Wolff en Deken Nieuwe regels winning grondwater WATERWINGEBIED VERBODEN TOEGANG ART: 461 WETB: V: STRAERECHT. houdt Groeneveld voor ogen! 't POTHUIS 't VROUWKE 10% KORTING OP DE VOORJAARSKOLLEKTIE 1984 I 't POTHUIS - 't VROUWKE t 10% KORTING I 1 OP DE I VOORJAARSKOLLEKTIE 1984 @PHiiE*a^ PROFITEER NU!! 10% KORTING WOL MARKLIN TREINEN MET KMBO Werkloosheid adverteren is bekend blijven DE FAAM - DE VLISSINGER ZEELAND IN DE PEN Woensdag 29 februari 1984 Op 1 maart a s. zullen de Grondwaterwet en de nieuwe Grondwaterverordening Zeeland in werking treden. Een aantal voorschriften voor het onttrekken van water aan de Zeeuwse bodem wordt dan veranderd. ZEEUWSE STAT EN 2 maart Meldingen en vergunningen Nieuwe aanvragen I N KKItOKl* Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, St. Jacobstraat 14. ook maandagmiddag geopend. 't POTHUIS 't VROUWKE KORTE GEERE 1 KORTE GEERE 3 MIDDELBURG -TEL. 26922 MIDDELBURG - TEL. 34869 MODE '84 - MODE '84- MODE '84- MODE '84 - MODE '84- MODE '84 -2 0 oo S MODE '84 - MODE '84 - MODE '84 - MODE '84 - MODE '84 - MODE '84 g SPECIAALZAAK DE "SNUFFELFOON" van^fLSlfnu 22.50 SPEELGOEDWINKELS MIDDELBURG 1 volle doos rechte en/of gebogen Marklin rails a 10 stuks (no. 5106 en 5100) ABDIJ In 1955 verscheen van dr. Hen- drika C.M. Ghijsen het werk "Dapper vrouwenleven", een biografie van Betje Wolff en Aagje Deken. "Waarom opnieuw een biografie van deze schrijfster?" zo vraagt de schrijver dr. P.J. Buijn- sters zich af in het voorbericht van een nieuwe levensbeschrijving die kortweg "Wolff en Deken" heet. Volgens Buijnsters lijdt de biogra fie van Ghijsen behalve aan een gebrek aan documentatie aan een nog fundamenteler bezwaar: de scherpe kantjes zijn weggewerkt ("meewarigheid") en het werpen van een sluier over Betje Wolffs erotische geaardheid. Vroegere biografen hebben evenmin oog gehad voor het patriottisch radi calisme van de beide dames. Het werk van Buijnsters valt in twee delen uiteen: Betje Wolff - Jeugd en huwelijksjaren èn Wolff en Deken - leven in duplo, met een tussendeel: hét verborgen leven van Aagje Deken. De au teur, hoogleraar te Nijmegen, heeft als studieveld speciaal de 18e eeuw. Door zijn grote kennis van dit tijdvak was hij de man voor een nieuwe biografie. Al spoedig komt hij tot de conclusie dat bij de sensatie van 1755 te Vlissingen zowel Ghijsen als Dy- serinck de verkeerde voor heb ben. Het verhaal is bekend: "Op 24 juli was Elizabeth Dekker ze- ventien jaar geworden. Daags daarna liet ze zich schaken door Matthijs Gargon, een op wacht geld gestelde vaandrig bij het Staatse leger. En hoewel Betje al heel gauw weer naar huis terug keerde, kwam zij door deze esca pade lelijk in opspraak binnen de kleinsteedse gemeenschap". De vader van Matthijs was niet ds. Petrus Mattheus Gargon, maar diens broer ds. Franciscus Henri- cus Gargon. De sterke kant van het nieuwe boek is het onderzoek in en van de bronnen. Er zijn beoordelaars, die haar hu welijk met de veel oudere predi kant Wolff hebben bekritiseerd in de zin van: de dominee heeft een levendige jonge vrouw twintig jaar lang opgesloten in zijn pasto rie. Een mariage de raison vraagt Buijnsters zich af. "Ak koord, maar was dat welbe schouwd niet het best denkbare huwelijk voor redelijke mensen?" Veel meer geëmotioneerd was Betje in haar talrijke vriendschap pen met jonge vrouwen en meis jes. "Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat Betje Wolff bepaald "viel" op jonge, lieftalli ge, voor haar intellectuele supe rioriteit openstaande meisjes. Haar werven om de gunst van de aangebedene werd echter soms zo nadrukkelijk dat het averechts NIEUWS Zoals in de dagbladen al is ge meld zijn er vorige week twee be langrijke Zeeuwse zaken aan de orde geweest: de veerdiensten over de Westerschelde en de ont zwaveling van de rookgassen van de te