IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL BEJAARDEN WONINGEN IN WEST-SOUBURG WAT ER VRIJDAG ZOAL IN DE RAAD' KOMT OVERNAME WEG GEDEELTEN VAN PROVINCIE HERINRICHTING SCHELDE- EN PASPOORTSTRAAT Informatiepagina van de gemeente Vlissingen DE VLISSINGER Woensdag 29 februari 1984 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337/ Van Stichting Rusthuizen Gereformeerde gemeenten KERMIS OP ZONDAG KREDIET VOOR NIEUWE SCHOOL ROERSTRAAT VLISSINGEN EN HET WEGSCHAP COMMISSIE DETAILHANDEL HERKEURING MATEN EN GEWICHTEN .EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER W. WISSE //AW 'W// ^V/7^ ^J// //AW ACx 7' 7/ De Stichting Rusthuizen der Gereformeerde gemeenten in Zeeland heeft, met medewerking van het gemeentebestuur, een bouwplan ontwikkeld voor 25 bejaardenwoningen aan de Noordbeekseweg. Om dit bouwplan te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan West-Souburg nodig (3e planverandering). Er is inspraak mogelijk op het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan. Alle omwonenden hebben hierover deze week bericht van de gemeente ontvangen. Tot voor enkele jaren stond op het nu braakliggende terrein aan de Oosterbaan-Noordbeekseweg een kleuterschool. Het bouwplan dat nu voor dit terrein is ont wikkeld omvat 25 bejaardenwo ningen in twee en drie lagen. In verband met het karakter van de omliggende wijk en de beschik bare ruimte vinden burgemees ter en wethouders daarbij een zeker "accent" aanvaardbaar. WIJZIGING BESTEMMINGS PLAN Om de woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het geldende bestemmingsplan West-Souburg nodig. De be stemming van het terrein moet namelijk worden gewijzigd van "openbare en bijzondere doe leinden" in "woondoeleinden". MOGELIJKHEDEN INSPRAAK Op de wijziging van de bestem ming van het terrein ten behoeve van het bouwplan voor de be jaardenwoningen is inspraak mogelijk. Het indienen van in spraakreacties is alleen schrifte lijk mogelijk. Alle reacties moe ten vóór 9 maart a.s. bij de ge meente ontvangen zijn om bij de Normaliter vergadert de gemeenteraad iedere laatste vrijdag van de maand. Omdat vorige week de raad de begroting behandelde moest de februarivergadering een week worden uitgesteld. Deze week zien de raadsleden elkaar weer allemaal vrijdagmiddag. De aanvang van deze vergadering is om twee uur. In de tweede alinea vindt u een compleet overzicht van de voorstellen die de raadsleden te behande len krijgen. Elders op deze pagina worden, in verschillende artikelen en berichten, enkele voorstellen nader toegelicht. De voorstellen kunnen verder worden ingezien in de informatiehoeken. De achter liggende stukken bij het Stafbureau Voorlichting en Inspraak in het stadhuis. Wanneer u naar de vergadering komt hoeft u, voor de agenda, deze pagina niet mee te nemen. Op de publieke tribune ligt namelijk een populaire raadsagenda voor u gereed. De raadsagenda ziet er als volgt uit: Opening. Goedkeuring van de notulen van 25 november 1983. Mededelingen. Over te leggen stukken. Te behandelen punten: 1-1 Ontslag directeur Gemeente lijke Sociale Dienst 2-1 Vaststelling structuurnota inzake de ontwikkeling van Laumerenburg. 2-2 Kermis op zondag. 2-3 Wijziging gemeenschappe lijke regeling Bestuursschool. 2-4 Wijziging artikel D 12 Alge meen Ambtenarenreglement. 2-5 Aanvaarden schenkingen. 2-6 Herinrichting Scheldestraat. 2-7 Herinrichting Paspoort straat. 2-8 Vaststelling 'Reglement Me dezeggenschap 1983'. 3-1 Wijziging verordening ram penbestrijding. 5-1 Wijziging garantie geldle ning ad 700.000,- ten behoeve van de woningbouwvereniging Sint Willibrord. 5-2 Garantie geldlening Ver. Verb. Volkshuisvesting ad 5.745.000,- 5-3 Wijziging verordening gel delijke steun huisvesting gehan dicapten. 6-1 Wijziging gemeenschappe lijke regeling Wegschap Wal cheren. 6-2 Krediet aanschaf materieel en beveiliging dienstgebouwen afd. beplantingen. 6-3 Krediet dichtmaken bunkers in tuin voormalige Willeu III- kazerne. 