Nationaal solo-festival in schouwburg te Goes II Tr 235,- 422,- 475,- 650,- 475,- 398,- 525,- 950,- 425,- 285,- 445,- 295,- 215,- 589,- 420,- 598,- 439,- 425,- 325,- 259,- 279,- 398,- 345,- 325,- 695,- 450,- 479,- 498,- 379,- 325,- 249,- 550,- 110,- 279,- SUPERVOORDELIG TAPIJT! 15% KORTING 79,- 198,- 298,- 79,- 59,- 99,- Adverteren de Faam -de Vlissinger wijst U de weg Adverteren is bekend blijven 70% WOL "LUGANO" BERBER "LONDON" BERBER 100% NYLON 100% NYLON NYLON BERBER BERBER "KASBAH" BERBER BERBER BERBER BERBER "PRINCESS" NYL0N 80% WOL BERBER NYLON "BONN" 80% WOL "0RLY" BERBER 80% WOL BERBER NYLON "BORDEAUX" BERBER 80% WOL BERBER 80% WOL 80% WOL "0BR0N" BERBER grove nop NYLON "PYRAMIDE" 80% WOL "BAGDAH" NYLON WALES' BERBER 80% WOL BERBER "METRO" NYLON "MARINO" 100% NYLON BAZEL", 100% NYLON "MADRID" BERBER "HILTON" COUPON BRILJANT Runst van vluchtelingen in Wandelkerk Twee zaterdagen in mei voor profs en amateurs 465 x 400 donkerblauw. 790 x 500 donkerblauw. 530 x 400 donkerblauw. 310 x 390 donkerblauw. 700 x 400 donkerblauw. 430 x 380 donkerblauw. NU 375,- NU 595,- NU 275,- NU 145,- NU 425,- NU 195,- EDEL MANAGUA 100% polyamide 400 breed, 5 jaar garantie. GRATIS GELEGD! Elders gezien voor 109.- bij ons BONAPARTE 100% WOL 400 breed. GRATIS GELEGD. NYLONTAPIJT "ALLURE" 400 breed, op legklare foamrug KAMERBREED N0VIL0N "VIVA" ZWAAR WOLLEN BERBER "PRADO" VINYL 200 breed. NU ALLEEN BIJ ONS NOP VINYL 200 breed. Kost elders 39,- HEUGA TEGELS op alle kwaliteiten KATOEN TAPIJT "COTTON DREAM" WOLLEN BERBER "INCA" ZWAAR NYLONTAPIJT "MARBENA" KQ ZWAAR WOLLEN BERBER BONAPARTE "MADELEINE" VELOURS In mei wordt in Goes een natio naal solofestival gehouden. Zater dag 19 mei krijgen amateurs uit het hele land in De Prins van Oranje te Goes gelegenheid om hun talent te presenteren, de week erop komen beroepsmensen aan bod. De komende dagen wordt in het hele land aandacht gevestigd op dit solofestival, waarvan men hoopt dat het een traditie wordt. Men hoopt er amateursolisten voor wie de weg naar het podium vaak is geblokkeerd, een kans mee te geven en bovendien denkt men er liet grote publiek enkele plezie rige dagen mee te bezorgen. Het festival duurt twee maal twaalf uur. De organisatie van het festival is in handen van de Stichting Thea- terhureau "Uit in Zeeland" in sa menwerking met "Uit in Goes". Beide dagen tussen elf en elf zul len amateurs en beroepskunste naars op het podium staan. Aller eerst iets over het beroeps-solo- festival van zaterdag 26 mei. Dit gebeuren, dat o.a. wordt gesubsi dieerd door de gemeente Goes en de provincie Zeeland, zal zich doorlopend afspelen in de vele zalen en zaaltjes van deze schouwburg. Het festival belooft een bonte mengeling te worden van solo-kunstaanbod. waarbij zowel de grote als de kleine K vertegenwoordigd zullen zijn. Uit in Zeeland streeft naar een zo breed mogelijke opzet en hoopt met enkele tientallen beroepsar tiesten alle gebieden van solo kunst en solo-entertainment te belichten, van toneel tot poëzie, van klassieke muziek tot kindert heater. Voorafgaande aan deze dag voor beroeps-solisten organiseert Uit in Zeeland op zaterdag 19 mei 1984 een dag voor 'solo-amateurs', die eveneens in de Prins van Oranje te Goes zal plaatsvinden. Inschrijving tot deelname staat vanaf heden open voor niet-pro- fessioncle podiumkunstenaars uit het gehele land in de kategorieën solotoneel, kabaret. kleinkunst, poëzie, klassieke muziek, lichte muziek, zang. dans, mime. kin