fceite Zeeuwen weer deelnemers aan alternatieve elfstedentocht Nieuw Zeeland trekt van leer tegen Don Bit het akeahart Schoolfoto uit de oude doos Kees Petiet (The Cavern) heeft oog voor de allerjongste discobezoekers Verstraeten herplaatst het stadhuis DE VLISSINGER Nieuw Zeeuws milieublad Gospelconcert Modelboten Nat Postzegels Appéldienst Clubrit V an der Meulen Vrijwilligers Borstamputatie VV V-telefonisch Voor mezelf Pannekoektocht CN V-jongeren Gestalt Stille kring Clubhuis Kind en Ziekenhuis Jeugdmuseumdagen Zwangerschap Crokusactiviteiten Zomerkamp Cursussen Jazz-ballet Verplaatst De Finse stad Kuopio beleeft za terdag 10 maart een schaatsma- rathon. waar duizenden Nederlan ders nu al sinds 1963 van verstoken blijven: de Elfstedentocht. Ook Zeeuwen zijn dit jaar present in dit alternatief van een Friese traditie. Hoewel er zich zes schaatslief hebbers serieus voorbereiden is er nog maar een tweetal serieuze kandidaten uit de provincie zonder (kunst)ijs. In Finland zullen zij trachten de 200 kilometer op de dunne ijzertjes af te leggen. Het zijn Dick Chardon uit Middelburg en Dick Schenkel uit Domburg. Bij de deelname van Paul van (waarden uit Domburg worden nog levensgrote vraagtekens gezet. Voor het eerst heeft deze Zeeuwse schaatsgroep getraind onder lei ding van Johan Goeree. Johan Goeree (atletiektrainer van Zeeland Sport) heeft de groep flink laten afzien, getuige de bij naam die hij zich verwierf: 'De beul van zuid'. "Ze moeten lenig en sterk zijn" is zijn opvatting. "Als ze vallen dienen ze de be hendigheid onder de knie te heb ben om goed te kunnen opstaan. Elke maandag heb ik met ze geoefend. Ook maximale kracht is een voorwaarde om tijdens die tocht alles uit het lichaam te ha len". Chardon grinnikt: "Hij laat zelfs mij 150 kg. tillen, dat is bijna driemaal mijn eigen gewicht". El ke woensdagavond begeeft het gezelschap, dat verder bestaat uit Ronald Vonk (niet mee vanwege verhuizing). Hans Bostelaar en Bart de Graauw (rugblessure), zich naar Eindhoven voor een training op de kunstijsbaan. Dick Chardon, Dick Schenkel en trainer Johan Goeree. Een aantrekkelijke bijkomstig heid noemt het gezelschap het feit dat Robby v.d. IJssel, uitbater van het café-restaurant 't Koper Gal joen in Middelburg, de club sponsort. De sponsor heeft er alle vertrouwen in dat de Zeeuwen in Finland 'geen scheve schaats zul len rijden'. Dezer dagen is het eerste exem plaar van het nieuwe Zeeuwse na- tuur- en milieutijdschrift Wantij gepresenteerd. Het is een uitgave van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Stichting het Zeeuwse Coördinatieorgaan voor natuur- landschaps- en milieube scherming en de Vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland. In dit eerste nummer is onder meer een artikel opgenomen over de baanlozenprojecten in de landschapsverzorging die begin december startten. Deze projecten beogen achterstallig onderhoud van kleine natuur- en landschap selementen aan te pakken en de werklozen een zinnige bezigheid te geven. De bedoeling - aldus Wantij-redactrice Lisette Boot - op termijn is om de schade zoda nig te beperken dat een basis ge legd kan worden voor betaalbaar beheer in de toekomst. Van de hand van Bernadette van den Brink is een verhaal over de scha delijke gevolgen van een kolenge- stookte electriciteitscentrale voor het milieu indien er onvoldoende wordt gezuiverd (ontzwaveld). Jan de Vries schrijft over de 'Schelde-ziekte' in dit eerste nummer. Ook is er een agenda opgenomen met datums waarop milieugroepen bijeenkomsten houden. Wantij verschijnt vijf keer per jaar en is in de plaats gekomen van Zeeuws Nieuws van het Zeeuwse Landschap, het biologisch mu seum en het Zeeuws Coördina tieorgaan en De Gouden Delta van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland. Losse nummers kosten een