7-1 Overname weggedeelten provincie Zeeland. 7-2 Verkoop grond aan de Ger- brandystraat. 7-3 Verkoop landbouwgronden. verdere besluitvorming te kun nen worden betrokken. Het ont werp van de planverandering en het bouwplan met de gevelteke ningen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis en in de gemeen telijke informatiehoek in het wijkcentrum "Aldegonde" in Westerzicht. Na 9 maart zal wor den bezien om welke reden de reacties wel of niet in het plan kunnen worden opgenomen. Alle reacties en het ontwerp-bestem- mingsplan zullen worden be handeld in een openbare verga dering van de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening op dinsdag 13 maart 1984 om 19.30 uur in het stadhuis. De insprekers (en an dere belangstellenden) kunnen dan mondeling reageren en eventueel hun reactie toelichten. TER VISIE-LEGGING Burgemeester en wethouders zullen het ontwerp-bestem- mingsplan op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening ge durende één maand ter visie leg gen in april 1984. Het indienen van bezwaarschriften (formeel, dus op grond van de wet) is alleen gedurende deze periode moge lijk. Het naar aanleiding hiervan al dan niet aangepaste ontwerp- bestemmingsplan zal daarna nogmaals worden behandeld in een openbare vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke or dening waarna de gemeenteraad tenslotte een beslissing zal ne men. Het over te nemen deel van de parallelweg van de Nieuwe Vlissingseweg, links (foto Cor Schuilwerve). Komende vrijdag behandelt de gemeenteraad een voorstel van bur gemeester en wethouders voor de overname van de provincie van twee weggedeelten: de Gerbrandystraat en de parallelweg van de Nieuwe Vlissingseweg. Bij eerstgenoemde straat gaat het alleen om het onderhoud, bij de tweede om zowel beheer, onderhoud als eigen dom. Reeds in 1972 nam de gemeente van de provincie het eigendom, beheer en onderhoud van de Gerbrandystraat over. Er werd toen echter overeengekomen dat het daadwerkelijke onderhoud door en op kosten van de provin cie zou blijven gebeuren. Dit, totdat de nieuwe Sw 14 (een weg achterlangs de Gerbrandystraat) in gebruik zou zijn genomen. Vooruitlopend hierop wilt de provincie nu al het daadwerke lijke onderhoud aan de gemeente overdragen. B. en w. hebben daar geen bezwaar tegen. Onder meer omdat de provincie bereid is aan de gemeente de onderhoudskos ten te vergoeden én een bijdrage kan worden verkregen in het kader van de Wet uitkering we gen. Bovendien investeerde de provincie onlangs al een behoor lijk bedrag in de verbetering van een slecht stuk. Het aanbod tót overname van de parallelweg van de Nieuwe Vlis singseweg ligt in het vervolg van de reconstructie van die weg. De parallelweg heeft nu een duide lijke functie van ontsluitingsweg van de daaraan gelegen wonin gen. Daarom kan nu die weg als een gemeentelijke weg worden aangemerkt. 7-4 Aankoop Slijkstraat 40. 7-5 Aankoop Bellamypark 9 en 11 en Hellebardierstraat 10. 7-6 Verlenen rechten voor erf pacht en opstal voor kiosk op boulevard. 7-7 Aankoop Palingstraat 39. 8-1 Krediet herstel dak molen 'De Pere'. 8-2 Krediet voor realisering van eew prot. chr. scholencomplex aan de Roerstraat. 12-1 Vaststelling begrotingswij zigingen. Vrijdag as. zal door de gemeen teraad worden besloten of de kermis voortaan al dan niet op zondag mag 'draaien'. De grootst mogelijke meerderheid van het college stelt voor dat wél te doen en daartoe de algemene politie verordening te wijzigen. Wel zal als voorwaarde in die verorde ning worden opgenomen - als de raad akkoord gaat - een machti ging voor b. en w. Daarmee zul len b. en w. de uren van open stelling van de kermis kunnen vaststellen. Dit met inachtne ming van de zondagswet. In ar tikel 2 daarvan staat dat het is verboden op zondagen en daar mee gelijkgestelde dagen in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare ere dienst 'zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt ge hinderd'. Een en ander zou kun nen resulteren in het aanwijzen op zondag van uren, waarop de kermis wel mag zijn geopend, maar tijdens welke geen muziek mag worden gemaakt of ge luidsapparatuur gebruikt. Dergelijke 'benauwende'situaties in de Paspoortstraat zullen binnenkort tot het verleden behoren! (foto Cor Schuilwerve). Twee winkelstraten in de gemeente zullen er heel wat aantrekke lijker uit gaan zien. Althans, als de raad vrijdag akkoord gaat met de herinrichting van de Scheldestraat in Vlissingen en de Paspoortstraat in Oost-Souburg. Uit de voorstellen van b. en w. blijkt dat daarvoor respectievelijk 216.540,- en 96.470,- uitgetrokken moet worden. Dat bedrag hoeft bij geen van beide straten geheel door de ge meente op tafel te worden gelegd. In de uitvoering van het plan Het was in mei 1979 dat de ge meenteraad besloot medewer king te verlenen aan de stichting van een protestants-christelijke kleuter- en lagere school in Oost-Souburg. Aanvankelijk had men daarbij het oog op een plaats ten noorden van het sportveldencomplex aan het Koopmansvoetpad. Later werd dat, op initiatief van schoolbestuur en ouders, het ter rein aan de Roerstraat/Linge- straat. Voor de realisering van het complex komen er vier nieu we semi-permanente lokalen. Bovendien zal gebruik w;orden gemaakt van de bestaande loka len (2) van de protestants-chris telijke kleuterschool Klein Schoonenburg en de openbare kleuterschool Piggelmee (2). De kosten die met dit alles ge moeid zijn worden geraamd op 1.179.600,- B. en w. vragen de geueenteraad dit bedrag be schikbaar te stellen. De raad be slist daar vrijdagmiddag over. Van bovenstaand bedrag wordt een groot deel door het rijk ver goed. Voor rekening van de ge meente blijft 64.658,— Scheldestraat draagt het rijk 60.200,- bij. De middenstanders blijven er niet achter en betalen samen 80.000,- Voor de Pas poortstraat komt het rijk over de brug met 36.570,- De bijdrage van de winkeliers komt hier op 48.000,- SCHELDESTRAAT Het herinrichtingsplan voor deze straat heeft alleen betrekking op het trottoirgedeelte. Een moge lijk opnieuw inrichten van het straatdeel is namelijk gekoppeld aan de rioleringswerken. Daar voor ontbreken echter op korte termijn de financiën. Wel zal er op het wegdek een belijning voor een aparte fietsstrook worden aangebrac. In het plan is groot belang toege kend aan de functie van de trot toirs als verblijfsruimte, in rela tie tot haar functie in de buurt. Op verschillende plaatsen wordt door het uitbouwen van de ver- keershoeken een duidelijker en veiliger verkeersbeeld in de straat verkregen. Deze verbre dingen zijn zoveel mogelijk zo danig gekozen, dat deze tegen over elkaar liggen. Daarmee wordt een onderlinge relatie ge legd tussen de twee zijden van de straat. Het trottoir zal worden ingericht met plantenbakken, banken en prullebakken. De winkeliers ontwikkelen plannen om op het trottoirgedeelte diver se straatelementen te plaatsen, bijvoorbeeld een pergola. Zoals nu al is gebeurd bij de Verkuijl Quakkelaarstraat worden de trottoirs doorgetrokken en bete geld in constrasterende kleuren en met willekeurige motieven. PASPOORTSTRAAT De verwachting is dat het woon- en leefklimaat in de Paspoort straat d( ir de herinrichting aanzienlij zal worden verbe terd. Zo zé het doorgaande ver keer - incl isief de bussen - niet meer door e straat komen als de Karolingenoaan is voltooid. Voor voetgangers en fietsers wordt de straat mede daardoor heel wat veiliger, ook al omdat de trottoirs een minimum breedte van 1,80 meter zullen krijgen. Momenteel zijn deze op sommige plaatsen net zestig cm. breed! Weliswaar komen in de nieuwe inrichting trottoff en straat op één hoogte te liggen; er komt echter een dui delijke afscheiding tussen bei den. Dit, door kleurverschillen en het plaatsen van paaltjes. De mogelijkheid tot langsparkeren aan één zijde zal verdwijnen en worden