dertheater. poppentheater, klow- nerie. playback, goochelkunst en andere vormen van solo-enter tainment. Hoewel alle theater technische middelen, alsmede bijstand achter de schermen geoorloofd zijn, is het essentieel dat de deelnemers zich als solisten presenteren. Met andere woor den: men staat er dus - net als de beroepsartiesten op 26 mei - al leen voor. Overdag vinden de repetities plaats, welke tevens als voorse- lektie zullen gelden. Een selektie- kommissie bepaalt wie 's avonds van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur in 'blokken' van 10 minuten voor het publiek zullen optreden. Zodoen de ontstaat, analoog aan het 'be roepsfestival'. een gevarieerde avond in het teken van solo-kunst. De presentatie van deze avond is in handen van Hans van Willi- genburg. Diezelfde avond nog wijst een deskundige jury de winnaar of winnares aan. welke als hoofdprijs 'De Gouden Gans 1984' ontvangt. Het publiek kiest zijn eigen favo riet die dan 'De Vergulde Ganze- poot 1984' krijgt uitgereikt. Deze prijzen zullen ontworpen worden door een Zeeuws kunstenaar. (Ter informatie: de gans is een sym bool in het Goese gemeentewa pen). Verder krijgen beide win naars een kon tra kt aangeboden voor twee optredens tijdens het festival op 26 mei en kan Uit in Zeeland hen bovendien in het provinciale en landelijke theate raanbod introduceren. Formulie ren met deelnamevoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij: Uit in Zeeland. Postbus 124. 4330 AC Middelburg. De inschrijving sluit zaterdag 14 april 1984. Wat de verrichtingen van de amateurs betreft, deze worden niet alleen beoordeeld door een deskundige jury. maar ook het publiek heeft een stem in hel ka pittel. Hieronder geven we enkele van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen aan het amateurs-solofestival: Inschrijving tot deelname staat open voor niet-professionele po diumkunstenaars in de kategorieën solotoneel, kabaret, kleinkunst, poëzie, klassieke muziek, lichte muziek, zang, dans, mime, kin dertheater. poppentheater, klowne- rie. playback, goochelkunst en an dere vormen van solo-entertain- ment. Hoewel alle theatertechni sche middelen, alsmede bijstand achter de schermen geoorloofd zijn. is het essentieel dat de deelnemers zich als solisten presenteren. Met andere woorden: men staat er op het podium dus letterlijk alleen voor. Van 's morgens 11.00 uur tot 's middags 16.00 uur vinden de re petities (levens voorselekties) plaats. De selektiekommissie be paalt dan wie 's avonds van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur voor het voet licht zullen treden. Kriteria daarbij zullen onder meer kwaliteit en ver scheidenheid Zijn. Om uiterlijk 17.00 uur worden de deelnemers en de volgorde van opkomst bekend gemaakt. De keuze van en de inde ling door de selektiekommissie on der voorzitterschap van Jan A. de la Mar, dire kleur van Uit in Zeeland, is bindend. Iedere deelnemer treedt 's avonds 10 minuten op. Afwijkin- gen van I a 2 minuten zijn toege-, staan. Dit ter beoordeling van de presentator, Hans van Willigen- burg. De laureaten verklaren zich bereid tot deelname aan het festival voor beroepskunstenaars dat op zaterdag 26 mei van 11.00-23.00 uur plaatsvindt, eveneens in de Prins van Oranje. Zij zullen die dag beide twee keer optreden met een programma van minimaal 20 en maximaal 30 minuten. De win naar of winnares van "De Gouden Gans" ontvangt hiervoor een ho norarium van f500,- bruto, de winnaar of winnares van "De Ver gulde Ganzepool" een