knaak. Het blad wordt ook gezonden aan leden en donateurs. KNIPTIP Fotografeer uw huis eens als het heeft gesneeuwd. In zo'n versierde wereld komt het g extra ^-voordelig |F W fï) 'j% I; uit. Gedeputeerde Wim Don (PvdA) wordt in het maartnummer van het maandblad Nieuw Zeeland 'de man van 300 miljoen' genoemd. De Nieuw Zeeland-verslaggevers K»es Slager en Toine Hufjsmans kwamen in het bezit van geheime notulen. En daaruit - zo conclu deert het tweetal - kwam vast te staan dat de PvdA-voorman op de bres staat voor de belangen van de groot-industrie. Ook de opstelling van Don bij de debatten over de ontzwaveling van de rookgassen van de kolen centrale valt bij Nieuw Zeeland niet in goede aarde. Hij zou zich 'samen met de VVD vierkant hebben verzet tegen het bouwen van een schone kolencentrale bij Borssele'. Verder besteedt Ad de Jong aan dacht aan de vervuiling van de Zeeuwse grond 'ongeschikt voor voedselproduktie: 5000 hectare' in nummer twee van dit Zeeuwse maandblad. Bert Altena duikt in de geschiedenis en weet dat er ook in Zeeland goed werd gewerkt door geheime partijgenoten. Hij citeert uit een verslag uit 1887 van de Sociaal Democratische Bond. PZC-hoofd redacteur Cees van der Maas zegt tegen Kees Slager dat de PZC niet verandert. Dit naar aanleiding van een klacht die het PvdA tweede kamerlid (voor Zeeland). Jaap van der Doef. in diende bij Van der Maas over het redactionele beleid. Volgens van der Doef is de PZC een monopo liekrant. waarin hij en zijn sociaal democratische vrienden zich nooit terug kunnen vinden. Van der Doef doelt vooral op de opinie pagina's en de commentaren-. Volgens Van der Doef is er een 'zinnig gesprek' geweest met de beide hoofdredacteuren. (door Hans Holiestelle) Verborgen achter dikke houten deuren in een monumentale poort in de Middelburgse Beddewijk- straat huist dancing The Cavern; een discotheek voor de jeugd on dergebracht in een gedeelte van het vroegere uitgaanscentrum van Middelburg, het Schuttershof. Sinds oktober van het vorig jaar draagt het pand de naam The Ca vern'. Eerder was er het Podium en Miraël in gevestigd. Beide zaken kwamen door een verkeerd beleid 'op hun gat te liggen', aldus de nieuwe uitbater, de 30-jarige Kees Petiet, die zich met The Cavern (Engels voor 'grot') speciaal op de jeugd richt. En dat doet hij consequent, want de prijzen die hij in The Cavern berekent, zijn sterk concurrerend met andere discotheken. Ook het entreegeld, of liever gezegd tie bijdrage voor de garderobe, is erg laag. Hoewel de leeftijd evenals in an dere discotheken 16 jaar bedraagt, komen er in de Middelburgse dis cotheek ook wel jongelui die de 16-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben. "Het is moeilijk uit te maken of iemand veertien of zes tien jaar is", zegt Kees Petiet en: "Overigens is deze groep jeugd commercieel minder interessant voor horeca-exploitanten. Ze hebben in de regel niet zoveel te verteren als de oudere, werkende jeugd". Petiet wil deze groep evenwel onderdak bieden en in The Cavern is hiervoor ruim schoots gelegenheid. The Cavern is slechts twee dagen per week geopend. Op vrijdag- en zaterdagavond, van acht tot twee uur. "Maar dan is het ook veelal volle bak. Er worden alle soorten muziek gedraaid en ook het pu bliek is sterk uiteenlopend. Alles danst echter door elkaar en de sfeer is goed. Hoe later op de avond hoe hoger de gemiddelde leeftijd komt te liggen", zegt de enthousiaste uitbater van The Cavern, die bij de overname van het pand geconfronteerd werd met een totaal verwaarloosde energieinstallatie. Zowel de elek triciteitsleidingen als de gas-toe- voer moest geheel worden ver nieuwd. En ook de goodwill van de zaak was miniem. Toch heeft Petiet in korte tijd kans gezien om er weer een bloeiend bedrijf van te maken. Kees Petiet is echter geen vreemde in de