kan dan bij de uitleenadministratie wor den aangevraagd. Overigens kan de bezoeker in veel gevallen ook zelf het boek opzoeken. In tegen stelling tot nu, zal namelijk in de nieuwe bibliotheek een groot deel van het boekenbezit van de pro vinciale bibliotheek worden uit gestald (mét het boekenbezit van de openbare bibliotheek Middel burg) Een groot voordeel van het on-line systeem is dat nieuwe aanwinsten meteen in de compu ter kunnen worden opgenomen en dat niet wekelijks,zoals nu, de hele catalogus moet worden ver werkt. De on-line catalogus biedt op een aantal terreinen nieuwe mogelijk heden. Gedeputeerde staten zetten in hun voorstel uiteen dat voor het uitvoeren van het gehele project is gekozen voor de Engelse firma "Oriël Om te beginnen heeft dit bedrijf indertijd de eerste geauto matiseerde catalogus bij de prov. bibliotheek opgezet, maar inmid dels heeft deze firma zoveel automatiseringswerk" in de bi bliotheek verricht en beschikt men over zoveel gegevens en kennis van zaken dat overschake ling naar een ander bedrijf tijd en geld zou gaan kosten. Wel zal - zo schrijven gs - worden gezocht naar Nederlandse leveranciers voor de zg. "hardware". Hiermee bedoeld men de "harde" appara tuur zoals toetsenborden, beeld schermen etc. In de computerwe reld staat tegenover de "hardwa re" de "software" als verhandel baar product. "Software" bete kent kennis van toepassing van systemen, computerprogram ma s etc. etc., in feite net zo n product als de computer zelf Het voorstel van gs, dat behalve in een eenmalige bijdrage van een half miljoen, in een jaarlijks be drag van 75.000,— voor ex ploitatie voorziet, zal door provin ciale staten worden besproken in hun vergadering van 6 april a.s. Behandeld worden aard en in houd van de opleidingen, toela tingseisen, de beroepen die er mee kunnen worden uitgeoefend en de scholen in en buiten Zee land waar de opleidingen gevolgd kunnen worden. In de herdruk zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen het MDGO opgenomen De eerste oplaag was binnen een maand 'uitverkocht' 'MDGO dat zit zo..." wordt gratis verstrekt door de decanen van scholen voor Voortgezet Onderwijs of door het Bureau Cultuur en Onderwijs van de Provinciale Griffie. Sint Pieter straat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31434 SPECIALE AANBIEDING MODERNE BANKSTELLEN EN CLUBS 20% BETAALKORTING. P. PAAUWE'S WONINGINR. B.V. GOES 10% BETAALKORTING.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13