bedrag van f 350,— bruto. Uit in Zeeland kan de winnende deelnemers in het provinciale en landelijke theate raanbod introduceren. Deelnemers worden verzocht zo spoedig moge lijk in te schrijven door middel van een inschrijfformulier. De inschrij ving sluit op zaterdag 14 april 1984. De deelnemers doen voor eigen re kening en risiko mee. Men ver klaart zich door inschrijving bereid tot belangeloze medewerking aan mogelijke radio- en televisie-opna men in het kader van het festival. De deelnemers worden verzocht op het inschrijfformulier zo uitgebreid mogelijk informatie over het uit te voeren programma te verstrekken onder opgave van eventuele techni sche verlangens (licht, speelopper- vlak, geluid e.d.). De Faam en peVlissinger worden gelezen. f JtfMI Op heel Walcheren COUPONS! 360 x 480 van 359,-voor 650 x 400 van 750,-voor 600 x 500 NU "ZEUS" 1240 x 400 NU "COSMOS" 900 x 400 NU "MALM0" 750 x 400 NU. 460 x 500 NU 1120 x 500 van 1892,- NU 500 x 400 van 595,- NU 440 x 400 NU. 590 x 400 340 x 400 van 598,-voor 440 x 400 NU "PRISMA" 840 x 400. NU 510 x 500 NU 880 x 400 van 1095 - NU 560 x 400 van 890,-NU "NEW YORK" 500 x 400 van 795 - 500 x 400NU rood 400 x 400 van 396,-NU "NICE" 385 x 470 van 559,- "CALAIS" 320 x 480 van 645,- 460 x 400 van 735,-voor 335 x 400NU 1070 x 400 van 1275,-voor 620 x 400 van 929,-voor 610 x 370 groen van 789,- "MONS" 560 x 400 van 945,- 480 x 400 van 825,-voor 470 x 370 van 589,-voor 380 x 400 van 459,-voor 1000 x 400 van 980,-voor 310 x 300 van 250,-voor 480 x 400 van 459,-voor "CAESAR" op dubbele jute rug "ECLATANT" op dubbele jute rug, van 369,- voor 5 jaar garantie. GRATIS GELEGD. GRATIS GELEGD! Kost elders 119,- 400 breed, van 129,- nu voor 400 breed, op dubbele jute rug. Elders 229,- GRATIS GELEGD.400 cm. breed. Op legklare foamrug. Elders 109.- GRATIS GELEGD. 60% wol versterkt met 40% acryl. Op legklare foamrug, 5 jaar garantie. Kost elders 89.- Nu bij ons GRATIS GELEGD. Op legklare foamrug, 400 breed, 5 jr, garantie. Edlers 79,-vüy Versterkt met 20% acryl, 5 jaar garantie. GRATIS GELEGD. Kost elders 139,-. Nu bij ons 4 kleuren, 400 breed, op legklare foamrug, 5 jaar garantie. Gratis gelegd. Elders 98,50 nu bij ons in december 1983 is er een grote campagne "Vluchtelingen in Neder land" van start gegaan. Ook Middelburg kan kennis maken met deze campagne, die wordt gevoerd rond een reizende tentoonstelling van beeldende kunst van in Nederland verblijvende kunstenaars-vluchtelin gen. Het doel is om op grote schaal belangstelling en betrokkenheid te verwerven voor de vluchtelingen in ons land en de organisatie "Vluch telingenwerk Nederland", die voor de belangen van deze mensen op komt. Door de economische situatie in ons land. bestaat steeds duidelijker het gevaar voor toename van discriminatie van minderheidsgroepen. De bereidheid vluchtelingen te helpen bij het vinden van een plaats binnen onze samenleving neemt geleidelijk af. Het Vluchtelingenwerk kan waarschijnlijk maar een geringe bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen, maar ze meent er goed aan te doen. om zowel landelijk als plaatselijk, op een positieve manier aandacht te vestigen op vluch telingen binnen onze gemeenschap. In Middelburg zal de reizende tentoonstelling te bezichtigen zijn vanaf zaterdag 3 tot en met woensdag 7 maart in de Wandelkerk (onder de Lange Jan). De openingstijden zijn dagelijks van 10 tot 17 uur. Zondags gesloten. r

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18