Middelburgse ho- recawereld. Hij drijft als zes jaar Bar American aan het Plein 1940 en met dat bedrijf heeft hij naam gemaakt op het gebied van de hard-rock-muziek. Regelmatig speelden er in Ameri can bekende hardrock-groepen. en omdat The Cavern de overige vijf dagen van de week (de vrijdag en zaterdag is de vaste - heilige - avond v-or de jeugd) niet wordt gebruikt, benut Petiet deze ruimte voor hardrock-concerten van be kende bands die alleen door een groter publiek financieel te reali seren zijn. The Cavern heeft 250 plaatsen; American kan hoogstens 80 be zoekers herbergen. Inmiddels hebben er in The Cavern al enkele concerten plaatsgevonden. Maar ook aan particulieren stelt Petiet zijn zaal graag beschikbaar. Een groot projectiescherm maakt het tevens mogelijk dat er in de zaak films worden vertoond. Er wordt al onderhandeld om er over enige tijd een gospelconcert te houden. Toen Petiet de zaak overnam heeft hij er een grote bar gemaakt, die op het toneel is opgesteld evenals een aantal krukken. De dansvloer is op de begane grond. Het totaal heeft een oppervlakte van zo'n 250 vierkante meter. Kees Petiet staat zelf achter de tap als hij in de zaak is. want hij moet bezig kunnen blijven. Maar ook in American is hij regelmatig pre sent. Vroeger hielp zijn vrouw Hannie ook in de zaak. maar sinds ander half jaar geleden hun dochter Monique werd geboren, houdt zij zich alleen nog bezig met het schoonmaken van de zaak. een taak die vooral door man Kees bijzonder gewaardeerd wordt. "Vroeger woonden we boven de zaak aan het Plein 1940. maar dat is gelukkig voorbij. Als je nu de deur achter je dicht trekt, laat je de zaken voor daadwerkelijk achter je en dat was vroeger wel eens anders", vinden Kees en Hannie PetietWe bezochten hen in hun woning aan de Veerseweg in Middelburg. Kees Petiel. Op de achtergrond een 'volle bak(foto John Siwabessy). Liefhebbers van modelboten kunnen zaterdag 10 maart hun hart ophalen tijdens een Open Dag van de Modelbootvereniging Walcheren in De Schakel. Bach- ten Steene in Middelburg. De Open Dag duurt van 10 tot 20 uur. Energie-actie De coördinatiegroep Energiebe sparing Zeeland opent dinsdag 6 maart een energie-actie in Grijps- kerke. Het energiecentrum wordt tijdelijk gevestigd in Het Dorps huis aan de Kerkring. In dit voor lichtingscentrum worden de laat ste ontwikkelingen getoond op het gebied van energiebesparen 'in en om de woning'. De officiële ope ning wordt 6 maart om 15 uur verricht door loco-burgemeester A. Bosselaar van de gemeente Mariekerke. Het centrum is voor publiek geopend op dinsdag, woensdag en donderdag (6. 7 en 8 maart) van 15 tot 17.30 en van 19 tot 21 uur. Januari was volgens metingen, verricht door het Waterschap Walcheren, dit jaar zeer nat. Er viel 109.5 mm regen tegen een gemiddelde in deze maand van 60 mm. Door de gezamenlijke ge malen werd in totaal bijna 17 miljoen m3 water uitgeslagen. Al leen in januari 1965 werd die hoeveelheid overtroffen: ruim 18 miljoen m3. Het januari gemid delde bedraagt rond de 9 miljoen m3. De laagste afvoer van ruim 2 miljoen m3 vond plaats in januari 1972. Postzegelvereniging 'Philatelico', afdeling Middelburg houdt zater dag 3 maart een voorjaarsruil beurs in de Rijksschofengemeen- schap Scheldemond in Vlissingen. De beurs duurt van 10 tot 17 uur. Om 15 uur is er een veiling. Kun je je eigen leven leiden?' is het thema dat centraal staat in de maandelijkse appéldienst in de Vlissingse St. Jacobskerk op zon dag 4 maart. Voorganger is ds. J.D. de Boer. Het orgel wordt be speeld door Marian Leijnse en Ella de Vlieger speelt trompet. Er is kinderoppas. De samenzang begint om 9.45 uur. de dienst om 10.00 uur. MAC de Zeeuwen opent het rit- tenseizoen zondag 4 maart met een eerste clubrit waaraan ieder een kan deelnemen. Er wordt ge reden in de A-Klasse voor