vervangen door par keervakken. Voor het zoge naamde 'winkelparkeren' zullen parkeerplaatsen worden aange legd langs de Karolingenbaan. Als de winkelstraat dankzij de nieuwe inrichting straks het predikaat 'winkelerf' mag dra gen, zullen auto's en (bromfiet sers er 'te gast' zijn. Om hun snelheid te beperken zullen er daarom om de dertig meter ver springingen in de rijstrook wor den aangebracht. Uiteraard zul len ook in de Paspoortstraat bankjes, fietsklemmen, sfeer verlichting en groenvoorziening komen. "Nu na jaren uiteindelijk een wijziging van de verdeelsleutel naar een voor Vlissingen meer aanvaardbaar kostenniveau tot stand kan komen zijn wij van mening dat de deelname van de gemeente aan de gemeenschap pelijke regeling kan worden voortgezet". Dit schrijven bur gemeester en wethouders in het voorstel aan de gemeenteraad 'in' het Wegschap Walcheren te blij ven. De kwestie van deelname aan het wegschap speelt al een hele poos. Al verscheidene jaren wezen vertegenwoordigers van de ge meente binnen het College van Beheer van het wegschap op de relatief hoge bijdrage van de gemeente in het schap. In de tot op heden gehan teerde verdeelsleutel speelde het aantal inwoners en de kadastrale oppervlakte een belangrijk rol. Voor de gemeenteraad was dat vorig jaar aanleiding te besluiten uit het wegschap te treden. Ge zien de ernstige gevolgen die die stap voor het wegschap zou kun nen hebben werd een coumissie ingesteld. Die kwam met een ad vies voor een nieuwe verdeel sleutel. Daarin wordt met name uitgegaan van de oppervlakte van de wegen en de beplanting erlangs. In de ogen van b. en w. zijn dat de factoren die voor een juiste verdeling van belang zijn. Volgens de nieuwe verdeelsleutel komt de gemeentelijke bijdrage op 305.417,-Dat is ruim 61.000,- minder dan volgens de huidige sleutel. B. en w. stellen de raad voor akkoord te gaan met de wijziging van de verdeelsleutel. Doen ook de andere deelnemers in het Wegschap dat (gemeenten en waterschapen) in meerder heid dan zal de raad te zijner tijd worden voorgesteld het eerder genonen besluit tot uittreding weer in te trekken. Volgende week maandag, 5 maart, vergadert in het stad:ïuis de commissie van advies en bij stand voor de detailhandel. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. De te bespreken stukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. Volgende week woensdag (7 maart) wordt er in het gebouw 'Rehoboth' te Souburg zitting gehouden voor de herkeuring van maten, gewichten en meet werktuigen. Inwoners van Ritt- hem en Oost- en West-Souburg kunnen daartoe in het gebouw aan de Rehobothstraat 2 terecht van 10.30- tot 12.00 uur en van 13.00- tot 15.00 uur. Voor de inwoners van overig Vlissingen is donderdag 8- en vrijdag 9 maart de commissieka mer in het stadhuis gereserveerd. De openingstijden zijn daar op donderdag van 10.30- tot 12.00 uur en van 13.00- tot 15.00 uur. Vrij dag zijn ze iets afwijkend, van 10.00- tot 12.00 uur en van 13.00- tot 14.30 uur. De herkeuring wordt uitgevoerd door medewerkers van de dienst van het ijkwezen. Deze dienst zal vantevoren zoveel mogelijk op roepingen versturen. Het is ech ter mogelijk dat niet al die brie ven op de goede plaats terecht komen. Echter, de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproep ontvangen! Er hoeven voortaan overigens alleen gewichten ter herkeuring te worden aangeboden. Wél moeten maten en meetwerktui gen met een jaartalmerk 80 of voorafgaand nog eenmaal ter herkeuring worden aangeboden. Wél moeten maten en meet werktuigen met een jaartalmerk 80 of voorafgaand nog eenmaal ter herkeuring worden aangebo den. Best kans dat u de volgende week niet kunt. In dat geval wordt aangeraden niet tot de volgende Vlissingse zitting te wachten. De nu op de gewichten voorkomende ijkmerken zullen dan namelijk zijn vervallen (het jaartalmerk 81 is geldig tot eind 1985, het jaartalmerk 82 tot eind 1986). Voor herkeuring