bouwen kolencentrale in Borssele. Wat de veerdiensten betreft heb ben gedeputeerde staten met de minister van verkeer en water staat afgesproken dat aan ver schillende Nederlandse werven zal worden gevraagd om prijsop gaaf voor een derde dubbeldeks- veertboot, bestemd voor de lijn Vlissingen-Breskens. Ook zal er bij de provinciale stoombootdien sten een efficiency-onderzoek worden gehouden. Gedeputeerde staten besloten vo rige week de beslissing over het verlenen van een vergunning voor de kolencentrale in Borssele een maand uit te stellen. Die maand tijd wil men gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden om een zuivering van 100% van zwaveldioxyde te kunnen bewerkstelligen. Beide zaken worden in de staten vergadering ter bespreking ge steld. De agenda wordt hiervoor enigszins aangepast. effect had." Van een duidelijk lesbisch karakter mag volgens Buijnster niet worden gesproken. Wel had Betje Wolff behoefte aan een levensgezellin die zij na de dood van ds. Wolff vond in de persoon van Aagje Deken. De bekendste roman in briefvorm van de beide vrouwen is "Sara Burgerhart". Het twee delen tel lende werk, waarin 175 brieven werden geschreven, werd een succes. Binnen enkele maanden werd de roman herdrukt. "Sara Burgerhart" wordt meestal gezien als een pedagogische boodschap aan jonge meisjes, maar volgens Buijnsters kan men er tevens een taakomschrijving in vinden voor "wise old woman", "een rol die Betje Wolff ambieerde". Overal in Nederland is grondwater aanwezig. Meestal wordt het op vrij geringe diepte in de bodem aangetroffen. In Zeeland is de hoeveelheid zoet grondwater zeer klein. Voor de voorziening in de waterbehoefte wordt meer en meer grondwater gebruikt. Hieraan kunnen echter nadelen verbonden zijn, zoals verzilting en uitdroging en schade aan gebou wen en andere werken door zet ting van de ondergrond. De be langen die met grondwater ont trekking zijn gemoeid worden wettelijk behartigd door de Grondwaterwet. De Zeeuwse grondwaterverordening geeft een nadere uitwerking van de lande lijke voorschriften. In tegenstelling tot voorheen zijn er nu ook regels voor het infiltre ren (inbrengen) van water in de bodem. Wie water aan de grond onttrekt doet dat meestal met een pomp vanuit een bron (put). Pomp en bron oftewel "de inrich ting" moet worden opgegeven aan gedeputeerde staten van Zeeland als het gaat om een bronbemaling of een proefont- trekking met een pompcapaciteit van meer dan 50 kubieke meter per uur of die in totaal langer duurt dan twee maanden. Verder moeten alle andere inrich tingen worden aangemeld die een capaciteit groter dan 5 m3 per uur hebben. Van alle gegevens wordt op het provinciehuis een register bijge houden, dat door iedereen koste loos mag worden ingezien. Voor het verstrekken van de nodi ge gegevens zijn eveneens op het provinciehuis speciale formulie ren verkrijgbaar. In de meeste gevallen zal een wa termeter moeten worden ge plaatst. Verder is in een aantal gevallen vergunning van gedeputeerde staten nodig, nl. voor: 0 bronbemaling of proefonttrek- king met een capaciteit van meer dan 50 m3 per uur of die langer dan 2 maanden duurt; 0 beregeningsinstallaties voor de landbouw met een capaci teit van meer dan 10 m3 per uur of met een hoeveelheid van meer dan 2000 m3 in een aaneengesloten periode van drie maanden; 0 overige inrichtingen met een capaciteit van meer dan 10 m3 per uur of een te onttrekken hoeveelheid water van meer dan 200 m3 per maand. Met het behandelen van vergun ningaanvragen kan nogal wat tijd gemoeid zijn. Er moeten veel ge gevens worden verwerkt, vooral om de gevolgen van de wateront trekking voor de omgeving te kunnen voorspellen. Over grote wateronttrekkingen moet eerst een landelijke commissie worden geraadpleegd. Als men bij gede puteerde staten niet zijn zin krijgt Er is