de er varen rijders en in de B-klasse voor de minder ervarenen. In schrijven kan van 13.30 tot 14.30 uur in Skandia Sauna. Zwanen- burgseweg in Vlissingen. Na af loop wordt ongeveer 100 gulden verloot. De Vrouwenbond CNV afdeling Middelburg en de CNV afdeling Middelburg ontvangen dinsdag 6 maart bondsvoorzitter Harm van der Meulen die gaat praten over 'actuele problematiek'. Van der Meulen spreekt vanaf 19.30 uur in De Schakel. Bachtensteene in Middelburg. In verband met de zeer grote be langstelling voor de cursus 'vaar digheden voor vrijwilligers' van vier instellingen voor het Maat schappelijk Activeringswerk wordt de cursus in Middelburg in mei herhaald. De cursusmiddagen zijn op 3. 10. 17 en 24 mei van 13.30 tot 16.00 uur. Meer infor matie en opgave kan bij het pro vinciaal kerkcentrum, postbus 27. 4330 AA Middelburg. 01180-15353. De nazorggroep voor borstampu tatie houdt dinsdagmorgen 6 maart de maandelijkse bijeen komst in het gezondheidscentrum Dauwendaele aan de Roozen- burglaan in Middelburg. Een ieder die behoefte heeft om met lotgenoten te praten kan er vanaf tien uur terecht. Om iedereen in de gelegenheid te s'ellen om bij bezoek aan theater, schouwburg, sporthal enz. verze kerd te zijn van een plaatsje heb ben de VVV-theaterbespreekbu- reau's een landelijk VVV-telefo- nisch bespreekbureau opgericht. Behalve wanneer een evenement binnen 4 dagen plaatsvindt kan er vanuit heel Nederland van maan dag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur voor zeer veel evenemen ten worden gereserveerd door te bellen naar 020-273181. Half maart begint er in het VJV Middelburg een vormingscursus 'hoe begin ik voor mezelf. As pecten van een kleinschalig be drijf in de vorm van een collectief, stichting of andere constructies komen aan de orde. Ook vorig jaar hield het VJV aan de Latijnse Schoolstraat een dergelijke cur sus. die - aldus het VJV - een groot succes werd. Aanmelden kan bij het VJV: 01180-16278. Wandelsportvereniging 'Willen is kunnen' houdt zaterdag 3 maart een 'pannekoektocht'. De start is om 13.30 uur bij het clublokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen. De afstanden die gelopen worden zijn 5 en 10 kilometer. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een pannekoek en een vaantje. De jaarvergadering van Werken de Jongeren CNV district Zeeland is op vrijdag 9 maart om 19.30 uur in de Prins van Oranje in Goes. Het thema is de inkomenspositie van jongeren en de aantasting daarvan. Voor de discussie zijn de Zeeuwse tweede kamerleden Bei- nema (CDA), Van der Doef (PvdA). Eversdijk (CDA) en Te Veldhuis (VVD) uitgenodigd. Meditatiecentrum 'Surati' in de Brakstraat in Middelburg begint maandag 12 maart met een cursus Gestalt. De begeleiding is in han den van de therapeut Luk Schol ten en Ma Puja Azima. De cursus duurt zeven weken: iedere maan dagavond vanaf 18.30 uur. Ook wordt er een Gestalt-weekend ge houden op 13. 14 en april. Voor meer informatie: 01180-38198. De Middelburgse Vredesbewe ging staat zaterdag 3 maart weer stil in de kring uit protest tegen de kernbewapening. De Stille Kring staat van 11.30 tot 12 uur op de hoek Lange Delft/Koorkerkstraat in Middelburg. De Middelburgse voetbal en atle tiekvereniging/ Middelburg neemt zaterdag 3 maart om 14 uur een vernieuwd clubhuis in ge bruik. Daarna is er van 15.30 tot 18 uur open huis in het clubhuis aan de Nadorstweg. Het clubhuis is mede door een aandeel van be drijven uitgebreid met een kleed gelegenheid, een douche, een nieuwe bestuurskamer en een kantoortje voor het maken van het clubblad. De landelijke vereniging Kind en Ziekenhuis heeft ook op Walche ren een werkgroep die zich bezig houdt met het welzijn van het kind voor en na een ziekenhui sopname. De contactpersonen zijn bereikbaar op de telefoon nummers: 01180 - 15612 ofOl 184 -64831. Het