kunt u tussentijds nog terecht bij het ijkkantoor in Dordrecht (Hugo de Grootplein 1), elke woensdag van 09.00-12.00 uur en van 13.30- 16.00 uur. Voor de herkeuring en het juste ren (het weer op het goede ge wicht brengen) van gewichten moet keurloon en justeerloon worden betaald. De bezuinigingen die de gemeente heeft moeten doorvoeren om de begroting voor 1984 sluitend te krijgen, zijn voor u allen merkbaar. Het zou ook raar zijn als je als gemeente eerst drie miljoen en later vijf miljoen zou bezuinigen en dat daar niets van te merken zou zijn. Openbaar groen Neem nu bijvoorbeeld het openbaar groen. Daar is de volgende afweging gemaakt. Het werk aan bomen heeft voor jaren effect, het werk aan heeste- rachtigen een jaar en gras een week. Er zijn niet genoeg mensen om alles opti maal uit te voeren. Nu eisen bomen in een stedelijk gebied, zeker daar waar het, zoals in Vlissingen, bijna altijd waait en een wat zoute neerslag is, veel zorg. Dat betekent dus dat het onder houd van gras wat minder wordt. Daar mee wordt het, dat besef ik goed, war minder toonbaar. Een ander hoofdstuk is het onderhoud van de banken. We hadden er in de gemeente 450 slaan. Daarvan zijn er inmiddels een 150 weg gehaald. Daarover word ik wel eens op gebeld met de vraag: die ene bank bij mij in de straat, waarom nu net die. Eentje meer of minder maakt toch niet uit!" Inderdaad, één niet, maar uit deze cijfers blijkt dal hel er om heel wat meer gaai. Die banken moeten allemaal on derhouden worden en dat kost tijd en geld. De banken waarvan we merken dat die niet of weinig worden gebruikt halen we dus Weg! Riolering Ondanks de bezuinigingen is het de be doeling in de late herfst van dit jaar een begin te maken met de vernieuwing van de riolering lussen de watertoren in de Badhuisstraat en het lozingspunt bij de Paardenstraat. Tot dit werk behoren de bouw van een bergingskelder voor rioolwater aan de Paardenstraat, de bouw van een pompgemaal aan de Ste- nenbeer en het leggen van rioolafvoer leidingen door de Kleine Kerkstraat, Wagenaarslraat, Vrouwenstraat, Sint Sebastiaanstraat, Schutterijsiraat, Scherminkelstraat en Walst raat (een klein deel) om zo via het Betje Wolff- plein en door de Badhuisstraat de aan sluiting bij de watertoren te bereiken. Dit werk maakt deel uit van een mil joenenproject waarbij het Vlissingse rioolwater, in tegenstelling tot nu via de Paardenstraat, via de te bouwen riool waterzuiveringsinstallatie bij Ritthem, gezuiverd de Westerschelde zal moeten bereiken. Ik vind het beschikbaar stel len van veel geld voor deze werken ver antwoord omdat ik van mening ben dat een goede riolering een eerste welzijns voorziening voor ons allemaal is. Stadsvernieuwing Ook in de stadsvernieuwingsgebieden zal dit jaar nog heel wat van de grond moeten komen. Zo hoop ik dat het col lege in april of mei a.s. aan de raad een krediet kan vragen voor uitvoering van het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van hel Bellamypark, de Nieuwen- dijk en de Zeilmarkl. De bedoeling is dan dat nog voor de zomer kan worden begonnen met aanleg van de parkeer plaatsen op het zuidelijk deel van het Bellamypark en na de kermis met Nieuwendijk en Zeilmarkt. Ook moet dit jaar worden begonnen met de bouw van een aantal verspreid over de bin nenstad liggende huurwoningen in o.a. Groenewoud, Branderijstraat en Dort- mansstraat. Tenslotte zal eind dit jaar de eerste paal de grond in gaan voor de 50 huurwoningen verspreid over 5 blok ken in de Spuistraat. Fietsstrook boulevard Tot slot nog iets over de fietsstrook op Boulevard Evertsen. We zijn er achter gekomen dat deze niet aan bepaalde eisen voldoet. Binnenkort zal het colle ga dan ook met een voorstel in de ver- keerscommissie komen om de strook "af te schrapen", van rode steenslag voor zien en te markeren met een onderbro ken witte streep en enkele fietssymbolen in wit.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5