Hand aan hand in de regen tot klokslag twaalf Internationale Vrouwendag: 'Vrouwenstrijd ii a crisistijd' "Typische vrouwenzaken d loo »r crisis o p achtergrond" FOTO VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Omroep Zeeland ARBEIDSBUREAU OP POPULAIRE TOER GIRO 66370 Filmhuiscollectief hakt ondanks financiële onzekerheid knoop door MODESHOWS BIJ BOBBE Reserveren CASSETTES vanaf f. 199,— Programma Culinair Meiden Radicalisering J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE t nv.TOCE O D66H0MME5- I^fdes PEN H/Wr. hommes - V Woensdag 7 maart 1 984 oplage 22 700 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60 postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman. 01180-27651toestel 54. Onder het mom van "met volle zalen komen we er wel uit' heeft het Middelburgse filmcollectief vorige week besloten definitief een filmhuis te realiseren in Meccano, de voormalige discotheek in de Pauw-poort in Middelburg. Hel grootste dilemma dal een uiteindelijke beslissing ophield waren de financiën. Het uit een kleine twintig mensen bestaande collectief zwichtte echter voor de uitslag van een enquette onder de bezoekers van de filmweek die begin februari in Meccano werd gehouden. Daaruit bleek dat maar liefst honderd procent van de aanwezige filmliefhebbers regelmatig een filmhuis wil bezoeken. Tot voor kort was er, op enkele kleinere initiatieven na, geen continue fllmgebeuren in Middelburg. Maar echt uit de financiële zorgen is het Filmcollectief niet. Een van de in itiatiefneemsters Marrit van der Heij den: "Wat de financiële kant van de zaak betreft doen we een gok. Wan neer er op een gegeven moment een financieel gat dreigt, kunnen we na tuurlijk een beroep doen op de ons goed gezinden. Zogenaamde dona teurs. Voorlopig denken we daar ech ter niet aan. We hebben een aanvraag ingediend bij een fonds van WVC en hebben bij de aemeente een startsub sidie en een gemeentegarantie aange vraagd". Tot eind juni is in ieder geval de pro jector en het scherm gegarandeerd. Er is echter meer geld nodig voor onder meer de inrichting van Meccano zodat de bezoekers wat comfort te bieden is. Morgen, donderdag 8 maart is het zo ver. De film 'Dood in Venetië' van Visconti bijt het spits af in Meccano. Het is de bedoeling om iedere week op donderdag, vrijdag en zaterdag te draaien en om de veertien dagen ook op zondag. En al biedt het filmhuis plaats aan honderd mensen, er wordt aangeraden om vóór de voorstelling, tussen 18.30 en 19.30 uur te reserveren bij Mecca no. 01180-33414. Een uitgebreid pro gramma van het filmhuis van deze week is te vinden op de service-pagina van dit blad onder het kopje 'film- week'. autopagma met een nieuwe middenklasser: de Hyundai Stellar Natuurlijk Aap. noot, mies.... Ook deze week boorde vol activiteiten in de streek: de informatie pagina. ZWIJGEN VOOR VREDE Gratis kaarten voor onze Modeshows vanaf heden telefonisch te bestellen bij Modehuis Bobbe. Telefoon 01 184-12660. Showdagen 15, 1 6 en 17 maart. Bel direkt. Onze ruimte is beperkt. Jë) exclusieve damesmode. l Cooij* BuikrnMr.il 149-151. 4M1 LD Trlrloon 011S4-I2490. Het is de eerste zaterdag van de maand. Kwart over elf 's morgens. Mensen, tassen boodschappen en pakken luiers zeulend, spoeden zich over de Lange Delft in Middelburg naar huis. Het is nat en koud voor de tijd van het jaar. Rond half twaalf valt plotseling een groepje mensen op dat draalt op de hoek Koorkerkstraat/Lange Delft. Het lijkt een afgesproken bijeenkomst. Na wat gegroet over en weer (het clubje is inmiddels uitgegroeid tot een groep van ongeveer 20 mensen) trekt iedereen een soort sandwichbord over het hoofd. Ze geven elkaar zwijgend een hand. Zwijgend voor de vrede. In een kring. Ondanks de striemende regen tot klokslag 12. Het Gewestelijk Arbeidsbureau Middelburg gaat