thema van de jeugdmuseum dagen op 6 en 8 maart in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle is dit jaar 'allemaal beestjes'. De uiterste intekenda- tum voor deelname is vrijdag 2 maart. De activiteiten op deze dagen bestaan uit een strandwan deling een eventueel plankton vissen, het bekijken van materiaal onder de microscoop, een prijs vraag, een film. een speurspel en creativiteit in de educatieve ruimte van het museum. Het pro gramma begint beide dagen om 10 uur. maar de toegangsbewijzen moeten om 9.30 worden afge haald. Intekenen kan bij het mu seum of telefonisch vóór 2 maart: 01188-2620. Vrouwen die zwanger zijn of plannen in die richting hebben kunnen zich laten informeren via een cursus van het Vormingswerk Jong Volwassenen Vlissingen en de Kruisvereniging Vlissin- gen/Souburg. De onderwerpen zijn: je eigen lichaam en de groei van de baby tijdens de zwanger schap. voeding en verzorging van de baby en postnatale depressie. De cursus begint vrijdag 9 maart van 9.30 tot N.30 uur in het ge bouw van de Kruisvereniging. Leliënlaan I in Vlissingen en ver der iedere week op dezelfde tijd en plaats. Aanmelding en infor matie: 01184-17819 of 01184-15175. Wie de Vleeshal tussen 17 februari en 12 maart binnenwandelt, zal deze 22,5 graden naar het magne tische noorden verplaatst vinden. William Verstraeten wil een in druk geven hoe het stadhuis tot ongeveer de helft van de 18e eeuw zou hebben gestaan. Bij het binnen komen van de Vleeshal bemerkt de bezoeker di rect de herplaatsing. Hij kan daar niet omheen, wel doorheen. De bedoeling is een beeld te geven van de plaats van het stadhuis tot ongeveer 1745. Verstraeten heeft dit gerealiseerd door de oostelijke muur letterlijk te reconstrueren. Daardoor is de hal in twee ge deelten gescheiden. De eerste ruimte geeft de richting aan van de herplaatsing. Om het zo realis tisch mogelijk te maken, hangen foto's van de luiken aan deze muur. In de tweede ruimte, via een trapje te bereiken, hangen enkele koper gravures van Mid delburg. Deze oude kaarten zijn voorzien van hulplijnen ter ver duidelijking van de herplaatsing. Het kompas in deze ruimte dient hetzelfde doel. De twee-deling plaatst de bezoe ker in een bewust gevoel van ruimte. Het geheel vormt de in- stallatie; het werk voor deze ruimte. Het werk vraagt om een actieve deelname van de toe schouwer. £ijn werk zet aan tot vragen: de kunst wordt een doel op zich. Verstraeten ontving in 1982 de aanmoedigings prijs voor jong Zeeuws talent. Mede door deze prijs, zijn niveau en Zeeuwse herkomst kan hij in de Vleeshal exposeren. A. van Gemert. hoofd van het Organisatie Bureau Cul turele Zaken, hoopt met exposi ties als deze de nieuwe ontwikke lingen binnen de beeldende kunst te stimuleren. Kunst uit de Vlees hal pretendeert een soort docu mentatie te zijn van de nieuwste inzichten. Dank zij dit beleid heeft de Vleeshal zich verzekerd van een internationale en nationale bekendheid. De installatie "Herplaatsing van het Stadhuis", vormt het tweede deel van het project. "Een berg verzetten. 1982-85". W. Verstrae ten ziet het als logisch gevolg op zijn vorig werk. waarbij de Vlees hal als geschikte ruimte plaats doet. Verstraeten hoopt op een brede belangstelling. De installatie is te bezichtigen van dinsdag tot en met zaterdag van 13-17 uur, en op zondag van 14-17 uur. Clubhuis Het Woltershuis in Vlissingen houdt voor de jeugd tijdens de crokusvakantie een aantal activiteiten. Maandag 5 maart kunnen de kleintjes van 4 tot 6 jaar carnaval komen vieren van 14 tot 16 uur. Er worden maskers gemaakt en limonade gedronken. Het carnavalsfeest voor de 6 tot 12 jarigen is dinsdag 6 maart van 14 tot 16 uur. Die zelfde dinsdag is er voor de 10 tot 15 jarigen een strandwandeling van 19.30 tot 22.30 uur. Vertrek punt is Het Woltershuis aan de