een nieuwe folder versche nen over het KMBO het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs KMBO is een vorm van beroeps onderwijs die opleidt tot het peil van "beginnend beroepsbeoefe naar", een niveau dat overeen komt met dat van de basisoplei dingen in het leerlingwezen. Het grote verschil tussen deze twee vormen van onderwijs is echter dat het KMBO volledig dag onderwijs is, terwijl het leerling wezen is gebaseerd op het volgen van een opleiding, terwijl de leer ling ook een baan heeft. Er is niet precies aan te geven voor wie het KMBO bestemd is, In feite kunnen zowat alle school verlaters in de leeftijd van 1 6 tot 18 jaar die iets voelen voor een beroepsopleiding er terecht en ook degenen die niet precies we ten wat ze willen gaan doen. Het KMBO heeft namelijk ook "oriën tatiecursussen". Wie een KMBO-diploma haalt kan verder gaan leren in het middel baar beroepsonderwijs (MTS, Meao, Mdgo). De folder wordt verspreid door het regionaal or gaan voor het leerlingwezen, Vlasmarkt 8, 4461 CW Goes, tel 01100-27671; inlichtingen over KMBO: Streekschool "Zeeland", Molenwater 8, postbus 279, 4330 AG Middelburg, tel. 01180-16457. kan men beroep aantekenen bij de Kroon. Wie momenteel een vergunning heeft op grond van oude voor schriften (Hinderwet en "oude" provincieverordening)moet een nieuwe aanvragen. (Dat geldt uiteraard ook voor situaties die eerst niet. maar nu wel binnen de normen vallen). Zo n aanvraag moet worden ge daan binnen vijf jaar na inwer kingtreding van de grondwater wet, dus voor 1 maart 1989. Onder bepaalde omstandigheden kunnen gedeputeerde staten deze termijn echter bekorten. Nadere informatie over de Grondwaterwet en Zeeuwse ver ordening wordt verstrekt door provinciale ambtenaren: 0 de heer J.A C Hamelink, pro vinciehuis, tel. 01180-31373; (voor juri- disch-administratieve zaken) 0 de heer ing. J A. Vogd, prb- vinciale waterstaat, tel 01180-35920 (voor techni sche zaken). Dinsdag 6 maart behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten vier beroepszaken op grond van de algemene bijstand- wet: te beginnen om 9.30, 10 00, 11.00 en 11.30 uur. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Tholen, Terneuzen, Middelburg en Oostburg. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 6 maart, 10.30 uur een hoorzitting. De heer A A. den Hollander uit Middelharnis maakt bezwaar tegen de weigering van verklarin gen van geen bezwaar van gs. (gevraag door b en w. van Wes- terschouwen) voor de bouw van een paardenschuilplaats in Re- nesse. Zoals altijd zijn de zittingen open baar; ze worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. De Zeeuwse stuurgroep werk loosheid vergadert dinsdag 6 maart, 14.00 uur. Op de agenda staan de toetsingscommissie vrij willigerswerk Zeeuwsch-Vlaande- ren en het uitwisselingsproject België. Ter sprake komen verder de opvang en begeleiding van werkgelegenheidsprojecten op Walcheren en de visie van het ministerie van Welzijn Volksge zondheid en Cultuur op de pro jecten in het algemeen. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Aangesloten bij het OpfKküütfc- Voor zekerheid en service, de Gilde-Opticien. Wie 'n bril koopt, koopt méér dan een montuur met glazen. Vakmanschap en ervaring bij het slijpen van de glazen, advies bij aanschaf en zorgzame service achteraf zijn minstens zo belangrijk. Kies daarom éérst de goede opticien en dan pas uw bril. En kies de vakman die beseft dat iedereen andere eisen stelt aan een bril. afgebeeld model: 6021/20 Korte Geere 6 Middelburg Bemiddelt de' koop en verkoop van allerlei 2e hands goederen per tele foon in geheel Zeeland. Ook huisdieren. Wij be middelen 2 maanden lang voor slechts ƒ12.50 per aanbieding. Bel daarom: 01134-1802 GROENEVELD HEEFT OOK VOOR U DE BESTE BRIL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13