hard werken aan zijn presentatie. Vorige week werd de verbouwing van de benedenver dieping afgerond. In verschillende rekken staat nu allerlei informatie over zaken die met werk of werken hebben te maken. Vacatures, stu die- en beroepskeuzemogelijkhe den. uitkeringen en ontslagproce dures zijn onderwerpen die ge makkelijk vindbaar is opgeborgen. Op een video wordt informatie over bedrijven gegeven, al wordt er streng op gelet dat er geen ver kapte reclamespots op het scherm verschijnen. Verder is het arbeidsbureau ook van de'lwketdiensten-('hokjes') af gestapt. Bezoekers worden nu te woord gestaan in het bureau van de betreffende ambtenaar. Directeur W. de Visser noemt als belangrijkste argument voor de verbouwing 'omdat het arbeids bureau er naar streeft een soort winkel te worden, waar iedereen iets van zijn of haar gading kan vinden. "We moesten het publiek als het ware over de drempel trekken. De nieuwe ruimte nodigt de bezoekers als het ware uit om zelf op zoek te gaan". Overigens worden er op vrijdag 13 en zaterdag 14 april Open Dagen gehouden. Bedrijven en instellin gen presenteren zich dan. Ook bedrijven die op korte termijn geen werk hebben te-bieden zul len vertegenwoordigers sturen. Vooral schoolverlaters krijgen tij dens die dagen - zo hoopt Visser - een beeld welke mogelijkheden er zijn op Walcheren om aan de slag te komen. De verbouwing werd mogelijk doordat er achter de St. Jorisdoe- len (de naam vap het gebouw aan de Balans waarin het arbeidsbu reau is gevestigd) zogenaamde 'porto cabbins' werden gebouwd. Dat zijn containerachtige blokken die aan elkaar gekoppeld voor veel bureauruimte kunnen zor gen. Volgens directeur De Visser gaat het hier om een noodmaa tregel. Er wordt naar zijn mening afbreuk gedaan aan de monu mentale waarde van het gebouw. Maar. zoals bekend, zal het Ge westelijk Arbeidsbureau Middel burg (in Vlissingen is overigens een dependance) op niet al te lange termijn verhuizen. De be doeling is om het fraaie gebouw van de Rijksleerschool daarvoor met de grond gelijk te maken, waarna op die plaats een efficiënt kantoor kan verrijzen. rantwoordelijkheid te wijzen") totdat de belangrijke beslissing is gevallen. Nu is iedereen druk bezig met de voorbereiding van de landelijke Vredesactieweek in mei. Wanneer het kabinet echter eerder besluit om tot plaatsing over te gaan. ligt het draaiboek voor de activiteiten op Walcheren practisch klaar en kan bij wijze van spreken volgen de week worden uitgeroepen tot Vredesactieweek. "Waar we in ieder geval voor moeten waken is dat er geen gebruik wordt ge maakt van overrompelingspoli- verfijnde tafelsfeer kwaliteits van «li/» De cassette-specialist Leden vein hel Watchers Vredesplatform en sympatisanten in de 'Stille Kring'op de Middelburgse Lange Delft, (foto Ruben Oreel "Weet u wat die mensen daar doen. Die mensen in die kring?". "Dat is natuurlijk tegen de raket ten". weet een voorbijgangster. En: "Het is verschrikkelijk. Ja. die raketten bedoel ik natuurlijk. Nee ik zou geen behoefte hebben om er bij te gaan staan. Niet omdat het te koud is. maar ik protesteer op een andere manier. Op mijn eigen manier". Veel mensen doen het op hun ei gen manier, zo ook het Walchers Vredesplatform. een brede para plu waaronder organisaties als het IKV. het Humanistisch Vredes beraad. Pax Christi en Vrouwen voor Vrede schuil gaan. De deelnemers aan de "Stille kring" staan twee keer per maand (de eerste en derde zaterdag) een half uur lang stil bij de kernwa penwedloop. Het is een vaste kern van ongeveer 10 leden van het Walchers Vredesplatform. Dit groepje kan bovendien bijna altijd rekenen op een trouwe achterban van zo'n tien personen, en de kring lijkt rond. Enkelen, en dan vooral als het mooi weer is, willen zich wel aan sluiten voor 'de goede zaak'. Me vrouw Roegholt. iemand