Hogeweg. Woensdag 7 maart kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar zich de hele middag in het club huis vermaken met bijvoorbeeld iets koken, handenarbeid, een spelletje doen of naar een teken- filmpje kijken. Deze spelmiddag duurt van 14 tot 17 uur. Kinderen van 6 tot 12 jajr kunnen ook dit jaar weer met de stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissin gen op zomerkamp. Ditmaal wordt het kamp echter niet als voorgaande jaren opgeslagen in Brabant, maar in Zeeuws-Vlaan- deren. Het zomerkamp duurt van 14 juli tot en met 21 juli. Belang stellenden kunnen terecht bij Het Woltershuis, 01184-14660. Fietskamp Tieners van 13 tot 16 jaar kunnen van 7 tot en met 14 juli meefietsen met de stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissingen. Het fietskamp wordt net als voorgaande jaren opgeslagen in België. Wie interes se heeft kan bellen naar Het Wol tershuis. 01184-14660. ln buurt- en clubhuis Marnix in West-Souburg wordt weer een achttal cursussen gegeven. Maan dags en vrijdags van 9.30 tot-11.30 uur zijn er vrouwen praatgroepen. Engels voor gevorderden wordt 's maandags gegeven van 13.30 tot 15 uur. De cursus 'Zelf kleding maken' is op maandag van 19.15 tot 21.30 uur en op donderdag van 9.15 tot 11.30 uur. Spinnen en wolverven gebeurt dinsdags van 9.30 tot 11.30 uur. Woendags is er van 9.30 tot 11.30 uur een creatie ve ochtend. Tënslotte de cursus schoonheidsverzorging op woens dag van 20.30 tot 22 uur en brooddeegfiguren maken op don derdag van 13.30 tot 15 uur. Van de klusjescursus zijn dag en tijd nog onbekend. Voor inlichtingen en opgave: 01184-67022. V rouwenberaad Woensdag 29 februari om 9.30 uur houdt het CDA-vrouwenbe- raad een bijeenkomst in het jeugdgebouw van de Petruskerk. dr. Ottestraat in Vlissingen. Het CDA-gemeenteraadslid M. Lorier spreekt die morgen over het CDA discussierapport 'Van verzor gingsstaat tot verzorgingsmaat schappij'. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen vanaf zaterdag 10 maart meedoen aan jazz-ballet in het Woltershuis in Vlissingen aan de Hogeweg. Het ballet voor jongens en meisjes begint om 10.30 uur. Opgave en inlichtingen: 01184-14660. Carnaval Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen overhan digen zaterdag 3 maart om 11.11 uur de sleutel van de stad aan de carnavalsvereniging De Stoepe- schieters in wijkcentrum Midden hof, Kanaalstraat in Oost-Sou burg. De vergadering van de sectie Beeldende Kunst van de Culture le Raad Vlissingen van 1 maart is verplaatst naar dinsdag 6 maart om 19.30 uur in Welzijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen. AAP, NOOT, MIES... De inzendster van deze foto van de Gravenstraatschool in Middel burg, woont nu in Rotterdam. Het is mevrouw R. van Soes^-Boon. Zij meldt dat het om de vierde klas gaat, maar zegt niet in welk jaar. Zij noemt de volgende namen. Eerste rij: Meneer de Hullu, Wil lem Jongepier. Klaas Ton. Piet Wattel. Piet v. Ouwerkerk. Gerrit v. Doornen. Jan Roose. Jaap v. Ouwerkerk, Anton Dey, Johan Hondsmerk. Tweede rij: Juffr. Flipse. Franden Berkeveld. To Wiegel. Pietje Zee- veld, Jaantje Kcrkhove. Marie Dijkgraaf, Rika Boon. Derde rij: Frans Geldof. Arie Huybregtse. Jo Hommes. Betje Maas, Kaatje Dekker. Meneer Blijdorp. Marie de Boks. Tannetje Janse. Bets Walraven. Bets Wat- tel. Piet Neve. Leo Quist. Vierde rij: Bram Spruit. Arend v.d. Sloot. Arie Joosse. Cor Ant- heunisse. Piet Cornelisse, Jan Le gerstee, Annie Cornelisse. Lieven Kingmans. Piet Boorsma. Jo Gi- deonse. Jo v. Zoelen. Ook deze foto is weer te bestellen bij de redactie van dit blad. De foto kost ƒ7.50. U kunt betalen met een cheque (dan svp op naam van Ruben Oreel. onze fotograaf) of met geld. dat van de PTT aan getekend moet worden. Het adres. Postbus 5017. 4330 KA in Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7