van de 'vaste kern': "Het is volgens mij vooral een soort schroom van de mensen om niet in de kring te ko men staan. De meeste mensen vinden het een beetje gênant. Je moet misschien wel erg gemoti veerd zijn om je aan te sluiten. Toch is het ook wel eens gebeurd dat we met ongeveer 40 mensen in de kring stonden, maar dan wel in de zomer". In augustus vorig jaar werd beslo ten om in navolging van vredes bewegingen elders in het land ook op Walcheren regelmatig stil te staan m de kring. Dat besluit viel nadat er een 'stille kring' was ge vormd bij de expositie van de ge volgen van de atoomramp in Na gasaki in de Wandelkerk. Volgens de heer Waals, een van de organisatoren van 'de kring' is er de laatste tijd moedeloosheid te bespeuren bij de voorbijgangers. Waals: "We delen tijdens de kring altijd pamfletten uit waarin we uiteenzetten waarom we daar staan. Meestal is de tekst toeges pitst op de actualiteit. Ik merk echter aan de reacties van de mensen dat velen de laatste tijd iets over zich hebben van: ach het helpt toch niets meer". Mevrouw Roegholt vindt het niet vreemd dat de mensen moedeloos raken. "Als je nu het bespottelijke rookgordijn ziet dat wordt neer gelaten in Den Haag, namelijk de discussie of er nu 16 of 48 kruis- Morgen (8 maart) wordt weer in heel de wereld herdacht dat in 1910 voor het eerst vrouwen mas saal de straat opgingen. Het betrof toen New Yorkse textielarbeids- ters die betoogden voor onder meer betere werkomstandigheden en afschaffing van de kinderarbeid. Die herdenking heet Internatio nale Vrouwendag. Het thema van dit jaar is 'Vrouwenstrijd in crisis tijd'. Ook in Middelburg en Vlis singen wordt deze vrouwendag ge vierd. Tijdens een bezoekje aan vrouwenhuis 't Pand in Middel burg waar een tiental vrouwen van verschillende organisaties bij el kaar zijn. proberen we erachter te komen of vrouwen werkeltijk strijd voeren tegen de crisis. Na een poëzie-avond in 't Pand lijken de aanwezige vrouwen wat overrompeld door het weinig poëtische thema van de vrouwen dag. De vraag of vrouwen nu extra worden getroffen door de crisis lokt verschillende reacties uit. Marina: "Vrouwen hebben nu meer de neiging om thuis te blij ven zitten sappelen en kopen bij voorbeeld liever een nieuwe broek voor hun kind van het weinige geld dat er is. dan dat ze iets voor zichzelf uit geven. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker om iëts voor jezelf te gaan beginnen uls je als moeder alleen bent met je kinderen of als je man werkloos thuis zit. Je cijfert jezelf dan mak kelijk weg". Een verschuiving in de manier van actievoeren is volgens Ma rianne merkbaar. "Je ziet nu dat vrouwen bijvoorbeeld wel heel actief zijn in de vredesbeweging, maar dat typische vrouwenzaken door de crisis op de achtergrond worden gedrongen. We moeten ervoor waken dat we niet weer te recht komen op het punt waarop de vrouwenemancipatie is begon nen". Volgens Kitty raken de mensen door de crisis meer op zichzelf aangewezen. "Je poreft nog maar weinig solidariteit of alleen bin nen hele kleine groepjes. Iedereen gaat voor zijn of haar eigen hachje vechten. De mensen worden door het regeringsbeleid gemanipu leerd en tegen elkaar uitges peeld". De Internationale Vrouwendag begint in Middelburg in 't Pand in de Kerksteeg om 10 uur. Vanaf die tijd staan er stands van onder meer Vrouwen voor Vrede. Vrou wencollectief Spinsel. VOS-vrou- wen. "Tegen haar Wil' en het Ak- siehuis Middelburg. Het middagprogramma begint om 14 uur met een toespraak van het PSP tweede kamerlid Andrée van Es. Zij gaat in op het thema 'Vrouwenstrijd in crisistijd'. Van af 16 uur zijn er optredens van de vrouwenzanggroep De Lange Janna's en de Middelburgse thea tergroep 'Walg'. De zanggroep gaat in op het thema van die dag terwijl 'Walg' improviseert op de onderwerpen sexisme en vrouwe nonderdrukking. Het aangekondigde optreden van Natascha Emanuels kan die avond niet doorgaan wegens ziekte van haar begeleidster Sara Schriever. Er wordt nog naar een andere invulling van het avond programma gezocht. Om 18 uur kan er in "t Pand wor den gegeten. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij 01180-28865. De Oostsouburgse buurtvereni ging Van Duyvenvoorde gaat op de vrouwendag in met een culi- Theatergroep Boabob met stuk 'Grendels'in Oost-Souburg naire dag. Vanaf II uur laten vrouwen uit verschillende landen zelfgemaakte hapjes proeven. Er is kinderopvang in soos 82 naast het buurthuis in de Middelburg sestraat. Om 14.30 uur begint de film 'An unmarried women' waarin een vrouw te zien is die na een breuk van haar 17-jarig huwelijk haar eigen weg zoekt en tenslotte vindt. Het avondprogramma wordt ge vuld door theatergroep Boabab die vanaf 20.30 uur het stuk Grendels brengt. Boabab legt zich toe op thema's als ontwikkeling, hulp en afhankelijkheid, vrouwe nonderdrukking. blank en zwart. Thema's die volgens de spelers zowel op het westen als op de derde wereld van toepassing zijn. Het Vormingswerk Jong Volwas senen in Middelburg heeft spe ciaal voor de 'meiden' een 8 maart-programma bedacht dat draait in het VJV-gebouw in de Latijnse Schoolstraat. Vanaf 15 uur is er van alles te doen zoals de videofilm "Kom nou' bekijken, oorbellen maken, schminken en muziek draaien. Er kan van te voren (vóór 15 uur) een maaltijd worden besproken die om 18 uur begint. 's Avonds om 19,30 uur draait de film 'Het feest van de grote leu gen'. raketten geplaatst moeten worden is natuurlijk wel iets om moede loos van te worden". Kees Leen man. nog een organisator voegt daaraan toe: "Hel stuit ons wer kelijk tegen de borst dat hel De Vries en Lubbers er alleen om te doen is dat het kabinet bij elkaar blijft en niet om de morele kant van de zaak". Wanneer het kabinet toch besluit te plaatsen (dat besluit wordt in juli verwacht) is de kans volgens de leden van het Walchers vre desplatform groot dat er een radi calisering optreedt binnen de vre desbeweging, Waals: "Als de re gering tot plaatsing overgaat krijg je hoogstwaarschijnlijk een scheuring binnen de vredesgroe pen. Er zal dan een groep ontstaan die de moed opgeeft en een groep die harde acties gaat voeren. Daat laatste zou dan mooi in het straatje van Janmaat en consorten te pas komen". Het Walchers Vredesplatform doet dan ook een beroep op de jonge mensen in de vredesbeweging om rustig te blij ven en te voorkomen vooral niet de naam 'oproerkraaiers' opges peld te krijgen. De groep gaat in ieder geval stug door met 'de kring' en het schrij ven van brieven aan leden van het parlement ("Om ze op hun ve- SERVICE KWALITtlT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01 180 13221j tiek. We zullen' ons niet laten overrompelen en onmiddelijk in actie komen mocht het kabinet zo dom zijn om niet te luisteren naar de stem van de meerderheid", be sluit Leeman. Janna van Veen Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hoheinstraal 52. Vlissingen Als provinciale staten akkoord gaan met het verhogen van de omroepbijdrage met een tientje per jaar. kan Omroep Zeeland snel van de grond komen. De tweede kamer bespreekt het 'op- centenvoorstel' uit op 13 maart. De tien gulden waarmee de om roepbijdrage wordt verhoogd, vloeit in de provinciekas. Dat geld is bestemd voor de oprichting van Omroep Zeeland. De minister van WVC past het ontbrekende geld bij. De minister wil met de Twee de Kamer overleggen hoe en wanneer Omroep Zeeland kan worden opgericht. Dit alles is ge bleken uit hei bezoek dat minister Brinkman (WVC) onlangs aan Zeeland bracht. UZ4ÓHFTCPTV. Aktie Poolse Hartpatiëntjes «EF^ATIAVHART l> NU INÓ6EFT

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1